Đề Xuất 3/2023 # Kế Hoạch Triển Khai Thực Hiện Sinh Hoạt Chuyên Đề Chi Bộ Năm 2022 # Top 9 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 3/2023 # Kế Hoạch Triển Khai Thực Hiện Sinh Hoạt Chuyên Đề Chi Bộ Năm 2022 # Top 9 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Kế Hoạch Triển Khai Thực Hiện Sinh Hoạt Chuyên Đề Chi Bộ Năm 2022 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Triển khai thực hiện sinh hoạt chuyên đề chi bộ năm 2019

Căn cứ Kế hoạch, Hướng dẫn của Đảng ủy xã Cam Phước Tây về thực hiện nội dung, quy trình và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ;

Chi bộ trường TH Cam Phước Tây 1 triển khai việc tổ chức triển khai thực hiện sinh hoạt chuyên đề chi bộ năm 2019 như sau:

– Tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện học tập “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong sinh hoạt chi bộ.

– Tích cực quán triệt sâu sắc các Nghi quyết, Chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện và của Đảng ủy xã về sinh hoạt chi bộ.

Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ” giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân “; đẩy mạnh tuyên truyền, gắn với kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm.

“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (khóa XII) về chống suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức , lối sông, những biểu hiện “Tự diễn biến” ; “Tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các tài liệu tự nghiên cứu, truy cập qua cổng thông tin điện tử quóc gia.

1. Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Xây dựng nội dung chương trình hành độngthực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm .

– Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt theo chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị, phù hợp với tình hình thực tế cơ quan và với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng.

– Nêu cao trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong việc giải quyết những vấn đề búc xúc, hạn chế trong cơ quan.

2. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch, hành động thực hiện Nghị quyết của Chi bộ.

– Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

– Tiếp tục tuyên truyền nội dung các chuyên đề đã học tập về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ.

– Căn cứ các chuyên đề đã được học tập, mỗi cá nhân xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp học tập phù hợp với nhiệm vụ được phân công, nâng cao bản lĩnh chính trị, nhiệm vụ công tác.

– Mỗi đảng viên, viên chức có trách nhiệm tuyên truyền, học tập các nội dung chuyên đề đã tiếp thu, học tập.

1.3. Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên.

2.3. Về các giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

3.3. Về giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của địa phương, cơ quan, đơn vị cho cán bộ, đảng viên.

4.3. Về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị, chi bộ.

– Tham khảo tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn.

– Chủ động sưu tầm thêm các tài liệu (tài liệu phải được trích từ nguồn do các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phát hành, công bố, đảm bảo tính định hướng chính trị) giúp cho việc tổ chức học tập các chuyên đề thiết thực và hiệu quả.

Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên.

Phân công Đ/c Đặng Hoàng Diệp – Báo cáo trong quý 1.

Về các giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Phân công Đ/c Phạm Hồng Long – Báo cáo trong quý 2.

Về giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của địa phương, đơn vị cho cán bộ, đảng viên.

Phân công Đ/c Nguyễn Thị Vui – Báo cáo trong quý 3.

Về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của đơn vị, chi bộ.

Phân công Đ/c Phạm Hồng Long – Báo cáo trong quý 4.

Chi bộ tổ chức đánh giá việc thực hiện chuyên đề trước tập thể chi bộ về những nội dung học tập và làm theo chuyên đề trong mỗi quý vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ; về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; về vai trò nêu gương của lãnh đạo, người đứng đầu.

– Bí thư chi bộ chủ trì kết luận và thống nhất các nội dung chuyên đề báo cáo, đồng thời phân công chỉ đạo, đôn đốc và giám sát việc làm theo của cán bộ, đảng viên, viên chức

– Đánh giá việc thực hiện chuyên đè vào mỗi quý, trong sinh hoạt Chi bộ thường kỳ, cần biểu dương những cán bộ, đảng viên, viên chức thực hiện tốt, có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong tháng, quý.

1 . Bí thư Chi bộ chỉ đạo tổ chức báo cáo, học tập, lồng ghép sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ và tách riêng nội dung sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ mỗi tháng, mỗi quý.

Nơi nhận : T/M.CHI BỘ ( Đã ký)

-Đảng ủy xã (b/c) ; BÍ THƯ

– Lưu: chi bộ.

Tô Quốc Vượng

Kế Hoạch Sinh Hoạt Chi Bộ 2022

Mẫu kế hoạch sinh hoạt chuyên đề Chi bộ

Mẫu kế hoạch sinh hoạt chi bộ 2020

Mục đích: Nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc cụ thể hóa chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

KẾ HOẠCH

Sinh hoạt chuyên đề năm 2020

Thực hiện số ….- CV/ĐUCS, ngày ….. tháng … năm 2020 của Đảng ủy ………………… về việc xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2020,

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW, ngày ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị,

Chi bộ ……. xây dựng Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2020 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

Nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc cụ thể hóa chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; việc thực hiện Nghị quyết………….., ngày ………….. của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở” để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

II. Nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2020

Chuyên đề 1: Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng chi bộ …… trong sạch, vững mạnh.

Nội dung công việc: Xây dựng chuyên đề theo tài liệu hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên.

Chuyên đề 2: Thực hiện Nghị quyết TW4 Khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ” của chi bộ …….

Nội dung công việc: Tiếp tục quán triệt tất cả đảng viên, CBVC của đơn vị thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện NQTW4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Chuyên đề 3: Xây dựng và tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 08-8-2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ góp phần xây dựng Đảng bộ ……………. trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Nội dung công việc: Đánh giá thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ; triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 08-8-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ nhà trường trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu.

Chuyên đề 4: Xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của chi bộ ……

Nội dung công việc: Đánh giá tình hình sinh hoạt chi bộ định kỳ; thực hiện quy chế dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ. Trên cơ sở đó, triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra, giám sát thường xuyên của chi bộ.

III. Phân công chuẩn bị và thời gian thực hiện IV. Tổ chức thực hiện

Bí thư chi bộ có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc việc chuẩn bị xây dựng đề cương và tiến hành dự thảo, lấy ý kiến tham gia, thống nhất nội dung các chuyên đề trước khi họp Chi bộ.

Các đảng viên chi bộ có trách nhiệm nghiên cứu dự thảo và chuẩn bị nội dung tham gia ý kiến theo định hướng của chi bộ tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Bí thư chi bộ xây dựng và thông qua chi bộ kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2020 và kịp thời báo cáo về cấp ủy cấp trên theo quy định; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai; đánh giá, sơ tổng kết việc thực hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng những nhân tố tích cực trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề./.

Kế Hoạch Hoạt Động Chi Bộ Năm 2022

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH II NĂM 2020

ĐẢNG BỘ XÃ BÌNH MINH CHI BỘ MẦM NON BÌNH MINH II

Số /CTCT-CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Bình Minh, ngày tháng 3 năm 2020

Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Đảng ủy xã Bình Minh, Nghị quyết Đại hội chi bộ trường Mầm non Bình Minh II nhiệm kỳ 2020-2022. Chi bộ trường Mầm non Bình Minh II xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2020 như sau:

1. Tiếp tục thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; Thực hiện Chỉ thị của Ngành về “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

– Quan tâm công tác phát triển đoàn viên Công đoàn hàng năm. Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt”, phong trào “Hai tốt “; tạo điều kiện để giáo viên tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực giảng dạy. Thúc đẩy các cá nhân, tập thể giáo viên xây dựng các đề tài sáng kiến kinh nghiệm và giải pháp hữu ích trong giảng dạy học sinh.

– Tăng cường tuyên truyền, tổ chức học tập và làm theo lời Bác, xây dựng các gương điển hình tiên tiến của đoàn viên về “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

– Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW 4, khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ”tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa” trong nội bộ;

– Giám sát việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

– Kiểm tra việc chấp hành điều lệ đảng và những điều đảng viên không được làm.

Sinh Hoạt Chuyên Đề Năm 2022 Của Chi Bộ Trung Tâm Gdtx Tỉnh Hưng Yên

      Thực hiện Kế hoạch số 53-KH/TU, ngày 28/12/2018 của Thành uỷ Hưng Yên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

       Chi bộ Trung tâm GDTX tỉnh xây dựng Kế hoạch số 18-KH/CB ngày 17/ 1/ 2019 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019, như sau:

         Chuyên đề 1: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống công nhân viên chức, người lao động nhằm nâng cao vai trò của người lãnh đạo trong công tác tiếp dân, xin ý kiến của dân.

          Chuyên đề 2: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng công nhân viên chức, người lao động, phát huy dân chủ nhằm nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát của công nhân viên chức, người lao động với Đảng, với các tổ chức chính trị – xã hội.

         Ngày 14 tháng 5 năm 2019 tại phòng họp chính của Trung tâm GDTX Tỉnh Hưng Yên , đồng chí Vũ Việt Bách, Phó Bí Thư Chi bộ của Trung tâm đã báo cáo chuyên đề số 1 với sự tham gia theo dõi, học tập của toàn thể Đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động tại Trung tâm.

         Mục đích của chuyên đề nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức trong Chi bộ, trong toàn thể cơ quan đơn vị về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tích cực học tập và làm theo.

          Tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đảng viên, cán bộ, viên chức nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

          Nội dung chuyên đề bao gồm 3 phần:

1. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về việc chăm lo đời sống công nhân, người lao động.

2. Làm gì để chăm lo đời sống công nhân, người lao động?

3. Vai trò của người lãnh đạo trong công tác tiếp dân, xin ý kiến của dân.

           Trong phần 1 của chuyên đề đồng chí Bách đã chỉ rõ về phong cách Hồ Chí Minh đối với việc chăm lo đời sống công nhân, người lao động. Trong đó Người quan tâm tới việc chăm lo sức khỏe, chăm lo cải thiện đời sống, chăm lo giữ gìn vệ sinh sạch sẽ của nhân dân. Theo ý Bác, việc giữ gìn, bảo vệ sức khoẻ không chỉ đơn thuần là công việc của các thầy thuốc, mà là trách nhiệm chung của tất cả mọi người. Mặt khác, muốn có sức khoẻ tốt cũng không phải chỉ giữ gìn vệ sinh tốt là đủ, mà còn phải tǎng cường rèn luyện thân thể, sinh hoạt điều độ và phải bảo đảm an toàn trong lao động. Bác động viên mọi người hǎng hái, tích cực lao động sản xuất, Bác không chỉ đơn giản nghĩ tới kết quả lao động mà lao động nhằm cải thiện và nâng cao đời sống của người công nhân và nhân dân lao động. Đó mới chính là mục đích của lao động

Bác Hồ là lãnh tụ, song người không chỉ dành riêng tâm trí cho những chiến lược to lớn của đất nước mà Người luôn dành sự quan tâm chǎm lo đến những sinh hoạt rất đời thường của đội ngũ công nhân và nhân dân lao động. Thực ra, những chiến lược to lớn mà Bác đề ra cũng không ngoài mục đích làm cho dân giàu nước mạnh, mọi người được ấm no, hạnh phúc.

         Câu hỏi đặt ra ở phần 2 của chuyên đề là: Làm gì để chăm lo đời sống công nhân, người lao động? Trước hết phải hiểu dân, tôn trọng dân và phát huy dân chủ. Hiểu dân mới biết chăm lo đời sống dân như thế nào, tôn trọng dân thì việc chăm lo đời sống dân mới chân thành, phát huy dân chủ trong dân thì việc chăm lo đời sống dân mới là chia sẻ ngọt bùi. Hơn thế nữa, việc hiểu dân, tôn trọng dân và phát huy dân chủ thật sự cũng chính là chăm lo đời sống dân, khi đó có khi không cần cung cấp vật chất gì dân cũng theo Đảng, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước.

           Phần 3 của chuyên đề là Vai trò của người lãnh đạo trong công tác tiếp dân, xin ý kiến của dân

Để hiểu dân phải gần dân, biết tiếp dân, biết xin ý kiến của dân. Tiếp dân thể hiện quan điểm “dân là gốc” của Đảng và Nhà nước ta.

          Trong điều kiện cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, việc tiếp dân, xin ý kiến của dân càng quan trọng. Đây là yếu tố góp phần bảo đảm pháp chế và dân chủ pháp quyền được Hiến định.

          Tiếp dân mới biết cái khó khăn của dân ở đâu để tháo gỡ, mới biết cái vướng mắc của dân ở điểm nào để đưa ra các chính sách phù hợp.

           Phần báo cáo chuyên đề của đồng chí Bách kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Được tham gia theo dõi và học tập, toàn thể Đảng viên, cán bộ viên chức và người lao động trong Trung tâm đã nhận thức đầy đủ ý nghĩa tích cực của chuyên đề. Qua đó mỗi người cũng rút ra được bài học lớn cho riêng mình khi được học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Kế Hoạch Triển Khai Thực Hiện Sinh Hoạt Chuyên Đề Chi Bộ Năm 2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!