Đề Xuất 12/2022 # Kế Hoạch Tổ Chức Học Tập, Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 6 (Khóa Xii) / 2023 # Top 17 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Kế Hoạch Tổ Chức Học Tập, Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 6 (Khóa Xii) / 2023 # Top 17 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Kế Hoạch Tổ Chức Học Tập, Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 6 (Khóa Xii) / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Ngày 22/11/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 69-KH/TU về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6).

Việc ban hành kế hoạch nhằm thống nhất về nội dung, đối tượng, phương thức, thời gian tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 trong toàn tỉnh. Thông qua việc quán triệt, học tập Nghị quyết giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6; từ đó làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự đồng thuận trong xã hội quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 đề ra. Kế hoạch của cấp ủy phải thể hiện được quan điểm chỉ đạo, những chủ trương, định hướng lớn được quyết định tại Hội nghị Trung ương 6, bám sát kế hoạch của cấp ủy cấp trên và phù hợp với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo điều kiện thực hiện. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên; tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội thực hiện Nghị quyết Hội Nghị Trung ương 6, không để các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, chống phá, chia rẽ nội bộ. Về việc tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị trực tuyến điểm cầu tại tỉnh và 9 huyện, thành phố, thị xã kết nối với Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức vào ngày 29, 30/11/2017. Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy còn lại tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 cho cán bộ chủ chốt; thời lượng 1,5 ngày và hoàn thành trong tháng 12/2017. Các cấp ủy cơ sở tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 cho toàn thể cán bộ, đảng viên; thời thời lượng 1,5 ngày và hoàn thành trong tháng 01/2018. Báo cáo viên: đồng chí Bí thư cấp ủy các cấp là người chủ trì và chịu trách nhiệm toàn bộ công tác tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 ở địa phương, đơn vị mình; trực tiếp quán triệt hoặc phân công các đồng chí trong thường trực, thường vụ cấp ủy quán triệt Nghị quyết (trường hợp đặc biệt, có thể mời báo cáo viên cấp trên). Cán bộ, đảng viên sau khi được học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 đều phải viết thu hoạch cá nhân (yêu cầu viết tay). Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng, những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân; đặc biệt là đề xuất, kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị và phải gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Bài viết thu hoạch của cán bộ, đảng viên cơ sở lưu tại cấp ủy cơ sở; của cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện lưu tại ban tuyên giáo cùng cấp. Đối với đảng viên được miễn sinh hoạt, đảng viên không đủ sức khỏe lao động, thì không phải viết thu hoạch cá nhân. Sau hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, các chi bộ đưa vào sinh hoạt thường kỳ và tổ chức ít nhất 1 lần sinh hoạt chuyên đề về nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6; thời gian thực hiện trong quý I/2018. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội cấp tỉnh, Hội Nhà báo, Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 đến đoàn viên, hội viên; tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 bằng các hình thức phù hợp, thông qua các hội nghị, toạ đàm, sinh hoạt tập thể…; thời gian thực hiện trong tháng 01/2018. Các cấp ủy đảng chỉ đạo tổ chức tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết đến các tầng lớp nhân dân thông qua các hình thức phù hợp. Về tổ chức thực hiện: Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu các văn bản của Tỉnh ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6; căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 ở các địa phương, đơn vị theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí bí thư cấp ủy, ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 và kế hoạch của cấp ủy thực hiện Nghị quyết đảm bảo thời gian, chất lượng và hiệu quả; chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6; chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch của cá nhân người đứng đầu và viết thu hoạch một cách nghiêm túc, thiết thực, không qua loa, hình thức… Các đảng bộ trực thuộc tỉnh, cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 về Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

Huy Hoàng

 

Kế Hoạch Học Tập, Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 6, Khóa Xii / 2023

ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

* TP. Vinh, ngày 25 tháng 12 năm 2017

Số 17-KH/ĐU

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết

1. Mục đích

– Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng phải thể hiện được quan điểm chỉ đạo, những chủ trương, định hướng lớn được quyết định tại Hội nghị, phù hợp với đơn vị và điều kiện thực hiện.

1. Nội dung học tập, quán triệt

Tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản trong các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng, gồm:

– Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

– Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

– Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

– Ban Thường vụ Đảng ủy tham mưu để Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ban hành chương trình hành động trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng và phù hợp với thực tiễn, điều kiện và nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

– Cán bộ, đảng viên đã tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng do cấp ủy đảng các cấp triệu tập đều phải viết thu hoạch cá nhân.

– Nội dung thu hoạch thể hiện tính nghiêm túc, trách nhiệm cá nhân trong việc nắm vững, hiểu rõ các nội dung nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng; là cơ sở thống nhất ý chí và hành động trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết. Vì vậy, yêu cầu bản thu hoạch cá nhân phải tập trung làm rõ một số vấn đề sau đây:

+ Bám sát nội dung của các nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng để phân tích, làm rõ nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong 04 nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

+ Từ những nội dung 04 nghị quyết đã được nghiên cứu, liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và cá nhân.

+ Đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở ngành, Nhà trường, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

5. Tài liệu học tập

1.1. Thành phần: Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; các thành viên Hội đồng Trường (là công chức, viên chức của Trường); Trưởng, phó các đoàn thể cấp Trường; Ban Chấp hành các đảng bộ bộ phận, chi bộ; Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Trường; đảng viên toàn Trường.

1.2. Thời gian: 01 ngày, trong tháng 1 năm 2018.

2. Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể trực thuộc: Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

2.1. Thành phần: Cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên, hội viên

2.2. Thời gian: 1 buổi, hoàn thành trong tháng 1 năm 2018.

1. Cấp ủy các cấp chủ trì và chịu trách nhiệm đối với việc học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng tại đơn vị mình.

Kinh phí triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng do cấp nào chủ trì tổ chức thì cấp đó bố trí.

– Các cấp ủy đảng chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng; hàng năm đánh giá kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch hành động trong báo cáo kết quả công tác năm của các cấp.

– Việc kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, theo lộ trình phù hợp để đảm bảo nắm chắc tình hình, uốn nắn, khắc phục kịp thời những khó khăn, hạn chế; sau tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có sơ kết, tổng kết, báo cáo cấp trên.

– Phối hợp tham mưu xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

2. Ban Tổ chức Đảng ủy Trường chủ trìtham mưu xây dựng đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường chủ trì, phối hợp các ban của Đảng ủytham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

5. Ban Chấp hành đoàn thể các cấp tổ chức giới thiệu, quán triệt và tuyên truyền những nội dung trọng tâm, cốt lõi của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng; chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của các cấp ủy đảng cho đoàn viên, hội viên.

6. Ban Biên tập website Trường xây dựng chuyên mục tuyên truyền nội dung các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng; chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của các cấp ủy đảng.

Nơi nhận:

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

– Lưu Văn phòng Đảng uỷ.

Đinh Xuân Khoa

Kế Hoạch Học Tập, Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Các Nội Dung Hội Nghị Trung Ương 8, Khóa Xii / 2023

Ngày 09/11/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng (Kế hoạch số 59 – KH/ĐUK). Toàn văn Kế hoạch như sau:

Thực hiện Hướng dẫn số 72-HD/BTGTW, ngày 02/11/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng; Quy định số 14-QĐi/ĐUK, ngày 11/4/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương do Đảng ủy Khối tổ chức, Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai và xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

– Giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

2. Yêu cầu

– Các cấp ủy tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt phải thiết thực, hiệu quả, theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng. Đẩy mạnh hình thức tổ chức hội nghị trực tuyến để triển khai học tập.

– Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

II. HỘI NGHỊ DO ĐẢNG ỦY KHỐI TỔ CHỨC

1. Hình thức, thời lượng, thời gian: Hội nghị trực tuyến, kết nối với Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng vào 01 ngày, ngày 23/11/2018 (đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức từ 7h30; buổi sáng từ 8h00 – 11h30; buổi chiều từ 14h00 – 17h00).

2. Nội dung:

– Quán triệt, triển khai: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 25/10/2018 về Chiến lược Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Báo cáo viên: đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Địa điểm: tổ chức tại 03 điểm cầu:

– Điểm cầu 1: Hội trường Tổng công ty Hạ tầng mạng VNPT – NET, số 30 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

– Điểm cầu 2: Hội trường Tòa nhà VNPT, số 57 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội.

– Điểm cầu 3: Hội trường VNPT, số 42 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, Tp Hồ Chí Minh.

4. Đối tượng tham dự:

– Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

– Các đảng ủy trực thuộc gồm: Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ; Chủ tịch và các thành viên HĐTV/HĐQT; Ban Tổng giám đốc/điều hành, kiểm soát viên; trưởng, phó các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội; trưởng, phó các ban xây dựng đảng và Văn phòng đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối.

– Báo cáo viên Đảng ủy Khối.

– Cán bộ, đảng viên Cơ quan Đảng ủy Khối.

5. Chương trình hành động của Đảng ủy Khối:

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao Ban Tuyên giáo phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Khối xây dựng Chương trình hành động của Đảng ủy Khối theo các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng, hoàn thành dự thảo vào ngày 21/11/2018.

6. Tài liệu: Chương trình hội nghị; Tài liệu nghiên cứu các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng dành cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên; dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy Khối theo các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

7. Phân công công tác chuẩn bị:

7.1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối:

Chủ trì tham mưu tổ chức Hội nghị. Phối hợp cùng Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các đảng ủy trực thuộc chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị. Phân công lãnh đạo và cán bộ của Ban tại các điểm cầu ở Hà Nội, phụ trách công tác tổ chức, quản lý và điểm danh học viên trong các buổi học tập.

7.2. Văn phòng Đảng ủy Khối:

Chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị:

– Kinh phí tổ chức hội nghị; mua 1.200 cuốn Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng dành cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên (do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành); in ấn, gửi tài liệu cho các đảng ủy trực thuộc và các điều kiện khác đảm bảo cho hội nghị.

– Phân công lãnh đạo và cán bộ của Văn phòng phụ trách công tác đón tiếp đại biểu, hậu cần tại các điểm cầu ở Hà Nội và phụ trách đón tiếp đại biểu, công tác tổ chức, quản lý và điểm danh học viên điểm cầu tại Thành phố Hồ Chí Minh.

7.3. Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam:

– Chỉ đạo bộ phận kỹ thuật kết nối điểm cầu của Trung ương tới điểm cầu của Đảng ủy Khối và các đảng bộ trực thuộc.

– Bố trí địa điểm, cơ sở vật chất, đội ngũ kỹ thuật trực tại các điểm cầu.

8. Viết thu hoạch cá nhân:

– Cán bộ, đảng viên tham gia Hội nghị học tập, quán triệt do Đảng ủy Khối tổ chức tự nghiên cứu tài liệu, viết thu hoạch cá nhân và nộp về các đảng ủy trực thuộc trước ngày 01/12/2018. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế, nguyên nhân), những điểm mới, mục tiêu, giải pháp trong các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng, liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân. Chú trọng đề xuất, kiến nghị về các giải pháp thực hiện ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

– Đồng chí bí thư cấp ủy và người đứng đầu chính quyền các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo và dám chịu trách nhiệm. Gửi về Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo) trước ngày 31/12/2018.

III. HỘI NGHỊ DO CÁC ĐẢNG ỦY TRỰC THUỘC, ĐẢNG ỦY CƠ SỞ TỔ CHỨC

1. Nội dung, tài liệu học tập, quán triệt:

– Nội dung như mục 2, phần II của Kế hoạch này.

– Tài liệu học tập, quán triệt: Tài liệu nghiên cứu, Tài liệu học tập, Tài liệu hỏi-đáp về các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng (do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành); Chương trình hành động của cấp ủy. Trong các hội nghị học tập, quán triệt người học được cung cấp tài liệu trước.

2. Chương trình hành động của cấp ủy:

3. Thời gian tổ chức hội nghị và đối tượng tham dự:

3.1. Hội nghị do các đảng ủy trực thuộc tổ chức:

a) Đối với các đảng ủy trực thuộc kết nối trực tuyến với Hội nghị học tập, quán triệt của Trung ương và của Đảng ủy Khối:

Đăng ký tham gia hội nghị với Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo) trước ngày 20/11/2018; chạy thử kiểm tra kỹ thuật các điểm cầu từ 14h00 ngày 22/11/2018.

– Thành phần dự hội nghị tại các điểm cầu của đơn vị:

+ Các đồng chí thuộc đối tượng tham dự tại Hội nghị do Đảng ủy Khối tổ chức.

+ Các thành phần khác do đảng ủy trực thuộc quyết định triệu tập.

* Đồng chí Bí thư Đảng ủy chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức hội nghị (trường hợp đặc biệt, đồng chí Bí thư vắng thì phải có lý do và báo cáo Đảng ủy Khối); đảm bảo thành phần, số lượng đại biểu tham dự hội nghị, tránh tình trạng kết hợp tổ chức các nội dung công việc khác của đơn vị trong thời gian hội nghị.

b) Đối với các đảng ủy trực thuộc tự tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt:

– Thành phần triệu tập: do đảng ủy quyết định (trừ các đồng chí đã tham gia Hội nghị học tập, quán triệt do Đảng ủy Khối tổ chức).

– Thời hạn hoàn thành: trước ngày 23/12/2018.

3.2. Hội nghị do đảng ủy cơ sở tổ chức:

– Thành phần triệu tập: Toàn thể cán bộ, đảng viên của đảng bộ cơ sở (trừ các đồng chí đã tham gia Hội nghị học tập, quán triệt do cấp trên tổ chức).

– Tổ chức hội nghị tại hội trường về các nội dung như trên (mục 1, phần III) với thời lượng như đối với các đảng ủy trực thuộc (tiết b, điểm 3.1).

– Thời hạn hoàn thành: trước ngày 23/01/2019.

4. Báo cáo viên:

5. Viết thu hoạch cá nhân:

– Bí thư, cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo, bảo đảm việc viết thu hoạch đầy đủ.

– Cán bộ, đảng viên tham gia các hội nghị học tập, quán triệt phải viết thu hoạch cá nhân và nộp về các đảng ủy trực thuộc chậm nhất 7 ngày kể từ ngày kết thúc hội nghị. Nội dung viết thu hoạch như mục 8, phần II của Kế hoạch này.

– Bí thư cấp ủy và người đứng đầu chính quyền các đơn vị trực thuộc các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng xây dựng kế hoạch hành động thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII như mục 8, phần II của Kế hoạch này.

– Đảng ủy trực thuộc phải tổ chức học tập, quán triệt bằng hình thức thích hợp cho các cán bộ, đảng viên chưa có điều kiện tham gia các hội nghị học tập, quán triệt do Đảng ủy Khối và đảng ủy trực thuộc tổ chức. Những đối tượng này phải viết thu hoạch cá nhân đầy đủ và nộp về đảng ủy trực thuộc.

– Việc tham gia học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII và viết thu hoạch cá nhân được coi là một căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm.

– Các đảng ủy trực thuộc báo cáo việc viết thu hoạch cá nhân về Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo) trước ngày 01/02/2019 để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

6. Kinh phí tổ chức hội nghị

Kinh phí tổ chức hội nghị lấy từ nguồn kinh phí phục vụ việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng trong kế hoạch hằng năm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ cấp ủy các cấp chủ trì và chịu trách nhiệm đối với việc học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

2. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối: kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt; việc xây dựng và thực hiện chương trình hành động; báo cáo với Trung ương theo quy định.

3. Văn phòng và các ban, đơn vị Đảng ủy Khối: thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Các đảng ủy trực thuộc:

– Căn cứ kế hoạch của Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai; xây dựng chương trình hành động theo các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII.

– Tổ chức học tập, quán triệt và thông qua chương hành động của đảng bộ mình; báo cáo kết quả học tập, quán triệt, chương trình hành động của cấp ủy, kế hoạch hành động của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền về Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo) trước ngày 01/02/2019.

Bài Thu Hoạch Học Tập, Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) / 2023

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐCĐ BẮC KẠNCHI BỘ VĂN PHÒNG*ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA XII)

Họ và tên: Nông Văn Thành Chức vụ: Đảng viên Đơn vị công tác: Phòng Tổ chức cán bộ – Công tác thanhtra, Trường CĐCĐ Bắc Kạn

Câu hỏi 1: Những biểu hiện của “Tự diễn biến”; “Tự chuyển hóa” trong nội bộ?1) Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng”. 2) Phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”, phát triển “xã hội dân sự” . Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai. 3) Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước. Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 4) Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 5) Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi “phi chính trị hoá” quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; chia rẽ quân đội với công an; chia rẽ nhân dân với quân đội và công an. 6) Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước. 7) Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước. 8) Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học – nghệ thuật. Tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng; cổ súy cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan; thổi phồng mặt trái của xã hội. Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng. 9) Có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan. Lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa dân tộc và tôn giáo, giữa các dân tộc, tôn giáo với Đảng và Nhà nước. Câu hỏi 2: Nguyên nhân của suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống?1) Nguyên nhân khách quan: Tác động từ khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội trên thế giới sau sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu; từ mặt trái của kinh tế thị trường, những hoạt động lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ thông tin, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Những khó khăn, thách thức của các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh quốc tế hiện nay; nhiều vấn đề mới, phức tạp phát sinh từ thực tiễn nhưng chưa được lý giải và xử lý kịp thời, hiệu quả. Các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình”, lợi dụng các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, dân tộc, tôn giáo và những yếu kém, sơ hở, mất cảnh giác của ta để xuyên tạc, bóp méo tình hình; cổ súy cho lối sống hưởng thụ, thực dụng, ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa;Đồng thời, cấu kết với các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị hoạt động ráo riết, chống phá cách mạng ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn. 2) Nguyên nhân chủ quan: Nguyên nhân sâu xa, chủ yếu của tình trạng suy thoái

Bạn đang đọc nội dung bài viết Kế Hoạch Tổ Chức Học Tập, Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 6 (Khóa Xii) / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!