Đề Xuất 5/2023 # Kế Hoạch Hoạt Động Chi Bộ Năm 2022 # Top 7 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 5/2023 # Kế Hoạch Hoạt Động Chi Bộ Năm 2022 # Top 7 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Kế Hoạch Hoạt Động Chi Bộ Năm 2022 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH II NĂM 2020

ĐẢNG BỘ XÃ BÌNH MINH CHI BỘ MẦM NON BÌNH MINH II

Số /CTCT-CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Bình Minh, ngày tháng 3 năm 2020

Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Đảng ủy xã Bình Minh, Nghị quyết Đại hội chi bộ trường Mầm non Bình Minh II nhiệm kỳ 2020-2022. Chi bộ trường Mầm non Bình Minh II xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2020 như sau:

1. Tiếp tục thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; Thực hiện Chỉ thị của Ngành về “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

– Quan tâm công tác phát triển đoàn viên Công đoàn hàng năm. Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt”, phong trào “Hai tốt “; tạo điều kiện để giáo viên tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực giảng dạy. Thúc đẩy các cá nhân, tập thể giáo viên xây dựng các đề tài sáng kiến kinh nghiệm và giải pháp hữu ích trong giảng dạy học sinh.

– Tăng cường tuyên truyền, tổ chức học tập và làm theo lời Bác, xây dựng các gương điển hình tiên tiến của đoàn viên về “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

– Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW 4, khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ”tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa” trong nội bộ;

– Giám sát việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

– Kiểm tra việc chấp hành điều lệ đảng và những điều đảng viên không được làm.

Kế Hoạch Sinh Hoạt Chi Bộ 2022

Mẫu kế hoạch sinh hoạt chuyên đề Chi bộ

Mẫu kế hoạch sinh hoạt chi bộ 2020

Mục đích: Nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc cụ thể hóa chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

KẾ HOẠCH

Sinh hoạt chuyên đề năm 2020

Thực hiện số ….- CV/ĐUCS, ngày ….. tháng … năm 2020 của Đảng ủy ………………… về việc xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2020,

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW, ngày ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị,

Chi bộ ……. xây dựng Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2020 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

Nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc cụ thể hóa chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; việc thực hiện Nghị quyết………….., ngày ………….. của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở” để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

II. Nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2020

Chuyên đề 1: Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng chi bộ …… trong sạch, vững mạnh.

Nội dung công việc: Xây dựng chuyên đề theo tài liệu hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên.

Chuyên đề 2: Thực hiện Nghị quyết TW4 Khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ” của chi bộ …….

Nội dung công việc: Tiếp tục quán triệt tất cả đảng viên, CBVC của đơn vị thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện NQTW4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Chuyên đề 3: Xây dựng và tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 08-8-2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ góp phần xây dựng Đảng bộ ……………. trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Nội dung công việc: Đánh giá thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ; triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 08-8-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ nhà trường trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu.

Chuyên đề 4: Xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của chi bộ ……

Nội dung công việc: Đánh giá tình hình sinh hoạt chi bộ định kỳ; thực hiện quy chế dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ. Trên cơ sở đó, triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra, giám sát thường xuyên của chi bộ.

III. Phân công chuẩn bị và thời gian thực hiện IV. Tổ chức thực hiện

Bí thư chi bộ có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc việc chuẩn bị xây dựng đề cương và tiến hành dự thảo, lấy ý kiến tham gia, thống nhất nội dung các chuyên đề trước khi họp Chi bộ.

Các đảng viên chi bộ có trách nhiệm nghiên cứu dự thảo và chuẩn bị nội dung tham gia ý kiến theo định hướng của chi bộ tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Bí thư chi bộ xây dựng và thông qua chi bộ kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2020 và kịp thời báo cáo về cấp ủy cấp trên theo quy định; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai; đánh giá, sơ tổng kết việc thực hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng những nhân tố tích cực trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề./.

Kế Hoạch Chi Bộ Tháng 8/2020

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng 7/2020; tình hình đảng viên thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được chi bộ phân công.

1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng 7/2020:

– Chỉ đạo tổ chức tốt bữa ăn bán trú cho trẻ; 100% trẻ được đảm bảo an toàn tính mạng, ATVSTP cho trẻ;

– Lãnh chỉ đạo các khối thực hiện kế hoạch giáo dục của từng nhóm lớp và kết thúc chương trình vào ngày 4.7 đối với khối 5 tuổi và ngày 8.7 đối với khối 2,3,4 tuổi.

– Gư­ơng mẫu đi đầu và đôn đốc quần chúng thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn cũng như­ nội quy của nhà trường

– Chỉ đạo tổ chức lễ chia tay cho trẻ 5 tuổi và tổng kết năm học.

– Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ và tổ chức các hoạt động trong hè cho trẻ.

– Duy trì các hoạt động của các đoàn thể

– Chỉ đạo công đoàn thiện hồ sơ thi đua đề nghị cấp trên khen thưởng các danh hiệu cá nhân tập thể.

– Đảm bảo ổn định, không xảy ra hiện tượng bất thường.

– Duy trì sinh hoạt đảng định kỳ và thu đảng phí theo quy định.

– Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng.

– Tạo điều kiện cho 2 đồng chí đảng viên theo học lớp trung cấp lý luận chính trị.

– 100% đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, đoàn kết nội bộ.

– 100% đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt chủ trường, đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được chi bộ phân công.

3. Đánh giá việc học tập tư tưởng và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng viên,GV,NV.

– Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tinh thần phê và tự phê của một số đảng viên còn chưa cao.

Nguyên nhân: Do một số đảng viên trẻ còn chưa mạnh dạn.

Gư­ơng mẫu đi đầu trong phong trào thi đua và các cuộc vận động; Cuộc vận động ” Mỗi thầy cô giáo là 1 tấm g­ương tự học và sáng tạo”, cuộc vận động ” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào ” Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Xây dựng tập thể sư­ phạm đoàn kết găn bó giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, trung thực thẳng thắn Nghiêm cấm các hành vi quát măng trách phạt và xúc phạm trẻ.

Chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho năm học mới.

Tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

Tạo điều kiện cho các đồng chí đảng viên tham gia học lớp trung cấp lý luận chính trị.

Kế Hoạch Hoạt Động Của Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh Trường

KẾ HOẠCH Hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường Năm học 2019 – 2020

Căn cứ vào Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành kèm theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ban hành ngày 22 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của trường TH Trần Phú;

Căn cứ biên bản họp Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp đầu năm học 2019-2020 của trường TH Trần Phú, nay ban đại diện cha mẹ học sinh trường phối kết hợp cùng nhà xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm học 2019 – 2020 với những nội dung cụ thể như sau:

A. Đặc điểm tình hình chung :

I. Những thuận lợi, khó khăn :

1. Thuận lợi :

Được sự quan tâm của Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Bắc Sơn, các tổ chức chính trị đoàn thể và cơ quan cấp trên. Trường TH Trần Phú đã đi vào hoạt động có kỷ cương nề nếp, có nhiều tiến bộ về chất lượng giáo dục tiểu học.

Cha mẹ học sinh và các tổ chức, đoàn thể, các tầng lớp lãnh đạo luôn quan tâm và đầu tư cho nhà trường về cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giáo viên với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục .

Nhà trường đã làm tốt công tác tham mưu với các cấp chính quyền tạo ra sự phối kết hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể để cùng chung tay chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.

2. Khó khăn :

1. Ban đại diện cha mẹ học sinh trường : 3 người

– Ông Lê Văn Hùng – Trưởng ban

– Nguyễn Ngọc Điệp – Phó trưởng ban

– Tạ Thị Kiều – ủy viên

Cùng với nhà trường tuyên truyền, tổ chức, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. T iếp tục thực hiện phong trào ” và việc “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực,” thực hiện Đổi mới công tác quản lý giáo dục tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Học tập và và theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

Phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc quản lý và giáo dục đạo đức học sinh. Tạo mọi điều kiện để học sinh được học tập và rèn luyện trong một môi trường giáo dục lành mạnh với mục đích hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho con em.

Đề xuất với nhà trường các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Nắm vững kế hoạch, chỉ tiêu phấn đấu của nhà trường.

– Duy trì sĩ số đạt 100 %.

– Hoàn thành chương trình lớp học 99%. trở lên

– Hoàn thành chương trình tiểu học 100%.

Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng nhà trường chăm lo động viên các thầy cô giáo từ đó xây dựng đội ngũ giáo viên là một tập thể sư phạm gương mẫu, không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn là tấm gương giáo dục đạo đức lối sống, nhân cách cho học sinh noi theo.

Phối hợp với nhà trường giáo dục học sinh chăm chỉ, tự giác, vượt khó và có ý thức vươn lên trong học tập, chấp hành tốt nội qui trường lớp, không vi phạm pháp luật.

Phụ huynh thì luôn gương mẫu trong cuộc sống và nêu cao tinh thần học tập, tạo mọi điều kiện chăm lo đến việc học hành của con cái. Động viên, khuyến khích tạo dựng cho con ý thức tự giác, tự thân vận động, quyết tâm phấn đấu để trở thành con ngoan trò giỏi, là dân có ích cho xã hội.

Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp cần xây dựng kế hoạch hàng tháng, hàng quý cử đại diện đến dự sinh hoạt với lớp hoặc gặp gỡ trao đổi với giáo viên chủ nhiệm để nắm bắt kịp thời tình hình học tập của học sinh.

Phụ huynh phối kết hợp với nhà trường tạo ra một môi trường giáo dục lành mạnh để phát triển nhân cách học sinh. Xây dựng cho học sinh ý thức tự lực, tự quản để học sinh bộc lộ và phát huy năng lực làm chủ và quản lí ngay từ khi mới vào trường.

Quản lí tốt việc học tập và rèn luyện của học sinh ở mọi nơi, mọi lúc. Động viên, khuyến khích, khơi dậy niềm tin, ước mơ trong mỗi học sinh giúp các em hoà mình vào tập thể, tạo niềm đam mê và hăng say phấn đấu trong học tập, lao động.

Phụ huynh và học sinh cam kết thực hiện tốt phong trào “3 không 3 đủ“: “Không vi phạm Luật giao thông – Không có bạo lực gia đình – Không nghỉ học và bỏ học tùy tiện”; “Đủ ăn – Đủ mặc – Đủ sách vở”.

Giáo dục, tuyên truyền cho học sinh tránh xa các tệ nạn xã hội đặc biệt là Ma tuý /HIV-AIDS. Giáo dục cách phòng chống các dịch bệnh, cách giữ gìn và chăm sóc sức khỏe bản thân.

Để phối hợp và hỗ trợ kịp thời, hiệu quả với nhà trường thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiểu năm học 201 9 -20 20 , Ban đại diên cha mẹ học sinh nhà trường cần tập trung thực hiện tốt một số việc sau đây:

– Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp phối kết hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm kiểm soát chặt chẽ chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh. Kịp thời phát hiện những tồn tại của giáo viên trong quá trình giảng dạy cũng như kết quả học tập của các em học sinh. Từ đó cùng với nhà trường có biện pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng học tập ở tất cả các lớp.

– Thực hiện tốt việc quản lý, giáo dục con em tại gia đình, nhắc nhở, giúp đỡ con em học tập ở nhà. Giáo dục ý thức tự phục vụ bản thân cho con em: Tự ăn, tự mặc, tự sắp xếp sách vở, đồ dùng học tập, không đưa con đến tận cửa lớp…Phụ huynh chỉ kiểm tra để tạo thành nếp sinh hoạt, học tập cho con em.

– Ủng hộ và đóng góp kinh phí hỗ trợ các hoạt động giáo dục để nhà trường hỗ trợ phong trào học tập, các cuộc giao lưu của học sinh, Hội khỏe Phù Đổng; các hội thi văn nghệ, TDTT,.. động viên khen thưởng kịp thời cả về tinh thần và vật chất đối với học sinh, đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Phối hợp cùng nhà trường đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng Trường học thân thiện học sinh tích cực “; Cuộc vận động “Dân Chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, xây dựng nhà trường xanh, sạch, đẹp, văn minh.

– Tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh học sinh thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông phấn đấu xây dựng mô hình cổng trường an toàn : Phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, không dựng xe dưới lòng đường trước cổng trường . Phòng chống tai nạn đuối nước….

– Khi đến trường đưa đón con hoặc gặp gỡ thầy cô giáo: Trang phục phải chỉnh tề, cư xử giao tiếp đúng mực, hành vi phải lịch sự khi trao đổi công việc với thầy cô giáo. Khi đón con phụ huynh phải dừng lại trước cổng trường .

– Giáo dục học sinh ý thức tự giác bảo vệ của công, giữ gìn vệ sinh chung và bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh.

– Cùng nhà trường nghiên cứu tìm hiểu, mở rộng các hoạt động ngoại khoá và phong trào thi đua trong học sinh.

– Tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trọng thể trong năm.

– Chi hội phụ huynh các lớp cùng ban đại diện cha mẹ hoc sinh trường bằng nhiều hình thức chủ động tổ chức các hoạt động chúc mừng, thăm hỏi động viên đội ngũ giáo viên, cán bộ, viên chức và người lao động trong trường nhân các ngày lễ tết, ngày kỷ niệm trong năm, thăm hỏi khi ốm đau, hiếu hỷ… đảm bảo trang trọng, thân tình.

– Biết và hiểu con em mình để từ đó hiểu và thông cảm với công việc của người giáo viên.

– Phối hợp cùng với nhà trường để tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo, học sinh khuyết tật, học sinh tài năng vượt khó.

– Hướng dẫn lựa chọn những hội viên có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực trình độ, nhiệt tình, tâm huyết với công việc vào ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp, Ban thường trực cha mẹ học sinh trường.

– Phân công trách nhiệm cụ thể, thường xuyên trao đổi thông tin giữa các thành viên trong Ban thường trực trường.

– Thực hiện tốt chế độ thông tin hai chiều với các chi hội, với hội viên để kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của học sinh, CMHS.

– Tham gia đầy đủ các hoạt động do hội CMHS Trường tổ chức và phát động

– Cùng nhà trường quản lý, giám sát và sử dụng đúng mục đích, đúng quy định, đạt hiệu quả cao các nguồn kinh phí do phụ huynh học sinh đóng góp.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Kế Hoạch Hoạt Động Chi Bộ Năm 2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!