Đề Xuất 4/2023 # Hướng Dẫn Thực Hiện Các Quy Định Về Đầu Tư Xây Dựng, Thẩm Quyền Cấp Quyết Định Đầu Tư Và Các Quy Định Về Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình # Top 9 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 4/2023 # Hướng Dẫn Thực Hiện Các Quy Định Về Đầu Tư Xây Dựng, Thẩm Quyền Cấp Quyết Định Đầu Tư Và Các Quy Định Về Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình # Top 9 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Hướng Dẫn Thực Hiện Các Quy Định Về Đầu Tư Xây Dựng, Thẩm Quyền Cấp Quyết Định Đầu Tư Và Các Quy Định Về Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Hướng dẫn thực hiện các quy định về đầu tư xây dựng, thẩm quyền cấp quyết định đầu tư và các quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình

Bộ Xây dựng nhận được các văn bản của Cục Đường sắt Việt Nam gồm: Văn bản số 1032/CĐSVN-QLXD&KCHT ngày 12/6/2020 đề nghị hướng dẫn tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng và thực hiện thẩm quyền cấp quyết định đầu tư công trình; văn bản số 1167/CĐSVN-QLXD&KCHT ngày 01/7/2020 đề nghị hướng dẫn các quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 4291/BXD-HĐXD có ý kiến như sau:

1. Về chủ đầu tư dự án

Tại khoản 9 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 quy định “Chủ đầu tư xây dựng là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng”.

Tại khoản 6 Điều 4 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định “Chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức được giao trực tiếp quản lý dự án đầu tư công”.

Tại Điều 7 Luật Xây dựng năm 2014và Điều 4 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng đã có quy định cụ thể về cách xác định chủ đầu tư dự án.

2. Về việc Cục Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức lựa chọn và ký hợp đồng với nhà thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật, tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế – kỹ thuật khi chưa xác định được chủ đầu tư

Căn cứ quy định tại Điều 72 Luật Xây dựng năm 2014 về quyền và trách nhiệm của người quyết định đầu tư xây dựng; căn cứ quy định tại Điều 68 Luật Xây dựng quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng, việc lựa chọn và ký hợp đồng với nhà thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật, tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế – kỹ thuật do chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện.

3. Về việc Cục ĐSVN không có Ban quản lý dự án (QLDA) trực thuộc, nhưng Cục ĐSVN được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) giao là cấp quyết định đầu tư, đề nghị hướng dẫn về trình tự và thủ tục giao chủ đầu tư dự án

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ thì đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách do Bộ trưởng quyết định đầu tư, chủ đầu tư là Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực được thành lập theo quy định tại Điều 63 Luật Xây dựng năm 2014 hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình.

Vì vậy, khi được Bộ GTVT giao là cấp quyết định đầu tư, đề nghị Cục ĐSVN căn cứ quy định nêu trên để xác định chủ đầu tư dự án.

4. Về việc pháp luật về xây dựng chỉ quy định người quyết định đầu tư mà không có quy định cấp quyết định đầu tư

Tại khoản 27 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 quy định “Người quyết định đầu tư là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thẩm quyền phê duyệt dự án và quyết định đầu tư xây dựng”.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật Xây dựng năm 2014 thì đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước,… thì thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Tại Điều 35 Luật Đầu tư công năm 2019 đã quy định về thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án; cấp quyết định đầu tư có thể là Thủ tướng Chính phủ; Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương; Chủ tịch UBND cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã đối với từng chương trình, dự án cụ thể.

Trường hợp các dự án nâng cấp, cải tạo đường ngang sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2020 như Cục ĐSVN đề cập, cấp quyết định đầu tư là Bộ GTVT, người quyết định đầu tư là Bộ trưởng Bộ GTVT.

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Đầu tư công năm 2019, Bộ Giao thông vận tải được phân cấp hoặc ủy quyền quyết định đầu tư đối với các dự án nhóm B, nhóm C quy định tại điểm a khoản này cho cơ quan trực thuộc. Vì thế, trường hợp Bộ GTVT giao Cục ĐSVN thực hiện thẩm quyền cấp quyết định đầu tư thì Cục trưởng Cục ĐSVN là người quyết định đầu tư; có thẩm quyền và trách nhiệm của người quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Về việc Cục ĐSVN ủy thác quản lý dự án cho các Ban QLDA trực thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Ban QLDA chuyên ngành và Ban QLDA khu vực trực thuộc Bộ GTVT

Việc ủy thác quản lý dự án thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Do vậy, Cục ĐSVN căn cứ các quy định nêu trên để quyết định việc ủy thác cho các Ban QLDA trực thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hoặc các Ban QLDA chuyên ngành, Ban QLDA khu vực trực thuộc Bộ GTVT. Việc ủy thác quản lý dự án được thực hiện thông qua hợp đồng ủy thác quản lý dự án. Khi thực hiện ủy thác quản lý dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức bộ phận chuyên môn trực thuộc để giám sát thực hiện hợp đồng ủy thác quản lý dự án và phối hợp để thực hiện các công việc quy định tại khoản 2 Điều 17 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

6. Về nội dung hợp đồng ủy thác quản lý dự án

7. Về việc phân chia chi phí quản lý dự án giữa Cục ĐSVN và Ban QLDA

Chi phí quản lý dự án gồm các chi phí theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Việc xác định chi phí quản lý dự án theo hướng dẫn tại Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Khi thực hiện ủy thác quản lý dự án, Cục ĐSVN và đơn vị được ủy thác tổ chức xác định nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cụ thể giữa các bên, đồng thời thống nhất xác định chi phí quản lý dự án tương ứng với nhiệm vụ, trách nhiệm giữa hai bên. Tổng chi phí quản lý dự án không vượt đinh mức chi phí quản lý dự án theo hướng dẫn tại Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng. Việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án thực hiện theo các quy định của Bộ Tài chính.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm: BXD_4291-BXD-HDXD_01092020.pdf  

Trung tâm Thông tin Nguồn: Công văn 4291/BXD-HĐXD.

Luật Xây Dựng Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Về Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng

Cuốn Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng bao gồm Luật Xây dựng, nghị định 68/2019/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng mới nhất của Bộ…

Giới thiệu Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Cuốn Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng bao gồm Luật Xây dựng, nghị định 68/2019/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng mới nhất của Bộ Xây dựng:

Luật xây dựng số 50/2014/QH13.

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng.

Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Thông tư số 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chỉ số giá xây dựng.

Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn đo bóc khối lượng công tác xây dựng.

Thông tư số 18/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình.

Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, …

Nghị Định Mới Nhất Về Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình

Nghị Định Mới Nhất Về Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Mới Nhất, Nghị Định Mới Nhất Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng, Nghị Định Mới Nhất Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình, Nghị Định Về Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định Về Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định Chính Phủ Về Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng, Nghị Định Về Quản Lý Chất Lượng Và Bảo Trì Công Trình Xây Dựng, Nghị Định Quản Lý Chất Lượng Và Bảo Trì Công Trình Xây Dựng, Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng, Nghị Định Chính Phủ Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng, Nghị Định 46/2015/nĐ-cp Về Quản Lý Chất Lượng Và Bảo Trì Công Trình Xây Dựng, Dự Thảo Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Năm 2020, Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Mới Nhất, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Công , Thông Tư Quy Định Chi Tiết Một Số Nội Dung Về Quản Lý Chất Lượng Và Bảo Trì Công Trình Xây Dựng, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Định Quy Định Về Quản Lý Sử Dụng Pháo, Nội Dung Nghị Định 77 Phối Hợp Công An Quân Sự, Quy Định Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng, Nghị Định Bảo Trì Công Trình Xây Dựng, Báo Cáo Tình Hình Quản Lý Sử Dụng Tài Sản Công Theo Nghị Định 151, Nghị Định Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình, Nghị Định Số 15 Quản Lý Chất Lượng Công Trình, Nghị Định Mới Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình, Nghị Định Quản Lý Chất Lượng Công Trình, Nghị Định Mới Nhất Về Xây Dựng, Nghị Định Mới Nhất Về Hợp Đồng Xây Dựng, Nghị Định Quy Định Về Tuyển Dụng, Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức, 3 Kỹ Năng Quan Trọng Nhất Cho Giám Sát Công Trình Là Gì, Thông Tư Nghị Định Mới Nhất Về Xây Dựng 2017, Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Công Ty Xây Dụng Công Trình Dân Dụng, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức, Dự Thảo Nghị Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức, Viết 1 Đoạn Văn 200 Chữ Trình Bày Suy Nghĩ Cách Duy Nhất Thành Công…, Nghị Định Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng, Nghị Định Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng, Nghị Định Về Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng, Nghị Định Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng, Thông Tư Hướng Dẫn Lập Và Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định 68/2019/nĐ-cp Về Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng, Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng, Nghị Định 59/2015/nĐ-cp Về Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng, Nghị Định Về Quản Lý, Sử Dụng Pháo, Văn Bản Pháp Luật Quy Định Những Vấn Đề Cơ Bản Nhất Quan Trọng Nhất Của N, Nghị Định 71/2017/nĐ-cp Hướng Dẫn Về Quản Trị Công Ty Đối Với Công Ty Đại Chúng, Vai Trò Quản Lý Nhà Nước Về Chất Lượng Công Trình Xây Dựng, Luận Văn Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng, Nghị Định 137/2020/nĐ-cp Về Quản Lý, Sử Dụng Pháo, Nghị Định Số 77 Về Công Tác Phối Hợp Giữa Quân Đội Và Công An, Mẫu Công Văn Đúng Chuẩn Theo Nghị Định 30 Về Công Tác Văn Thư, Nội Dung Nghi Định Quy Định Chức Năng Nhiêm Vụ Bộ Công An, Tiểu Luận Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng, Nghị Quyết Quy Định Về Mức Thu Miễn Giảm Thu Nộp Quản Lý Và Sử Dụng án Phí Và Lệ Phí Tòa án, Nghị Định Quản Lý Tài Sản Công, Hướng Dẫn Xác Định Đơn Giá Nhân Công Trong Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng, Nghi Dinh Moi Phoi Hop Cong An Quan Su, Nghị Định Phối Hợp Công An Quân Sự, Quan Điểm Về Nghị Quyết 54 Năm 2019 Là Quan Trọng Nhất, Anh/chị Hãy Trình Bày Quan Điểm Của Mình Về Thực Trạng Sản Xuất Và Khả Năng ứng Dụng Công Nghệ Cao , Anh/chị Hãy Trình Bày Quan Điểm Của Mình Về Thực Trạng Sản Xuất Và Khả Năng ứng Dụng Công Nghệ Cao, Nghị Định 77 Phối Hợp Giữa Công An Và Quân Sự, Nghị Định 77/2010 Phối Hợp Công An Quân Sự, Nghị Định 03/2019/nĐ-cp Về Phối Hợp Công An Quân Sự, Nghi Dinh 03 Phoi Hop Cong An Quan Su 2019, Nhận Định Nào Sau Đây Thể Hiện Đúng Mối Quan Hệ Giữa Công Pháp Quốc Tế Và, Nghị Định Dừng Thí Điểm Xe Công Nghệ, Nguyên Tắc Quản Lý, Sử Dụng Và Các Hành Vi Bị Nghiêm Cấm Trong Công Tác Quản Lý, Sử Dụng Đất Quốc Ph, Nguyên Tắc Quản Lý, Sử Dụng Và Các Hành Vi Bị Nghiêm Cấm Trong Công Tác Quản Lý, Sử Dụng Đất Quốc Ph, Quyết Đinh Phê Duyệt Vật Liệu áp Dụng Công Trình, Quy Trình Phát Triển Các Quy Định Về Tuyển Dụng Công Hức, Nhận Định Nào Sau Đây Nói Đúng Nhất Về Nội Dung Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ, Nhận Định Nào Sau Đây Nói Đúng Nhất Nội Dung Chính Của Đoạn Trích Tức Nướ, Hãy Phân Tích Định Nghĩa Của Dự án Thông Qua Một Dự án Công Trình Xây Dựng Cụ Thể, Thông Tư Quy Định Thẩm Tra Thẩm Định Và Phê Duyệt Thiết Kế Xây Dựng Công Trình, 3 Kỹ Năng Quan Trọng Nhất Cho Kỹ Sư Xây Dựng, Quy Định Thẩm Tra Thẩm Định Và Phê Duyệt Thiết Kế Xây Dựng Công Trình, Chỉ Thị Nào Dưới Đây Cho Thấy Rõ Nhất Quần Thể Đang Đứng Bên Bờ Vực Củ, Hướng Dẫn Về Tổ Chức Và Nội Dung Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Trong Cơ Quan, Nghị Định Quy Định Tiêu Chuẩn Chức Danh Lãnh Đạo Quản Lý Trong Các Cơ Quan Hà, Quá Trình Quân Phiệt Hóa ở Nhật Bản Diễn Ra Như Thế Nào, 10 Mẫu Bản Tường Trình Thông Dụng Nhất, Quan Niệm Nào Sau Đây Về Mặt Đối Lập Biện Chứng Là Quan Niệm Đúng Đắn Nhất, Định Luật Gay-luy-xắc Với Một Khối Khí Lí Tưởng Nhất Định Trong Quá Trình Đẳng áp Thì, Thủ Tục Thanh Lý Công Cụ Dụng Cụ Mới Nhất, Nhận Định Nào Sau Đây Là Đúng Nhất, Nhận Định Nào Sau Đây Đúng Nhất, Trình Bày Những Nội Dung Cơ Bản Về Quản Lý Nguồn Thu Quản Lý Chi Ngân Sách Địa Phương, Trình Bày Những Nội Dung Cơ Bản Về Quản Lý Nguồn Thu Quản Lý Chi Ngân Sách Địa Phương 2020, Quan Niệm Nào Sau Đây Về Phạm Trù Kết Quả Là Quan Niệm Đúng Nhất, Quyết Định Quan Trọng Nhất, Nhận Định Nào Sau Đây Nói Đúng Nhất Về Chủ Đề Của Tác Phẩm Tôi Đi Học, Nhận Định Nào Sau Đây Chưa Đúng Về Vị Trí Địa Lí Của Nhật Bản, Định Nghĩa Nào Đúng Nhất Về Ancol, Định Nghĩa Nào Đúng Nhất Về Đơn Vị Byte, Nhận Định Nào Sau Đây Nêu Đầy Đủ Nhất Về Nội Dung Của Văn Bản Tiếng Nói,

Nghị Định Mới Nhất Về Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Mới Nhất, Nghị Định Mới Nhất Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng, Nghị Định Mới Nhất Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình, Nghị Định Về Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định Về Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định Chính Phủ Về Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng, Nghị Định Về Quản Lý Chất Lượng Và Bảo Trì Công Trình Xây Dựng, Nghị Định Quản Lý Chất Lượng Và Bảo Trì Công Trình Xây Dựng, Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng, Nghị Định Chính Phủ Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng, Nghị Định 46/2015/nĐ-cp Về Quản Lý Chất Lượng Và Bảo Trì Công Trình Xây Dựng, Dự Thảo Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Năm 2020, Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Mới Nhất, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Công , Thông Tư Quy Định Chi Tiết Một Số Nội Dung Về Quản Lý Chất Lượng Và Bảo Trì Công Trình Xây Dựng, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Định Quy Định Về Quản Lý Sử Dụng Pháo, Nội Dung Nghị Định 77 Phối Hợp Công An Quân Sự, Quy Định Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng, Nghị Định Bảo Trì Công Trình Xây Dựng, Báo Cáo Tình Hình Quản Lý Sử Dụng Tài Sản Công Theo Nghị Định 151, Nghị Định Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình, Nghị Định Số 15 Quản Lý Chất Lượng Công Trình, Nghị Định Mới Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình, Nghị Định Quản Lý Chất Lượng Công Trình, Nghị Định Mới Nhất Về Xây Dựng, Nghị Định Mới Nhất Về Hợp Đồng Xây Dựng, Nghị Định Quy Định Về Tuyển Dụng, Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức, 3 Kỹ Năng Quan Trọng Nhất Cho Giám Sát Công Trình Là Gì, Thông Tư Nghị Định Mới Nhất Về Xây Dựng 2017, Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Công Ty Xây Dụng Công Trình Dân Dụng, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức, Dự Thảo Nghị Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức, Viết 1 Đoạn Văn 200 Chữ Trình Bày Suy Nghĩ Cách Duy Nhất Thành Công…, Nghị Định Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng, Nghị Định Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng, Nghị Định Về Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng, Nghị Định Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng, Thông Tư Hướng Dẫn Lập Và Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định 68/2019/nĐ-cp Về Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng, Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng, Nghị Định 59/2015/nĐ-cp Về Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng, Nghị Định Về Quản Lý, Sử Dụng Pháo, Văn Bản Pháp Luật Quy Định Những Vấn Đề Cơ Bản Nhất Quan Trọng Nhất Của N, Nghị Định 71/2017/nĐ-cp Hướng Dẫn Về Quản Trị Công Ty Đối Với Công Ty Đại Chúng,

Nghị Định Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Và Các Văn Bản Hướng Dẫn (Nghị Định 68, Nghị Quyết 108/Nq

Tổng hợp các văn bản mới nhất về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Toàn bộ hướng dẫn mới nhất về nhân công và giá ca máy trong xây dựng; Nhân công và ca máy có nhiều sửa đổi so với các quy định…

Giới thiệu Nghị định quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản hướng dẫn (Nghị định 68, nghị quyết 108/NQ-CP, thông tư 09/2019/TT-BXD, thông tư 02/2020/TT-BXD và các thông tư mới nhất của Bộ Xây dựng).

Tổng hợp các văn bản mới nhất về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Toàn bộ hướng dẫn mới nhất về nhân công và giá ca máy trong xây dựng;

Nhân công và ca máy có nhiều sửa đổi so với các quy định cũ;

Cập nhật các sửa đổi, bổ sung theo thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

In đẹp, bố cục rõ ràng thuận tiện tra cứu.

Chi tiết nội dung cuốn Nghị định quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản hướng dẫn bao gồm:

Luật xây dựng số 50/2014/QH13.

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/7/2010 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triền khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019, sửa đổi bổ sung theo thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019, sửa đổi bổ sung theo thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng.

Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Thông tư số 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chỉ số giá xây dựng.

Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019, sửa đổi bổ sung theo thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn đo bóc khối lượng công tác xây dựng.

Thông tư số 18/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình.

Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, …

Bạn đang đọc nội dung bài viết Hướng Dẫn Thực Hiện Các Quy Định Về Đầu Tư Xây Dựng, Thẩm Quyền Cấp Quyết Định Đầu Tư Và Các Quy Định Về Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!