Đề Xuất 6/2023 # Hướng Dẫn Lập Dự Toán Theo Công Văn 686/Ubnd # Top 15 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 6/2023 # Hướng Dẫn Lập Dự Toán Theo Công Văn 686/Ubnd # Top 15 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Hướng Dẫn Lập Dự Toán Theo Công Văn 686/Ubnd mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Văn bản áp dụng.

Công văn số 4689/SXD-QLXD ngày 19/11/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong giai đoạn chuyển tiếp quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP  ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đâu tư xây dựng;

Căn cứ Công văn 686/UBND-KT ngày 20/2/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng và hướng dẫn quản lý chi phí đâu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

   Hướng dẫn áp dụng trên phần mềm dự toán Escon

   Tổng hợp các nội dung chính căn cứ theo văn bản hướng dẫn:

   1/ Sử dụng hệ thống định mức ban hành tại Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc ban hành hệ thống định mức năm 2020 để lập dự toán, dự thầu.

   2/ Áp dụng mức lương nhân công ban hành tại Công văn 686/UBND-KT của UBND tỉnh Bình Dương.

   3/ Áp dụng Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

   4/ Mẫu biểu THKP Hạng mục, THKP Công trình (Tổng dự toán), Chiết tính dự thầu áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

    Áp dụng các văn bản hướng dẫn trên phần mềm dự toán Escon:

    1/ Menu CÔNG CỤ.

    – Cập nhật lại Định mức xây dựng để sử dụng định mức theo TT10/2019/TT-BXD.

    2/ Menu TIÊN LƯỢNG.

    Lựa chọn phương pháp lập dự toán.

    Lựa chọn dữ liệu sử dụng.

    – Lưu ý:

    + Các bộ định mức theo TT10/2019-BXD có đuôi TT05_2016 chỉ sử dụng đối với các địa phương áp dụng định mức xây dựng mới nhưng nhân công vẫn tính theo TT05/2016-BXD (2 nhóm nhân công xây lắp).

    2/ Menu GIÁ VẬT TƯ

    a. Sheet GIÁ VẬT TƯ

    – Tại nút Chọn định mức máy lựa chọn TT11/2019/TT-BXD để tính toán giá ca máy và thiết bị thi công cho công trình.

               + Lựa chọn TT11/2019-HSCN05 chỉ sử dụng đối với các địa phương áp dụng định mức máy theo TT11/2019-BXD nhưng nhân công máy sẽ tính toán theo TT05/2016-BXD.

    – Lưu ý:

    b. Sheet GIÁ NHÂN CÔNG

    – Chọn bảng hệ số Thông tư 15-2019-TT-BXD (1) để xác định cách tính nhân công.

    – Lựa chọn Tỉnh/TP Bình Dương (2), Quận/Huyện .. (3) .. nơi công trình cần lập dự toán và ấn Đồng ý (4) để xác nhận áp mức lương tính toán theo Công văn 686/UBND-KT ngày 20/2/2020 của UBND tỉnh Bình Dương.

               c. Sheet PT MÁY

    – Tại nút Chọn bảng nguyên giá chọn Thông tư 11-2019. Ấn xác nhận (Yes) khi phần mềm hiện thông báo để sử dụng nguyên giá máy theo TT11/2019-BXD tính toán giá ca máy và thiết bị thi công.

    3/ Menu TỔNG HỢP KINH PHÍ HẠNG MỤC (THKPHM)

    a. Chọn mẫu Tổng hợp kinh phí hạng mục (mẫu chiết tính dự thầu).

    – Thông thường khi áp dụng định mức để lập dự toán, dự thầu sẽ áp dụng loại Mẫu trực tiếp như trong ảnh.

    b. Tra cứu hệ số

    – Đánh dấu các Hạng mục cần tra hệ số giống nhau (2).

    – Lựa chọn việc đánh dấu Tự động tính hệ số … hoặc Nhập giá trị Gxd trước thuế trong tổng mức đầu tư được duyệt để phần mềm tự động tra hệ số (3).

    – Ấn Đồng ý để xác nhận các lựa chọn (5).

    4/ Hệ thống menu và các sheet khác.

    – Thao tác sử dụng không có sự thay đổi so với trước đây.

    Website: https://dutoan.cic.com.vn/

    Hỗ trợ kỹ thuật

    Điện thoại liên lạc

    Mail

    Mr Thìn

    0986 261 777

    vuthin@cic.com.vn

    Mr Quang

    0967 33 1369

    0908 366 986

    quangta@cic.com.vn

    Mr Thái

    0939 261 463

    huynhthai@cic.com.vn

    Trân trọng!

    Hướng Dẫn Sử Dụng Dự Toán Escon Theo Quyết Định Số 6632/Ubnd

    / Mẫu biểu THKP Hạng mục, THKP Công trình (Tổng dự toán), Chiết tính dự thầu áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

    + Khi địa phương nơi công trình bạn cần lập dự toán ban hành bộ đơn giá mới, bạn thao tác tương tự để tải về bộ dữ liệu đơn giá địa phương cần sử dụng.

    b/ Cập nhật Bảng giá ca máy theo Quyết định số 6633/UBND-KT ngày 02/10/2020 của UBND Tỉnh Bình Định

    – Tại bảng Cập nhật dữ liệu, bạn chọn nhóm BẢNG GIÁ (1) ; Chọn tỉnh Bình Định (2) ; Đánh dấu dữ liệu GCM_6633_BinhDinh_T10_2020_DongBang và GCM_6633_BinhDinh_T10_2020_QuyNhon và ấn . Phần mềm sẽ chạy tiến trình tải dữ liệu, khi chạy hoàn tất 100% sẽ hiện thông báo.

    – Tại bảng Cập nhật dữ liệu, bạn chọn nhóm DỮ LIỆU KHÁC (1); Đánh dấu dữ liệu Bảng tra mức lương năm 2020 (2) và ấn . Phần mềm sẽ chạy tiến trình tải dữ liệu, khi chạy hoàn tất 100% sẽ hiện thông báo.

    + Để sử dụng dữ liệu Tra cứu mức lương năm 2020, bạn cần tắt phần mềm đi và chạy lại.

    + Các bộ định mức theo TT10/2019-BXD có đuôi TT05_2016 chỉ sử dụng đối với các địa phương áp dụng định mức xây dựng mới nhưng nhân công vẫn tính theo TT05/2016-BXD ( 2 nhóm nhân công xây lắp).

    Lực chọn phương pháp Tính giá Nhân Công và Tính giá ca máy

    – Chọn bảng hệ số Thông tư 15-2019-TT-BXD (1) để xác định cách tính nhân công.

    – Sau khi đã chọn phương pháp tính giá CM là Nhập trực tiếp, Bạn chọn vào tính năng Chọn bảng giá (1) ; Chọn tỉnh Bình Định (2) ; Chọn Giá ca máy theo Vùng (3) . Phần mềm sẽ áp giá ca máy vào trực tiếp.

    – Thông thường khi áp dụng định mức để lập dự toán, dự thầu sẽ áp dụng loại Mẫu trực tiếp như trong ảnh.

    – Lựa chọn việc đánh dấu Tự động tính hệ số … hoặc Nhập giá trị Gxd trước thuế trong tổng mức đầu tư được duyệt để phần mềm tự động tra hệ số (3).

    ​​​​​​​

    – Thao tác sử dụng không có sự thay đổi so với trước đây.

    Website: https://dutoan.cic.com.vn/

    Hướng Dẫn Lập Dự Toán Đồng Nai 2022 Theo Quyết Định 79/Qđ

    Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng (sau đây gọi là giá ca máy) là mức chi phí bình quân cho một ca làm việc theo quy định của máy và thiết bị thi công xây dựng.

    Giá ca máy gồm toàn bộ hoặc một số khoản mục chi phí như chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí nhân công điều khiển và chi phí khác của máy và được xác định theo công thức sau:

    – Chi phí khấu hao: Là khoản chi phí về hao mòn của máy và thiết bị thi công trong thời gian sử dụng. Định mức khấu hao năm tính theo tỷ lệ % áp dụng theo Phụ lục của Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

    – Chi phí sửa chữa: Là các khoản chi phí nhằm duy trì và khôi phục năng lực hoạt động theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn của máy. Định mức chi phí sửa chữa tính theo tỷ lệ % áp dụng theo Phụ lục của Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

    – Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Là khoản chi phí về nhiên liệu, năng lượng tạo ra động lực cho máy hoạt động (xăng, dầu, điện hoặc khí nén) và các loại nhiên liệu phụ như dầu mỡ bôi trơn, nhiên liệu để điều chỉnh, nhiên liệu cho động cơ lai, dầu truyền động. Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng cho một ca máy làm việc áp dụng theo Phụ lục của Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

    Trong đó đơn giá nhiên liệu, năng lượng (chưa bao gồm thuế VAT) là :

    – Giá điện (bình quân): 1864,44 đ/kwh (theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công thương quy định về giá điện).

    – Dầu diesel (0,05S): 12155 đ/lít

    – Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy: Là khoản chi phí về tiền lương và các khoản phụ cấp lương tương ứng với cấp bậc của người điều khiển máy theo yêu cầu kỹ thuật, được xác định trên cơ sở thành phần cấp bậc thợ điều khiển máy được quy định tại phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng và đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai công bố tại Quyết định số 78/QĐ-SXD ngày 29/04/2020 của Sở Xây dựng Đồng Nai.

    + Chi phí thợ điều khiển được tính theo mức lương đầu vào địa bàn thành phố Đồng Nai

    + Chi phí thợ điều khiển được tính theo mức lương đầu vào địa bàn các huyện thuộc tỉnh Đồng Nai

    + Hệ số bậc lương theo Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

    – Chi phí khác: Chi phí khác của máy tính trong giá ca máy là các khoản chi phí đảm bảo cho máy hoạt động bình thường, có hiệu quả tại công trình. Định mức chi phí khác tính theo tỷ lệ % quy định tại phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

    KẾT CẤU BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG

    Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng được tính toán cho 03 khu vực vùng I, Vùng II, Vùng III được trình bày theo từng loại máy với các thành phần chi phí: Chi phí khấu hao; Chi phí sửa chữa; Chi phí nhiên liệu, năng lượng; Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy; Chi phí khác

    1. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai áp dụng đối với các loại máy và thiết bị đang được sử dụng phổ biến để thi công các công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong điều kiện làm việc bình thường.

    2. Đối với những máy, thiết bị thi công chưa có quy định trong bảng giá này hoặc những máy, thiết bị thi công nhập khẩu thì Chủ đầu tư căn cứ vào phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng làm cơ sở để lập và gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp trình UBND tỉnh công bố.

    Hướng Dẫn Lập Dự Toán Tỉnh Lào Cai Mới Nhất

    Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Lào Cai theo bộ đơn giá xây dựng công trình mới nhất. Áp giá nhân công theo quyết định 4299/QĐ-UBND, bảng tính giá ca máy thiết bị thi công tại thời điểm thi công

    Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Lào Cai mới nhất

    Để lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai các bạn cần sử dụng các bộ đơn giá gồm:

    1. Bộ đơn giá XDCT ban hành năm 2016 gồm:

    – Đơn giá Phần Xây dựng theo Quyết định số 4434/QĐ-UBND ngày 18/12/2016

    – Đơn giá Phần Lắp đặt theo Quyết định số 4434/QĐ-UBND ngày 18/12/2016

    2. Bộ đơn giá XDCT ban hành năm 2017 gồm:

    – Đơn giá phần Khảo sát xây dựng công trình

    – Đơn giá phần dịch vụ công ích chiếu sáng đô thị

    3. Bộ đơn giá XDCT ban hành năm 2018 gồm:

    – Đơn giá phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình theo Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 12/02/2018

    – Đơn giá phần thí nghiệm vật liệu và kết cấu công trình xây dựng theo Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 12/02/2018

    Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lào Cai

    Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai được áp dụng theo Quyết định số 4299/QĐ-UBND ngày 27/12/2018. Ban hành mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh

    Đơn giá nhân công tỉnh Lào Cai 2020 được chia làm 3 vùng cụ thể như sau:

    Vùng II ( Thành phố Lào Cai ) : Lnc = 2.320.000 đồng/ tháng

    Vùng III ( huyện Sa Pa, Bảo Thắng ) : Lnc = 2.154.000 đồng/ tháng

    Vùng IV( các huyện còn lại ) : Lnc = 2.050.000 đồng/ tháng

    Áp dụng trên địa bàn Vùng IV gồm: các huyện Bắc Hà, Bảo Yên, Bát Xát, Mường Khương, Si Ma Cai, Văn Bàn

    Các khoản phụ cấp lương theo đặc điểm, tính chất sản xuất xây dựng ( đã tính yếu tố thị trường )

    Các khoản bảo hiểm người lao động phải trả theo quy định. Bao gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

    Không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động theo quy định tại Nghị định 157/2018/NĐ-CP

    Bảng giá ca máy thiết bị thi công tỉnh Lào Cai

    Bảng giá ca máy thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Lào Cai được xác định theo Quyết định số 2422/QĐ-UBND

    Cơ sở xây dựng bảng giá ca máy tỉnh Lào Cai

    – Định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị theo Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 8/10/2015 của Bộ Xây dựng

    – Lương nhân công thợ lái máy được xác định theo Quyết định số 4299/QĐ-UBND ngày 27/12/2018. Tùy theo từng địa điểm thi công thuộc vùng nào các bạn áp dụng mức lương đầu vào cho phù hợp

    – Giá nhiên liệu năng lượng gồm: Xăng, Dầu Diesel, Mazutt, Điện lấy theo giá hiện trường

    Số điện thoại tư vấn giải đáp và đặt mua phần mềm dự toán Eta Hotline 0965635638

    Video hướng dẫn chi tiết lập dự toán trên địa bàn tỉnh Lào Cài Xem Tại Đây

    Bạn đang đọc nội dung bài viết Hướng Dẫn Lập Dự Toán Theo Công Văn 686/Ubnd trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!