Hướng Dẫn Học Tập, Quán Triệt, Tuyên Truyền Và Triển Khai Thực Hiện Chỉ Thị Số 32

Cập nhật thông tin chi tiết về Hướng Dẫn Học Tập, Quán Triệt, Tuyên Truyền Và Triển Khai Thực Hiện Chỉ Thị Số 32 mới nhất ngày 22/09/2021 trên website Athena4me.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 99 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Đảng Bộ Công Ty Vishipel Tổ Chức Hội Nghị Quán Triệt Và Triển Khai Nghị Quyết Số 45
 • Quán Triệt, Triển Khai Nghị Quyết Trung Ương 10, Chỉ Thị Số 35
 • Thông Báo Kết Quả Hội Nghị Trung Ương 10 Khóa Xii Và Quán Triệt, Triển Khai Chỉ Thị Số 35
 • Tổng Công Ty Bảo Đảm An Toàn Hàng Hải Miền Bắc Tổ Chức Lễ Chào Cờ Đầu Tháng 8 Năm 2021 Và Hội Nghị Quán Triệt Nghị Quyết Số 45
 • Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Số 26 Của Bộ Chính Trị Về Nghệ An
 • Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18 tháng 2 năm 2021 của Bộ Chính trị “về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”, như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích

  – Giúp các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Chỉ thị.

  – Giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản, cốt lõi của Chỉ thị.

  – Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Chỉ thị tới chi bộ và trong nhân dân bằng những cách thức đa dạng, phù hợp, tránh hình thức, chiếu lệ; nâng cao tính chủ động, hiệu quả trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức sai lệch về công tác đối ngoại đảng.

  – Tăng cường kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị.

  II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 1. Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt

  Thường trực tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, và cấp ủy trực thuộc Trung ương chủ trì tổ chức việc học tập, quán triệt Chỉ thị.

  – Thành phần:

  + Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn và cấp ủy trực thuộc Trung ương: Các đồng chí ủy viên ban chấp hành, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, cán bộ cấp cục, vụ và tương đương; đảng viên, quần chúng trực tiếp làm công tác đối ngoại của các cơ quan, đơn vị.

  + Các tỉnh, thành ủy: Ủy viên ban chấp hành, cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, thành phố, thường trực cấp ủy cấp huyện và đảng viên, quần chúng trực tiếp làm công tác đối ngoại của địa phương.

  Tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Chỉ thị số 32-CT/TW. Đồng thời, gắn với một số quy định về công tác đối ngoại mới được ban hành.

  Tùy theo tình hình, điều kiện của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị để xác định hình thức học tập cho phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

  Thời gian: Hoàn thành trong Quý II/2019.

  – Nội dung, yêu cầu:

  + Quán triệt đầy đủ mục tiêu, các quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Chỉ thị 32-CT/TW.

  + Xác định rõ những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị, phù hợp với đặc thù và tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị nhằm tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện Chỉ thị.

  + Phân công trách nhiệm và quy định thời gian thực hiện cụ thể, đề cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy; thường xuyên đôn đốc, giám sát, kiểm tra kết quả thực hiện, kịp thời phát hiện những bất cập để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với công tác đối ngoại tại địa phương, đơn vị.

  Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, căn cứ điều kiện, nhiệm vụ chính trị và đặc thù của mình, xây dựng kế hoạch riêng và triển khai trong toàn lực lượng.

  – Thời gian: Hoàn thành trong Quý II/2019.

  3. Một số nhiệm vụ cần quan tâm thực hiện thường xuyên 3.1. Công tác tuyên truyền

  Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, cấp ủy trực thuộc Trung ương, trên cơ sở kế hoạch tuyên truyền của Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, giao Ban Tuyên giáo cấp ủy xây dựng các kế hoạch, phương án tuyên truyền cụ thể với các sự kiện đối ngoại đảng, đặc biệt là hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, và lãnh đạo địa phương, đơn vị.

  – Tận dụng tốt các kênh song phương và đa phương, các đoàn công tác đi nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào Việt Nam nhằm tăng cường thông tin đối ngoại Đảng, nâng cao khả năng hợp tác về tuyên truyền, thông tin đối ngoại của địa phương, đơn vị.

  3.2. Công tác phối hợp

  – Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, cấp ủy trực thuộc Trung ương thực hiện có hiệu quả các chương trình hợp tác với các đối tác thuộc các chính đảng trên thế giới; triển khai toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục,… theo đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng; tham gia tích cực vào việc triển khai các thỏa thuận cấp cao mà Đảng ta đã ký kết với các chính đảng khác.

  – Cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương đảm bảo cơ chế phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân ở Trung ương và địa phương. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đại diện của ta ở nước ngoài trong việc triển khai các hoạt động đối ngoại đảng.

  – Căn cứ vào tình hình, điều kiện của từng địa phương, đơn vị tổ chức các đợt học tập, nghiên cứu chuyên sâu về vai trò, tầm quan trọng của công tác đối ngoại đảng, về mối quan hệ với các chính đảng hiện nay, thực trạng và giải pháp nhằm đưa quan hệ đối ngoại đảng đi vào chiều sâu, nâng cao tính chủ động trong việc xử lý các tình huống đột xuất, tránh bị động, lúng túng.

  – Xác định nội dung, nhóm giải pháp trọng tâm, đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc triển khai các nội dung của Chỉ thị.

  3.4. Công tác đấu tranh, phản bác

  Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, cấp ủy trực thuộc Trung ương triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35- NQ/TW, ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và Kế hoạch số 14-KH/TW, ngày 25 tháng 3 năm 2021 của Ban Bí thư thực hiện Nghị quyết số 35- NQ/TW, ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

  Ban Tuyên giáoTrung ương tăng cường quản lý, định hướng thông tin, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cảnh giác với âm mưu gây tổn hại tới mối quan hệ của Đảng ta với đảng cầm quyền ở các nước láng giềng, bạn bè truyền thống, các đối tác quan trọng và tác động tiêu cực tới những đóng góp, vai trò, vị thế và uy tín của nước ta tại các diễn đàn quốc tế, khu vực, song phương, đa phương.

  – Các địa phương, đơn vị cần tăng cường công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận trong việc thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại đảng để kịp thời phản ánh, đề xuất biện pháp đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi chống phá của các thế lực thù địch.

  3.5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng

  Củng cố, kiện toàn và tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác đối ngoại đảng. Tăng cường đào tạo cho các cán bộ, chuyên gia theo hướng chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn và kỹ năng làm việc, đặc biệt là ngoại ngữ, công tác phát ngôn và lễ tân ngoại giao.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng Trung ương, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, cấp ủy trực thuộc Trung ương:

  – Chủ động xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù của cơ quan, đơn vị.

  – Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị; định kỳ sơ kết, tổng kết, có báo cáo gửi cấp có thẩm quyền theo quy định.

  2. Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận cao trong nhân dân về công tác đối ngoại đảng, góp phần bảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị.

  3. Ban Đối ngoại Trung ương tham gia tổ chức quán triệt Chỉ thị, trong đó, chú trọng tổ chức quán triệt bằng các hình thức phù hợp tới các cơ quan trực tiếp làm công tác đối ngoại ở trong và ngoài nước, nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Xây dựng Bộ tài liệu phục vụ việc học tập, quán triệt Chỉ thị.

  Ban Tuyên giáo Trung ương

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Số 35
 • Đảng Bộ Trường Đại Học Sao Đỏ Tổ Chức Học Tập, Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 35
 • Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết
 • Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4
 • Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết 55
 • Bạn đang xem bài viết Hướng Dẫn Học Tập, Quán Triệt, Tuyên Truyền Và Triển Khai Thực Hiện Chỉ Thị Số 32 trên website Athena4me.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Tin tức online tv