Đề Xuất 12/2022 # Hưng Yên: Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 33 / 2023 # Top 12 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Hưng Yên: Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 33 / 2023 # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Hưng Yên: Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 33 / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Sáng ngày 23/5, tại Hội trường trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (Nghị quyết 33-NQ/TW). Dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Viết Lưu, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Trung ương. Cùng dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban Đảng tỉnh, sở, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh…

Qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Hưng Yên về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng con người trong tình hình mới đã có sự chuyển biến rõ rệt. Kết quả công tác xây dựng, phát triển văn hóa, con người trên địa bàn tỉnh thu được nhiều kết quả tích cực: Công tác giáo dục – đào tạo được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên; việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được đẩy mạnh thực hiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đơn vị. Việc xây dựng gia đình, thôn, khu phố, cơ quan, đơn vị văn hóa đã có tác động tích cực đến đời sống văn hóa ở cơ sở, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực. Môi trường văn hóa từng bước được cải thiện, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hoạt động văn hóa, nghệ thuật, mỹ thuật, biểu diễn, triển lãm, văn nghệ quần chúng ở cơ sở diễn ra sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Hoạt động của hệ thống thư viện, phòng đọc từ cơ sở đến tỉnh cơ bản đáp ứng nhu cầu đọc của các tầng lớp nhân dân. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa dân tộc, di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh được quan tâm và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát triển du lịch, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường, đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa có bước trưởng thành. Các hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật được khuyến khích. Hoạt động văn nghệ quần chúng ở cơ sở diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành tham luận tại Hội nghị

Dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đã có 8 tham luận phát biểu trực tiếp tại Hội nghị và tại các điểm cầu. Các ý kiến tham luận đều tập trung đi sâu phân tích và làm rõ những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW trên địa bàn tỉnh trong 5 năm qua; chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết; đồng thời, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tiếp theo.

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền trong thời gian tới cần phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW và Chương trình hành động 34-CTr/TU, gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp của địa phương, đơn vị mình để tiếp tục thực hiện Nghị quyết; đưa mục tiêu xây dựng, phát triển văn hóa, con người trở thành một trong những nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội quan trọng; quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh và cơ sở từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; tiếp tục hoàn thiện các quy định để giải quyết hợp lý, hài hòa giữa bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển kinh tế – xã hội; coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý văn hóa, nhất là ở cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, đã có 19 tập thể và 10 cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Hội Nghị Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 33 / 2023

Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh; Thường trực và lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thành, đảng ủy trực thuộc tỉnh; Phó Chủ tịch UBND các huyện, thành phố…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Lam

Hội nghị đã tiến hành đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 28/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với 6 nhiệm vụ và 9 nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết. Theo đó Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai, thực hiện Nghị quyết kịp thời, nghiêm túc và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Đặc biệt Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 26/6/2017 “về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững”, chỉ đạo xây dựng các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch thực hiện; đồng thời đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm thể chế hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Trung ương và 02 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa ngày càng phát triển, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, hình thành môi trường văn hóa lành mạnh cho sự phát triển của con người, nhất là thế hệ trẻ. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, xây dựng các thiết chế văn hóa -thể thao được quan tâm chỉ đạo đầu tư, nâng cấp. Hệ thống báo chí, truyền thông có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường. Việc thực hiện các Nghị quyết đã góp phần tiếp tục giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quê hương; từng bước xây dựng con người Ninh Bình ngày càng phát triển toàn diện, có nhân cách, lối sống tốt đẹp, mang đậm đặc trưng vùng đất Cố đô Hoa Lư thân thiện, hiền hòa, thanh lịch, mến khách; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, tận tụy, gắn bó, phục vụ nhân dân, tuân thủ pháp luật; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Đức Lam

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục một số mặt yếu kém đã được chỉ ra. Đồng thời tiếp tục quán triệt sâu sắc về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng văn hoá, con người Ninh Bình phát triển toàn diện, có nhân cách, lối sống đẹp, mang đậm bản sắc đặc trưng vùng đất Cố đô Hoa Lư. Thường xuyên quan tâm xây dựng văn hóa trong kinh tế, con người thực sự là trung tâm trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội. Nghiên cứu những vấn đề, hiện tượng mới nảy sinh trong đời sống văn hóa để rút kinh nghiệm và định hướng trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW. Ảnh: Đức Lam

Nhân dịp này, có 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW được khen thưởng.

Lê Chung- Văn phòng Tỉnh ủy

Hưng Yên Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 28 / 2023

Ngày 13.9, tại hội trường Bộ CHQS tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22.9.2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới (Nghị quyết số 28). Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3; đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự. Cùng dự có đại diện các Ban Đảng Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh…

Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 do Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trình bày nêu rõ: Sau 10 năm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 28 trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh về công tác quốc phòng và xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện gắn với KVPT được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng – an ninh (QPAN) trong tình hình mới. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho các dối tượng được đổi mới về nội dung, phương pháp. Việc xây dựng các tiềm lực trong KVPT được chú trọng thực hiện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội kết hợp với củng cố QPAN, xây dựng tiềm lực kinh tế gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc; chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các sở, ngành lập quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế – xã hội gắn với QPAN giai đoạn 2011 – 2020 và những năm tiếp theo.

Lực lượng quân đội, công an được quan tâm xây dựng vững mạnh toàn diện, là lực lượng nòng cốt để tăng cường tiềm lực quân sự, an ninh cho KVPT. Các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu trước khi bước vào huấn luyện.

Từ năm 2008 đến nay, Hưng Yên đã tổ chức 3 cuộc diễn tập KVPT cấp tỉnh; 11 cuộc diễn tập QPAN các sở, ngành; 21 cuộc diễn tập KVPT, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố…

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị

Thời gian tới, Hưng Yên tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về công tác quốc phòng, quân sự; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng KVPT tỉnh có trọng tâm, trọng điểm; duy trì thực hiện chủ trương phát triển kinh tế – xã hội gắn với củng cố và tăng cường quốc phòng – an ninh…

Tiếp đó, dưới sự điều hành của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên, các đại biểu đã tham luận làm rõ các kết quả đã đạt được; đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28 trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận nội dung tham luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận: Các tham luận đã nêu bật được những thuận lợi, khó khăn và kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết số 28, đồng thời đề xuất các biện pháp để nâng cao chất lượng xây dựng KVPT các cấp như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, nhân dân và LLVT đối với nhiệm vụ xây dựng KVPT; tăng cường kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với QPAN; quy hoạch xây dựng KVPT phải căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương; tăng cường phối hợp giữa lực lượng quân đội, lực lượng công an và các tổ chức chính trị – xã hội trong bảo đảm an ninh, trật tự…

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Vũ Hải Sản nhấn mạnh, thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của các cấp để xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc; LLVT tỉnh phối hợp chặt chẽ trong công tác nắm bắt tình hình, kịp thời đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; tập trung xây dựng các tiềm lực trong KVPT; xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện; tăng cường huấn luyện, diễn tập…

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ phân tích làm rõ một số kết quả và tồn tại, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết số 28.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nghị quyết của các cấp về nhiệm vụ QPAN; đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; LLVT chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, không để bị động bất ngờ, hình thành “điểm nóng”; đẩy mạnh công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng theo phân cấp; chủ động nắm chắc tình hình cơ sở; tập trung xây dựng lực lượng quân đội, công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tập trung xây dựng các tiềm lực trong KVPT vững mạnh, trọng tâm là tiềm lực chính trị tinh thần, tiềm lực kinh tế…

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 28 được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 24 / 2023

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Hưng Nam

Ban Chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập từ ngày 08/01/2018. Trước đó, từ tháng 9/2017, Bộ đã có công văn gửi các Bộ, ngành, địa phương báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ, ông Nguyễn Thế Chinh, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường – cơ quan đầu mối cho biết, Viện đã xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ và chủ động dự thảo Báo cáo sơ kết Nghị quyết số 24-NQ/TW trên cơ sở tổng hợp các báo cáo của Ban cán sự Đảng các Bộ, ngành ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trên cả nước.

Trong thời gian tới, các đơn vị trực thuộc Bộ sẽ tiếp tục phối hợp triển khai thu thập đầy đủ thông tin, số liệu; điều tra, khảo sát thực tế tại một số Bộ, ngành, địa phương để hoàn thành dự thảo Báo cáo sơ kết; đồng thời, tổ chức các cuộc họp, hội thảo chuyên gia trong nước và quốc tế và xin ý kiến Ban chỉ đạo để hoàn thiện Báo cáo sơ kết và Dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương trình Chính phủ đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân khẳng định tầm quan trọng của việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Thứ trưởng đề nghị Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường và các thành viên tổ công tác chủ động phối hợp với các Bộ ngành, địa phương để thu thập, cung cấp thông tin, số liệu kịp thời, chính xác nhằm hoàn thiện Báo cáo sơ kết và Dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương trình Chính phủ đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

“Báo cáo sơ kết Nghị quyết số 24-NQ/TW phải đánh giá thật khách quan, cụ thể các kết quả đạt được cũng như các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những việc chưa làm được. Từ đó, phải rút ra được những bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới. Đây sẽ là những định hướng quan trọng cho ngành tài nguyên và môi trường trong công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.” – Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nói.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Hưng Yên: Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 33 / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!