Đề Xuất 12/2022 # Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông / 2023 # Top 18 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông / 2023 # Top 18 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tổ chức cuộc họp:

Khoản 1 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

“1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp.”

Như vậy điểm mới đầu tiên là Luật Doanh nghiệp 2014 (LDN 2014) đã bổ sung quy định cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể được tổ chức đồng thời tại nhiều địa điểm khác nhau và nơi chủ tọa tham dự họp được xác định địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông.

a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

b) Báo cáo tài chính hằng năm;

c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;

e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

g) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.”

Điểm mới ở đây là các vấn đề được thông qua trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được bổ sung thêm nội dung về việc Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty (điểm a); báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát (điểm đ)

Đại Hội Đồng Cổ Đông Tiếng Anh Là Gì? / 2023

Trong bài viết Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là gì? sẽ cung cấp thông tin về một thuật ngữ rất phổ biến hiện nay là đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông là gì?

Những chức năng của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và tại Điều lệ của công ty.

Thành viên trong đại hội đồng cổ đông phải đáp ứng những điều kiện nhất định được quy định trong luật và Điều lệ của công ty. Ngoài những thành viên có quyền biểu quyết ra thì còn có những chức danh phải thông qua bầu, bổ nhiệm.

Đại hội đồng cổ đông họp thường niên 1 năm một lần trong khoảng thời gian là 04 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính. Trong một số trường hợp có thể gia hạn nhưng không được quá 06 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính.

Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là gì?

Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là General Meeting of Shareholders

Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh có thể được định nghĩa như sau:

General Meeting of Shareholders is the highest organ of a joint stock company. Having the right to decide on important matters of the company such as development, management organization, relataed to investment and capital, and the existence of the company

The functions of the General Meeting of Shareholders are specified in the Enterprise Law 2014 and the company’s Charter

Member of the General Meeting of Shareholders must meet certain conditons specified in the law and the charter of the company. In addition to the members with voting rights, there are also titles that must be passed through election or apooitment.

General Meeting of Shareholders meets once a year for a period 04 months from the end of the fiscal years. In some cases, it is possible to extend but not exceeding 06 months from the end of the financial year.

Cụm từ tương ứng với Đại hội đồng cổ đông Tiếng Anh là gì?

Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

Shareholders are entitled to attend the General Meeting of Shareholders

Tỷ lệ biểu quyết đại hội đồng cổ đông

The rate of voting of the general meeting of General Meeting of Shareholders

Chức năng của đại hội đồng cổ đông

The function of the General Meeting of Shareholders

Họp đại hội đồng cổ đông lần đầu

Fist genral meeting of shareholders

Một số ví dụ đoạn văn có sử dụng từ Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh viết như thế nào

– The rate of approval of resolutions of the General Meeting of Shareholders is at lest 65% of the tatol votes of al shareholders drafting the approval meeting

Dịch nghĩa: Trong một cuôc họp đại hội đồng cổ đông tỷ lệ thông của của nghị quyết là ít nhất 65% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự theo họp tán thành.

– General Meeting of Shareholders is considered to be the highest decision – making authority in the company, so the General Assembly decides on the company’s development and survival issues

Dịch nghĩa: Đại hội đồng cổ đông có quyết định cao nhất trong công ty, quyết định những vấn đề phát triển và tồn tại

Từ những phân tích trên Công ty Luật Hoàng Phi mong rằng Quí vị sẽ có thêm những thông tin cần thiết về Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là gì? Nếu Quí vị còn thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ vào số điện thoại 1900 6557.

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Quyết Định Của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần / 2023

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết bao gồm các cổ đông nắm giữ các loại cổ phần sau:

– Cổ phần phổ thông: mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

– Cổ phần ưu đãi biểu quyết: có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông (số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định);

Cổ phần ưu đã cổ tức và cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết và không dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Về bản chất Nghị quyết đại hội đồng cổ đông là tên gọi khác của quyết định đại hội đồng cổ đông.

Hình thức biểu quyết tại cuộc họp

Các vấn đề quan trọng của công ty cổ phần phải được đại hội đồng cổ đông họp và thông qua.

Các vấn đề họp và thông qua

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua bằng hình thức biểu quyết khi đáp ứng các điều kiện về tỷ lệ biểu quyết (tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định), cụ thể:

– Có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành đối với các vấn đề về:

+ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

+ Thay đổi ngành nghề kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh;

+ Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

+ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

+ Tổ chức lại, giải thể công ty;

+ Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

– Có ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành đối với các vấn đề khác (trừ các vấn đề được nêu trên và vấn đề bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát);

– Trường hợp biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thì phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.

Cổ đông có thể trực tiếp biểu quyết hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một người khác biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau:

– Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

– Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

– Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

– Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Đại hội đồng cổ đông chỉ thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi có ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành đối với trường hợp thông qua.

Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Lưu ý: Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.

Các trường hợp hủy bỏ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông lớn (sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thong trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty) có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau:

– Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định, trừ trường hợp có 100% cổ phần có quyền biểu quyết thông qua.

– Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.

Hiệu lực nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

– Có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại nghị quyết đó.

– Có hiệu lực ngay khi có 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua, ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.

– Vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác đối với trường hợp Nghị quyết bị yêu cầu hủy bỏ bởi cổ đông hoặc nhóm cổ đông lớn, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông trong Công ty cổ phần

Công ty TNHH tư vấn LawKey Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 1605 tầng 16 tòa nhà B10B, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: contact@lawkey.vn Facebook: LawKey

Điều Kiện Tiến Hành Họp Và Thông Qua Nghị Quyết Của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty / 2023

Cùng công ty Luật Thái An tìm hiểu về các điều kiện để tiến hành họp và thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty.

Kính chào Luật sư công ty Luật Thái An. Tôi là Kim Anh (Hà Nội). Tôi xin được nhờ luật sư tư vấn luật doanh nghiệp giải đáp giúp tôi một thắc mắc. Xin luật sư hãy cho biết pháp luật quy định như thế nào về điều kiện tiến hành họp và thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty. Trân trọng cảm ơn Luật sư!

Về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, cuộc họp Hội đồng thành viên (HĐTV) sẽ được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ. Đối với công ty cổ phần, tỷ lệ cổ đông tối thiểu cần thiết phải có mặt cho các cuộc họp lần đầu của đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là quá bán (51% tổng số cổ phiếu biểu quyết. Nếu cuộc họp lần đầu không thể diễn ra, cuộc họp lần thứ hai sẽ hợp lệ khi có mặt số cổ đông đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phiếu biểu quyết. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Về điều kiện thông qua nghị quyết:

Khoản 1 Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về các trường hợp nghị quyết được thông qua như sau:

“1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định; đ) Tổ chức lại, giải thể công ty; e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.”

Như vậy, Luật doanh nghiệp 2014 có quy định, đối với các quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định, sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Nghị quyết ở các điểm a,b,c,ở khoản 1 Điều 144 nêu trên cần 65% số phiếu tán thành còn các nghị quyết còn lại chỉ cần 51% để được thông qua số phiếu tán thành.

Công ty Luật Thái An

Bạn đang đọc nội dung bài viết Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!