Đề Xuất 12/2022 # Hội Thảo Vận Dụng Nghị Quyết Đại Hội Lần Thứ Xii Của Đảng Vào Việc Giảng Dạy Các Môn Lý Luận Chính Trị Ở Các Trường Đại Học, Cao Đẳng / 2023 # Top 20 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Hội Thảo Vận Dụng Nghị Quyết Đại Hội Lần Thứ Xii Của Đảng Vào Việc Giảng Dạy Các Môn Lý Luận Chính Trị Ở Các Trường Đại Học, Cao Đẳng / 2023 # Top 20 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Hội Thảo Vận Dụng Nghị Quyết Đại Hội Lần Thứ Xii Của Đảng Vào Việc Giảng Dạy Các Môn Lý Luận Chính Trị Ở Các Trường Đại Học, Cao Đẳng / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tham gia Hội thảo cùng với Trường ĐHCT là đại biểu đến từ các đơn vị: học viện chính trị, trường chính trị, trường đại học, cao đẳng trong và ngoài khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Hội thảo Vận dụng Nghị quyết Đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn Lý luận Chính trị ở các trường đại học, cao đẳng diễn ra tại Nhà Điều hành, Trường ĐHCT

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, diễn ra từ ngày 20-28/01/2016 tại Hà Nội đã thành công rất tốt đẹp. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị trọng đại, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Những quan điểm cơ bản, cốt lõi, phát triển trong Nghị quyết Đại hội XII là sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, rút kinh nghiệm từ thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, mà trực tiếp là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011)”; Bài học kinh nghiệm qua 30 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới của Đảng,… 

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu khai mạc Hội thảo 

Đối với công tác giảng dạy Lý luận chính trị, việc đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào bài giảng là một yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa trong việc tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong cán bộ, giảng viên và sinh viên, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Các diễn giả trình bày tham luận tại Hội thảo

   

Ảnh lưu niệm

(Tin, ảnh: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng)

Quán Triệt Quan Điểm Kinh Tế Trong Văn Kiện Đại Hội Xii Của Đảng Vào Giảng Dạy Ở Các Trường Chính Trị / 2023

Đổi mới mô hình và cơ cấu lại nền kinh tế là một chủ trương lớn, quan trọng xuyên suốt từ Đại hội XI của Đảng. Đại hội XI đã xác định: một trong những nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ là “Ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng hiệu quả, phát triển bền vững”(1). Về mô hình tăng trưởng, Đại hội XI chủ trương “chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, vừa mở rộng quy mô vừa chủ trương nâng cao chất lượng, hiệu quả tính bền vững(2). Về cơ cấu lại nền kinh tế, Đại hội xác định “Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu các ngành sản xuất, dịch vụ, phù hợp với từng ngành”(3).

Tiếp tục chủ trương đó, Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh có những phát triển về định hướng và giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế.

Về mục tiêu tăng trưởng, Đại hội XII chỉ rõ: “…Kết hợp có hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển theo chiều sâu, nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh”. Về mô hình tăng trưởng, Đại hội xác định: “Đổi mới mô hình tăng trưởng chuyển mạnh từ chủ yếu dựa vào xuất khẩu và vốn đầu tư sang phát triển, đồng thời dựa cả vào vốn đầu tư xuất khẩu và thị trường trong nước”(4).

Như vậy, định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng được hiểu là lấy năng suất, hiệu quả sử dụng các nguồn lực và sức cạnh tranh của nền kinh tế làm mục tiêu hàng đầu để vừa phát triển kinh tế bền vững, vừa gắn với phát triển xã hội và bảo vệ môi trường.

Đối với định hướng cơ cấu lại nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng, Đại hội XII khẳng định: “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại đồng bộ tổng thể nền kinh tế và các ngành, các lĩnh vực, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng”(5). Với tinh thần đó, Đại hội xác định nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới là: “Tiếp tục thực hiện đồng bộ hiệu quả đề án tổng thể cơ cấu lại nền kinh tế và cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực”(6). Cụ thể là cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh lại cơ cấu công nghiêp tạo nền tảng cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy mạnh các ngành dịch vụ…Đây là một quá trình liên tục, thường xuyên, vừa cấp bách trước mắt, vừa lâu dài; theo phương hướng cơ cấu kinh tế vừa khai thác lợi thế cạnh tranh hiện có, vừa tạo điều kiện để hình thành và xây dựng các lợi thế cạnh tranh trong tương lai ở một số ngành công nghệ cao, công nghiệp hiện đại, ngành dịch vụ có tiềm năng để đưa nền kinh tế của nước ta đạt trình độ phát triển cao hơn.

2. Về nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa

Trên cơ sở tổng kết toàn diện 30 năm đổi mới, Đại hội lần thứ XII của Đảng đã nêu rõ: “Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời đảm bảo định hướng XHCN phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế, có sự quản lý của nhà nước pháp quyền XHCN do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo”(7). Đây là quan điểm khái quát, đầy đủ và rõ ràng nhất của Đảng ta về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN từ khi đổi mới đến nay. Vì vậy, trong giai đoạn phát triển mới cần phải thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường XHCN. Đó là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường đồng thời bảo đảm định hướng XHCN phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Luận giải vấn đề này, theo chúng tôi nên tập trung một số nội dung như sau:

Để thực hiện một nền kinh tế thị trường đầy đủ, cần phải tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, thuận lợi cho mọi loại hình doanh nghiệp. Thị trường đầy đủ đó phải là, thứ nhất, tính minh bạch – bảo đảm cho các nhà đầu tư thấy được sự minh bạch trong môi trường đầu tư kinh doanh. Thứ hai, tuân thủ pháp luật đề ra. Thứ ba, phải có đồng tiền ổn định. Thứ tư, đối xử công bằng giữa các khu vực doanh nghiệp, không phân biệt doanh nghiệp nhà nước với doanh nghiệp tư nhân hay doanh nghiệp nước ngoài. Thứ năm, không có các khoản chi phi chính thức.

Sự can thiệp của Nhà nước vào nền kinh tế thị trường nhất thiết phải tuân thủ theo nguyên tắc thị trường.

Để hội nhập quốc tế thành công, nền kinh tế nước ta phải hướng tới đạt trình độ kinh tế thị trường hiện đại của các nước phát triển trên thế giới. Vì vậy, phải tôn trọng xu hướng vận động khách quan của các mối quan hệ kinh tế – xã hội trong nền kinh tế thị trường, chứ không hình thành từ ý chí chủ quan về chính trị. Ở nước ta hiện nay, việc xây dựng pháp quyền XHCN là điều kiện tiên quyết để định hướng XHCN trong phát triển kinh tế thị trường nhưng phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì hội nhập quốc tế mới thành công.

Hiện nay, có những quan niệm khác nhau về kinh tế thị trường hiện đại, có thể khái quát một số đặc trưng cơ bản: Đó là nền kinh tế thị trường hỗn hợp, trong đó sở hữu cổ phần phải chiếm ưu thế; cơ cấu kinh tế thị trường hiện đại, công nghệ nông nghiệp, thị trường các ngành dịch vụ cao cấp, hệ thống kết cấu hạ tầng…phát triển ở trình độ cao. Phát triển dựa trên khoa học – công nghệ hiện đại và kinh tế tri thức có nguồn nhân lực có chất lượng cao; thể chế thị trường đồng bộ phù hợp với luật lệ quốc tế. Có hệ thống an sinh xã hội hiện đại và một hệ thống phúc lợi vì mục tiêu phát triển toàn diện của con người.

3. Về quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại gắn với phát triển kinh tế tri thức

Công cuộc đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN của đất nước đã tạo ra những trình độ mới, cách thức mới cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam. Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng đã khẳng định: “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong giai đoạn tới là tiếp tục thực hiện đẩy mạnh thừa kế mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện phát triển kinh tế định hướng XHCN và hội nhập quốc tế gắn với phát triển tri thức, lấy khoa học, công nghệ, tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực chủ yếu, huy động có hiệu quả mọi nguồn lực phát triển”(8).

Đây là sự phát triển mới về nhận thức của Đảng tại Đại hội XII. Vì vậy, khi luận giải vấn đề này cần tập trung làm rõ nội hàm nước công nghiệp hiện đại theo quan điểm của Đảng tại của Đại hội XII đó là những tiêu chí phản ánh trình độ phát triển của nền kinh tế, các chỉ tiêu phát triển xã hội, những tiêu chí phản ánh về vấn đề chất lượng môi trường. Các tiêu chí định tính này đã được thể hiện bằng các chỉ tiêu quan trọng về kinh tế, xã hội và môi trường. Để đạt được những tiêu chí đó, Đảng ta đã xác định về cơ bản phải hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN theo các tiêu chuẩn phổ biến của các nền kinh tế thị trường hiện đại.

Thực hiện được nhiệm vụ trên, Đảng ta luôn coi trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo đảm cho quá trình thực thi nhiệm vụ cho từng ngành, từng lĩnh vực. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yêu tố cơ bản của giáo dục đào tạo; đào tạo phải đảm bảo gắn với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, gắn với quy hoạch xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, do đó phải có sự đầu tư thích đáng. Song song với việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao thì việc đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ thực sự phải là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh. Vì vậy, đầu tư cho khoa học – công nghệ phải có trọng tâm trọng điểm để tạo bước đột phá có tác động tích cực đến nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế.

Đối với kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, cần phải đẩy mạnh và huy động sử dụng nguồn lực xã hội để tiếp tục đầu tư, hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội tương đối đồng bộ với một số công trình hiện đại. Ưu tiên và đa dạng hóa đầu tư cho các lĩnh vực trọng tâm; hạ tầng giao thông đồng bộ, có trọng điểm, kết nối giữa các trung tâm kinh tế lớn và giữa các trục giao thông đầu mối.

Để sẵn sàng cho công cuộc đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước thì phải kết hợp giữa vốn trong nước và ngoài nước, do vậy, vấn đề hiện nay không chỉ là thu hút được bao nhiêu vốn vào nền kinh tế mà cần phải huy động được các nguồn vốn trong dân thành những nguồn đầu tư có hiệu quả. Chính những đầu tư ở trên có đem lại một cuộc cách mạng thực sự trong sản xuất và hiện đại hóa được nền kinh tế hay không, thì CNH, HĐH phải dựa trên nền kinh tế thị trường hiện đại sẽ có một hệ thống tín dụng, ngân hàng, tài chính hiện đại giúp cho các nguồn vốn trong nước được tập trung và phân bổ cho các lĩnh vực đầu tư có hiệu quả.

Đại hội XII của Đảng đã khẳng định: “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phải tiến hành qua ba bước: Tạo tiền đề, điều kiện để tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nâng cao chất lượng công nghiệp hóa, hiện đại hóa…trong năm tới cần chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, phát triển nhanh bền vững; phấn đấu cơ bản đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”(9).

TS. Lê Minh Tuynh – Phó Hiệu trưởng (1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị quốc gia – Sự thật, HN, 2011, tr. 188. (2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị quốc gia – Sự thật, HN, 2011, tr. 192. (3) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị quốc gia – Sự thật, HN, 2011, tr. 192. (4) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính quốc gia – Sự thật, HN, 2011, tr. 188. (5) ĐCS Việt Nam – Văn kiện ĐHĐB toàn quốc lần thứ XII, NXB Sự thật – HN, tr. 818 (6) ĐCS Việt Nam – Văn kiện ĐHĐB toàn quốc lần thứ XII, NXB Sự thật – HN, tr. 281 (7) ĐCS Việt Nam – Văn kiện ĐHĐB toàn quốc lần thứ XII, NXB Sự thật – HN, tr. 102 (8)ĐCS Việt Nam – Văn kiện ĐHĐB toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr.18 – 19 (9) ĐCS Việt Nam – Văn kiện ĐHĐB toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr.90

Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xii Của Đảng – Dawaco / 2023

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 01 – CT/TW của Bộ Chính trị, khóa XII “về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng”, sáng ngày 30/7/216, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Đồng chí Bùi Xuân, Báo cáo viên Trung ương, Phó Trưởng ban Tuyên giáo thành ủy Đà Nẵng báo cáo chuyên đề tại Hội nghị. Đồng chí Bùi Xuân khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của đất nước, như: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI;  Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Văn kiện Đại hội XII của Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Nội dung Văn kiện Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và 5 năm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội (2010 – 2015), có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội XI và của đường lối, quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây. Văn kiện Đại hội XII có nhiều điểm mới, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh – quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Điểm nổi bật trong nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng là thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống.

Đồng chí Bùi Xuân nêu rõ, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng  file

Lượt xem: 11544

Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xii Của Đảng / 2023

Những điểm mới quan trọng của Quy chế bầu cử trong Đảng

 (ĐHXII) – Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014, của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng,” đại hội đảng bộ các cấp cơ bản đáp ứng ứng yêu cầu, nội dung và thời gian theo quy định. Đặc biệt, đây là kỳ đại hội đầu tiên thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành với nhiều nội dung mới.

Những nội dung cốt lõi trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng

 (ĐHXII) – Để cung cấp thông tin phục vụ đại hội đảng bộ cấp tỉnh, thành phố, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam xin trân trọng giới thiệu “Những nội dung cốt lõi trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng”.

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc

 (ĐHXII) – Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Công văn số 11421 – CV/VPTW, Hướng dẫn số 160/HD-BTGTW ngày 7/9/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến nhân dân đóng góp Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng:

Dự thảo BC đánh giá KQTH nhiệm vụ phát triển KTXH 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ …

 (ĐHXII) – Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Công văn số 11421 – CV/VPTW, Hướng dẫn số 160/HD-BTGTW ngày 7/9/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến nhân dân đóng góp Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020:

Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 03-10-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 03-10-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2015-2020

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020

 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KON TUM

KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2015-2020

Bạn đang đọc nội dung bài viết Hội Thảo Vận Dụng Nghị Quyết Đại Hội Lần Thứ Xii Của Đảng Vào Việc Giảng Dạy Các Môn Lý Luận Chính Trị Ở Các Trường Đại Học, Cao Đẳng / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!