Đề Xuất 11/2022 # Học Tập, Quán Triệt Chỉ Thị Số 35 / 2023 # Top 16 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 11/2022 # Học Tập, Quán Triệt Chỉ Thị Số 35 / 2023 # Top 16 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Học Tập, Quán Triệt Chỉ Thị Số 35 / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Học tập, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư

Sáng ngày 10/10 , Chi bộ Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc phối hợp với Đảng bộ Ban QLDA ĐTXD ĐHQGHN tại Hòa Lạc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư nhằm giúp cho toàn thể cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, những quan điểm và các giải pháp được nêu trong các N ghị quyết Hội nghị Trung ương 10, khóa XII của Đảng.

Tới dự Hội nghị có TS. Đỗ Việt Hà – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương với vai trò là báo cáo viên, cùng các đồng chí đại diện Chi bộ Trung tâm, Đảng bộ BQLDA Hòa Lạc và toàn thể đảng viên của hai đơn vị.

TS. Đỗ Việt Hà – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Đỗ Việt Hà giới thiệu những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tiến hành đại hội các cấp tiến đến đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị nêu rõ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước. Thông qua công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội để tập hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội, cần tiến hành nghiêm túc, bài bản, chu đáo; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, khoa học; phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng tổ chức, cá nhân và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Việc tổ chức Đại hội phải thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí, bảo đảm trang trọng, ý nghĩa. Trong quá trình xây dựng báo cáo, các văn kiện phải phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc; trân trọng tiếp thu những ý kiến xác đáng, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức thích hợp, hiệu quả.

Về công tác nhân sự, cần tiến hành từng bước, từng việc chắc chắn, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch nhưng phải thực sự đúng người, đúng việc; kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những người thiếu năng lực, thiếu uy tín nhưng có tư tưởng tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền. Việc chuẩn bị nhân sự cơ sở phải trên cơ sở quy hoạch, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ; đồng thời, chú trọng phát hiện những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng, xử lý hài hòa mối liên hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu.

Toàn cảnh Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà cũng trình bày những nội dung của Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23.9.2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Quy định số 205-QĐ/TW được ban hành là điều kiện cần và đủ để khắc phục tình trạng lạm dụng quyền lực trong công tác cán bộ, chạy chức, chạy quyền; đồng thời giao trách nhiệm cụ thể đối với người lãnh đạo, người làm công tác cán bộ ở các cấp, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải công tâm, minh bạch, có trách nhiệm đối tổ chức, với đất nước; xác định 06 hành vi chạy chức, chạy quyền; đưa ra các biện pháp xử lý cán bộ, đảng viên có hành vi chạy chức, chạy quyền.

Thông qua Hội nghị này, cán bộ, đảng viên của Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc và Ban QLDA ĐTXD ĐHQGHN tại Hòa Lạc nắm vững nội dung cơ bản được nêu trong Chỉ thị số 35-CT/TW, Quy định số 205-QĐ/TW và các nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII, trên cơ sở đó mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, phát huy trí tuệ, tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống.

Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Số 35 / 2023

Sáng ngày 12/6/2019, Huyện ủy Tam Đảo tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019; Chỉ thị 30-CT/TW ngày 22/01/2019 ; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư khóa XII.

Đồng chí Nguyễn Văn Đăng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu khai mạc buổi học Nghị quyết

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đăng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Trưởng, phó các ban xây dựng Đảng; trưởng, phó các ban HĐND huyện; trưởng phó các phòng, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể; báo cáo viên cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi Đảng bộ trực thuộc; trưởng Ban Tuyên giáo các xã, thị trấn; toàn thể đảng viên chi bộ các Ban xây dựng Đảng, chi bộ khối đoàn thể và toàn thể đảng viên Đảng bộ Cơ quan chính quyền.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Đồng chí Phạm Hồng Hải – Nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo cáo viên cấp TW truyền đạt nội dung của Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Trong đó, tập trung giới thiệu làm rõ ý nghĩa, sự cần thiết của việc ban hành Nghị quyết, các chỉ thị; chỉ rõ mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và các biện pháp chủ yếu tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thông qua học tập, quán triệt, các đại biểu có thêm thông tin, kiến thức, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị cũng như chức trách, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Nghị quyết, các Chỉ thị với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng, để tạo sự thống nhất, đồng thuận, chống các quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc./.

Quán Triệt, Triển Khai Nghị Quyết Trung Ương 10, Chỉ Thị Số 35 / 2023

Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có ý nghĩa quan trọng định hướng cho toàn Đảng, toàn dân tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, đề cương các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng là những nội dung rất quan trọng; để thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động, triển khai thực hiện thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng yêu cầu đội ngũ cấp ủy, cán bộ chủ chốt và toàn thể đảng viên trong toàn đảng bộ phải thấm nhuần, nắm chắc các quan điểm tư tưởng chỉ đạo và nội dung nghị quyết hội nghị lần thứ 10. Từ đó, xây dựng các chương trình hành động cụ thể thiết thực, phù hợp với từng lĩnh vực công tác của cơ quan, đơn vị.

Đại biểu được tiếp thu 6 nội dung cơ bản Chỉ thị số 35- CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, việc lựa chọn nhân sự cấp ủy khóa mới phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng và tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Quy định số 89-QĐ/TW, Quy định số 90-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Đặc biệt, kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ; có biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ; tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) ở cấp tỉnh, huyện đạt từ 10% trở lên…

Cũng tại hội nghị đại biểu được nghe hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (2/9/1969 – 2/9/2019).

Hướng Dẫn Học Tập, Quán Triệt, Tuyên Truyền Và Triển Khai Thực Hiện Chỉ Thị Số 32 / 2023

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18 tháng 2 năm 2019 của Bộ Chính trị “về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích

– Giúp các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Chỉ thị.

– Giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản, cốt lõi của Chỉ thị.

– Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Chỉ thị tới chi bộ và trong nhân dân bằng những cách thức đa dạng, phù hợp, tránh hình thức, chiếu lệ; nâng cao tính chủ động, hiệu quả trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức sai lệch về công tác đối ngoại đảng.

– Tăng cường kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị.

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 1. Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt

Thường trực tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, và cấp ủy trực thuộc Trung ương chủ trì tổ chức việc học tập, quán triệt Chỉ thị.

– Thành phần:

+ Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn và cấp ủy trực thuộc Trung ương: Các đồng chí ủy viên ban chấp hành, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, cán bộ cấp cục, vụ và tương đương; đảng viên, quần chúng trực tiếp làm công tác đối ngoại của các cơ quan, đơn vị.

+ Các tỉnh, thành ủy: Ủy viên ban chấp hành, cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, thành phố, thường trực cấp ủy cấp huyện và đảng viên, quần chúng trực tiếp làm công tác đối ngoại của địa phương.

Tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Chỉ thị số 32-CT/TW. Đồng thời, gắn với một số quy định về công tác đối ngoại mới được ban hành.

Tùy theo tình hình, điều kiện của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị để xác định hình thức học tập cho phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

– Thời gian: Hoàn thành trong Quý II/2019.

– Nội dung, yêu cầu:

+ Quán triệt đầy đủ mục tiêu, các quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Chỉ thị 32-CT/TW.

+ Xác định rõ những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị, phù hợp với đặc thù và tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị nhằm tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện Chỉ thị.

+ Phân công trách nhiệm và quy định thời gian thực hiện cụ thể, đề cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy; thường xuyên đôn đốc, giám sát, kiểm tra kết quả thực hiện, kịp thời phát hiện những bất cập để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với công tác đối ngoại tại địa phương, đơn vị.

Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, căn cứ điều kiện, nhiệm vụ chính trị và đặc thù của mình, xây dựng kế hoạch riêng và triển khai trong toàn lực lượng.

– Thời gian: Hoàn thành trong Quý II/2019.

3. Một số nhiệm vụ cần quan tâm thực hiện thường xuyên 3.1. Công tác tuyên truyền

– Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, cấp ủy trực thuộc Trung ương, trên cơ sở kế hoạch tuyên truyền của Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, giao Ban Tuyên giáo cấp ủy xây dựng các kế hoạch, phương án tuyên truyền cụ thể với các sự kiện đối ngoại đảng, đặc biệt là hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, và lãnh đạo địa phương, đơn vị.

– Tận dụng tốt các kênh song phương và đa phương, các đoàn công tác đi nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào Việt Nam nhằm tăng cường thông tin đối ngoại Đảng, nâng cao khả năng hợp tác về tuyên truyền, thông tin đối ngoại của địa phương, đơn vị.

3.2. Công tác phối hợp

– Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, cấp ủy trực thuộc Trung ương thực hiện có hiệu quả các chương trình hợp tác với các đối tác thuộc các chính đảng trên thế giới; triển khai toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục,… theo đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng; tham gia tích cực vào việc triển khai các thỏa thuận cấp cao mà Đảng ta đã ký kết với các chính đảng khác.

– Cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương đảm bảo cơ chế phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân ở Trung ương và địa phương. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đại diện của ta ở nước ngoài trong việc triển khai các hoạt động đối ngoại đảng.

– Căn cứ vào tình hình, điều kiện của từng địa phương, đơn vị tổ chức các đợt học tập, nghiên cứu chuyên sâu về vai trò, tầm quan trọng của công tác đối ngoại đảng, về mối quan hệ với các chính đảng hiện nay, thực trạng và giải pháp nhằm đưa quan hệ đối ngoại đảng đi vào chiều sâu, nâng cao tính chủ động trong việc xử lý các tình huống đột xuất, tránh bị động, lúng túng.

– Xác định nội dung, nhóm giải pháp trọng tâm, đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc triển khai các nội dung của Chỉ thị.

3.4. Công tác đấu tranh, phản bác

– Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, cấp ủy trực thuộc Trung ương triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35- NQ/TW, ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và Kế hoạch số 14-KH/TW, ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Ban Bí thư thực hiện Nghị quyết số 35- NQ/TW, ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

– Ban Tuyên giáoTrung ương tăng cường quản lý, định hướng thông tin, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cảnh giác với âm mưu gây tổn hại tới mối quan hệ của Đảng ta với đảng cầm quyền ở các nước láng giềng, bạn bè truyền thống, các đối tác quan trọng và tác động tiêu cực tới những đóng góp, vai trò, vị thế và uy tín của nước ta tại các diễn đàn quốc tế, khu vực, song phương, đa phương.

– Các địa phương, đơn vị cần tăng cường công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận trong việc thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại đảng để kịp thời phản ánh, đề xuất biện pháp đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi chống phá của các thế lực thù địch.

3.5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Củng cố, kiện toàn và tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác đối ngoại đảng. Tăng cường đào tạo cho các cán bộ, chuyên gia theo hướng chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn và kỹ năng làm việc, đặc biệt là ngoại ngữ, công tác phát ngôn và lễ tân ngoại giao.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng Trung ương, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, cấp ủy trực thuộc Trung ương:

– Chủ động xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù của cơ quan, đơn vị.

– Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị; định kỳ sơ kết, tổng kết, có báo cáo gửi cấp có thẩm quyền theo quy định.

2. Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận cao trong nhân dân về công tác đối ngoại đảng, góp phần bảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị.

3. Ban Đối ngoại Trung ương tham gia tổ chức quán triệt Chỉ thị, trong đó, chú trọng tổ chức quán triệt bằng các hình thức phù hợp tới các cơ quan trực tiếp làm công tác đối ngoại ở trong và ngoài nước, nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Xây dựng Bộ tài liệu phục vụ việc học tập, quán triệt Chỉ thị.

Ban Tuyên giáo Trung ương

Bạn đang đọc nội dung bài viết Học Tập, Quán Triệt Chỉ Thị Số 35 / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!