Đề Xuất 4/2023 # Hệ Thống Các Văn Bản Về Thuế Tài Nguyên Môi Trường # Top 12 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 4/2023 # Hệ Thống Các Văn Bản Về Thuế Tài Nguyên Môi Trường Mới Nhất # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Hệ Thống Các Văn Bản Về Thuế Tài Nguyên Môi Trường mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tin tức kế toán:   Hệ thống các văn bản về Thuế Tài nguyên môi trường mới nhất. Nhằm cập nhật những văn bản mới nhất về luật, nghị định, thông tư, văn bản hợp nhất, công văn  giúp các bạn kế toán có thể cập nhật những chính sách, quy định hiện hành về thuế tài nguyên môi trường.

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN VỀ THUẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT

Tên văn bản

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

Ghi chú

LUẬT

45/2009/QH12

25/11/2009

01/07/2010

Quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, kê khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế tài nguyên.

71/2014/QH13

26/11/2014

01/01/2015

 Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật số 45/2009/QH13:

 +  Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 5

 + Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 8 

 +  Bãi bỏ điểm c và điểm k khoản 2 Điều 8

 NGHỊ ĐỊNH

50/2010/NĐ-CP

14/05/2010

01/07/2010

 Quy định, hướng dẫn thi hành luật thuế tài nguyên 

12/2015/NĐ-CP

12/02/2015

01/01/2015

 Sửa đổi bổ sung một số điều NĐ 50/2010/NĐ-CP:

 + Sửa đổi, bổ sung Khoản 8 Điều 2

 + Sửa đổi, bổ sung Khoản 9 Điều 2

 + Sửa đổi quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 4

 + Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 4

 + Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 4

THÔNG TƯ

152/2015/TT-BTC

02/10/2015

20/11/2015

Hướng dẫn về Thuế tài nguyên

174/2016/TT-BTC

28/10/2016

12/12/2016

Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 4 Điều 6 TT số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015

12/2016/TT-BTC

20/01/2016

01/07/2016

Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 7 TT 152/2015/TT-BTC

VB HỢP NHẤT

10/VBHN-BTC

26/05/2015

01/07/2010

 – Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 2, Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 9 của Luật Thuế tài nguyên.

 – Hợp nhất từ 2 nghị định sau:

 + 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 

 + 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 

CÔNG VĂN

1299/TCT-CS

05/04/2017

Về thuế TN và phí BVMT đối với khai thác khoáng sản

222/TCT-CS

19/01/2016

Về phí bảo vệ môi trường

114/TCT-CS

01/01/2016

Về thuế khai thác khoáng sản không có giấy phép

Các bạn tải file “Hệ thống các văn bản pháp luật về Thuế tài nguyên môi trường mới nhất”:

Hệ Thống Các Văn Bản Về Thuế Tncn Mới Nhất

Tin tức kế toán:  Hệ thống các văn bản về thuế TNCN mới nhất cập nhật những văn bản mới nhất về luật, nghị định, thông tư, văn bản hợp nhất, công văn về thuế TNCN giúp các bạn kế toán có thể cập nhật những chính sách, quy định hiện hành về thuế TNCN.

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN VỀ THUẾ TNCN MỚI NHẤT.

Văn bản pháp lý

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

Ghi chú

LUẬT

04/2007/QH12

21/11/2007

01/01/2009

26/2012/QH13

22/11/2012

01/07/2013

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế TNCN 04/2007/QH12:

+ Khoản 2 và khoản 5 Điều 3 

 + Khoản 10 Điều 4

 +  Điểm c khoản 1 Điều 7

 + Khoản 1 Điều 19

 + Khoản 1 Điều 21

 + Điều 24 

71/2014/QH13

26/11/2014

01/01/2015

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 đã được bổ sung tại Luật 32/2012/QH13:

 + Sửa đổi khoản 2 Điều 3 

 +  Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4

 + Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 9

 + Bãi bỏ điểm m khoản 2 Điều 9.

 + Bổ sung điểm đ và điểm e vào khoản 1 Điều 13

 + Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 13

 + Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 13

 + Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 13

 +  Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2

NGHỊ ĐỊNH

65/2013/NĐ-CP

27/06/2013

01/07/2013

Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN

91/2014/NĐ-CP

01/10/2014

15/11/2014

Sửa đổi, bổ sung NĐ 65/2013/NĐ-CP:

 + Sửa đổi, bổ sung điểm đ, khoản 2, Điều 3

 + Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 5, Điều 30

 + Bổ sung điểm 3 khoản 5, Điều 30

12/2015/NĐ-CP

12/02/2015

01/01/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 65/2013/NĐ-CP, Điều 3 NĐ 91/2014/NĐ-CP

THÔNG TƯ

111/2013/TT-BTC

 15/08/2013

 01/10/2013

Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và NĐ số 65/2013/NĐ-CP

119/2014/TT-BTC

 25/08/2014

 01/09/2014

Sửa đổi, bổ sung các khổ 1, 2, 3, 4 Điều 1 TT 111/2013/TT-BTC và một số quy định về quản lý thuế

 128/2014/TT-BTC

 05/09/2014

 20/10/2014

Hướng dẫn về việc giảm thuế TNCN đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế

151/2014/TT-BTC

 10/10/2014

15/11/2014 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 111/2013/TT-BTC: 

+ Sửa đổi, bổ sung tiết đ.1, điểm đ, khoản 2, Điều 2

 + Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 2, Điều 26 

 + Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 30 

92/2015/TT-BTC

 15/06/2015

 30/07/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 111/2013/TT-BTC: 

 + Sửa đổi, bổ sung Điều 2, Điều 3, Điều5, Điều7, Điều 12, điểm c khoản 1 Điều 15, Điều 16, Điều 25

 + Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 9

 + Sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b khoản 2 Điều 11

…. Và một số nội dung về quản lý thuế TNCN khác

VB HỢP NHẤT

05/VBHN-BTC

14/03/2016

01/10/2013

 Thông tư này được hợp nhất từ 04 Thông tư sau:

 + 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013

 + 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014

 + 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014

 +92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015

14/VBHN-BTC

26/05/2015

01/07/2013

Văn bản này được hợp nhất từ 03 NĐ sau:

 + 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013

 + 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014

 + 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015

CÔNG VĂN

51/TCT-DNL

 05/01/2017

Về chính sách thuế thu nhập cá nhân khi phát mãi tài sản thế chấp

102/TCT-TNCN

 10/01/2017

Về các vướng mắc trong chính sách thuế TNCN

281/TCT-TNCN

 23/01/2017

Về thuế thu nhập cá nhân từ tiền thưởng khuyến khích hiệu quả.

384/TCT-TNCN

 08/02/2017

Chính sách thuế đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh vận tải Grab Taxi

397/TCT-TNCN

 09/02/2017

Vướng mắc khi thực hiện các Thông tư số 301/2016/TT-BTC và 304/2016/TT-BTC

639/TCT-TNCN

 28/02/2017

Chính sách thuế TNCN.

640/TCT-TNCN

 28/02/2017

Vướng mắc xác định tỷ lệ thuế GTGT, TNCN theo ngành nghề đối với hộ kinh doanh sửa chữa ô tô

1287/TCT-DNL

05/04/2017 

Vướng mắc khấu trừ, kê khai, nộp thuế TNCN tập trung tại trụ sở chính Tập đoàn

3899/TCT-TNCN

 29/08/2017

Hướng dẫn quyết toán lại thuế TNCN

6135/TCT-TNCN

 30/12/2016

Chính sách thuế TNCN đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Các bạn tải file “Hệ thống các văn bản pháp luật về thuế TNCN mới nhất”:

Hệ Thống Các Văn Bản Về Thuế Xuất Nhập Khẩu Mới Nhất

Tin tức kế toán: Hệ thống các văn bản về Thuế xuất nhập khẩu mới nhất. Cập nhật những văn bản mới nhất về luật, nghị định, Quyết định, thông tư, văn bản hợp nhất, công văn về thuế Nhập khẩu. Hệ thống giúp kế toán cập nhật những chính sách, quy định hiện hành về thuế xuất nhập khẩu.

Hệ thống các văn bản về Thuế xuất nhập khẩu mới nhất.

Tên văn bản

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

Ghi chú

LUẬT

107/2016/QH13.

06/04/2016.

01/09/2016.

Luật Thuế xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu.

NGHỊ ĐỊNH

87/2010/NĐ-CP.

13/08/2010.

01/10/2010.

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

08/2015/NĐ-CP.

21/01/2015.

15/03/2015.

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải Quan. Thủ  tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

12/2015/NĐ-CP.

12/02/2015.

01/01/2015

Bãi bỏ một phần của NĐ 87/2010/NĐ-CP.

Các nội dung quy định về:

Tỷ giá khi xác định doanh thu, Chi phí, giá tính thuế, thu nhập tính thuế, Thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 7, 8.

134/2016/NĐ-CP

01/09/2016.

01/09/2016.

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu.

125/2016/NĐ-CP.

01/09/2016.

01/09/2016.

Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam.

Để thực hiện Hiệp định giữa  Việt Nam và Nhật Bản.

122/2016/NĐ-CP.

01/09/2016.

10/09/2016.

128/2016/NĐ-CP.

01/09/2016.

01/09/2016.

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam Đ

ể thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2016-2018.

129/2016/NĐ-CP.

01/09/2016.

01/09/2016.

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam. Để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN giai đoạn 2016-2018.

QUYÊT ĐỊNH.

78/2010/QĐ-TTg.

30/11/2010.

01/02/2011.

Về mức giá trị hàng hoá nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế.

54/2014/QĐ-TTg.

19/09/2014.

15/11/2014.

Về việc miễn thuế NK đối với linh kiện NK. (Để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được nghiên cứu và chế tạo.)

36/2016/QĐ-TTg.

01/09/2016.

01/09/2016.

Quy định về việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

THÔNG TƯ.

11/2012/TT-BTC.

04/02/2013.

20/03/2012.

Miễn thuế XK đối với HH là vật liệu XD từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan. (Để XD, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng trong khu phi thuế quan/)

111/2012/TT-BTC.

04/07/2012.

18/08/2012.

80/2014/TT-BTC.

23/06/2014.

07/08/2014.

Sửa đổi, bổ sung TT 111/2012/TT-BTC

10/2015/TT-BTC.

29/01/2015.

15/03/2015.

Quy định chi tiết thi hành Quyết định 54/2014/TT-BTC.

39/2015/TT-BTC.

25/03/2015.

01/04/2015.

Quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

164/2015/TT-BTC.

05/11/2015.

20/12/2015.

Đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để SX các SP CNTT trọng điểm.

Thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo TT 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.

72/2015/TT-BTC

12/05/2015

26/06/2015

Quy định áp dụng chế độ ưu tiên thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan. (Đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu của doanh nghiệp)

25/2015/TT-BTC.

14/02/2015.

01/04/2015.

Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế- Nhật bản giai đoạn 2015-2019

184/2015/TT-BTC.

17/11/2015.

01/01/2016.

Quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác. (Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh)

182/2015/TT-BTC.

16/11/2015.

01/01/2016.

174/2015/TT-BTC.

10/11/2015.

01/01/2016.

Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu.

38/2015/TT-BTC.

25/03/2015.

01/04/2015.

Quy định về thủ tục hải quan, Kiểm tra, giám sát hải quan. thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối vớỉ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP.

08/05/2015.

01/07/2015.

Quy định chế độ hoá đơn chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu  lưu thông trên thị trường.

16/2016/TT-BTC.

21/01/2016.

06/03/2016.

Sửa đổi mức thuế suất NK ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.07, 29.02, 39.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

98/2016/TT-BTC

29/06/2016.

13/08/2016.

25/2016/TT-BTC.

16/02/2016.

03/04/2016.

Sửa đổi mức thuế suất thuế NK ưu đãi đối với mặt hàng Diamoni hydro orthophotsphat thuộc mã hàng 3105.30.00.

51/2016/TT-BTC.

18/03/2016.

02/05/2016.

48/2016/TT-BTC.

17/03/2016.

18/03/2016.

Sửa đổi  thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu thuộc nhóm 27.10 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi)

31/2016/TT-BTC.

23/02/2016.

08/04/2016.

Bổ sung mặt hàng dung môi N-Hexan dùng trong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám vào chương 98 của  Biểu thuế NK ưu đãi

128/2016/TT-BTC.

09/08/2016.

23/09/2016.

Quy định miễn, giảm thuế XK đối với các sản phầm thân thiện với môi trường, sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại NĐ 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015.

 VB HỢP NHẤT.

09/VBHN-BTC .

 26/05/2015.

01/10/2010.

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế XNK. 

Được hợp nhất từ NĐ 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 và 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015.

CÔNG VĂN.

3273/TCT-TTr.

về quản lý thuế đối với ô tô nhập khẩu theo hình thức quà tặng.

Các bạn tải file “Hệ thống các văn bản pháp luật về Thuế xuất nhập khẩu mới nhất”.

Hệ Thống Các Văn Bản Về Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt Mới Nhất

Tin tức kế toán:  Hệ thống các văn bản về thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất. Nhằm cập nhật những văn bản mới nhất về luật, nghị định, thông tư, văn bản hợp nhất, công văn  vêề thuế TTĐB. Giúp các bạn kế toán có thể cập nhật những chính sách, quy định hiện hành về thuế tiêu thụ đặc biệt.

Hệ thống các văn bản về thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất.

Hệ thống các văn bản về thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất hiện nay.

Văn bản pháp lý

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

Ghi chú

LUẬT

27/2008/QH12

14/11/2008

01/04/2009

Quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt

70/2014/QH13

26/11/2014

01/01/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều về Luật thuế TTĐB

71/2014/QH13

26/11/2014

01/01/2015

Bãi bỏ các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế, thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế và thuế NSNN tại: Điều 6 của Luật 27/2008/QH12

106/2016/QH13

06/04/2016

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016, trừ quy định tại khoản 2 Điều này. Khoản 4 Điều 3 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2016

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

 số 27/2008/QH12. đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều

theo Luật số 70/2014/QH13: 

Khoản 1 và khoản 2 Điều 6

NGHỊ ĐỊNH

108/2015/NĐ-CP

28/10/2015

01/01/2016

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TTĐB. Và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TTĐB

100/2016/NĐ-CP

01/07/2016

01/07/2016

Sửa đổi, bổ sung NĐ 108/2015/NĐ-CP:

 + Khoản 1 Điều 4.

 + Khoản 4, khoản 5 Điều 4.

14/2019/NĐ-CP

01/02/2019 20/03/2019 Sửa đổi, bổ sung NĐ

108/2015/NĐ-CP

THÔNG TƯ

195/2015/TT-BTC

24/11/2015

01/01/2016

Hướng dẫn thi hành NĐ 108/2015/NĐ-CP

130/2016/TT-BTC

12/08/2016

01/07/2016

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016

20/2017/TT-BTC

06/03/2016

20/04/2016

Sửa đổi , bổ sung Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT- BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài Chính. ( đã được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 130/2016 của Bộ Tài Chính)

VB HỢP NHẤT

02/VBHN-VPQH

28/04/2016

01/04/2009

 – Quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt:

–  Được hợp nhất từ 4 luật sau:

 + 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008

 + 70/2014/QH13 ngày 26/11/2014

 + 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014

 + 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016

 18/VBHN-BTC

21/10/2016

01/01/2016

 – Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

 – Được hợp nhất từ NĐ 108/2015/NĐ-CP và 100/2016/NĐ-CP.

CÔNG VĂN

2820/TCT-CS

 23/06/2016

Chính sách về thuế TTĐB.

912/TCT-CS

16/03/2017

Chính sách thuế TTĐB đối với hàng nhập khẩu.

3017/TCT-DNL

 05/07/2016

Hướng dẫn thực hiện kê khai và nộp thuế TTĐB theo TT 195/2015/TT-BTC.

1280/TCT-CS

 04/04/2017

Về chính sách thuế TTĐB.

5362/TCT-CS

 14/12/2015

Giới thiệu nội dung mới của TT 195/2015/TT-BTC.

Các bạn tải file “Hệ thống các văn bản pháp luật về Thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất”:

Bạn đang đọc nội dung bài viết Hệ Thống Các Văn Bản Về Thuế Tài Nguyên Môi Trường trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!