Đề Xuất 3/2023 # Giải Thể, Hợp Nhất, Sáp Nhập Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán # Top 6 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 3/2023 # Giải Thể, Hợp Nhất, Sáp Nhập Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán # Top 6 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Giải Thể, Hợp Nhất, Sáp Nhập Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Theo Khoản 37 Điều 4 Luật chứng khoán 2019 quy định:

Quỹ đầu tư chứng khoán là quỹ hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư với mục đích thu lợi nhuận từ việc đầu tư vào chứng khoán hoặc vào các tài sản khác, kể cả bất động sản, trong đó nhà đầu tư không có quyền kiểm soát hằng ngày đối với việc ra quyết định đầu tư của quỹ.

Giải thể quỹ đầu tư chứng khoán

Theo Điều 104 Luật chứng khoán 2019 quy định:

Các trường hợp giải thể quỹ đầu tư chứng khoán

Quỹ đầu tư chứng khoán giải thể trong các trường hợp sau đây:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán;

b) Đại hội nhà đầu tư quyết định giải thể quỹ đầu tư chứng khoán trước khi kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán;

c) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán hoặc bị giải thể, phá sản mà Ban đại diện quỹ đầu tư chứng khoán không xác lập được công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thay thế trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày phát sinh sự kiện;

d) Ngân hàng giám sát bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán, bị giải thể, phá sản hoặc hợp đồng giám sát giữa ngân hàng giám sát và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bị chấm dứt mà công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không xác lập được ngân hàng giám sát thay thế trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày phát sinh sự kiện;

đ) Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán xuống dưới 10 tỷ đồng liên tục trong 06 tháng;

e) Trường hợp khác theo quy định của Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán.

Như vậy, nhà đầu tư khi rơi vào các trường hợp nêu trên sẽ phải tiến hành giải thể quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật.

1. Trong thời hạn 03 tháng trước ngày tiến hành giải thể đối với trường hợp sau:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán;

b) Đại hội nhà đầu tư quyết định giải thể quỹ đầu tư chứng khoán trước khi kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán;

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quỹ đầu tư chứng khoán thuộc trường hợp giải thể sau:

a) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán hoặc bị giải thể, phá sản mà Ban đại diện quỹ đầu tư chứng khoán không xác lập được công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thay thế trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày phát sinh sự kiện;

b) Ngân hàng giám sát bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán, bị giải thể, phá sản hoặc hợp đồng giám sát giữa ngân hàng giám sát và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bị chấm dứt mà công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không xác lập được ngân hàng giám sát thay thế trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày phát sinh sự kiện;

c) Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán xuống dưới 10 tỷ đồng liên tục trong 06 tháng;

d) Trường hợp khác theo quy định của Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán.

3. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoặc ngân hàng giám sát và Ban đại diện quỹ đầu tư chứng khoán phải triệu tập Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán để thông qua phương án giải thể quỹ đầu tư chứng khoán.

Chủ thể chịu trách nhiệm

Hai chủ thể này sẽ chịu trách nhiệm hoàn tất việc thanh lý tài sản quỹ và phân chia tài sản quỹ cho nhà đầu tư theo phương án được Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán thông qua.

Tiền thu được từ thanh lý tài sản quỹ đầu tư chứng khoán và các tài sản còn lại sau khi trừ chi phí giải thể được thanh toán theo thứ tự sau đây:

a) Nghĩa vụ tài chính với Nhà nước;

b) Các khoản phải trả cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; ngân hàng giám sát; các khoản phải trả khác;

c) Phần còn lại được dùng để thanh toán cho nhà đầu tư tương ứng với tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư trong quỹ đầu tư chứng khoán.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất việc giải thể quỹ đầu tư chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và ngân hàng giám sát phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả giải thể quỹ đầu tư chứng khoán

Hợp nhất, sáp nhập quỹ đầu tư chứng khoán

– Quỹ đầu tư chứng khoán được hợp nhất, sáp nhập với một quỹ khác cùng loại hình.

– Thẩm quyền hợp nhất, sáp nhập: Theo quyết định của Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán.

– Số lượng thành viên: Sau hợp nhất, sáp nhập số thành viên không vượt quá 99 thành viên.

Văn Bản Hợp Nhất Luật Chứng Khoán

Văn Bản Hợp Nhất Luật Chứng Khoán, Phương Thức Chào Bán Chứng Khoán Đang Được áp Dụng Tại Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam Hiện Nay, ưu Nhược Điểm Của Từng Phương Thức Chào Bán Chứng Khoán Đang Được áp Dụng Tại Thị Trường Chứng Khoán, Giáo Trình Luật Chứng Khoán Đại Học Luật Hà Nội, Bộ Luật Chứng Khoán, Luật Chứng Khoán 2006, Điều 6 Luật Chứng Khoán, Dự Thảo Luật Chứng Khoán, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Chứng Khoán, Dự Thảo Luật Chứng Khoán Sửa Đổi 2019, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Chứng Khoán, Hãy Phân Tích ưu Và Nhược Điểm Của Luật Chứng Khoán Việt Nam 2006, Hãy Chứng Minh Pháp Luật Là Phương Tiện Hữu Hiệu Nhất Mà Nhà Nước Sử Dụng , Chuyên Đề ước Chung Lớn Nhất Và Bội Chung Nhỏ Nhất Violet, Thủ Tục Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Chứng Khoán, 2 Nguyên Tắc Quan Trọng Nhất Trong Quản Trị Rủi Ro Trong Đầu Tư Chứng Khoán, Chuyên Đề ứớc Chung Lớn Nhất Bội Chung Nhỏ Nhất, Bản Điều Khoản Và Điều Kiện Chung Về Tài Khoản Và Dịch Vụ Tại Bidv, Khoản 2 Khoản 3 Điều 31 Bộ Luật Dân Sự, Thủ Tục Mua Bán Chứng Khoán, Thủ Tục Cầm Cố Chứng Khoán, Báo Cáo Kết Quả Đầu Tư Chứng Khoán, Thủ Tục Mua Chứng Khoán, Đáp án 800 Câu Hỏi Chứng Khoán, Chứng Khoán Hôm Nay, Chứng Khoán, Sách Chứng Khoán, Thủ Tục Xin Niêm Yết Chứng Khoán, Xem Bảng Giá Chứng Khoán, Bảng Giá Chứng Khoán, Bảng Giá Chứng Khoán Fpt, Hướng Dẫn Đầu Tư Chứng Khoán, Chỉ Số Giá Thị Trường Chứng Khoán, Chỉ Số Thị Trường Chứng Khoán, Bảng Báo Cáo Kết Quả Đầu Tư Chứng Khoán, Sách Học Đầu Tư Chứng Khoán, Sách Học Chứng Khoán, Chỉ Số Thị Trường Chứng Khoán Là Gì, Đọc Báo Cáo Tài Chính Chứng Khoán, Quy Chế Niêm Yết Chứng Khoán, Thị Trường Chứng Khoán, Mẫu Lệnh Mua Chứng Khoán, Tài Liệu Chứng Khoán, Chào Bán Chứng Khoán, Đáp án 500 Câu Hỏi Về Thị Trường Chứng Khoán, Biểu Phí Lưu Ký Chứng Khoán, Repo Chứng Khoán, Quy Chế Niêm Yết Chứng Khoán Hnx, Mẫu Phiếu Lệnh Mua Bán Chứng Khoán, Phân Tích Chứng Khoán, Hợp Đồng Repo Chứng Khoán, Giao Trình Chứng Khoán, Báo Cáo Thực Tập Công Ty Chứng Khoán, Quy Trình Niêm Yết Chứng Khoán, Dự Thảo Thông Tư 74 Chứng Khoán, Cẩm Nang Chơi Chứng Khoán, 500 Câu Trắc Nghiệm Chứng Khoán Có Đáp án, Thủ Tục Phát Hành Chứng Khoán, Phân Tích Cơ Bản Chứng Khoán, Thủ Tục Đăng Ký Niêm Yết Chứng Khoán, Mẫu Cv Xin Việc Môi Giới Chứng Khoán, Quản Trị Rủi Ro ở Công Ty Chứng Khoán, Giáo Trình Học Đầu Tư Chứng Khoán, Quy Chế Niêm Yết Chứng Khoán Tại Hose, ý Nghĩa Bảng Giá Chứng Khoán, Hướng Dẫn Chơi Chứng Khoán, Biểu Phí Môi Giới Chứng Khoán, ý Nghĩa Của Bảng Giá Chứng Khoán, Mẫu Hợp Đồng Repo Chứng Khoán, Giáo Trình Học Chứng Khoán, Bài Tập Chứng Khoán Phái Sinh, Chứng Khoán Phái Sinh, Quy Chế Giao Dịch Chứng Khoán, Sổ Đăng Ký Người Sở Hữu Chứng Khoán, Văn Bản Pháp Luật Quy Định Những Vấn Đề Cơ Bản Nhất Quan Trọng Nhất Của N, Khóa Luận Môi Giới Chứng Khoán, Biểu Phí Giao Dịch Chứng Khoán, Một Số Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thị Trường Chứng Khoán, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Thị Trường Chứng Khoán, Quy Định Giao Dịch Chứng Khoán, Văn Bản Hướng Dẫn Về Nghiệp Vụ Repo Chứng Khoán, 500 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Thị Trường Chứng Khoán, Phí Giao Dịch Chứng Khoán Vcbs, Giấy Đề Nghị Phong Tỏa Chứng Khoán, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thị Trường Chứng Khoán, Bản Cáo Bạch Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Fpt, Danh Sách Công Ty Chứng Khoán, 800 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thị Trường Chứng Khoán, Bài Tập Chứng Khoán Phái Sinh Có Lời Giải, Hướng Dẫn Về Giao Dịch Chứng Khoán, Mẫu Lệnh Giao Dịch Chứng Khoán, Hướng Dẫn Chơi Chứng Khoẫn 16777, Quy Chế Hướng Dẫn Giao Dịch Ký Quỹ Chứng Khoán, Xem Bảng Giá Chứng Khoán Theo Ngày, Đáp án 500 Câu Trắc Nghiệm Thị Trường Chứng Khoán, Trắc Nghiệm Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Đáp án, Thủ Tục Chuyển Nhượng Chứng Khoán Đã Niêm Yết, Phân Tích Và Đầu Tư Chứng Khoán Nâng Cao, Thông Tư Hướng Dẫn Niêm Yết Chứng Khoán, Từ Tiếng Anh Chuyên Ngành Chứng Khoán,

Văn Bản Hợp Nhất Luật Chứng Khoán, Phương Thức Chào Bán Chứng Khoán Đang Được áp Dụng Tại Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam Hiện Nay, ưu Nhược Điểm Của Từng Phương Thức Chào Bán Chứng Khoán Đang Được áp Dụng Tại Thị Trường Chứng Khoán, Giáo Trình Luật Chứng Khoán Đại Học Luật Hà Nội, Bộ Luật Chứng Khoán, Luật Chứng Khoán 2006, Điều 6 Luật Chứng Khoán, Dự Thảo Luật Chứng Khoán, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Chứng Khoán, Dự Thảo Luật Chứng Khoán Sửa Đổi 2019, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Chứng Khoán, Hãy Phân Tích ưu Và Nhược Điểm Của Luật Chứng Khoán Việt Nam 2006, Hãy Chứng Minh Pháp Luật Là Phương Tiện Hữu Hiệu Nhất Mà Nhà Nước Sử Dụng , Chuyên Đề ước Chung Lớn Nhất Và Bội Chung Nhỏ Nhất Violet, Thủ Tục Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Chứng Khoán, 2 Nguyên Tắc Quan Trọng Nhất Trong Quản Trị Rủi Ro Trong Đầu Tư Chứng Khoán, Chuyên Đề ứớc Chung Lớn Nhất Bội Chung Nhỏ Nhất, Bản Điều Khoản Và Điều Kiện Chung Về Tài Khoản Và Dịch Vụ Tại Bidv, Khoản 2 Khoản 3 Điều 31 Bộ Luật Dân Sự, Thủ Tục Mua Bán Chứng Khoán, Thủ Tục Cầm Cố Chứng Khoán, Báo Cáo Kết Quả Đầu Tư Chứng Khoán, Thủ Tục Mua Chứng Khoán, Đáp án 800 Câu Hỏi Chứng Khoán, Chứng Khoán Hôm Nay, Chứng Khoán, Sách Chứng Khoán, Thủ Tục Xin Niêm Yết Chứng Khoán, Xem Bảng Giá Chứng Khoán, Bảng Giá Chứng Khoán, Bảng Giá Chứng Khoán Fpt, Hướng Dẫn Đầu Tư Chứng Khoán, Chỉ Số Giá Thị Trường Chứng Khoán, Chỉ Số Thị Trường Chứng Khoán, Bảng Báo Cáo Kết Quả Đầu Tư Chứng Khoán, Sách Học Đầu Tư Chứng Khoán, Sách Học Chứng Khoán, Chỉ Số Thị Trường Chứng Khoán Là Gì, Đọc Báo Cáo Tài Chính Chứng Khoán, Quy Chế Niêm Yết Chứng Khoán, Thị Trường Chứng Khoán, Mẫu Lệnh Mua Chứng Khoán, Tài Liệu Chứng Khoán, Chào Bán Chứng Khoán, Đáp án 500 Câu Hỏi Về Thị Trường Chứng Khoán, Biểu Phí Lưu Ký Chứng Khoán, Repo Chứng Khoán, Quy Chế Niêm Yết Chứng Khoán Hnx, Mẫu Phiếu Lệnh Mua Bán Chứng Khoán, Phân Tích Chứng Khoán,

Hợp Nhất, Sáp Nhập Quĩ (Consolidation And Merger Of Funds) Là Gì?

Hợp nhất, sáp nhật quĩ – danh từ, trong tiếng Anh có thể dùng bằng cụm từ Consolidation and Merger of funds.

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTC qui định như sau:

Hợp nhất quĩ là hình thức hai hoặc một số quĩ mở (quĩ hợp nhất) hợp nhất thành một quĩ mở mới bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp, nợ và các nghĩa vụ sang quĩ hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các quĩ bị hợp nhất.

Sáp nhập quĩ là hình thức một hoặc một số quĩ mở (quĩ bị sáp nhập) sáp nhập vào một quĩ mở khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp, nợ và các nghĩa vụ sang quĩ nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các quĩ bị sáp nhập.

Qui định chung về việc hợp nhất, sáp nhập quĩ

1. Công ty quản lí quĩ có trách nhiệm thiết lập kênh thông tin liên tục, cập nhật cho nhà đầu tư một cách chính xác, đầy đủ và kịp thời các thông tin về quá trình hợp nhất, sáp nhập quĩ.

a) Phương án hợp nhất, sáp nhập kèm theo báo cáo phân tích việc hợp nhất, sáp nhập với các nội dung theo qui định;

b) Dự thảo hợp đồng hợp nhất, sáp nhập với nội dung theo qui định;

c) Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, các báo cáo tài chính quí của tất cả các quĩ bị hợp nhất, bị sáp nhập đã được kiểm toán tới quí gần nhất;

d) Dự thảo điều lệ quĩ, bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt của quĩ hợp nhất; điều lệ quĩ nhận sáp nhập, bản cáo bạch và bản cáo bạch tóm tắt của quĩ nhận sáp nhập;

3. Công ty quản lí quĩ được tạm dừng giao dịch chứng chỉ quĩ trong thời hạn 30 ngày để hoàn tất việc hợp nhất, sáp nhập, trừ trường hợp mua lại hoặc chuyển đổi chứng chỉ quĩ cho nhà đầu tư phản đối việc hợp nhất, sáp nhập.

4. Ngày hợp nhất, ngày sáp nhập là ngày giấy chứng nhận đăng kí lập quĩ điều chỉnh có hiệu lực. quĩ bị hợp nhất, bị sáp nhập chấm dứt tồn tại kể từ ngày hợp nhất, ngày sáp nhập.

Kể từ ngày hợp nhất, ngày sáp nhập, quĩ hợp nhất, quĩ nhận sáp nhập kế thừa toàn bộ tài sản, nợ, quyền, lợi ích hợp pháp và các nghĩa vụ khác của các quĩ bị hợp nhất, quĩ bị sáp nhập theo nguyên tắc sau:

a) Mọi tài sản của quĩ bị hợp nhất, quĩ bị sáp nhập phải được đăng kí sở hữu thuộc quĩ hợp nhất, quĩ nhận sáp nhập và được lưu ký tại ngân hàng giám sát của quĩ hợp nhất, quĩ nhận sáp nhập;

b) Mọi nghĩa vụ nợ của quĩ bị hợp nhất, quĩ bị sáp nhập được chuyển giao cho quĩ hợp nhất, quĩ nhận sáp nhập kế thừa và tiếp tục thực hiện nghĩa vụ chi trả. qui định này không áp dụng trong trường hợp quĩ bị hợp nhất, quĩ bị sáp nhập đã thanh toán hết các nghĩa vụ nợ trước khi hợp nhất, sáp nhập theo phương án hợp nhất, sáp nhập;

c) Nhà đầu tư của các quĩ bị hợp nhất, quĩ bị sáp nhập có tên trong sổ chính tại ngày hợp nhất, ngày sáp nhập trở thành nhà đầu tư của quĩ hợp nhất, quĩ nhận sáp nhập và được nhận tài sản dưới dạng đơn vị của quĩ hợp nhất, quĩ nhận sáp nhập theo tỉ lệ chuyển đổi xác định tại ngày hợp nhất, ngày sáp nhập;

d) Tùy thuộc vào điều khoản hợp đồng hợp nhất, sáp nhập theo phương án hợp nhất, sáp nhập, ngoài số lượng đơn vị quĩ nhận được theo qui định, nhà đầu tư các quĩ bị hợp nhất, quĩ bị sáp nhập, có thể được nhận thêm một khoản thanh toán bằng tiền.

Giá trị khoản thanh toán bằng tiền cho một đơn vị quĩ không vượt quá 10% giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quĩ tính tại ngày hợp nhất, ngày sáp nhập;

Khai Hoan Chu

Luật Sư Tư Vấn Hợp Đồng Mua Bán Sáp Nhập Doanh Nghiệp

Giai đoạn này cần chuẩn bị nội dung hợp đồng mua bán phù hợp với mục tiêu bán ban đầu và được cấp quản trị nội bộ phê duyệt hợp lệ. Đồng thời, rà soát nội dung và thẩm quyền ký kết Hợp đồng mua bán phù hợp với Điều lệ và các quy định pháp luật. Dưới góc độ xem xét các mua tiêu của bên bán và bên mua trong giao dịch thâu tóm vốn điều lệ, hợp đồng mua bán thường gồm các điều khoản chính sau:

Phần vốn mua bán: Ghi nhận thỏa thuận mua bán phần vốn điều lệ, trong đó phải thể hiện rõ đối tượng của giao dịch M&A, quyền sở hữu đối với phần vốn của bên bán, quyền và nghĩa vụ kèm theo đối với phần vốn được giao dịch.

Điều kiện tiên quyết: Các nghĩa vụ phải đáp ứng và chấp nhận các điều kiện theo quy định pháp luật và thỏa thuận của các bên; khả năng miễn trừ các điều kiện phải đáp ứng; ngày đáp ứng điều kiện,…

Giá mua và thanh toán: Ghi nhận giá mua của giao dịch bao gồm: cách tính nếu giá mua có công thức tính riêng biệt theo thỏa thuận các bên; các bước và quy trình thanh toán (nếu thanh toán nhiều lần); hình thức và thời hạn thanh toán.

Cơ chế điều chỉnh giá mua khi hoàn tất giao dịch so với cơ chế giá mua cố định do trong một số trường hợp các bên không thể thực hiện dược toàn bộ các nghĩa vụ của hợp đồng mua bán hoặc phát sinh những yếu tố mới ảnh hưởng tới cam kết của các bên theo hợp đồng mua bán. Những yếu tố này có thể được các bên chấp thuận bỏ qua để giao dịch M&A được hoàn thành, có thể phải điều chỉnh lại giá mua của hợp đồng.

Đặt cọc (nếu có): Xử lý khoản đặt cọc của giao dịch nếu đã được thực hiện trong các bước trước (Biên bản ghi nhớ – MOU, đàm phán sơ bộ,…) hoặc có thể yêu cầu việc đặt cọc nếu trước đó chưa thỏa thuận.

Các khoản bồi thường: Nhằm bảo vệ cho mỗi bên trước những rủi ro cụ thể đã xác định trong giai đoạn thẩm định, thường bao gồm: Thuế, các khoản phải trả theo quy định pháp luật như: lao động, môi trường, chống độc quyền,… yêu cầu bồi thường của bên thứ ba,…

Các quyền và nghĩa vụ khác của các bên: Quy định về các quyền và nghĩa vụ của các bên gắn bó mật thiết tới mục tiêu của các bên đối với giao dịch M&A.

Bảo mật và thông báo: Đây là quy định cần thiết trong trường hợp các bên không ký kết thỏa thuận về bảo mật riêng hoặc muốn sửa đổi các quy định của thỏa thuận bảo mật.

Lãi suất chậm thanh toán: Đây là một điều khoản rất cần thiết để quy định chế tài khiến bên mua phải thực hiện thanh toán đúng hạn.

Hoàn tất giao dịch (Completion): Điều khoản này quy định về quy trình thực hiện tiến tới hoàn tất giao dịch, bao gồm nghĩa vụ cung cấp các tài liệu và các khoản thanh toán để hoàn tất giao dịch.

Luật áp dụng: Chỉ áp dụng trong trường hợp một bên tham gia hợp đồng là bên nước ngoài.

Giải quyết tranh chấp: Luật sư của Giải Pháp Việt sẽ đề xuất lựa chọn cho Quý khách hàng phương thức giải quyết tranh chấp hợp lý và phù hợp với các bên tham gia hợp đồng, tính chất của hợp đồng và chi phí (có thể phát sinh trong tương lai).

Tin chắc rằng khách hàng được hưởng nhiều lợi ích từ nguồn kiến thức sâu rộng mà đội ngũ luật sư uy tín của Chúng tôi tập trung vào. Tuỳ vào tình huống cụ thể mà Chúng tôi sẽ đưa ra các giải pháp mang tính thực tiễn cao nhất cho khách hàng. Quý khách hàng chưa rõ, cần hỗ trợ vui lòng liên hệ Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Giải Thể, Hợp Nhất, Sáp Nhập Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!