Đề Xuất 11/2022 # Giải Thể Doanh Nghiệp (Phần 1) / 2023 # Top 12 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 11/2022 # Giải Thể Doanh Nghiệp (Phần 1) / 2023 # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Giải Thể Doanh Nghiệp (Phần 1) / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Việc giải thể doanh nghiệp là việc đóng doanh nghiệp một cách chủ động.hoặc bắt buộc phải đóng nếu thuộc trường hợp phải giải thể.doanh nghiệp theo quy định pháp luật. Việc giải thể một doanh nghiệp, đặc biệt.là một doanh nghiệp lớn, tương đối phức tạp, cần thời gian.và phải tuân thủ theo trình tự quy định của pháp luật.

1. Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp.thì một Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty.mà không có quyết định gia hạn;

b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp.đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh.đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty.đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông.với công ty cổ phần;

c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của.Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà.không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (xem phần 2).

2. Điều kiện để giải thể Doanh nghiệp

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ.và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình.giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

3. Trình tự và thủ tục giải thể Doanh nghiệp

Trừ trường hợp Doanh nghiệp bị giải thể.do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.thì việc giải thể Doanh nghiệp được thực hiện theo trình tự.và thủ tục theo quy định của Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

b) Lý do giải thể;

c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng.và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý.hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày.thông qua quyết định giải thể;

d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 2: Tổ chức thanh lý tài sản Doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên.hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý.tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công chúng tôi định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Bước 3: Gửi quyết định giải thể và biên bản họp

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể.và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan.thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể.trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn.phòng đại diện của doanh nghiệp.

Lưu ý: Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:

Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật

.

và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể

.

và hợp đồng lao động đã ký kết;

Nợ thuế;

Các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ

.

và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp

.

tư nhân, các thành viên, cổ đông

.

hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

Bước 4: Cập nhật tình trạng doanh nghiệp

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp.đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia.về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận.được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải.đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).

Bước 5: Thủ tục đối với cơ quan thuế

Doanh nghiệp gửi công văn tới cơ quan thuế.để xin được quyết toán thuế và đóng mã số thuế.

Gửi công văn xin Giải thể lên Chi cục thuế (kèm bản sao công chứng

.

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và

.

Giấy chứng nhận Đăng ký thuế)

Công văn xin quyết toán thuế

Đóng các loại thuế còn nợ

Nộp phạt (nếu có)

Sau khi có xác nhận không nợ thuế của Chi Cục thuế nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở.thì Cục thuế ra quyết định đóng cửa mã số thuế doanh nghiệp.

Bước 6: Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Trong thời hạn 7 ngày từ khi thanh toán hết các.khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của.doanh nghiệp phải gửi hồ sơ đăng ký giải thể đến cơ quan.đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thành phần hồ sơ đăng ký giải thể gồm có:

Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ

.

và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế

.

và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động

.

sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý:

Đối với Doanh nghiệp có chi nhánh, địa điểm kinh doanh

.

thì trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể, doanh nghiệp

.

phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng

.

đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh

.

nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Kèm theo thông báo phải có quyết định của chủ sở hữu công ty

.

đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Quyết định

.

và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối

.

với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của

.

Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các

.

thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chỉ nên trả dấu cho cơ quan công an

.

sau khi cơ quan đăng ký kinh doanh có

.

thông báo yêu cầu doanh nghiệp trả dấu. Nếu việc này được thực hiện trước khi cơ quan

.

đăng ký kinh doanh ra thông báo thì những văn bản, biểu mẫu

.

sau đó sẽ không được đóng dấu đầy đủ, sẽ khó khăn

.

trong các thủ tục hành chính tiếp theo.

Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp

.

có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu

.

cho cơ quan công an để được cấp

.

giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu. Trong trường hợp này, con dấu

.

và giấy chứng nhận mẫu dấu trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp

.

được thay thế bằng giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Bước 7: Chuyển tình trạng giải thể

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký.kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong.Cơ sở dữ liệu quốc gia.về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể.nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra.Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể

Kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, nghiêm cấm doanh nghiệp, người.quản lý doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sau đây:

a) Cất giấu, tẩu tán tài sản;

b) Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;

c) Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các.khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;

d) Ký kết hợp đồng mới trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp;

đ) Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;

e) Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;

g) Huy động vốn dưới mọi hình thức.

Kết luận

Mặc dù đã được quy định tại Luật Doanh nghiệp.và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, tuy nhiên, thủ tục giải thể.nhìn chung khá phức tạp.vì phải qua nhiều cơ quan hành chính.và thực hiện nhiều thủ tục khác nhau, đặc biệt.là đối với các doanh nghiệp lớn, có nhiều chi nhánh, địa điểm kinh doanh ở.nhiều tỉnh thành khác nhau. Ngoài ra, Doanh nghiệp cần lưu ý về trình tự các bước triển khai, thông báo.chính thức; các trách nhiệm pháp lý đối với các hợp đồng, giao dịch, các cam kết.đối với nhà cung cấp, đối tác; trách nhiệm bảo hành đối với hàng hóa; và.việc giải quyết các trách nhiệm về quan hệ lao động để.tránh các trường hợp tranh chấp xảy ra dẫn đến việc.thủ tục giải thể bị kéo dài và phức tạp hơn.

Nội dung tư vấn và quy định pháp luật dẫn chiếu trong bài viết.là tại thời điểm tư vấn và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm người đọc tiếp cận bài viết này. Do đó, để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ thực hiện, vui lòng.liên hệ LawPlus qua hòm thư điện tử info@lawplus.vn hoặc số điện thoại +84 2862 779399.

LawPlus

#1 Thủ Tục Giải Thể Doanh Nghiệp Tư Nhân / 2023

Để giúp cho các doanh nghiệp đơn giản hóa các thủ tục hành chính công ty Vạn Luật xin cung cấp dịch vụ tư vấn giải thể doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ đại hiện khách hàng hoàn tất các thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Doanh nghiệp tư nhân cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp tư nhân (Theo mẫu tại Phụ lục II-24, Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);

Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy

Chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Trình tự thực hiện việc giải thể

Doanh nghiệp tư nhân thực hiện chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp.

Chủ doanh nghiệp tư nhân trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Mẫu hồ sơ giải thể doanh nghiệp tư nhân – Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có)

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp

Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM!

Thủ Tục Giải Thể Công Ty Cổ Phần Theo Luật Doanh Nghiệp 2014 / 2023

Thủ tục giải thể công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp 2014

Có vẻ như việc giải thể công ty lại đang trở thành một trong những phương án lựa chọn tích cực của doanh nghiệp trong bối cảnh hiệu quả kinh doanh ngày một sa sút. Nó giúp các chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư thoát khỏi tình cảnh hiểm nghèo và tìm ra được hướng đi mới cho sự nghiệp phát triển của mình.

Vậy thủ tục giải thể công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp 2014 được thực hiện thế nào?Doanh nghiệp cần phải chuẩn bị những gì để tiến trình diễn ra nhanh chóng? Tất cả sẽ được giải đáp qua những thông tin sau:

1. Chuẩn bị hồ sơ giải thể công ty

Không như hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần, hồ sơ giải thể công ty cổ phần khá phức tạp, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ như sau:

Quyết định giải thể công ty theo mẫu quy định.

Người đại diện theo pháp luật ký tên văn bản này.

Kế hoạch thanh toán nợ của doanh nghiệp trước khi giải thể theo mẫu quy định.

Nội dung của kế hoạch thanh toán nợ, bao gồm: danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả các thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.

Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Giấy xác nhận về việc hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế.

Văn bản này phải có xác nhận của cơ quan thuế.

Thông báo về việc thực hiện quyết định giải thể công ty theo mẫu quy định.

Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu.

Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

Danh sách hồ sơ, bao gồm các mục đã ghi trên.

Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ theo quy định, bao gồm:

Giấy ủy quyền cho người đi làm hồ sơ.

Giấy chứng minh nhân dân của người đi làm hồ sơ.

2. Trình tự giải thể công ty

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ như trên.

Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh

Nộp hồ sơ tại quầy số 2, đóng lệ phí, lấy số thứ tự và chờ gọi theo số thứ tự.

Chuyên viên kiểm tra hồ sơ đủ giấy tờ theo quy định, tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

Lưu ý: Thời gian nộp hồ sơ, từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút (các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ. Tuy nhiên, nếu hồ sơ phải sửa đổi bổ sung nhiều lần thì thời gian hoàn tất hồ sơ sẽ bị kéo dài hơn so với quy định, hãy liên hệ với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thành lập công ty để được hỗ trợ sớm nhất.

Biên nhận hồ sơ theo quy định

Bước 5: Thời gian nhận kết quả hồ sơ, từ 13giờ đến 17giờ các buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Mẫu Quyết Định Thủ Tục Giải Thể Công Ty Cổ Phần, Doanh Nghiệp Mới / 2023

Hồ sơ, trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp 2018

Giải thể công ty ĐÃ phát sinh hóa đơn doanh thu – Cần Lưu Ý Gì?

Trình tự, thủ tục giải thể công ty/doanh nghiệp – NHANH VÀ ĐÚNG

Thủ tục giải thể doanh nghiệp cơ bản các doanh nghiệp đều có thế nắm được. Tuy nhiên, để soạn được một bộ hồ sơ chuẩn khi tiến hành giải thể doanh nghiệp thì lại không phải là việc dễ dàng. Để hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc chuẩn bị hồ sơ giải thể doanh nghiệp Công Ty Vạn Luật sẽ cung cấp cho quý bạn đọc bộ hồ sơ giải thể công ty cổ phần chi tiết và đầy đủ nhất nhất để Quý khách hàng có thể tham khảo.

Quyết định giải thể doanh nghiệp – Biểu mẫu dành cho doanh nghiệp

Một bộ hồ sơ làm thủ tục giải thể công ty cổ phần cần có những giấy tờ sau:

1. Công văn gửi Hải quan xin xác nhận không nợ thuế Hải Quan

(V/v Giải thể doanh nghiệp)

– Căn cứ Điều 111 và Điều 112 của Luật Doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2000.

– Căn cứ Điều ……….của Điều lệ công ty ……………được thông qua ngày ………………..

– Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp……………………….

– Doanh nghiệp…………………………………………………………………………………………

Điều 1: Giải thể doanh nghiệp …………………………………………………………………………………

– Số Đăng ký kinh doanh………………………ngày cấp…………………..nơi cấp ………………..

– Số Giấy phép thành lập…………………..ngày cấp……………………nơi cấp ………………….

– Địa chỉ trụ sở:…………………………………………………………………………………………………….

Điều 2: Lý do giải thể: ………………………………………………………………………………………………

Điều 3: Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết:

(Doanh nghiệp nêu rõ tất cả các hợp đồng mà doanh nghiệp đang thực hiện, nội dung hợp đồng, đối tác, ngày ký hợp đồng, phương thức thanh lý, ngày dự định thanh lý chấm dứt hợp đồng).

Đối với những hợp đồng sẽ thanh lý, doanh nghiệp sẽ có báo cáo kết quả thực hiện sau khi hoàn tất.

Thời hạn thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể. Kể từ thời điểm này doanh nghiệp không ký kết thêm hợp đồng với tổ chức, cá nhân nào. Doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu phát sinh có tranh chấp nào về các hợp đồng đã ký.

Điều 4: Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ:

Doanh nghiệp còn các khoản nợ khách hàng, nợ Ngân hàng, nợ thuế như sau:

(Doanh nghiệp nêu rõ từng loại nợ, phương thức thanh toán cụ thể, thời điểm thanh toán).

Thời hạn thanh toán nợ không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể. Kể từ thời điểm này doanh nghiệp không vay nợ của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có phát sinh những tranh chấp về các khoản nợ trên.

Điều 5: Thanh toán các khoản nợ thuế

Doanh nghiệp còn nợ các loại thuế sau:

(Doanh nghiệp nêu rõ các khoản thuế còn nợ, phương thức và thời hạn nộp thuế). Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có phát sinh những tranh chấp về các khoản nợ trên.

Điều 6: Xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động:

Doanh nghiệp sử dụng …………………..(nêu số lượng lao động). Thời hạn thanh toán các khoản lương và trợ cấp cho người lao động, xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động chậm nhất là vào ngày…………. (Nêu rõ từng lao động, thời điểm thôi việc, mức trợ cấp đối với từng lao động. Trường hợp quá nhiều lao động, có thể phân loại thành lao động trực tiếp và gián tiếp). Các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động được doanh nghiệp xử lý dứt điểm vào ngày / / , (Nêu cụ thể những nghĩa vụ trong hợp đồng lao động, phương thức xử lý, thời hạn xử lý đối với tập thể người lao động trong thỏa ước lao động tập thể. Trường hợp có thỏa thuận riêng, nêu cách xử lý cụ thể với cá nhân người lao động). Mọi tranh chấp phát sinh về sau do doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Điều 7: Thành lập tổ thanh lý tài .Tở thanh lý tài sản gồm (ít nhất là 2 người): Quyền và nghĩa vụ Tổ thanh lý, thủ tục thanh lý quy định ở Phụ lục đính kèm.

Điều 9: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư – Các chủ nợ Nơi nhận: ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY hoặc CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN (Ký và ghi rõ họ tên) – Người lao động – Cơ quan Thuế – Lưu

Chi cục thuế Quận………….- Cục Thuế TP. Hà Nội

Tên giao dịch đối ngoại: ………………………………

Tên công ty viết tắt: ………………………………………

Mã số công ty: ……………………. do phòng đăng ký kinh doanh -Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 07/07/2015.

Địa chỉ công ty:………………………………………………..

Tên tôi là: Trần Văn A

CMND số:……………………… Ngày cấp: ……………………… Nơi cấp: …………………………

Là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Lý do xin chấm dứt hiệu lực mã số thuế:

Hoạt động kinh doanh không hiệu quả, khó khăn về công tác bố trí nhân sự đủ năng lực và trình độ đảm bảo yêu cầu công việc, không tìm kiếm được đối tác và khách hàng.

Vì vậy, để giúp quá trình làm thủ tục giải thể công ty cổ phần theo quy định của pháp luật, chúng tôi kính đề nghị Chi cục thuế ……………. tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế của công ty.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của quý cơ quan.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

3. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty:

Hôm nay, ngày 27 tháng 06 năm 2016, tại trụ sở Công ty cổ phần A số……………………. Chúng tôi các cổ đông Công ty gồm có:

vÔng Trần Văn A nắm giữ 4.000.000.000 đồng, tương ứng với 400.000 cổ phần, chiếm 80% tổng vốn điều lệ;

v Bà Nguyễn Thị B nắm giữ 750.000.000 đồng, tương ứng với 75.000 cổ phần, chiếm 15 % tổng vốn điều lệ;

v Bà Trần Thị C nắm giữ 250.000.000 đồng, tương ứng với 25.000 cổ phần, chiểm 5% tổng vốn điều lệ.

Các thành viên tham gia dự họp đủ 3/3 đạt tỷ lệ 100% số thành viên tham gia dự họp có quyền biểu quyết

Tổ chức cuộc họp Hội đồng cổ đông với thành phần :

Theo đề nghị của các cổ đông công ty, Chủ tịch hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp này với đầy đủ các thành viên tham dự họp để quyết định làm thủ tục giải thể Công ty cổ phần.

Sau khi bàn bạc thỏa thuận, các thành viên thống nhất giải thể công ty với nội dung như sau:

Tên giao dịch đối ngoại: ………………………………

Tên công ty viết tắt: …………………………………….

Mã số công ty: ………………… do phòng đăng ký kinh doanh -Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 07/07/2015.

Địa chỉ công ty: ……………………………………..

Đại diện theo pháp luật: ông Trần Văn A

CMND số:……………………….. Ngày cấp: ………………………Nơi cấp: ………………..

Hoạt động kinh doanh không hiệu quả, khó khăn về công tác bố trí nhân sự đủ năng lực và trình độ đảm bảo yêu cầu công việc, không tìm kiếm được đối tác và khách hàng.

Doanh nghiệp đã hoàn thành các hợp đồng được ký kết và thanh lý hợp đồng. Kể từ thời điểm này doanh nghiệp không ký kết thêm bất kỳ hợp đồng với tổ chức, cá nhân nào.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu phát sinh tranh chấp về các hợp đồng đã ký kết.

Doanh nghiệp không có bất kỳ khoản nợ nào đối với khách hàng hay nợ đối với các cá nhân, cơ quan, tổ chức nào khác.

Doanh nghiệp sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn tất các nghĩa vụ tài chính với cơ quan Thuế.

Doanh nghiệp không sử dụng lao động. Mọi tranh chấp phát sinh về sau do doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Tổ trưởng: ông Trần Văn A

Tổ viên: bà Nguyễn Thị B, bà Trần Thị C.

– Số phiếu tán thành: 500.000 cổ phần.

– Số phiếu không tán thành: không.

– Ý kiến khác: không.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 h cùng ngày;

Biên bản đã được đọc lại cho mọi người cùng nghe. Các nội dung được nêu trên đã được đưa ra biểu quyết trực tiếp tại phiên họp Đại hội cổ đông. Các cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn bộ với tỷ lệ đồng ý đạt 100% và tất cả các cổ đông đều thống nhất ký tên.

4. Quyết định của đại hội đồng cổ đông công ty:

QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 27 tháng 06 năm 2016.

1: Quyết định làm thủ tục giải thể công ty cổ phần như sau:

Tên giao dịch đối ngoại: ………………………………….

Tên công ty viết tắt: …………………………………………..

Mã số công ty: ………………………. do phòng đăng ký kinh doanh -Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 07/07/2015.

Địa chỉ công ty: ………………………………….

Do hoạt động kinh doanh không hiệu quả, khó khăn về công tác bố trí nhân sự đủ năng lực và trình độ đảm bảo yêu cầu công việc, không tìm kiếm được đối tác và khách hàng.

Doanh nghiệp đã hoàn thành các hợp đồng được ký kết và thanh lý hợp đồng. Kể từ thời điểm này doanh nghiệp không ký kết thêm bất kỳ hợp đồng với tổ chức, cá nhân nào.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu phát sinh tranh chấp về các hợp đồng đã ký kết.

Doanh nghiệp không có bất kỳ khoản nợ nào đối với khách hàng hay nợ đối với các cá nhân, cơ quan, tổ chức nào khác.

Doanh nghiệp sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn tất các nghĩa vụ tài chính với cơ quan Thuế.

Đến thời điểm hiện tại doanh nghiệp không sử dụng lao động. Mọi tranh chấp phát sinh về sau do doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Tổ trưởng: ông Trần Văn A

Tổ viên: bà Nguyễn Thị B, bà Trần Thị C.

– Số phiếu tán thành: 500.000 cổ phần

– Số phiếu không tán thành: không.

– Ý kiến khác: không.

: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chủ tịch hội đồng quản trị

VỀ VIỆC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội

Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN A

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:…………………………..

Tên công ty viết tắt: ………………………………………………….

Mã số công ty: ……………….. do phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 28/11/2014.

Địa chỉ công ty: ……………………………..

Người đại diện theo pháp luật công ty : ông NGUYỄN A

CMND số:………………….. Ngày cấp: ………………… Nơi cấp: CA thành phố Hà Nội

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:

Quyết định giải thể số: 01/2016/QĐ ngày 20/04/2016.

Lý do giải thể: Hoạt động kinh doanh không hiệu quả, khó khăn về công tác bố trí nhân sự đủ năng lực và trình độ đảm bảo yêu cầu công việc, không tìm kiếm được đối tác và khách hàng.

Doanh nghiệp cam kết sẽ hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm: – Quyết định giải thể doanh nghiệp – Công văn thông báo giải thể doanh nghiệp, đóng mã số thuế

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

Rất mong bài viết của chúng tôi sẽ giúp cho quý bạn đọc hiểu thêm về hồ sơ giải thể và giúp các bạn dễ dàng hơn trong quá trình tiến hành thủ tục. Hiện nay, Công Ty Vạn Luật đang hỗ trợ và cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói chỉ 900.000 VNĐ. Quý khách hàng vui lòng kết nối đến số hotline tư vấn dịch vụ 0919 123 69 để có thêm thông tin về dịch vụ

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại Vạn Luật:

Thực hiện đăng thông báo giải thể doanh nghiệp.

Thực hiện thủ tục xin xác nhận đóng tài khoản ngân hàng của công ty.

Hướng dẫn Quý khách hàng hoàn thiện thủ tục pháp lý cho việc giải thể công ty.

Soạn thảo hồ sơ, giao dịch với có quan thuế xin đóng mã số thuế cho công ty.

Soạn thảo hồ sơ giải thể tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

Tư vấn các thức chuyển nhượng nếu doanh nghiệp muốn chuyển nhượng không thực hiện thủ tục giải thể công ty.

Hotline: 0919 123 698 / 02473 023 698

Email: lienhe@vanluat.vn

Liên hệ ngay tới Vạn Luật để được tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí !

Bạn đang đọc nội dung bài viết Giải Thể Doanh Nghiệp (Phần 1) / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!