Đề Xuất 11/2022 # Giải Pháp Phòng, Chống Suy Thoái Về Tư Tưởng Chính Trị, Đạo Đức, Lối Sống, “Tự Diễn Biến”, “Tự Chuyển Hóa” Trong Cơ Quan, Đơn Vị / 2023 # Top 19 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 11/2022 # Giải Pháp Phòng, Chống Suy Thoái Về Tư Tưởng Chính Trị, Đạo Đức, Lối Sống, “Tự Diễn Biến”, “Tự Chuyển Hóa” Trong Cơ Quan, Đơn Vị / 2023 # Top 19 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Giải Pháp Phòng, Chống Suy Thoái Về Tư Tưởng Chính Trị, Đạo Đức, Lối Sống, “Tự Diễn Biến”, “Tự Chuyển Hóa” Trong Cơ Quan, Đơn Vị / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữ vững ổn định chính trị; phát triển kinh tế – xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tăng cường quốc phòng – an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Tuy nhiên, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm, trong đó có những khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ nhưng chưa được khắc phục. Nổi bật là: Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ … chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn, làm tổn hại thanh danh, uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Về biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị  có 9 biểu hiện:

Một là, phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hai là, xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái.

Ba là, nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bốn là, không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.

Năm là, trong tự phê bình còn giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng.

Sáu là, nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói không đi đôi với làm; hứa nhiều làm ít; nói một đằng, làm một nẻo;

Bảy là, duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình; không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác.

Tám là, tham vọng chức quyền, không chấp hành sự phân công của tổ chức; kén chọn chức danh, vị trí công tác; chọn nơi có nhiều lợi ích, chọn việc dễ, bỏ việc khó; không sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi có khó khăn.

Chín là, vướng vào “tư duy nhiệm kỳ”, chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, có lợi cho mình; tranh thủ bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc bố trí, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích.

 Biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống có 9 biểu hiện:

Một là, cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình.

Hai là, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức; cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền; độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành.

Ba là, kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

Bốn là, mắc bệnh “thành tích”, háo danh, phô trương, che dấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, “đánh bóng” tên tuổi; thích được đề cao, ca ngợi; “chạy thành tích”, “chạy khen thưởng”, “chạy danh hiệu”.

Năm là, quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân.

Sáu là, quyết định hoặc tổ chức thực hiện gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên…; đầu tư công tràn lan, hiệu quả thấp hoặc không hiệu quả; mua sắm, sử dụng tài sản công vượt quy định; chi tiêu công quỹ tùy tiện, vô nguyên tắc. Sử dụng lãng phí nguồn nhân lực, phí phạm thời gian lao động.

Bảy là, tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực.

Tám là, thao túng trong công tác cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội… Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

Biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có 9 biểu hiện:

Một là, phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng”.

Hai là, phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”, phát triển “xã hội dân sự”. Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai.

Ba là, nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước. Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Bốn là, kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Năm là, phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi “phi chính trị hoá” quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; chia rẽ quân đội với công an; chia rẽ nhân dân với quân đội và công an.

Sáu là, móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước.

Bảy là, đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước.

Tám là, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học – nghệ thuật. Tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng; cổ súy cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan; thổi phồng mặt trái của xã hội. Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng.

Chín là, có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan. Lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo; giữa dân tộc và tôn giáo; giữa các dân tộc, tôn giáo với Đảng và Nhà nước.

Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là một thực tế đang tồn tại ở nước ta với những biểu hiện ở các mức độ và phạm vi cụ thể khác nhau, trở thành một trong những nguy cơ lớn đối với sự tồn vong của Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Để phòng, chống có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cơ quan, đơn vị đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp; cùng với việc tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định về xây dựng Đảng, nhất là thực hiện tốt 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp được đề cập trong Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, cần thực hiện quyết liệt, đồng bộ một số nội dung, giải pháp cụ thể sau:

Một là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng đáp ứng yêu cầu phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cơ quan, đơn vị.

Tập trung giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội; về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; giáo dục chủ nghĩa yêu nước xã hội chủ nghĩa; lịch sử, truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng; tập trung bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và nhân cách quân nhân, giữ vững, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”… Đồng thời, giáo dục nhận thức rõ những hạn chế, bất cập không thể tránh khỏi trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ, thực hiện cơ chế thị trường, mở cửa, hội nhập quốc tế. Thông qua đó, xây dựng cho mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, biết vận sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình.

Cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo chỉ huy các cấp cần chú trọng đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, nhất là các học viện, nhà trường và cơ quan nghiên cứu, góp phần làm sáng tỏ đường lối quan điểm của Đảng, lý giải những vấn đề mới do thực tiễn đặt ra. Tư duy trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là tư duy về bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới có bước phát triển, góp phần vào việc hoạch định những chủ trương, chính sách lớn về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân…

Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định về lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, làm tốt công tác giáo dục pháp luật, giáo dục khoa học xã hội và nhân văn. Thủ trưởng các cấp phải có kế hoạch tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng chặt chẽ, hiệu quả, khắc phục triệt để tình trạng “giao khoán” cho cơ quan chính trị và cán bộ chính trị. Thực hiện nghiêm quy chế học tập lý luận chính trị; hàng năm, bắt buộc mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là cán bộ chủ chốt phải hoàn thành nhiệm vụ học tập lý luận chính trị và được cập nhật kiến thức mới.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp đối với công tác tư tưởng. Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác tư tưởng ở các cấp. Tăng cường sinh hoạt đối thoại dân chủ, công khai; đẩy mạnh thực hiện biện pháp nêu gương, “tự soi, tự sửa”, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ lãnh đạo. Nắm chắc diễn biến tư tưởng, dư luận, các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên, quần chúng; chủ động phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh. Phát huy vai trò chủ động, tự giác của bản thân cán bộ, đảng viên, quần chúng trong việc rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và cải cách hành chính.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; rèn luyện phong cách làm việc khoa khọc, dân chủ, sâu sát cơ sở, nói đi đôi với làm, khắc phục biểu hiện quan liêu, quân phiệt, vô cảm; coi đây là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị. 

Đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ, góp phần xây dựng, phát triển môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, có vai trò định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động, xây dựng lối sống có văn hóa, nuôi dưỡng tâm hồn và nhân cách con người.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; duy trì thực hiện nghiêm chế độ lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị đối thoại và trực tiếp giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đảng viên, quần chúng; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng tham gia xây dựng Đảng.

Hai là, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong cơ quan, đơn vị

Tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp về tầm quan trọng, sự cần thiết, cấp bách của phòng, chống sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; hiệu lực, quản lý, điều hành của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy; vai trò tham mưu, hướng dẫn của cơ quan chính trị các cấp trong phòng, chống sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cơ quan, đơn vị. Bảo đảm cho Đảng bộ luôn trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Bổ sung, hoàn thiện hệ thống tiêu chí xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; thường xuyên kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; coi trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng, xây dựng cấp uỷ, chi bộ trong sạch vững mạnh, đặc biệt là, cấp uỷ, chi bộ ở đơn vị, xã, phường, thị trấn… Gắn xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng cấp uỷ trong sạch vững mạnh với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, xứng đáng là những cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên”, như Bác Hồ đã dạy.

Tiếp tục đổi mới phong cách làm việc sâu sát cơ sở. Chăm lo xây dựng đội ngũ cấp ủy viên ở cơ sở, trước hết là bí thư cấp ủy có phẩm chất, năng lực và đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thật sự tiền phong, gương mẫu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, đề cao tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị; đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của bí thư, cán bộ chủ trì trong rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đổi mới nội dung, thực hiện nghiêm túc nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng; nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành nghị quyết; năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết, xác định đúng nội dung lãnh đạo, chỉ đạo đi sâu lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, khắc phục hạn chế yếu kém… Rà soát, bổ sung, sửa đổi và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu. Xác định rõ mối quan hệ giữa tập thể lãnh đạo với cá nhân phụ trách; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, chống quan liêu độc đoán, dân chủ hình thức… Hàng năm, lấy kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tự phê bình và phê bình; sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý; hiệu quả đấu tranh, khắc phục suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có nền nếp, chất lượng, hiệu quả chế độ kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên theo đúng tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII. Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và có biện pháp bảo vệ người thẳng thắn, quyết liệt trong phê bình. Cấp ủy cấp trên gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân những nơi có vấn đề phức tạp, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; yêu cầu giải trình rõ nguyên nhân, trách nhiệm, xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục; trực tiếp dự, chỉ đạo kiểm điểm. Từng cán bộ, đảng viên, quần chúng đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tự soi mình để rèn luyện, phấn đấu.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chủ động rà soát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm của cơ quan, đơn vị mình đã đề ra; chỉ rõ những việc đã làm được, những việc chưa làm và chưa làm tốt; nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm; kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung những nội dung cần thiết để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; nhất là những vấn đề phức tạp, nổi cộm mới phát sinh, những nội dung vừa qua chưa thực hiện được, hoặc thực hiện chưa đạt yêu cầu đề ra. Bí thư cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp hàng năm phải có kế hoạch hành động cụ thể của cá nhân thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW; từng cán bộ, đảng viên, quần chúng phải có cam kết việc rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các cấp ủy, tổ chức đảng kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên, quần chúng ở cơ quan, đơn vị mình.

Lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành tốt công tác phát triển đảng viên mới; sàng lọc và kiên quyết đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng. Thông qua đó, phát huy tốt vai trò giám sát thường xuyên của tổ chức đảng, đảng viên đối với cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị.

Ba là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Cán bộ là nhân tố quyết định thành bại của cách mạng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, phải thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới công tác cán bộ gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đường lối, quan điểm của Đảng là cơ sở, định hướng để xác định mục tiêu, phương hướng, chủ trương, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, quản lý đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Vì vậy, cấp ủy các cấp phải quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ và thống nhất quản lý đội ngũ cán bộ; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, phát huy vai trò của cán bộ chủ trì và cơ quan chính trị trong tổ chức thực hiện.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch; có số lượng và cơ cấu hợp lý; có năng lực lãnh đạo, chỉ huy tốt; trình độ, kiến thức chuyên môn ngày càng cao; có uy tín trong tập thể, đáp ứng tốt hơn yêu cầu xây dựng trong tình hình mới. Các cấp phải kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì vững mạnh với xây dựng cấp ủy các cấp trong sạch, vững mạnh, làm hạt nhân lãnh đạo, chỉ huy và đoàn kết trong đơn vị. 

Cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp phải đề cao trách nhiệm, quản lý đội ngũ cán bộ một cách toàn diện, cả về tư tưởng, quan điểm chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn, sức khỏe, các mối quan hệ xã hội, tâm tư nguyện vọng, hậu phương, gia đình cán bộ. Phải kết hợp chặt chẽ giữa quản lý cán bộ với quản lý đảng viên, quản lý của tổ chức với tự quản lý của cán bộ; trong đó, tự quản lý có vai trò rất quan trọng. Hoàn thiện quy định và tổ chức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ chủ trì các cấp; có quy chế nhận xét, đánh giá cán bộ một cách khách quan, khoa học, dựa vào chất lượng và hiệu quả công tác để đánh giá cán bộ, có cơ sở sử dụng, bố trí cán bộ ở các cấp; gắn nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ với quy hoạch, đào tạo, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ. Rà soát, cách chức, miễn nhiệm, điều động ngay những trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật và các trường hợp tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, điều động cán bộ không bảo đảm tiêu chuẩn.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, phát huy vai trò của cán bộ chủ trì và cơ quan chính trị các cấp trong tổ chức thực hiện công tác cán bộ. Mọi vấn đề về cán bộ và công tác cán bộ phải được bàn bạc dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định. Coi trọng xây dựng đội ngũ những người làm công tác cán bộ vững mạnh toàn diện, trước hết là về chính trị, tư tưởng, thực sự làm tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác cán bộ; bảo đảm cho công tác cán bộ luôn được thực hiện đúng theo quan điểm, đường lối của Đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên cũng như cấp mình.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp. Việc quy hoạch cán bộ phải vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính tổng thể, lâu dài; kết hợp chặt chẽ giữa quy hoạch cán bộ có kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ huy, đã qua chiến đấu với cán bộ trẻ, tài năng, đức độ, bảo đảm tính kế thừa, phát triển vững chắc.

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Tích cực, đổi mới quy trình, nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; rút ngắn được thời gian đào tạo. Kết hợp tốt các loại hình đào tạo, gắn đào tạo theo chức vụ với trình độ học vấn, giữa nâng cao lý luận với bồi dưỡng năng lực thực tiễn; kết hợp đào tạo chính quy với bồi dưỡng tại chức, đào tạo với tự đào tạo, đào tạo trong nước với đào tạo ở nước ngoài; chú trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, mặt bằng kiến thức, trình độ cơ bản và chuyên ngành, bảo đảm cho cán bộ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bốn là, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Để góp phần xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng phải gắn với kiểm tra cá nhân người đứng đầu; thực hiện theo phương châm “Mở rộng giám sát, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”. Công tác kiểm tra, giám sát phải góp phần phát hiện và khắc phục được những khuyết điểm, thiếu sót khi mới manh nha; bên cạnh việc tiếp tục thực hiện kiểm tra tổ chức, cá nhân đảng viên có dấu hiệu vi phạm, phải tăng cường chủ động giám sát, kiểm tra về phẩm chất đạo đức, kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, về nhận thức và chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc chấp hành Điều lệ Đảng.

Bên cạnh kiểm tra, giám sát theo nội dung, kế hoạch đã xác định, cần tập trung kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên có khuyết điểm, hoàn thành nhiệm vụ hạn chế; coi trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên là cán bộ chủ trì có biểu hiện vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, quy chế làm việc, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, mất đoàn kết nội bộ, thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ… Xem xét, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức đảng và đảng viên, bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc.

Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, quần chúng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; nhằm tăng cường “sức đề kháng”, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động phá hoại tư tưởng, thâm nhập, chuyển hóa, lũng đoạn nội bộ, tha hóa cán bộ, đảng viên và quần chúng của các thế lực thù địch.

Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, trước hết là người lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp phải có biện pháp và gương mẫu, kiên quyết đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, tham nhũng, lãng phí; chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, quần chúng vi phạm, nhất là các hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn để tham nhũng, trục lợi cá nhân, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ…

Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là một thực tế đang tồn tại ở nước ta với những biểu hiện ở các mức độ và phạm vi cụ thể khác nhau, trở thành một trong những nguy cơ lớn đối với sự tồn vong của Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Để phòng, chống có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cơ quan, đơn vị; đòi hỏi, phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, quần chúng đáp ứng yêu cầu phòng, chống sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cơ quan, đơn vị; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Nguyễn Thị Thu Trang - Chi bộ 3

Đảng bộ Sở Giao dịch I – Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Đôi Điều Về “Suy Thoái Tư Tưởng Chính Trị, Đạo Đức, Lối Sống” Theo Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) / 2023

Trong thời gian qua, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên đã làm tổn thương tình cảm, giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Vì vậy, việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên là yêu cầu cấp thiết trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Xác định mục tiêu phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Những kết quả đạt được về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Bến Tre trong những năm qua là rất quan trọng. 

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng của tỉnh nhà vẫn còn những hạn chế mà các cấp ủy đảng cần nhìn thẳng vào sự thật, nghiêm túc rút kinh nghiệm, cụ thể như công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nghiên cứu và học tập các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cán bộ đảng viên chưa thật tốt, một số cán bộ đảng viên đến dự học chưa nghiêm túc, còn làm việc riêng, chưa thật sự là đến để tiếp thu và tìm hiểu nghị quyết như thế nào. Nội dung sinh hoạt ở một số chi bộ còn hình thức, còn bàn nhiều về công tác chuyên môn mà chưa tập trung cho công tác xây dựng Đảng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức Đảng và đảng viên chưa cao, công tác tự phê bình và phê bình chưa sát với thực tế,….

Hiện nay có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, cơ hội, chạy chức, chạy quyền, chạy theo danh lợi, địa vị, không dám đấu tranh, ngại va chạm, …. Tình trạng suy thoái này đã và đang diễn ra ở nhiều cấp, ở những đối tượng khác nhau. Những hiện tượng này nếu không được ngăn chặn, đẩy lùi sẽ có tác hại rất nghiêm trọng đến công tác xây dựng Đảng. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dễ dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cán bộ đảng viên giữ chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn thì sức ảnh hưởng và tác hại đối với sự nghiệp cách mạng càng nghiêm trọng.

Để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo đưa đất nước ngày càng phát triển; từng cán bộ, đảng viên phải thật sự trong sạch, gương mẫu, nhất là cán bộ đảng viên giữ vai trò lãnh đạo, là trung tâm đoàn kết. Vì vậy công tác xây dựng Đảng phải luôn đặt lên hàng đầu. Từng cán bộ, đảng viên tự nhận diện mình có suy thoái không? suy thoái như thế nào để có cách sửa chữa sao cho hiệu quả. Nếu không khắc phục kịp thời thì sự suy thoái sẽ ngày càng nặng hơn, hậu quả sẽ nặng nề hơn và sẽ không còn cơ hội cho mình. Sự suy thoái có thể có ở tất cả mọi thành phần, ở mọi cấp với những mức độ khác nhau. Thời gian qua, ở một số chi bộ, đảng bộ vẫn còn tình trạng chưa quyết liệt trong nhận diện và chỉ ra sự suy thoái ngay trong cơ quan, đơn vị mình, do nể nang, ngại va chạm, sợ mất thành tích…, vì vậy khi sự suy thoái của cán bộ đảng viên đến mức phải xử lý theo quy định thì không còn cơ hội để “rút kinh nghiệm” nữa. 

Một buổi sinh hoạt của chi bộ MTTQ VN tỉnh

Trước tình hình trên, xin đề xuất một số giải pháp để góp phần hạn chế sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong trong cán bộ, đảng viên thời gian tới:

1. Các cấp ủy Đảng cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường sự lãnh đạo trong công tác xây dựng Đảng. Cán bộ, đảng viên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, phải thật sự gương mẫu trong cuộc sống và trong công việc, thật sự là tấm gương tỏa sáng về nhiều mặt. Tổ chức đảng khi phát hiện cán bộ đảng viên trong tổ chức mình có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống phải kịp thời ngăn chặn, uốn nắn, không để tình hình kéo dài, nặng thêm.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng.

2. Phát huy vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh, sự cương quyết của người đứng đầu; thực tiễn ở một số cơ quan, đơn vị hiện nay cho thấy, một số cán bộ, đảng viên trong quá trình thực thi nhiệm vụ đã làm những việc trái quy định, nhưng không được các cấp ủy đảng, người đứng đầu kiểm tra, làm rõ và xử lý kịp thời. Vì vậy, phải gắn vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với các việc làm của cán bộ, đảng viên, nhất là những hậu quả do sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống gây ra.

3. Phải xem công tác xây dựng Đảng giữ vai trò quan trọng sinh hoạt chi bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Khi thấy những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống xuất hiện ở cơ quan, đơn vị mình, phải thể hiện rõ thái độ bất bình, dũng cảm đấu tranh, không e ngại.

4. Phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra các cấp; công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). Phát huy tốt vai trò của dư luận xã hội trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Qua giám sát phát hiện phải xử lý kịp thời, có hiệu quả.

Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của xã hội. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng học tập, rèn luyện về đạo đức, lối sống, góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước.

Công Tác Tư Tưởng Trước Yêu Cầu Ngăn Chặn, Đẩy Lùi Sự Suy Thoái Về Đạo Đức, Lối Sống Của Cán Bộ, Đảng Viên Hiện Nay / 2023

Công tác tư tưởng trước yêu cầu ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay

Công tác tư tưởng có vị trí đặc biệt quan trong, góp phần tạo nên sự thống nhất cao trong Đảng và toàn thể nhân dân thực hiện mục tiêu, lý tưởng của cách mạng.

Qua hơn 30 năm đổi mới, công tác tư tưởng được coi trọng và tăng cường hơn, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Coi trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; chống chủ nghĩa cá nhân chỉ đạo, tổ chức triển khai đạt kết quả bước đầu trong thực hiện “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (khóa X) và “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (khóa XI) gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15-2-2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên công tác tư tưởng còn thiếu sắc bén, sức thuyết phục chưa cao, tính chiến đấu còn hạn chế; công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp là rất nghiêm trọng. Mặc dù việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là các bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, được Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI xác định là một trong ba vấn đề đang thực sự cấp bách, cần làm ngay để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Song, cho đến nay, như Nghị quyết Trung ương bốn khóa XII đánh giá là: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng tập trung vào một số đảng viên có chức vụ trogn bộ máy nhà nước… Trong khi đó, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…. Những hàn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đói với Đảng, là một nguy cư trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ”[2].

Trước yêu cầu mới của cuộc đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống trong Đảng, cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện 10 nhiệm vụ về xây dựng Đảng do Đại hội XII đề ra; kiên quyết, kiên trì thực hiện các giải pháp đồng bộ mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đã nêu ra và thực hiện có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, bài viết, chỉ đề cập sâu đến các giải pháp thuộc về công tác tư tưởng. Theo đó, để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công tác tư tưởng cần tập trung làm tốt những nội dung sau đây:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận về đạo đức và tổng kết thực tiễn việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Đạo đức cách mạng là “gốc” của người cách mạng, của cán bộ, đảng viên của Đảng. Hiện nay lý luận đạo đức của chúng ta còn lạc hậu, chưa theo kịp với sự phát triển của thực tiễn mới, của phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Do đó, nhiều quan niệm đạo đức đã trở thành lạc hậu, nhiều chuẩn mực đạo đức đã mất đi chân giá trị và không còn phù hợp trong điều kiện mới. Trong khi những quan niệm đạo đức mới, những chuẩn giá trị đạo đức mới đang hình thành và từng bước được định hình. Sự lạc hậu của lý luận đạo đức và sự yếu kém trong công tác nghiên cứu phát triển lý luận đạo đức, vô hình trung đã làm cho tình trạng trên kéo dài một cách tự phát: cái cũ, lạc hậu vẫn bền bỉ tồn tại một cách dai dẳng; cái mới chưa thể hiện được một cách rõ nét, chưa có chỗ đứng vững chắc trong cuộc sống. Bên cạnh đó, đạo đức, lối sống phương Tây đang có điều kiện thuận lợi cho việc xâm nhập và tác động mạnh mẽ tới đời sống xã hội ta, nhất là đối với lớp trẻ.

Nghiên cứu phát triển lý luận đạo đức cách mạng phải bắt đầu từ thực tiễn, tổng kết thực tiễn là cách tốt nhất để bổ sung, phát triển lý luận đạo đức cách mạng. Do đó, cần thường xuyên sơ kết, tổng kết việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống; tổng kết và truyền bá rộng rãi những giá trị mới của con người Việt Nam trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Thực tiễn mới cần phải có tư duy lý luận mới. Tuy nhiên, trên thực tế lý luận và thực tiễn còn khoảng cách quá lớn, nói và làm, học và hành về đạo đức còn có nhiều sự khác biệt. Những khuôn mẫu đạo đức giáo điều, cũ mòn, ít có giá trị thiết thực lại được nghiên cứu, rao giảng quá nhiều dẫn đến nhàm chán, phản tác dụng. Trong khi đó con người và xã hội đang rất cần những giá đỡ của đạo đức mới trên những bước đi còn chập chững trong lộ trình phát triển kinh tế trị trường và hội nhập quốc tế của dân tộc, thì lại đang thiếu hụt. Sự thiếu hụt những giá đỡ của đạo đức đã làm cho chúng ta lúng túng trong xử lý các quan hệ đạo đức mới, trong tổ chức các thiết chế đạo đức mới. Đôi khi muốn thoát ra khỏi lối mòn đó thì lại gặp phải những rào cản ngay trong tư duy, nếp nghĩ đã hằn sâu trong quan niệm, tư tưởng của chính chúng ta. Đảng kêu gọi mọi người rèn luyện đạo đức, nâng cao đạo đức, lối sống và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong Đảng, nhưng công tác lý luận của Đảng vẫn chưa lý giải một cách thuyết phục đối với toàn xã hội nhằm trả lời câu hỏi đạo đức ngày nay là gì? Hành vi đạo đức đúng đắn của cán bộ, đảng viên là những hành vi nào? Chống suy thoái đạo đức, lối sống là chống những gì? v.v.. Đó không chỉ là những vấn đề của đạo đức mà chính là vấn đề tư tưởng trong cán bộ, đảng viên của Đảng cần phải được giải đáp, tháo gỡ.

Thứ hai, đổi mới công tác tuyên truyền, cổ động về đạo đức, lối sống.

Nhiệm vụ của công tác tư tưởng là phải nắm bắt và giải quyết những vấn đề tư tưởng đó một cách thấu đáo. Đồng thời, công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay phải phân tích, đánh giá, dự báo được tình hình trong nước, quốc tế có tác động để định hướng tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong công tác xây dựng Đảng nói chung, xây dựng Đảng về đạo đức nói riêng, công tác tuyên truyền, cổ động cần chú trọng làm tốt hơn việc nêu gương những người tốt, việc tốt; tuyên truyền, phổ biến những tấm gương tiêu biểu, đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì, người đứng đầu trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo đúng tinh thần Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Kịp thời biểu dương và nhân rộng ra toàn xã hội những nhân tố, mô hình mới, cách làm hay, các gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến thực sự tiêu biểu, mang tính thuyết phục cao được đa số các tầng lớp nhân dân thừa nhận để tạo sức lan tỏa kịp thời. Qua đó lấy nhân tố tích cực để đẩy lùi tiêu cực; phê phán, đấu tranh với những biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, vô trách nhiệm, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực đạo đức, lối sống; chấn chỉnh, phê bình những cá nhân, tập thể yếu kém.

Phát huy vai trò của các công cụ, phương tiện tuyên truyền, phổ biến tiêu chuẩn đạo đức cán bộ, đảng viên, các quy định, quan điểm, chủ trương và biện pháp của Đảng về ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng về phòng, chống suy thoái đạo đức, lối sống trong bản thân mỗi người và ở cả mọi người.

Trong tuyên truyền cần động viên, nêu gương nêu gương tốt, điển hình tiên tiến nhằm cổ vũ hành động của nhân dân, biến nhận thức tư tưởng thành niềm tin, hành động cách mạng cụ thể, thành phong trào quần chúng rộng rãi. Cần tuyên truyền mạnh mẽ phong trào “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” gắn liền với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đòi hỏi phải tạo ra một hiệu ứng hành động tích cực, sôi nổi, rộng khắp và thiết thực của các tổ chức, ở mọi cấp, mọi ngành và toàn xã hội.

Thứ ba, phải thực sự coi trọng và tiến hành có hiệu quả các biện pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên.

Giáo dục đạo đức, lối sống không những là tiền đề của nâng cao trình độ lý luận mà còn là một biện pháp để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Việc coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên là đòi hỏi không chỉ của công tác lý luận mà còn là đòi hỏi của nhiệm vụ xây dựng Đảng.

Để góp phần ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay đòi hỏi phải phát huy được sức mạnh tổng hợp, đề cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân nhưng trước hết phảithực sự coi trọng và đổi mới việc giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, tạo niềm tin trong Đảng và nhân dân. Những tài liệu phục vụ công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên cần phải phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Bổ sung và hoàn thiện thang giá trị đạo đức các phẩm chất đạo đức cơ bản của cán bộ, đảng viên theo các tiêu chí về phẩm chất đạo đức, lối sống: cần, kiêm, liêm, chính, chí công vô tư; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; ham học hỏi, cầu tiến bộ, biết trọng dụng hiền tài; nói đi đôi với làm, gương mẫu trong công việc; có tinh thần tự phê bình và phê bình, dũng cảm đấu tranh chống lại cái sai, bảo vệ cái đúng.

Phương châm giáo dục cơ bản của chúng ta là: biến giáo dục thành tự giáo dục. Hoạt động tự giáo dục, tự rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên luôn mang tính chủ thể cao. Hiệu quả của nó phụ thuộc và nhiều yếu tố, song cần phải thường xuyên động viên, khích lệ được nhu cầu tự hoàn thiện ở mỗi người và thường xuyên bồi dưỡng năng lực tự giáo dục, tự rèn luyện ở họ. Vì vậy, để nâng cao chất lượng và hiệu quả tự giáo dục, tự rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay, cần tạo ra các điều kiện và môi trường thuận lợi để họ phát huy tính chủ động, tự giác của cán bộ, đảng viên trong việc tự tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức, lối sống, tạo dựng môi trường tinh thần tích cực đấu tranh với cái xấu, bảo vệ cái tốt.

Đồng thời phải đưa vào nền nếp việc bồi dưỡng đạo đức, lối sống, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là cấp trung ương. Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.

Thứ tư, đặc biệt coi trọng công tác văn hoá, văn nghệ trong tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên.

Trong các phương tiện, biện pháp tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống thì văn hóa, văn nghệ vừa là công cụ tinh tế, hữu hiệu, vừa là vũ khí sắc bén nhất. Công tác văn hoá, văn nghệ mặt góp phần thoả mãn nhu cầu tinh thần của cán bộ, đảng viên, qua đó giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng đời sống văn hóa cho họ, góp phần xây dựng văn hoá trong Đảng và xây dựng Đảng về đạo đức, trong đó văn hóa đạo đức, văn hóa ứng xử và văn hóa chính trị là những mục tiêu trực tiếp cần hướng đến trong công tác văn hóa, văn nghệ.

Văn hóa, văn nghệ phải biết trân trọng, biểu dương bằng nghệ thuật những tấm gương hi sinh vì xã hội, vì người khác, phê phán cái xấu, cái ác trong mỗi con người và cuộc sống xã hội. Đó là mục tiêu chân chính của cái chân, cái thiện, cái mỹ – những thuộc tính bản chất nhân văn của văn hóa, văn nghệ. Muốn làm được như thế, công tác tư tưởng cần động viên, khuyến khích người sáng tác, nhất là người sáng tác văn học, nghệ thuật, lựa chọn đề tài, đối tượng phản ánh… nhằm hướng tới đề cao, tôn vinh những giá trị nhân văn, nhân ái cao đẹp như: lòng vị tha, biết sống vì người khác, coi hạnh phúc của người khác là hạnh phúc của mình.

Các ngành, các địa phương cần tạo điều kiện quảng bá các sáng tác văn học, nghệ thuật về đạo đức Hồ Chí Minh và những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ năm, kiên quyết, kiên trì đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Sự suy thoái về đạo đức, lối sống làm cho cán bộ, đảng viên mất đi khả năng tự miễn dịch trước những độc tố mà kẻ thù tiêm nhiễm vào lĩnh vực tư tưởng, chính trị và tổ chức. Cán bộ, đảng viên là tế bào của tổ chức đảng; là “rường cột” của thể chế chính trị, của chế độ xã hội chủ nghĩa, nếu không kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống của đội ngũ này, tất yếu sẽ dẫn đến sự tha hóa, biến chất về tư tưởng chính trị, khi đó sẽ xuất hiện nhân tố “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và trong lòng chế độ xã hội chủ nghĩa từ những “tế bào gốc” của Đảng.

Do vậy, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên cần nâng cao khả năng tự đề kháng, đủ sức chống lại “tự suy thoái”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không rơi vào bẫy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự suy thoái”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng.

Đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất hiện nay. Để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng này hiện nay, các giải pháp về tư tưởng là hết sức quan trọng và cần thiết, nhưng chưa đủ. Do đó, để không rơi vào tình trạng “chỉ làm cách mạng trong tư tưởng”, cần kết hợp đồng bộ giải pháp về giáo dục chính trị, tư tưởng với các giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong gương của cấp trên; với tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng; với cơ chế, chính sách./.

Thông Tư Liên Tịch Số 50 Về Tiêu Chuẩn Đạo Đức Chính Trị 2022 / 2023

Thông Tư Liên Tịch Số 50 Ngày 15 Tháng 4 2016 Tiêu Chuẩn Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Tuyển Chọn Và, Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15/4/2016 Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị, Thông Tư Liên Tịch Số 50 Về Tiêu Chuẩn Đạo Đức Chính Trị 2016, Thông Tư Liên Tich 50/ 2016 Về Tiêu Chuẩn Chính Tin, Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016 Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Tuyển Chọn Công Dân Phục Vụ Trong Quân Đ, Thong Tu Lien Tịch So 50/2016/bqp-bca Ngày 15/4/2016 Quy Dinh Tieu Chuan, Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt- Bqp- Bca Ngày 15/4/2016 Quy Định Về Tiêu Chuẩn , Thong Tu Lien Tich 50/2016ttlt Bca-bqp Ngay 15/4/2016 Quy Đinh Tiêu Chuan, Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15/4/2016 Quy Định Tiêu Chuẩn, G Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15/4/2016 Quy Định Tiêu Chuẩn … , Hông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15/4/2016 Quy Định Tiêu Chuẩn … Bqp, Thông Tư Liên Tịch Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Tuyển Chọn Công Dân Vào Phục Vụ Trong Quân Đội Nhân, Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15/4/2016 Quy Định Tiêu …, Hông Tư Liên Tịch Số 49/2016/ttlt-bqp-byt-btc Ngày 14/4/2016 Hướng Dẫn … Thông Tư Liên Tịch Số 50/, Hông Tư Liên Tịch Số 49/2016/ttlt-bqp-byt-btc Ngày 14/4/2016 Hướng Dẫn … Thông Tư Liên Tịch Số 50/, Thông Tư Liên Tịch Số 49/2016/ttlt-bqp-byt-btc Ngày 14/4/2016 Hướng Dẫn … Thông Tư Liên Tịch Số 50, Thông Tư Liên Tịch Số 49/2016/ttlt-bqp-byt-btc Ngày 14/4/2016 Hướng Dẫn … Thông Tư Liên Tịch Số 50, Thong Tu Lien Tich So 50 Thông Tư Liên Tịch Số 50 Năm 2016 Giá Bộ Quốc Phòng Bộ Công An Ngày 15 Thán, Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15 Tháng 4 Năm 2016, Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15/4/2016 Quy Định , Dinh Van Lat Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15/4/2016, Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15/4/2016 Của Bộ Quốc Phòng Và Bộ Công An, Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15 Tháng 4 Năm 2016 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng – Bộ, Khoản 9, Điều 5 Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15 Tháng 4 Năm 2016 Của Bộ Trưởng Bộ, Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15 Tháng 4 Năm 2016 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng – Bộ, Khoản 9, Điều 5 Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15 Tháng 4 Năm 2016 Của Bộ Trưởng Bộ, Hướng Dẫn Tại Thông Tư Liên Tịch 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15/4/2016 Của Bộ Quốc Phòng – Bộ Công An, Hướng Dẫn Tại Thông Tư Liên Tịch 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15/4/2016 Của Bộ Quốc Phòng – Bộ Công An, Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15/7/2016, Thông Tư Liên Tịch So50/2016-bqp-bca Ngày 15/4/2016, Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15/4/2016 , Thông Tư Liên Tịch Số 49/2016/ttlt-bqp-byt-btc Ngày 15/4/2016 , Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttll-bqp-bca Ngày 15/4/2016, Thông Tư Liên Tịch Số 49/2016/ttlt-bqp-byt-btc Ngày 14/4/2016, Thông Tư Liên Tịch 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15/4/2016, Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày15/4/2016, Thực Hiện Theo Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15-4-2016 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng, Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016 Của Bqp-bca Ngày 15/4/2016, Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016, Ngày 15/4/2016, Thông Tư Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15/4/2016 Của Liên Bộ Quôc Phòng Và Bộ Công An Quy Định Tiêu C, Thong Tư Liên Tịch Số 50/2016/tt-bqp-bca, Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016 Qp-ca, Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016/bqp-bca, Thong Tu Lien Tich So 50/2016 Cua Bqp – Bca, Thong Tu Lien Tich S0 50/2016, Thong Tu Lien Tich So 50/2016, Thông Tư Liên Tịch Số 16/2016, Thông Tư Liên Tịch 01/2016, Thông Tư Liên Tịch 50/2016, Thông Tư Liên Tịch Số 49/2016, Thông Tư Liên Tịch 16/2016/ttlt-byt-bqp, Thong Tu Lien Tich 50/2016/ttlt-bqp-bca, Thong Tư Lien Tich 50/2016 Bqpbca, Nội Dung Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016, Thông Tư Liên Tịch 50 Ngày 15/4/2016, Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca, Thong Tu Lien Tich So 50/2016/ttlt-bca-bqp, Thong Tu Liên Tịch Số 50/2016/bqp_bca, Thong Tu Lien Tich So 50/2016/ttlt, Thong Tu Lien Tich So 50 Ngay 15/4/2016, Thong Tu Lien Tich So50/2016/ttlt-bqp-bca, Thông Tư Liên Tịch Số 50/ttlt-bqp-bca Ngày 15/7/2016, Thong Tu Lien Tich So 50/ttlt-bqp-bca Ngay 15/4/2016, Thông Tư Liên Tịch Số 49/2016/ttlt_bqp- Bvhttdl-bnv, Thong Tu Lien Tich 50/2016/ttlt-bqp-bca50, Thông Tư Liên Tịch 09/2016/ttlt-btp-btnmt, Thông Tư Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15/4/2016 Của Bộ Quốc Phòng – Bộ Công An, Quy Định Tiêu Chuẩn, Thông Tư Số 50/2016/ttlt-bqp-. Bca Ngày 15/4/2016 Của Bộ Quốc Phòng, Bộ Công An Quy Định Tiêu Chuẩn , Thông Tư Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15/4/2016 Của Bộ Quốc Phòng – Bộ Công An, Quy Định Tiêu Chuẩn , Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016 Của Bộ Quốc Phòng Và Bộ Công An, Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15 Tháng 4 Năm …, Thông Tư Liên Tịch 50/2015/ttlt-bqp-bca Ngày 15/4/2016, Thông Tư Liên Tịch Số 17/2016/ttlt-bgdĐt-btttt, Thong Tu Lien Tich So 50/2016 Cua Bo Quoc Phong Bo Cong An, Thong Tu Lien Tich 50/2016 Cua Bo Quoc Phong Va Bo Cong An, Thông Tư Liên Tịch 17/2016/ttlt-bgdĐt-btttt, Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Của Bộ Quốc Phòng Và Bộ Công An, Thông Tư Liên Tịch Về Xét Duyệt Chính Trị, ư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15 Tháng 4 Năm 2016 Của Bộ Trưởng Bộ., Hông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15 Tháng 4 Năm 2016, Hông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15/4/2016 Của. Bộ Quốc Phòng – Bộ Công An Về Việc Quy, Hông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15/4/2016 Của. Bộ Quốc Phòng – Bộ Công An Về Việc Quy, Hông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15/4/2016 Của. Bộ Quốc Phòng – Bộ Công An Về Việc Quy, Hông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15/4/2016, Thông Tự Liên Tịch Số 50 Quy Định Xét Duyệt Chính Trị, Thông Tư 50/2016/ttlt Bca-bqp Quy Định Tiêu Chuẩn Gọi Công Dân Nhập Ngũ, Thông Tư Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15/4/2016 Của Liên Bộ Quôc Phòng Và Bộ Công An , Tt Lien Tich 50.2016, The Thaoông Tư Liên Tịch Số 50/2016, Thông Tư Liên Tịch Số 50 Của Liên Bộ Công An, Quốc Phòng, Thong Tu 53 Cua Bo Cong An Ve Tiêu Chuẩn Chinh Tri, Thông Tư 50 Quy Định Về Tiêu Chuẩn Chính Trị Đọa Đức, Nghị Quyết Liên Tịch Số 88/2016, Thoongtuw Liên Tịch Số 16/2016/ttlt-bqp-bca, Hông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca, G Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15 Tháng 4 …, Thông Tư Số 53/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Về Quy Định Tiêu Chuẩn Về Chính Trị Của Cán Bộ, Chiến S, Thông Tư Số 53/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Về Quy Định Tiêu Chuẩn Về Chính Trị Của Cán Bộ, Chiến S, Hãy Phân Tích Mục Tiêu Quan Điểm Và Chủ Trương Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị T, Thông Tư Liên Tịc Số 50 2016 Ttlt Bqp – Bca,

Thông Tư Liên Tịch Số 50 Ngày 15 Tháng 4 2016 Tiêu Chuẩn Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Tuyển Chọn Và, Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15/4/2016 Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị, Thông Tư Liên Tịch Số 50 Về Tiêu Chuẩn Đạo Đức Chính Trị 2016, Thông Tư Liên Tich 50/ 2016 Về Tiêu Chuẩn Chính Tin, Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016 Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Tuyển Chọn Công Dân Phục Vụ Trong Quân Đ, Thong Tu Lien Tịch So 50/2016/bqp-bca Ngày 15/4/2016 Quy Dinh Tieu Chuan, Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt- Bqp- Bca Ngày 15/4/2016 Quy Định Về Tiêu Chuẩn , Thong Tu Lien Tich 50/2016ttlt Bca-bqp Ngay 15/4/2016 Quy Đinh Tiêu Chuan, Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15/4/2016 Quy Định Tiêu Chuẩn, G Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15/4/2016 Quy Định Tiêu Chuẩn … , Hông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15/4/2016 Quy Định Tiêu Chuẩn … Bqp, Thông Tư Liên Tịch Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Tuyển Chọn Công Dân Vào Phục Vụ Trong Quân Đội Nhân, Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15/4/2016 Quy Định Tiêu …, Hông Tư Liên Tịch Số 49/2016/ttlt-bqp-byt-btc Ngày 14/4/2016 Hướng Dẫn … Thông Tư Liên Tịch Số 50/, Hông Tư Liên Tịch Số 49/2016/ttlt-bqp-byt-btc Ngày 14/4/2016 Hướng Dẫn … Thông Tư Liên Tịch Số 50/, Thông Tư Liên Tịch Số 49/2016/ttlt-bqp-byt-btc Ngày 14/4/2016 Hướng Dẫn … Thông Tư Liên Tịch Số 50, Thông Tư Liên Tịch Số 49/2016/ttlt-bqp-byt-btc Ngày 14/4/2016 Hướng Dẫn … Thông Tư Liên Tịch Số 50, Thong Tu Lien Tich So 50 Thông Tư Liên Tịch Số 50 Năm 2016 Giá Bộ Quốc Phòng Bộ Công An Ngày 15 Thán, Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15 Tháng 4 Năm 2016, Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15/4/2016 Quy Định , Dinh Van Lat Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15/4/2016, Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15/4/2016 Của Bộ Quốc Phòng Và Bộ Công An, Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15 Tháng 4 Năm 2016 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng – Bộ, Khoản 9, Điều 5 Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15 Tháng 4 Năm 2016 Của Bộ Trưởng Bộ, Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15 Tháng 4 Năm 2016 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng – Bộ, Khoản 9, Điều 5 Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15 Tháng 4 Năm 2016 Của Bộ Trưởng Bộ, Hướng Dẫn Tại Thông Tư Liên Tịch 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15/4/2016 Của Bộ Quốc Phòng – Bộ Công An, Hướng Dẫn Tại Thông Tư Liên Tịch 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15/4/2016 Của Bộ Quốc Phòng – Bộ Công An, Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15/7/2016, Thông Tư Liên Tịch So50/2016-bqp-bca Ngày 15/4/2016, Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15/4/2016 , Thông Tư Liên Tịch Số 49/2016/ttlt-bqp-byt-btc Ngày 15/4/2016 , Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttll-bqp-bca Ngày 15/4/2016, Thông Tư Liên Tịch Số 49/2016/ttlt-bqp-byt-btc Ngày 14/4/2016, Thông Tư Liên Tịch 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15/4/2016, Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày15/4/2016, Thực Hiện Theo Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15-4-2016 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng, Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016 Của Bqp-bca Ngày 15/4/2016, Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016, Ngày 15/4/2016, Thông Tư Số 50/2016/ttlt-bqp-bca Ngày 15/4/2016 Của Liên Bộ Quôc Phòng Và Bộ Công An Quy Định Tiêu C, Thong Tư Liên Tịch Số 50/2016/tt-bqp-bca, Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016 Qp-ca, Thông Tư Liên Tịch Số 50/2016/bqp-bca, Thong Tu Lien Tich So 50/2016 Cua Bqp – Bca, Thong Tu Lien Tich S0 50/2016, Thong Tu Lien Tich So 50/2016, Thông Tư Liên Tịch Số 16/2016, Thông Tư Liên Tịch 01/2016, Thông Tư Liên Tịch 50/2016, Thông Tư Liên Tịch Số 49/2016,

Bạn đang đọc nội dung bài viết Giải Pháp Phòng, Chống Suy Thoái Về Tư Tưởng Chính Trị, Đạo Đức, Lối Sống, “Tự Diễn Biến”, “Tự Chuyển Hóa” Trong Cơ Quan, Đơn Vị / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!