Đề Xuất 3/2023 # Gazeta Hأ‚Rtibaciului Gazeta Hأ‚Rtibaciului Publicaأ‍Ie LunarأƑ A Asociaأ‍Iei €‍Valea Hأ‚Rtibaciuluiâ€‌ # Top 4 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 3/2023 # Gazeta Hأ‚Rtibaciului Gazeta Hأ‚Rtibaciului Publicaأ‍Ie LunarأƑ A Asociaأ‍Iei €‍Valea Hأ‚Rtibaciuluiâ€‌ # Top 4 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Gazeta Hأ‚Rtibaciului Gazeta Hأ‚Rtibaciului Publicaأ‍Ie LunarأƑ A Asociaأ‍Iei €‍Valea Hأ‚Rtibaciuluiâ€‌ mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

GAZETA HÂRTIBACIULUI PUBLICAÞIE LUNARÃ A ASOCIAÞIEI „VALEA HÂRTIBACIULUI” ÎN colaborare cu Primãria ORAªULUI AGNITA

„ªi care va vrea sã fie întâi între voi, sã fie tuturor slugã” Marcu, 10.44

C ya

n M

ag en

ta Y

el lo

w B

la ck

NumÃRUL 74, IULIE 2012 APARE LA AGNITA – PREÞ: 1 LEU

Din SUMAR

ORTODOXIA Pe VAleA Hârtibaciului

– pag. 2

– pag. 7

– pag. 5, 6

– pag. 3

– pag. 4

– pag. 7

– pag. 3

De la Poliþie … – pag. 2

– pag. 2

– pag. 3

– pag. 4

Ziua de duminicã 21 iulie a fost zi de sãrbãtoare deosebitã pentru enoriaºii parohiei din Merghindeal unde s-a sãvârºit Sfânta Tainã a Maslului de obºte. Un sobor de 6 preoþi de la parohiile din Agnita, Dealu Frumos, Ruja ºi Coveº s-a rugat pentru sãnãtatea celor prezenþi ºi pentru a celor care s-au adus pomelnice.

Prezenþi în numãr mare la aceastã rugãciune deosebitã, mergindelenii au îngenunchiat cu capul sub patrafir ºi s-au rugat pentru ei ºi pentru cei dragi.

O rugãciune deosebitã s-a fãcut pentru încetarea secetei ºi venirea ploilor binefãcãtoare pentru roadele pãmântului.

În biserica cu hramul „Buna Vestire”, aflatã într-o continuã renovare, ce denotã vrednicia preotului, a consiliului parohial ºi a credincioºilor, pãrintele Cristian Nicolae Sasu a mulþumit preoþilor care au dat curs invitaþiei ºi i-a binecuvântat pe cei prezenþi la Sfânta Slujbã.

MASLU LA MERGHINDEAL

Despre Bac 2012 … rãspuns cã nu, cã el nu are emoþii de obicei. Mi-a mai spus ca nu l-au deranjat nici camerele de luat vederi, montate în sãlile de examen. El s-a pregãtit la materiile de Bac ºi nu a fost tentat sã se inspire din surse, sã le zicem …interzise. Oricum ar fi fost un risc ilogic, pentru orice candidat sã încerce sã copieze, politica Ministerului Educaþiei este foarte clarã ºi intolerantã în ceea ce priveºte fraudarea examenelor.

Lucrãrile elevilor au fost corectate la Sibiu. L-am mai întrebat pe Rãzvan dacã a fost un moment care i-a rãmas în memorie, din timpul examenelor, o întâmplare pe care sã o povesteascã nepoþilor, mi-a rãspuns cã nu, totul s-a desfãºurat normal pentru el. Dar mi-a spus cu o sinceritate de apreciat cã, în timpul Bacalaureatului a înþeles ceva … ºi anume cã trebuie sã înveþi ºi sã munceºti mult dacã vrei sã obþii ceva care conteazã. A învãþat cã, pentru a reuºi, trebuie sã-þi dai interesul ºi sã tratezi lucrul pe care-l faci, cu seriozitate.

Mi-a plãcut cã a spus asta. Aºa, zic eu, gândeºte un om matur, care înþelege cu adevãrat ce înseamnã viaþa ºi oamenii, care a înþeles cã doar corectitudinea se rãsplãteºte. Îmi place atitudinea noii generaþii. Sunt sigur cã sunt mulþi tineri care ºi-au luat Bacul ºi gândesc ca Rãzvan. Acesta e un mod de gândire sãnãtos, necesar României ca sã se dezvolte ºi sã se transforme într-un stat civilizat, european.

Cât timp, din bãncile sistemului românesc de învãþãmânt vor ieºi fete ºi bãieþi care ºtiu cã doar munca onestã îþi aduce rezultate pozitive ºi legitime, avem speranþe cã ne va fi mai bine, nouã ca popor. Putem conta pe voi, tinerii, cã veþi fi cetãþenii de care România are chúng tôi puteþi face, cu adevãrat, ceva pentru þarã, puteþi sã schimbaþi ceva. V-aþi nãscut ºi format ca oameni în democraþie, sunt sigur ca veþi fi exemplu demn de urmat pentru noi, cei cu mai multã experienþã.

Septimiu Nicolae Bãlþatu

Au mai trecut patru ani de liceu… Þara mai primeºte o generaþie adultã, adicã pe cei care, în 2012 au împlinit 18 ani, oameni care au acum un cuvânt de spus în societatea romaneascã. Patru ani de când au trecut prima data pragul liceului… erau niºte copii. Cu emoþie dar ºi cu încredere au intrat în sãlile de clasã ale Colegiului Tehnic “August Treboniu Laurian”.

Colegiu pe care ºi eu îl cunosc bine, deoarece aici mi-am petrecut cei mai frumoºi ani de ºcoalã din viaþa de adolescent.

De neuitat… Însã viaþa de liceu nu înseamnã numai voie bunã si

relaxare, ci ºi învãþarea de lucruri noi, deprinderea unei modalitãþi de gândire maturã, sãnãtoasã. În patru ani de liceu, un elev trebuie sã înmagazineze o serie de cunoºtinþe care sã-l ajute sã treacã un examen final foarte important, pentru unii cel mai important examen din viaþa lor ºcolarã, adicã Bacalaureatul, acest examen dificil de maturitate care încununeazã, pânã la urmã, 12 ani de ºcoalã parcurºi de un om. De ceva vreme, mai exact din 2011, Bacalaureatul s-a schimbat, reformele din învãþãmânt fiind binevenite, chiar dacã nu convin tuturor. Învãþãmântul românesc trebuie ºi el pus pe baze solide, ca sã poatã forma indivizi bine pregãtiþi, gata oricând sã se adapteze la condiþiile social -economice aflate în continuã schimbare.

Dupã Bac-ul de anul acesta, am avut plãcerea sã discut cu un absolvent de liceu din Agnita , cu domnul Rãzvan Neofit . El este unul din fericiþii care au promovat Bacalaureatul. A terminat secþia mate-info. Am avut o conversaþie interesantã cu el, un dialog pe care nu-l voi reproduce fidel, pe parcursul cãruia am descoperit un tânãr comunicativ, pregãtit sã treacã la o etapã mai înaltã, ºi anume facultatea.

Prima întrebare a mea a fost dacã a avut emoþii ºi mi-a

SÃSÃUª – SATUL DE POVESTE SAU POVESTEA SATULUI

Ioan Fulea – un preot care a sfinþit … Fofeldea! (V)

MUSAFIRI LA TÂRGUL DIN BRÃDENI

CHIRPÃRUL SE PREGÃTEªTE DE SÃRBÃTOAREA „FIIILOR SATULUI”

AGLOMERAÞIE LA TRANSILVANIAN BRUNCH

Întinerirea satelor – mãsuri de stimulare a tinerilor din mediul rural

Tânãr din Vama Veche, cu doctorat în minisubmarine, a dat cercetarea

pe apiculturã

GAL MH înaugureazã noul birou din Agnita ºi pregãteºte prima

sesiune de depunere a proiectelor – pag. 4

FOLCLOR CULES DE MIRCEA DRÃGAN NOIªTEÞEANU

NICU GANEA

BLESTEM DE OM SÃRAC de Dan Puric – pag. 7

GAZETA HÂRTIBACIULUI2 2012

De la Poliþie … În ultima vreme lucrãtorii de poliþie de Valea

Hîrtibaciului au avut ceva de lucru pentru cã, se pare, oamenii au început sã se schimbe tot mai mult în rãu din cauza crizei.

Dorinþa de a câºtiga bani repede ºi pe cãi necinstite se pare cã este foarte la modã printre cei de vârstã tânãrã iar depozitele de fier vechi au devenit locurile favorite din care aceºtia câºtigã. Astfel ajung în aceste depozite bunuri a cãror valoare este cu mult mai mare decât iau pe ele cei care le vând. Cât credeþi cã au luat pe motoarele de la maºinile de tricotat sustrase din incinta SC Agnitex SA? Sau pe uneltele electrice în stare de funcþionare sustrase din Ferma Zãvoi, Dealu- Frumos, Fofeldea sau Vecerd? Cu siguranþã mult mai puþin decât valoarea lor realã. Un cazan de rachiu sau o instalaþie de rãcire a rachiului poate nu pare mult dar proprietarii le-au cumpãrat, la valoarea realã, pentru cã au avut nevoie de ele. Azi au fost ei. Mâine puteþi fi dumneavoastrã. Nu lãsaþi asemenea „obiceiuri” sã se rãspândeascã. Aveþi grijã de lucrurile dumneavoastrã ºi dacã aveþi cunoºtinþã despre o persoanã care ar avea de vânzare bunuri care s-ar putea sã nu fie ale lui anunþaþi acest lucru la Poliþie. S-ar putea sã fie chiar bunurile dumneavoastrã cele care vor fi recuperate. Iar dacã sunteþi suficient de atenþi s- ar putea sã îi vedeþi pe hoþi la lucru, cum s-a întâmplat la Hosman unde proprietarul a împiedicat un grup de trei persoane sã fure bucãþile de tablã groasã pe care le folosea drept podeþ peste ºanþ.

Sã nu credeþi cã doar fierul vechi furat este o afacere. Se furã aparaturã electronicã nesupravegheatã aºa cum s-a întâmplat la Stejãriºu, bani puºi „la ciorap” din ciorapii aflaþi în sertarul de la dulap din Nocrich, motorina din tractor sau bateriile de la maºinã la Mihãileni, mãrunþiºurile aflate într-o maºinã nesupravegheatã la Agnita, cai la Bruiu ºi Alþîna ºi se sparg ºi se rãvãºesc case nelocuite ºi nesupravegheate în Þeline, Stejãriºu, Hosman ºi Gherdeal, doar-doar „iese ceva”.

De regulã aceste situaþii nu implicã victime. Uneori, însã, bunurile sunt luate cu forþa de la proprietar aºa cum s-a întâmplat în Brãdeni când douã persoane au agresat-o pe a treia pentru a-i sustrage telefonul mobil. Mai rãu e atunci când persoana agresatã este un cetãþean strãin, pentru cã gestul pune în joc obrazul tuturor hîrtibãcenilor. Chiar dacã s-a acþionat rapid ºi bunurile acestuia au fost recuperate în totalitate gândiþi-vã ce va povesti acesta acasã, cum va descrie „cãldura” cu care a fost primit la Rãvãºel, pe Valea Hîrtibaciului.

Se pare cã în ultimul timp lumea e un pic nervoasã altfel nu ne putem explica „valul” de altercaþii care au avut loc la Marpod, Bîrghiº, Stejãriºu, Alþîna ºi Vecerd. Chiar dacã, din fericire, victimele nu au avut rãni grave, faptul cã altercaþiile au pornit de la motive minore care au degenerat rapid ºi s-au agravat datoritã stãrii de ebrietate a participanþilor aratã cã lucrurile s-ar putea repeta foarte uºor. De aceea avem rugãmintea de a evita astfel de situaþii pentru cã sfârºitul acestora s-ar putea sã nu fie aºa de „cuminte” ca la cele de mai sus.

Chiar dacã poliþiºtii de la circulaþie au fost în teren iar cele 9 dosare penal

Ai Grijă Pe Cine Iei În Spaţiu! Poate Rămâne În Casa Ta 10 Ani Sau… Toată Viaţa

Apelează la tine o rudă din provincie: şi-a găsit un loc de muncă în oraşul tău şi ar vrea să-şi facă şi buletin în localitate. Dar trebuie să o ia cineva în spaţiu. Sângele apă nu se face, aşa că te oferi să o ajuţi chiar tu. Pregătiţi actele necesare şi vă prezentaţi la cel mai apropiat serviciu pentru evidenţa populaţiei. Depuneţi dosarul şi, în termenul legal de 30 de zile, maximum 45 de zile, ruda intră în posesia cărţii de identitate pe care figurează, ca domiciliu stabil (locuinţă statornică), adresa ta. Dar, atenţie!, dacă ai crezut că persoana respectivă va locui la tine doar atât timp cât vrei tu, te-ai înşelat. Ce portiţă de scăpare ai Cartea de identitate pe care tocmai a obţinut-o proaspătul tău colocatar este valabilă 10 ani. Timp în care domiciliul său stabil va fi la tine acasă. Aşa spune legea. Iar dacă ai luat în spaţiu un unchi de 55 de ani, la tine rămâne pe viaţă: aceasta este vârsta la care se eliberează ultimul act de identitate pentru cetăţenii români cu domiciliul în România. Acest termen generos e întrerupt doar dacă persoana respectivă pierde cartea de identitate, dacă îi este furată sau se deteriorează. Atunci trebuie să solicite o alta şi are din nou nevoie de prezenţa ta la serviciul de evidenţa populaţiei, ca să o iei în spaţiu. Iar dacă nu mai eşti de acord, va trebui să îşi găsească alt găzduitor. Alternativa: viza de reşedinţă Cunoscută sub denumirea de flotant, viza de reşedinţă se aplică pe un autocolant, pe versoul cărţii de identitate a solicitantului. Acesta nu îşi schimbă domiciliul stabil, dar poate locui legal şi la tine, atât timp cât îi acorzi dreptul la reşedinţă: minimum o lună, maximum un an. Şi se poate reînnoi atâta vreme cât doriţi şi tu, şi cel pe care ţii să îl ajuţi astfel.

Actele care trebuie depuse la dosar

Ne oferă informaţia Cristina Crăciun (foto), inspector în Direcţia Locală de Evidenţa Persoanelor sector 6, Serviciul Evidenţa Persoanelor.

SCHIMBAREA DOMICILIULUI:

cererea de eliberare a actului de identitate, semnată de solicitant

actul de identitate anterior şi cartea de alegător ale solicitantului

certificatul de naştere şi cel de căsătorie (original şi copie)

hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă sau certificatul de deces al soţului/soţiei (original şi copie)

actul de proprietate (original şi copie)

timbru fiscal de 5 lei, de la poştă, contravaloarea cărţii de identitate: 7 lei, achitată la sediul de primire documente

cartea de identitate a găzduitorului (obligatoriu prezent).

VIZA DE REŞEDINŢĂ

cererea de stabilire a reşedinţei, completată de găzduitor

actul de proprietate asupra locuinţei (original şi copie)

actul de identitate al solicitantului

actul de identitate al găzduitorului (obligatoriu prezent)

timbru fiscal de 5 lei.

PARTENERI – GSP.RO

Silviu Lung îi șochează pe olteni! Cum arată viața lui, după ce a ieșit din fotbal

Playtech.ro

BOMBĂ! Cristina Cioran și-a luat, în sfârșit, fiica acasă. Prima poză publicată cu Ema

Observatornews.ro

Ionuț, soția lui și alți doi români au murit nevinovați, pe un drum din Germania. După aproape un an de la tragedie, șoferul de TIR vinovat și-a aflat pedeapsa

HOROSCOP

Horoscop 29 august 2021. Racii ar fi bine să se ocupe de prietenii care reușesc să îi inspire cu gânduri bune

Știrileprotv.ro

Un pădurar din Dâmbovița, bătut în propria gospodărie de trei indivizi pe care îi prinsese la furat de lemne. VIDEO

Telekomsport

Crimă înfiorătoare. Marele campion al ţării, otrăvit şi ucis de o tânără de 18 ani. Sportivul a primit „Respiraţia diavolului”

PUBLICITATE

Despre încredere și frumusețe, cu Melania Medeleanu. „E mai puțin despre trăsături fizice și tot mai mult despre altfel de standarde – empatie, curaj, implicare”

Urmărește cel mai nou VIDEO

Știri

Gazeta Hأ‚Rtibaciului Gazeta Hأ‚Rtibaciului Publicaأ‍Ie LunarأƑ A Asociaأ‍Iei €‍Valea Hأ‚Rtibaciuluiâ€‌

GAZETA HÂRTIBACIULUI PUBLICAÞIE LUNARÃ A ASOCIAÞIEI „VALEA HÂRTIBACIULUI” ÎN colaborare cu Primãria ORAªULUI AGNITA

„ªi care va vrea sã fie întâi între voi, sã fie tuturor slugã” Marcu, 10.44

C ya

n M

ag en

ta Y

el lo

w B

la ck

NumÃRUL 74, IULIE 2012 APARE LA AGNITA – PREÞ: 1 LEU

Din SUMAR

ORTODOXIA Pe VAleA Hârtibaciului

– pag. 2

– pag. 7

– pag. 5, 6

– pag. 3

– pag. 4

– pag. 7

– pag. 3

De la Poliþie … – pag. 2

– pag. 2

– pag. 3

– pag. 4

Ziua de duminicã 21 iulie a fost zi de sãrbãtoare deosebitã pentru enoriaºii parohiei din Merghindeal unde s-a sãvârºit Sfânta Tainã a Maslului de obºte. Un sobor de 6 preoþi de la parohiile din Agnita, Dealu Frumos, Ruja ºi Coveº s-a rugat pentru sãnãtatea celor prezenþi ºi pentru a celor care s-au adus pomelnice.

Prezenþi în numãr mare la aceastã rugãciune deosebitã, mergindelenii au îngenunchiat cu capul sub patrafir ºi s-au rugat pentru ei ºi pentru cei dragi.

O rugãciune deosebitã s-a fãcut pentru încetarea secetei ºi venirea ploilor binefãcãtoare pentru roadele pãmântului.

În biserica cu hramul „Buna Vestire”, aflatã într-o continuã renovare, ce denotã vrednicia preotului, a consiliului parohial ºi a credincioºilor, pãrintele Cristian Nicolae Sasu a mulþumit preoþilor care au dat curs invitaþiei ºi i-a binecuvântat pe cei prezenþi la Sfânta Slujbã.

MASLU LA MERGHINDEAL

Despre Bac 2012 … rãspuns cã nu, cã el nu are emoþii de obicei. Mi-a mai spus ca nu l-au deranjat nici camerele de luat vederi, montate în sãlile de examen. El s-a pregãtit la materiile de Bac ºi nu a fost tentat sã se inspire din surse, sã le zicem …interzise. Oricum ar fi fost un risc ilogic, pentru orice candidat sã încerce sã copieze, politica Ministerului Educaþiei este foarte clarã ºi intolerantã în ceea ce priveºte fraudarea examenelor.

Lucrãrile elevilor au fost corectate la Sibiu. L-am mai întrebat pe Rãzvan dacã a fost un moment care i-a rãmas în memorie, din timpul examenelor, o întâmplare pe care sã o povesteascã nepoþilor, mi-a rãspuns cã nu, totul s-a desfãºurat normal pentru el. Dar mi-a spus cu o sinceritate de apreciat cã, în timpul Bacalaureatului a înþeles ceva … ºi anume cã trebuie sã înveþi ºi sã munceºti mult dacã vrei sã obþii ceva care conteazã. A învãþat cã, pentru a reuºi, trebuie sã-þi dai interesul ºi sã tratezi lucrul pe care-l faci, cu seriozitate.

Mi-a plãcut cã a spus asta. Aºa, zic eu, gândeºte un om matur, care înþelege cu adevãrat ce înseamnã viaþa ºi oamenii, care a înþeles cã doar corectitudinea se rãsplãteºte. Îmi place atitudinea noii generaþii. Sunt sigur cã sunt mulþi tineri care ºi-au luat Bacul ºi gândesc ca Rãzvan. Acesta e un mod de gândire sãnãtos, necesar României ca sã se dezvolte ºi sã se transforme într-un stat civilizat, european.

Cât timp, din bãncile sistemului românesc de învãþãmânt vor ieºi fete ºi bãieþi care ºtiu cã doar munca onestã îþi aduce rezultate pozitive ºi legitime, avem speranþe cã ne va fi mai bine, nouã ca popor. Putem conta pe voi, tinerii, cã veþi fi cetãþenii de care România are chúng tôi puteþi face, cu adevãrat, ceva pentru þarã, puteþi sã schimbaþi ceva. V-aþi nãscut ºi format ca oameni în democraþie, sunt sigur ca veþi fi exemplu demn de urmat pentru noi, cei cu mai multã experienþã.

Septimiu Nicolae Bãlþatu

Au mai trecut patru ani de liceu… Þara mai primeºte o generaþie adultã, adicã pe cei care, în 2012 au împlinit 18 ani, oameni care au acum un cuvânt de spus în societatea romaneascã. Patru ani de când au trecut prima data pragul liceului… erau niºte copii. Cu emoþie dar ºi cu încredere au intrat în sãlile de clasã ale Colegiului Tehnic “August Treboniu Laurian”.

Colegiu pe care ºi eu îl cunosc bine, deoarece aici mi-am petrecut cei mai frumoºi ani de ºcoalã din viaþa de adolescent.

De neuitat… Însã viaþa de liceu nu înseamnã numai voie bunã si

relaxare, ci ºi învãþarea de lucruri noi, deprinderea unei modalitãþi de gândire maturã, sãnãtoasã. În patru ani de liceu, un elev trebuie sã înmagazineze o serie de cunoºtinþe care sã-l ajute sã treacã un examen final foarte important, pentru unii cel mai important examen din viaþa lor ºcolarã, adicã Bacalaureatul, acest examen dificil de maturitate care încununeazã, pânã la urmã, 12 ani de ºcoalã parcurºi de un om. De ceva vreme, mai exact din 2011, Bacalaureatul s-a schimbat, reformele din învãþãmânt fiind binevenite, chiar dacã nu convin tuturor. Învãþãmântul românesc trebuie ºi el pus pe baze solide, ca sã poatã forma indivizi bine pregãtiþi, gata oricând sã se adapteze la condiþiile social -economice aflate în continuã schimbare.

Dupã Bac-ul de anul acesta, am avut plãcerea sã discut cu un absolvent de liceu din Agnita , cu domnul Rãzvan Neofit . El este unul din fericiþii care au promovat Bacalaureatul. A terminat secþia mate-info. Am avut o conversaþie interesantã cu el, un dialog pe care nu-l voi reproduce fidel, pe parcursul cãruia am descoperit un tânãr comunicativ, pregãtit sã treacã la o etapã mai înaltã, ºi anume facultatea.

Prima întrebare a mea a fost dacã a avut emoþii ºi mi-a

SÃSÃUª – SATUL DE POVESTE SAU POVESTEA SATULUI

Ioan Fulea – un preot care a sfinþit … Fofeldea! (V)

MUSAFIRI LA TÂRGUL DIN BRÃDENI

CHIRPÃRUL SE PREGÃTEªTE DE SÃRBÃTOAREA „FIIILOR SATULUI”

AGLOMERAÞIE LA TRANSILVANIAN BRUNCH

Întinerirea satelor – mãsuri de stimulare a tinerilor din mediul rural

Tânãr din Vama Veche, cu doctorat în minisubmarine, a dat cercetarea

pe apiculturã

GAL MH înaugureazã noul birou din Agnita ºi pregãteºte prima

sesiune de depunere a proiectelor – pag. 4

FOLCLOR CULES DE MIRCEA DRÃGAN NOIªTEÞEANU

NICU GANEA

BLESTEM DE OM SÃRAC de Dan Puric – pag. 7

GAZETA HÂRTIBACIULUI2 2012

De la Poliþie … În ultima vreme lucrãtorii de poliþie de Valea

Hîrtibaciului au avut ceva de lucru pentru cã, se pare, oamenii au început sã se schimbe tot mai mult în rãu din cauza crizei.

Dorinþa de a câºtiga bani repede ºi pe cãi necinstite se pare cã este foarte la modã printre cei de vârstã tânãrã iar depozitele de fier vechi au devenit locurile favorite din care aceºtia câºtigã. Astfel ajung în aceste depozite bunuri a cãror valoare este cu mult mai mare decât iau pe ele cei care le vând. Cât credeþi cã au luat pe motoarele de la maºinile de tricotat sustrase din incinta SC Agnitex SA? Sau pe uneltele electrice în stare de funcþionare sustrase din Ferma Zãvoi, Dealu- Frumos, Fofeldea sau Vecerd? Cu siguranþã mult mai puþin decât valoarea lor realã. Un cazan de rachiu sau o instalaþie de rãcire a rachiului poate nu pare mult dar proprietarii le-au cumpãrat, la valoarea realã, pentru cã au avut nevoie de ele. Azi au fost ei. Mâine puteþi fi dumneavoastrã. Nu lãsaþi asemenea „obiceiuri” sã se rãspândeascã. Aveþi grijã de lucrurile dumneavoastrã ºi dacã aveþi cunoºtinþã despre o persoanã care ar avea de vânzare bunuri care s-ar putea sã nu fie ale lui anunþaþi acest lucru la Poliþie. S-ar putea sã fie chiar bunurile dumneavoastrã cele care vor fi recuperate. Iar dacã sunteþi suficient de atenþi s- ar putea sã îi vedeþi pe hoþi la lucru, cum s-a întâmplat la Hosman unde proprietarul a împiedicat un grup de trei persoane sã fure bucãþile de tablã groasã pe care le folosea drept podeþ peste ºanþ.

Sã nu credeþi cã doar fierul vechi furat este o afacere. Se furã aparaturã electronicã nesupravegheatã aºa cum s-a întâmplat la Stejãriºu, bani puºi „la ciorap” din ciorapii aflaþi în sertarul de la dulap din Nocrich, motorina din tractor sau bateriile de la maºinã la Mihãileni, mãrunþiºurile aflate într-o maºinã nesupravegheatã la Agnita, cai la Bruiu ºi Alþîna ºi se sparg ºi se rãvãºesc case nelocuite ºi nesupravegheate în Þeline, Stejãriºu, Hosman ºi Gherdeal, doar-doar „iese ceva”.

De regulã aceste situaþii nu implicã victime. Uneori, însã, bunurile sunt luate cu forþa de la proprietar aºa cum s-a întâmplat în Brãdeni când douã persoane au agresat-o pe a treia pentru a-i sustrage telefonul mobil. Mai rãu e atunci când persoana agresatã este un cetãþean strãin, pentru cã gestul pune în joc obrazul tuturor hîrtibãcenilor. Chiar dacã s-a acþionat rapid ºi bunurile acestuia au fost recuperate în totalitate gândiþi-vã ce va povesti acesta acasã, cum va descrie „cãldura” cu care a fost primit la Rãvãºel, pe Valea Hîrtibaciului.

Se pare cã în ultimul timp lumea e un pic nervoasã altfel nu ne putem explica „valul” de altercaþii care au avut loc la Marpod, Bîrghiº, Stejãriºu, Alþîna ºi Vecerd. Chiar dacã, din fericire, victimele nu au avut rãni grave, faptul cã altercaþiile au pornit de la motive minore care au degenerat rapid ºi s-au agravat datoritã stãrii de ebrietate a participanþilor aratã cã lucrurile s-ar putea repeta foarte uºor. De aceea avem rugãmintea de a evita astfel de situaþii pentru cã sfârºitul acestora s-ar putea sã nu fie aºa de „cuminte” ca la cele de mai sus.

Chiar dacã poliþiºtii de la circulaþie au fost în teren iar cele 9 dosare penal

Gazeta Hأ‚Rtibaciului Gazeta Hأ‚Rtibaciului Publicaأ‍Ie LunarأƑ A Asociaأ‍Iei €‍Valea Hأ‚Rtibaciuluiâ€‌

GAZETA HÂRTIBACIULUI PUBLICAÞIE LUNARÃ A ASOCIAÞIEI „VALEA HÂRTIBACIULUI” ÎN colaborare cu Primãria ORAªULUI AGNITA

„ªi care va vrea sã fie întâi între voi, sã fie tuturor slugã” Marcu, 10.44

C ya

n M

ag en

ta Y

el lo

w B

la ck

NumÃRUL 74, IULIE 2012 APARE LA AGNITA – PREÞ: 1 LEU

Din SUMAR

ORTODOXIA Pe VAleA Hârtibaciului

– pag. 2

– pag. 7

– pag. 5, 6

– pag. 3

– pag. 4

– pag. 7

– pag. 3

De la Poliþie … – pag. 2

– pag. 2

– pag. 3

– pag. 4

Ziua de duminicã 21 iulie a fost zi de sãrbãtoare deosebitã pentru enoriaºii parohiei din Merghindeal unde s-a sãvârºit Sfânta Tainã a Maslului de obºte. Un sobor de 6 preoþi de la parohiile din Agnita, Dealu Frumos, Ruja ºi Coveº s-a rugat pentru sãnãtatea celor prezenþi ºi pentru a celor care s-au adus pomelnice.

Prezenþi în numãr mare la aceastã rugãciune deosebitã, mergindelenii au îngenunchiat cu capul sub patrafir ºi s-au rugat pentru ei ºi pentru cei dragi.

O rugãciune deosebitã s-a fãcut pentru încetarea secetei ºi venirea ploilor binefãcãtoare pentru roadele pãmântului.

În biserica cu hramul „Buna Vestire”, aflatã într-o continuã renovare, ce denotã vrednicia preotului, a consiliului parohial ºi a credincioºilor, pãrintele Cristian Nicolae Sasu a mulþumit preoþilor care au dat curs invitaþiei ºi i-a binecuvântat pe cei prezenþi la Sfânta Slujbã.

MASLU LA MERGHINDEAL

Despre Bac 2012 … rãspuns cã nu, cã el nu are emoþii de obicei. Mi-a mai spus ca nu l-au deranjat nici camerele de luat vederi, montate în sãlile de examen. El s-a pregãtit la materiile de Bac ºi nu a fost tentat sã se inspire din surse, sã le zicem …interzise. Oricum ar fi fost un risc ilogic, pentru orice candidat sã încerce sã copieze, politica Ministerului Educaþiei este foarte clarã ºi intolerantã în ceea ce priveºte fraudarea examenelor.

Lucrãrile elevilor au fost corectate la Sibiu. L-am mai întrebat pe Rãzvan dacã a fost un moment care i-a rãmas în memorie, din timpul examenelor, o întâmplare pe care sã o povesteascã nepoþilor, mi-a rãspuns cã nu, totul s-a desfãºurat normal pentru el. Dar mi-a spus cu o sinceritate de apreciat cã, în timpul Bacalaureatului a înþeles ceva … ºi anume cã trebuie sã înveþi ºi sã munceºti mult dacã vrei sã obþii ceva care conteazã. A învãþat cã, pentru a reuºi, trebuie sã-þi dai interesul ºi sã tratezi lucrul pe care-l faci, cu seriozitate.

Mi-a plãcut cã a spus asta. Aºa, zic eu, gândeºte un om matur, care înþelege cu adevãrat ce înseamnã viaþa ºi oamenii, care a înþeles cã doar corectitudinea se rãsplãteºte. Îmi place atitudinea noii generaþii. Sunt sigur cã sunt mulþi tineri care ºi-au luat Bacul ºi gândesc ca Rãzvan. Acesta e un mod de gândire sãnãtos, necesar României ca sã se dezvolte ºi sã se transforme într-un stat civilizat, european.

Cât timp, din bãncile sistemului românesc de învãþãmânt vor ieºi fete ºi bãieþi care ºtiu cã doar munca onestã îþi aduce rezultate pozitive ºi legitime, avem speranþe cã ne va fi mai bine, nouã ca popor. Putem conta pe voi, tinerii, cã veþi fi cetãþenii de care România are chúng tôi puteþi face, cu adevãrat, ceva pentru þarã, puteþi sã schimbaþi ceva. V-aþi nãscut ºi format ca oameni în democraþie, sunt sigur ca veþi fi exemplu demn de urmat pentru noi, cei cu mai multã experienþã.

Septimiu Nicolae Bãlþatu

Au mai trecut patru ani de liceu… Þara mai primeºte o generaþie adultã, adicã pe cei care, în 2012 au împlinit 18 ani, oameni care au acum un cuvânt de spus în societatea romaneascã. Patru ani de când au trecut prima data pragul liceului… erau niºte copii. Cu emoþie dar ºi cu încredere au intrat în sãlile de clasã ale Colegiului Tehnic “August Treboniu Laurian”.

Colegiu pe care ºi eu îl cunosc bine, deoarece aici mi-am petrecut cei mai frumoºi ani de ºcoalã din viaþa de adolescent.

De neuitat… Însã viaþa de liceu nu înseamnã numai voie bunã si

relaxare, ci ºi învãþarea de lucruri noi, deprinderea unei modalitãþi de gândire maturã, sãnãtoasã. În patru ani de liceu, un elev trebuie sã înmagazineze o serie de cunoºtinþe care sã-l ajute sã treacã un examen final foarte important, pentru unii cel mai important examen din viaþa lor ºcolarã, adicã Bacalaureatul, acest examen dificil de maturitate care încununeazã, pânã la urmã, 12 ani de ºcoalã parcurºi de un om. De ceva vreme, mai exact din 2011, Bacalaureatul s-a schimbat, reformele din învãþãmânt fiind binevenite, chiar dacã nu convin tuturor. Învãþãmântul românesc trebuie ºi el pus pe baze solide, ca sã poatã forma indivizi bine pregãtiþi, gata oricând sã se adapteze la condiþiile social -economice aflate în continuã schimbare.

Dupã Bac-ul de anul acesta, am avut plãcerea sã discut cu un absolvent de liceu din Agnita , cu domnul Rãzvan Neofit . El este unul din fericiþii care au promovat Bacalaureatul. A terminat secþia mate-info. Am avut o conversaþie interesantã cu el, un dialog pe care nu-l voi reproduce fidel, pe parcursul cãruia am descoperit un tânãr comunicativ, pregãtit sã treacã la o etapã mai înaltã, ºi anume facultatea.

Prima întrebare a mea a fost dacã a avut emoþii ºi mi-a

SÃSÃUª – SATUL DE POVESTE SAU POVESTEA SATULUI

Ioan Fulea – un preot care a sfinþit … Fofeldea! (V)

MUSAFIRI LA TÂRGUL DIN BRÃDENI

CHIRPÃRUL SE PREGÃTEªTE DE SÃRBÃTOAREA „FIIILOR SATULUI”

AGLOMERAÞIE LA TRANSILVANIAN BRUNCH

Întinerirea satelor – mãsuri de stimulare a tinerilor din mediul rural

Tânãr din Vama Veche, cu doctorat în minisubmarine, a dat cercetarea

pe apiculturã

GAL MH înaugureazã noul birou din Agnita ºi pregãteºte prima

sesiune de depunere a proiectelor – pag. 4

FOLCLOR CULES DE MIRCEA DRÃGAN NOIªTEÞEANU

NICU GANEA

BLESTEM DE OM SÃRAC de Dan Puric – pag. 7

GAZETA HÂRTIBACIULUI2 2012

De la Poliþie … În ultima vreme lucrãtorii de poliþie de Valea

Hîrtibaciului au avut ceva de lucru pentru cã, se pare, oamenii au început sã se schimbe tot mai mult în rãu din cauza crizei.

Dorinþa de a câºtiga bani repede ºi pe cãi necinstite se pare cã este foarte la modã printre cei de vârstã tânãrã iar depozitele de fier vechi au devenit locurile favorite din care aceºtia câºtigã. Astfel ajung în aceste depozite bunuri a cãror valoare este cu mult mai mare decât iau pe ele cei care le vând. Cât credeþi cã au luat pe motoarele de la maºinile de tricotat sustrase din incinta SC Agnitex SA? Sau pe uneltele electrice în stare de funcþionare sustrase din Ferma Zãvoi, Dealu- Frumos, Fofeldea sau Vecerd? Cu siguranþã mult mai puþin decât valoarea lor realã. Un cazan de rachiu sau o instalaþie de rãcire a rachiului poate nu pare mult dar proprietarii le-au cumpãrat, la valoarea realã, pentru cã au avut nevoie de ele. Azi au fost ei. Mâine puteþi fi dumneavoastrã. Nu lãsaþi asemenea „obiceiuri” sã se rãspândeascã. Aveþi grijã de lucrurile dumneavoastrã ºi dacã aveþi cunoºtinþã despre o persoanã care ar avea de vânzare bunuri care s-ar putea sã nu fie ale lui anunþaþi acest lucru la Poliþie. S-ar putea sã fie chiar bunurile dumneavoastrã cele care vor fi recuperate. Iar dacã sunteþi suficient de atenþi s- ar putea sã îi vedeþi pe hoþi la lucru, cum s-a întâmplat la Hosman unde proprietarul a împiedicat un grup de trei persoane sã fure bucãþile de tablã groasã pe care le folosea drept podeþ peste ºanþ.

Sã nu credeþi cã doar fierul vechi furat este o afacere. Se furã aparaturã electronicã nesupravegheatã aºa cum s-a întâmplat la Stejãriºu, bani puºi „la ciorap” din ciorapii aflaþi în sertarul de la dulap din Nocrich, motorina din tractor sau bateriile de la maºinã la Mihãileni, mãrunþiºurile aflate într-o maºinã nesupravegheatã la Agnita, cai la Bruiu ºi Alþîna ºi se sparg ºi se rãvãºesc case nelocuite ºi nesupravegheate în Þeline, Stejãriºu, Hosman ºi Gherdeal, doar-doar „iese ceva”.

De regulã aceste situaþii nu implicã victime. Uneori, însã, bunurile sunt luate cu forþa de la proprietar aºa cum s-a întâmplat în Brãdeni când douã persoane au agresat-o pe a treia pentru a-i sustrage telefonul mobil. Mai rãu e atunci când persoana agresatã este un cetãþean strãin, pentru cã gestul pune în joc obrazul tuturor hîrtibãcenilor. Chiar dacã s-a acþionat rapid ºi bunurile acestuia au fost recuperate în totalitate gândiþi-vã ce va povesti acesta acasã, cum va descrie „cãldura” cu care a fost primit la Rãvãºel, pe Valea Hîrtibaciului.

Se pare cã în ultimul timp lumea e un pic nervoasã altfel nu ne putem explica „valul” de altercaþii care au avut loc la Marpod, Bîrghiº, Stejãriºu, Alþîna ºi Vecerd. Chiar dacã, din fericire, victimele nu au avut rãni grave, faptul cã altercaþiile au pornit de la motive minore care au degenerat rapid ºi s-au agravat datoritã stãrii de ebrietate a participanþilor aratã cã lucrurile s-ar putea repeta foarte uºor. De aceea avem rugãmintea de a evita astfel de situaþii pentru cã sfârºitul acestora s-ar putea sã nu fie aºa de „cuminte” ca la cele de mai sus.

Chiar dacã poliþiºtii de la circulaþie au fost în teren iar cele 9 dosare penal

Bạn đang đọc nội dung bài viết Gazeta Hأ‚Rtibaciului Gazeta Hأ‚Rtibaciului Publicaأ‍Ie LunarأƑ A Asociaأ‍Iei €‍Valea Hأ‚Rtibaciuluiâ€‌ trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!