Đề Xuất 6/2023 # Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Đại Lý # Top 6 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 6/2023 # Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Đại Lý # Top 6 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Đại Lý mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Nếu bên giao đại lý đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý thì bên giao đại lý phải bồi thường một khoản tiền tương ứng thù lao mà bên đại lý được hưởng trong khoảng thời gian làm đại lý.

Khi thực hiện hợp đồng đại lý thương mại có nhiều nguyên dân khiến hợp đống chấm dứt: xuất phát từ sự thỏa thuận của các bên, bởi hợp đồng vô hiệu cũng có thể là trường hợp một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng. Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng là sự kiện dễ tranh chấp trên thực tế. Để giúp các cá nhân, doanh nghiệp hiểu rõ thế nào là đơn phương chấm dứt hợp đồng, các trường hơp đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý công ty luật Thái An giới thiệu bài viết sau.

1. Căn cứ pháp lý

Bộ luật Dân sự năm 2015

Luật Thương mại năm 2005

Đơn phương chấm dứt hợp đồng là trường hợp chấm dứt hợp đồng xuất phát từ ý chí của một bên khi có căn cứ được pháp luật, các bên thỏa thuận trong hợp đồng, hoặc xuất phát từ sự vi phạm nghĩa vụ của một bên trong hợp đồng.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng được nhận diện bởi các dấu hiệu sau:

Đơn phương chấm dứt hợp đồng xuất phát từ ý chí đơn phương của một bên. Hầu hết các trường hợp chấm dứt hợp đồng đều xuất phát từ sự thỏa thuận của cả hai bên trong hợp đồng thì trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng thì chỉ xuất phát từ sự thể hiện ý chí một bên.

Căn cứ đơn phương chấm dứt hợp đồng là do sự vi phạm nghiêm trọng hợp đồng, sự ghi nhận rõ trong hợp đồng hoặc xuất phát từ quy định pháp luật. Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng chỉ được coi là hợp pháp khi có một trong ba căn cứ nêu trên.

Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng khiến hợp đồng không phát sinh hiệu lực từ lúc bên còn lại nhận được thông báo chấm dứt. Nếu trường hợp hủy bỏ hợp đồng thì hợp đồng sẽ chấm dứt kể từ thời điểm ký kết hợp đồng.

Đại lý thương mại được hiểu là việc bên đại lý thực hiện công việc mua, bán, cung ứng dịch vụ vì lợi ích bên giao đại lý để nhận thù lao.

Trong quan hệ đại lý, thì bên đại lý chỉ thực hiện công việc mua bán hàng hóa thay cho bên giao đại lý để nhận thù lao chính vì vậy về bản chất của hợp đồng đại lý thương mại là một loại hợp đồng dịch vụ. Vì mang bản chất hợp đồng dịch vụ nên hợp đồng đại lý thương mại chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

Một trong hai bên đều có quyền chấm dứt hợp đồng đại lý thương mại mà không cần có bất cứ lý do nào nhưng phải thông báo bằng văn bản trong một khoảng thời gian hợp lý tuy nhiên thời hạn đại lý không được nhỏ hơn 60 ngày.

Hợp đồng đại lý chấm dứt khi có căn cứ được hai bên thỏa thuận. Hợp đồng là sự thỏa thuận của các bên nên nếu các bên có quyền thỏa thuận các trường hợp được đơn phương

Một bên vi phạm nghiêm trọng hợp đồng đại lý thương mại

Để thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý thương mại thì bên đại lý và bên giao đại lý phải chú ý những điểm sau:

Nếu bên giao đại lý đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý thì bên giao đại lý phải bồi thường một khoản tiền tương ứng thù lao mà bên đại lý được hưởng trong khoảng thời gian làm đại lý

Nếu bên đại lý đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý chấm dứt hợp đồng đại lý thì sẽ không được thanh toán một khoản thù lao nào

Pháp luật thương mại luôn dành cho các bên thỏa thuận những vấn đề pháp luật chưa rõ ràng nên trong hợp đồng đại lý thương mại các bên cần thỏa thuận những vấn đề:

Các trường hợp các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng

Thời hạn thông báo khi mong muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng

Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Thương Mại

Như đã đề cập, đơn phương chấm dứt hợp đồng sẽ gồm đơn phương đúng luật và đơn phương trái luật. Theo đó, một bên được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau (khoản 1 Điều 428 Bộ luật Dân sự 2015):

Bên còn lại vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng;

Các bên có thỏa thuận trường hợp nào được đơn phương và bên đơn phương đã thực hiện theo thỏa thuận đó;

Pháp luật có quy định. Đối với từng loại hợp đồng cụ thể thì pháp luật sẽ quy định trường hợp nào được đơn phương chấm dứt.

Luật thương mại cũng có đề cập đến vấn đề này nhưng sử dụng một thuật ngữ khác để gọi tên, đó là đình chỉ thực hiện hợp đồng. Theo đó, tại Điều 310 Luật thương mại 2005 có quy định: đình chỉ thực hiện hợp đồng là việc một bên chấm dứt thực hiện nghĩa vụ hợp đồng thuộc một trong các trường hợp sau đây (trừ các trường hợp hành vi vi phạm được miễn trách tại Điều 294):

Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thoả thuận là điều kiện để đình chỉ hợp đồng;

Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng.

Có thể thấy rằng, hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng thương mại đúng luật được quy định tương tự nhau tại Bộ luật dân sự và Luật Thương mại.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng thương mại trái luật là gì?

Đơn phương chấm dứt hợp đồng thương mại trái luật là trường hợp việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng không có căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 428 BLDS 2015.

Làm sao để đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng luật?

Để đơn phương chấm dứt hợp đồng thương mại đúng luật, ngoài việc thuộc các trường hợp được phép như phân tích tại phần trên. Bên đơn phương cần phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc chấm dứt hợp đồng, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường (khoản 2 Điều 428 BLDS 2015).

Hậu quả của đơn phương chấm dứt hợp đồng thương mại

Căn cứ theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 428 BLDS 2015 và Điều 311 Luật Thương mại 2005, Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm dứt kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt. Hậu quả pháp lý của đơn phương chấm dứt hợp đồng như sau:

Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp.

Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán phần nghĩa vụ đã thực hiện.

Bên bị thiệt hại do hành vi không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng của bên kia được bồi thường.

Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và hủy bỏ hợp đồng có giống nhau không?

Đơn phương chấm dứt hợp đồng thương mại và hủy bỏ hợp đồng thương mại là hai chế tài hoàn toàn khác nhau và riêng biệt trong luật điều chỉnh về hợp đồng thương mại.

Tuy nhiên, căn cứ để đơn phương và hủy bỏ hợp đồng là giống nhau (Điều 423, 424, 425, 426 BLDS 2015 và Điều 312, 313 Luật Thương mại 2005). Và trên thực tế, nhiều khi vẫn thường nhầm lẫn giữa hai chế tài này.

Xét về hậu quả pháp lý của hai chế tài này đều là không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ như đã thỏa thuận, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp (khoản 1 Điều 427 BLDS 2015 và khoản 1 Điều 314 Luật thương mại 2005).

Tuy nhiên, có một điểm khác nhau cơ bản để phân biệt hai chế tài này (khoản 1, 2 Điều 427 BLDS 2015 và khoản 2 Điều 314 Luật Thương mại 2005) đó là:

Đối với hủy bỏ hợp đồng thì hợp đồng không có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết, các bên hoàn trả cho nhau những gì đã nhận sau khi trừ chi phí hợp lý trong thực hiện hợp đồng và chi phí bảo quản, phát triển tài sản.

Còn đối với đơn phương chấm dứt thì hợp đồng vẫn có hiệu lực đến thời điểm có thông báo chấm dứt, các công việc các bên đã thực hiện vẫn được ghi nhận và phải thanh toán đầy đủ.

Với 9 năm kinh nghiệm hành nghề “Luật sư tư vấn pháp luật”, “Luật sư bào chữa”, “tham gia tố tụng”, “tranh tụng”, “lặp hồ sơ khởi kiện”…. Tôi đã giải quyết thành công nhiều yêu cầu pháp lý của khách hàng. Bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp cho nhiều có nhân, gia đình, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Thủ Tục Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Xây Dựng

Bên công ty em có vướng 01 bộ hồ sơ hợp đồng như sau: công ty em có ký hợp đồng xây dựng với 1 đơn vị nhận thầu từ năm 2007 tới bây giờ công trình vẫn chưa được nghiệm thu, quyết toán mặc dù phía công ty em đã nhiều lần gửi văn bản thúc đẩy thi công, dọa đơn phương thanh lý hợp đồng thì bên nhận thầu đã gửi văn bản hứa hẹn rồi im lìm tới bây giờ. Thưa luật sư. Bên em đã gửi thông báo đơn phương thanh lý hợp đồng rồi mà bên đơn vị nhận thầu không trả lời. Vậy bên em cần làm những thủ tục biên bản gì để đơn phương chấm dứt hợp đồng, rất mong nhận được tư vấn của luật sư, công ty em chân thành cảm ơn!

“…

7. Bên giao thầu có quyền chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

a) Bên nhận thầu bị phá sản, giải thể hoặc chuyển nhượng hợp đồng xây dựng cho người hoặc tổ chức khác mà không có sự chấp thuận của bên giao thầu.

b) Bên nhận thầu từ chối thực hiện công việc theo hợp đồng hoặc năm mươi sáu (56) ngày liên tục không thực hiện công việc theo hợp đồng, dẫn đến vi phạm tiến độ thực hiện theo thỏa thuận hợp đồng, trừ trường hợp được phép của bên giao thầu.

… “

Đối chiếu theo quy định trên, trường hợp bên nhận thầu đã giao kết hợp đồng xây dựng với đơn vị của bạn từ năm 2007 nhưng trên thực tế lại không thực hiện hợp đồng quá 56 ngày liên tục thì bên bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với bên nhận thầu.

Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng thực hiện như sau:

+ Trước khi chấm dứt hợp đồng thì phải thông báo bằng văn bản cho bên nhận thầu trước một khoảng thời gian nhất định theo thỏa thuận trong hợp đồng nhưng không ít hơn hai mươi tám (28) ngày, trừ trường hợp các bên thỏa thuận khác và trong đó phải nêu rõ lý do chấm dứt hợp đồng. Nếu bên bạn chấm dứt hợp đồng không thông báo mà gây thiệt hại cho bên kia, thì phải bồi thường thiệt hại cho bên kia.

+ Văn bản thông báo thời gian chấm dứt hợp đồng, sau khi hợp đồng xây dựng chấm dứt, các bên hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng trong khoảng thời gian theo thỏa thuận giữa các bên, không quá 56 ngày kể từ ngày thông báo chấm dứt hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Trong trường hợp đơn vị của bạn đã báo trước về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng xây dựng nhưng bên kia không trả lời, sau khi hết thời gian quy định bên bạn có quyền thanh lý hợp đồng.

Mẫu Thông Báo Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Thuê Nhà

Mẫu thông báo chấm dứt HĐ thuê nhà

Bạn có nhà cho thuê, nhưng người thuê nhà của bạn lại cho người khác thuê mà không bàn bạc gì với bạn, bạn muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà vì người thuê đã vi phạm hợp đồng theo quy định tại Bộ luật dân sự. Bạn nên gửi Thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà đến người đang thuê nhà của bạn để người ta chuyển đi nơi khác. chúng tôi xin gửi đến các bạn độc giả mẫu Thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà rất đầy đủ, chi tiết để các bạn tham khảo.

Thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà

1. Mẫu thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà số 1

…….., ngày….. tháng …….năm 20……

THÔNG BÁO (V/v: Chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà)

Kính gửi: Ông …………………………… giới tính: ……..

Dân tộc: …………….

Chứng minh nhân dân số:……………….do Công an thành phố………..cấp ngày ………

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại số …….. Quận ………………..

Tên tôi là : …………

Chứng minh thư nhân dân số:……………..do công an thành phố Hà Nội cấp ngày………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………..

Căn cứ vào Hợp đồng thuê nhà số……………………… ký ngày………………………ký giữa Ông ……….. và tôi tức ……………. đã ký kết và thực hiện hợp đồng thuê nhà này. Theo nguyên tắc thì trong quá trình thực hiện hợp đồng thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện hợp đồng thì ông ………. đã không thực hiện theo đúng thỏa thuận đó. Cụ thể, tính đến thời điểm này, Ông ………. đã không thực hiện việc thanh toán theo cam kết tại Điều 3, thể hiện như sau:

1. Nhiều lần tôi đã gọi điện liên lạc mà tôi không nhận được thông tin nào về tiến độ thanh toán, thời gian gia hạn thanh tóan để thực hiện tiếp bản hợp đồng này, Ông ………. tắt máy, không nghe điện thoại.

2. Trước đó, ngày…. tháng …. năm ……… Tôi có gửi tới đích danh Ông ……………….thư thông báo yêu cầu thực hiện thanh toán. Trong thông báo tôi có để thời gian Ông ………. trao đổi với tôi về việc thanh toán và thực hiện nghĩa vụ thanh toán, nhưng Ông ………. không có thông tin nào phản hồi.

Bên cạnh đó, bên ……………………… đã sử dụng và làm hư hỏng của tôi một chiếc điều hòa nhãn hiệu …….và 3 chiếc quạt trần màu xanh được gắn cố định trên tường đã bị gãy hỏng và bẻ cong, bị hư hỏng hoàn toàn, gây thiệt hại lớn về tài sản cho tôi.

Vì vậy trong trường hợp này để bảo vệ quyền lợi cho mình căn cứ theo hợp đồng thuê nhà số ……………………… đã ký ngày ………………………bên trên, thì trong trường hợp nếu một trong hai bên vi phạm nghĩa vụ của hợp đồng thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, và báo trước cho bên còn lại trước 30 ngày. Vậy, hôm nay, ngày……………………… tôi viết thông báo về việc chấm dứt hợp đồng này đến………………………để………………………biết và thực hiện đúng nội dung trong hợp đồng số………………………đã ký ngày……………………….

Xin chân thành cám ơn.

Người lập văn bản

(ký và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà số 2

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà như sau:

Theo quy định tại Điều 498 Bộ luật dân sự thì bên cho thuê nhà có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà nhà khi bên thuê có một trong các hành vi sau đây:

a) Không trả tiền thuê nhà liên tiếp trong ba tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;

b) Sử dụng nhà không đúng mục đích thuê;

c) Cố ý làm nhà hư hỏng nghiêm trọng;

d) Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại toàn bộ hoặc một phần nhà đang thuê mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên cho thuê;

Người làm thông báo

đ) Làm mất trật tự công cộng nhiều lần và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt bình thường của những người xung quanh;

e) Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường.

Căn cứ vào quy định nêu trên thì việc thuê nhà ở của ông/bà ………………………. đã có hành vi “cho người khác thuê lại toàn bộ nhà đang thuê mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên cho thuê”. Tôi nhận thấy rằng ông/bà …………………. đã cho hành vi cho thuê lại ngôi nhà của tôi cho những cá nhân khác, hiện nay vẫn đang hiện diện trong ngôi nhà của tôi. Ông/bà ……………………. đã không có bất cứ trao đổi nào với tôi nên tôi không thể hiện được quan điểm của tôi về về vấn đề.

Vì vậy trong trường hợp này để bảo vệ quyền lợi cho mình tôi hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà mà không phải bồi thường mà không phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê nhà khi thời hạn thuê vẫn còn.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Đại Lý trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!