Đề Xuất 3/2023 # Điều 3 Nghị Quyết Số 41/2017/Qh14 # Top 11 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 3/2023 # Điều 3 Nghị Quyết Số 41/2017/Qh14 # Top 11 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Điều 3 Nghị Quyết Số 41/2017/Qh14 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Điều 4 Nghị Quyết Số 42/2017/qh14, Điều 3 Nghị Quyết Số 41/2017/qh14, Nghị Quyết Số 42/2017/qh14, Nghị Quyết 42/2017/qh14, Nghị Quyết 49/2017/qh14, Nghị Quyết 88/2019/qh14, Nghị Quyết 78/2019/qh14, Nghị Quyết 87/2019/qh14, Tại Nghị Quyết 70/2018/qh14, Nghị Quyết 86/2019/qh14, Nghị Quyết 85/2019/qh14, Nghị Quyết 84/2019/qh14, Nghị Quyết 82/2019/qh14, Nghị Quyết 27/2016/qh14, Nghị Quyết 73/2018/qh14, Nghị Quyết 72/2018/qh14, Nghị Quyết 71/2018/qh14, Nghị Quyết 70/2018/qh14, Nghị Quyết 60/2018/qh14, Nghị Quyết Số 27/2016/qh14, Nghị Quyết 96/2019/qh14, Nghị Quyết 94/2019/qh14, Nghị Quyết 97/2019/qh14, Nghị Quyết 29/2016/qh14, Nghị Quyết 132/2020/qh14, Nghị Quyết Số 86/2019/qh14, Điều 6 Nghị Quyết 04/2017/nq-hĐtp, Điều 4 Nghị Quyết 04/2017/nq-hĐtp, Điều 5 Nghị Quyết 04/2017/nq-hĐtp, Điều 3 Nghị Quyết 04/2017/nq-hĐtp, Bộ Luật Hình Sự 12/2017/qh14, Nghị Quyết 128/2020/qh14 Ngày 12/11/2020 Về Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2021, Nghị Quyết 129/2020/qh14 Ngày 13/11/2020 Về Phân Bổ Ngân Sách Trung ương Năm 2021, Nghị Quyết 126/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 133/2020/qh14 Ngày 17/11/2020, Nghị Quyết 124/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 123/2020/qh14 Ngày 03/11/2020, Nghị Quyết 127/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 125/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2017, Điều 10, 11, 12 Quyết Định Số 08-qĐ/tu Ngày 11/10/2017, Điều 10, 11, 12 Quyết Định Số 07-qĐ/tu Ngày 11/10/2017, Điều 10,11,12 Quyết Định 08-qĐ/tu Ngày 11-10-2017, Dieu 10 11 12 Quyet Dinh S0 07 Qd/tu Ngay Q1/10/2017, Dieu 10.11.12 Quyet Dinh So 08 Ngay 11/ 10/2017, Điều 10,11,12 Quyết Định Số 08 QĐ/tu Ngay11/10/2017, Nghi Quyet 10 Hoi Nghi Lan Thu5 Ban Chap Hanh Trung Khoa 12th January 2017, Điều 10,11,12 Quyết Định Số 8 Của Tư Ngày 11/10/2017, Điều 9 Nghị Định 83/2017/nĐ-cp, Điều 1 Nghị Định Số 42/2017/nĐ-cp, Điều 2 Nghị Định 01/2017, Điều 9 Nghị Định 91/2017, Điều 2 Nghị Định 01/2017/nĐ-cp, Điều 2 Nghị Định Số 01/2017/nĐ-cp, Dieu 10, 11,12 Quyet Dinh So 08 Ngau 11/10/2017 Cua Tinh Uy Dong Nai, Điều 10,11,12 Quyết Định Số 07 Ngay1/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy D, Điều 10 11 12 Quyết Định Số 07 – QĐ/ Tu Ngày 11/10/2017 Của Ban Thuongf Vụ Tỉnh ủy, Điều 10, 11, 12 Quyết Định Số 07-qĐ/tu Ngày 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy), Điều 10,11,12 Quyết Định 07-qĐ/tu Ngày 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy , Điều 10, 11, 12 Quyết Đinh Số 08- Qd/tu Ngày 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh Uye, Điều 10,11,12 Quyết Định 08 Ngày 11/10 2017 Của Btv Tỉnh ủy Đồng Nai, Dieu 10,11,12 Quyết Định 07-qĐ/tu, Ngay 11/10/2017 Cua Bna Thường Vụ Tình ủy, Dieu 10,11,12 Quyêt Dinh Sô 08-qĐ/tu Ngay 11/10/2017 Cua Ban Thuong Vu Tinh Uy, Dieu 10 11 12 Quyet Dinh So 8 Tinh Uy Dong Nay Ngay 11 10 2017, Điêù 10,11,12 Quyết Định Số 07-qĐ/tu Ngày 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy, Diều 10, 11, 12 Quyet Đinh 08-qd/tv Ngày 11/10/2017 Của Ban Thuong Vu Tinh Dong Nai, Điều 10, 11, 12 Quyết Định Số 08 – QĐ/tu, Ngày 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Điều 10, 11, 12 Quyết Định Số 07-qĐ/tu Ngày 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Theo Điều 10, 11, 12 Quyết Định Sổ 08-qĐ/tu Ngày 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy, Dieu 10, 11,12 Quyết Định 08-qĐ/tu Ngày 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Diêu 10,11,12 Quyet Dinh So 08-qd/tu Ngay 11/10/2017 Ban Thuong Vu Tinh Uy Dong Nai, Dieu 10,112 Quyet Dinh So 07/qd/tu Ngay 11/10/2017 Vua Ban Thuong Vu Tinh Uý Dong Nai, Dieu,10,11,12,quyet Dinh So 08/qĐ-tu Ngày 11/10/2017 Cua Ban Thuong Vu Tinh Dong Nai, Điều 10 11 12 Quyết Định Số 08-qĐ/tu Ngay1/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Nghị Quyết Năm 2017, Nghị Quyết Số 01/2017, Nghị Quyết 03/2017, Nghị Quyết 01/2017, Nghị Quyết 16 10/10/2017, Nghị Quyết 04/2017, Nghị Quyết 84/nq-cp Năm 2017, Nghị Quyết Năm 2017 Của Chi Bộ, Nghị Quyết Số 19-2017/nq-cp, Nghị Quyết 70/2017, Nghị Quyết 63/2017, Nghi Quyet 20/25/10/2017, Nghị Quyết Xử Lý Nợ Xấu 2017, Nghị Quyết 19/2017, Điều 10-11-12 Quyết Dinh So 07 -qd/tu Ngay 11/10/2017 Cúaban Thường Vu Tinh Yu Dong Nai, Điều 10, 11, 12 Quyết Định Số 08-qĐ/tu Ngày 11/10/2017 Của Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Đồng Nai, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2017, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2017, Nghị Quyết Số 07-qĐ/tu Ngày 11/10/2017, Nghi Quyet 15-nq/tw Ngayf 4/7/2017, Nghị Quyết Số 12-nq/tw Ngày 3/6/2017, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 8/2017, Bai Thu Hoach Nghi Quyet 05 05 2017, Nghị Quyết Số 70/2017/nq-hĐnd, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2017, Nghị Quyết 03/2017/nq-hĐtp,

Điều 4 Nghị Quyết Số 42/2017/qh14, Điều 3 Nghị Quyết Số 41/2017/qh14, Nghị Quyết Số 42/2017/qh14, Nghị Quyết 42/2017/qh14, Nghị Quyết 49/2017/qh14, Nghị Quyết 88/2019/qh14, Nghị Quyết 78/2019/qh14, Nghị Quyết 87/2019/qh14, Tại Nghị Quyết 70/2018/qh14, Nghị Quyết 86/2019/qh14, Nghị Quyết 85/2019/qh14, Nghị Quyết 84/2019/qh14, Nghị Quyết 82/2019/qh14, Nghị Quyết 27/2016/qh14, Nghị Quyết 73/2018/qh14, Nghị Quyết 72/2018/qh14, Nghị Quyết 71/2018/qh14, Nghị Quyết 70/2018/qh14, Nghị Quyết 60/2018/qh14, Nghị Quyết Số 27/2016/qh14, Nghị Quyết 96/2019/qh14, Nghị Quyết 94/2019/qh14, Nghị Quyết 97/2019/qh14, Nghị Quyết 29/2016/qh14, Nghị Quyết 132/2020/qh14, Nghị Quyết Số 86/2019/qh14, Điều 6 Nghị Quyết 04/2017/nq-hĐtp, Điều 4 Nghị Quyết 04/2017/nq-hĐtp, Điều 5 Nghị Quyết 04/2017/nq-hĐtp, Điều 3 Nghị Quyết 04/2017/nq-hĐtp, Bộ Luật Hình Sự 12/2017/qh14, Nghị Quyết 128/2020/qh14 Ngày 12/11/2020 Về Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2021, Nghị Quyết 129/2020/qh14 Ngày 13/11/2020 Về Phân Bổ Ngân Sách Trung ương Năm 2021, Nghị Quyết 126/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 133/2020/qh14 Ngày 17/11/2020, Nghị Quyết 124/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 123/2020/qh14 Ngày 03/11/2020, Nghị Quyết 127/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 125/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2017, Điều 10, 11, 12 Quyết Định Số 08-qĐ/tu Ngày 11/10/2017, Điều 10, 11, 12 Quyết Định Số 07-qĐ/tu Ngày 11/10/2017, Điều 10,11,12 Quyết Định 08-qĐ/tu Ngày 11-10-2017, Dieu 10 11 12 Quyet Dinh S0 07 Qd/tu Ngay Q1/10/2017, Dieu 10.11.12 Quyet Dinh So 08 Ngay 11/ 10/2017, Điều 10,11,12 Quyết Định Số 08 QĐ/tu Ngay11/10/2017, Nghi Quyet 10 Hoi Nghi Lan Thu5 Ban Chap Hanh Trung Khoa 12th January 2017, Điều 10,11,12 Quyết Định Số 8 Của Tư Ngày 11/10/2017, Điều 9 Nghị Định 83/2017/nĐ-cp, Điều 1 Nghị Định Số 42/2017/nĐ-cp,

Nghị Quyết 41/2017/Qh14 Thi Hành Bộ Luật Hình Sự 100/2015/Qh13 Được Sửa Đổi Tại 12/2017/Qh14

VỀ VIỆC THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13 ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THEO LUẬT SỐ 12/2017/QH14 VÀ VỀ HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ SỐ 101/2015/QH13, LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ SỐ 99/2015/QH13, LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM SỐ 94/2015/QH13

a) Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 (sau đây gọi là Bộ luật Hình sự năm 2015);

b) Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13;

c) Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13;

2. Các quy định tại Nghị quyết số 110/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 có ghi thời điểm “ngày 01 tháng 7 năm 2016” được thay thế bằng thời điểm “ngày 01 tháng 01 năm 2018”, thời điểm “ngày 01 tháng 01 năm 2019” được thay thế bằng thời điểm “ngày 01 tháng 01 năm 2020”.

Điều 2. Việc áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015

1. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, Bộ luật Hình sự năm 2015 được áp dụng như sau:

c) Tội phạm mới quy định tại các , 217a, 218, , , 348, ; các điều luật bổ sung hành vi phạm tội mới, các điều luật quy định một hình phạt mới, một hình phạt nặng hơn, một tình tiết tăng nặng mới; các điều luật quy định hạn chế phạm vi miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xóa án tích và các quy định khác không có lợi cho người phạm tội thì không áp dụng đối với những hành vi phạm tội xảy ra trước 0 giờ 00 phút ngày 01 tháng 01 năm 201 8 mà sau thời điểm đó mới bị phát hiện, đang bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc đối với người đang được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt, xóa án tích; trong trường hợp này, vẫn áp dụng quy định tương ứng của các văn bản quy phạm pháp luật về hình sự có hiệu lực trước 0 giờ 00 phút ngày 01 tháng 01 năm 201 8 để giải quyết ;

d) Quy định tại điểm b và điểm c khoản này cũng được áp dụng đối với các điều luật mới quy định tội được tách ra từ các tội ghép trong Bộ luật H ình sự số 15/1999/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2009/QH12 (sau đây gọi là Bộ luật H ình sự năm 1999) ;

e) Đối với hành vi hoạt động phỉ quy định tại , hành vi đăng ký kết hôn trái pháp luật quy định tại , hành vi kinh doanh trái phép quy định tại , hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại xảy ra trước 0 giờ 00 phút ngày 01 tháng 01 năm 201 8 mà sau thời điểm đó vụ án đang trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử thì tiếp tục áp dụng quy định của Bộ luật H ình sự năm 1999 để xử lý; trường hợp vụ án đã được xét xử và đã có bản án, quyết định của T òa án thì không được căn cứ vào việc Bộ luật H ình sự năm 2015 không quy định tội danh hoạt động phỉ, tội danh đăng ký kết hôn trái pháp luật, tội danh kinh doanh trái phép, tội danh cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng để kháng cáo, kháng nghị theo hướng không phạm tội . Trường hợp người bị kết án đang chấp hành án về tội hoạt động phỉ, tội đăng ký kết hôn trái pháp luật, tội kinh doanh trái phép, tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã chấp hành xong bản án thì vẫn áp dụng quy định tương ứng của các văn bản quy phạm pháp luật về hình sự có hiệu lực trước 0 giờ 00 phút ngày 01 tháng 01 năm 2018 để giải quyết; nếu sau thời điểm 0 giờ 00 phút ngày 01 tháng 01 năm 2018 mới bị phát hiện thì không khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử về tội hoạt động phỉ quy định tại , tội đăng ký kết hôn trái pháp luật quy định tại , tội kinh doanh trái phép quy định tại , tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại mà áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về các tội danh tương ứng để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử;

g) Đối với những hành vi phạm tội đã có bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật trước 0 giờ 00 phút ngày 01 tháng 01 năm 2018 thì không được căn cứ vào những quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 có nội dung khác so với các điều luật đã được áp dụng khi tuyên án để kháng nghị giám đốc thẩm; trường hợp kháng nghị dựa vào căn cứ khác hoặc đã kháng nghị trước ngày 01 tháng 01 năm 2018 thì việc xét xử giám đốc thẩm phải tuân theo quy định tại điểm b và điểm c khoản này;

h) Các quy định về trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại tại Bộ luật Hình sự năm 2015 không áp dụng đối với những hành vi phạm tội của pháp nhân thương mại xảy ra trước 0 giờ 00 phút ngày 01 tháng 01 năm 2018;

i) Trường hợp chất thu giữ được nghi là chất ma túy ở thể rắn đã được hòa thành dung dịch, chất ma túy ở thể lỏng đã được pha loãng, xái thuốc phiện hoặc thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần quy định tại các Điều 248, 249, 250, 251 và 252 của Bộ luật Hình sự năm 2015 thì phải xác định hàm lượng chất ma túy làm cơ sở để xác định khối lượng hoặc thể tích chất ma túy thu giữ được. Đối với các trường hợp khác thì thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13.

2. Kể từ ngày Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 (sau đây gọi là Luật số 12/2017/QH14) được công bố, tiếp tục thực hiện các quy định sau đây:

a) Không áp dụng hình phạt tử hình khi xét xử người phạm tội mà Bộ luật Hình sự năm 2015 đã bỏ hình phạt tử hình hoặc đối với người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử;

b) Hình phạt tử hình đã tuyên đối với người thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này nhưng chưa thi hành án thì không thi hành và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân;

c) Đối với người đã bị kết án tử hình nhưng chưa thi hành án mà có đủ các điều kiện quy định tại thì không thi hành án và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân;

đ) Đối với các trường hợp đã áp dụng quy định có lợi của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 theo Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Quốc hội về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử mà Luật số 12/2017/QH14 không quy định là tội phạm nữa: nếu vụ án đã khởi tố, đang điều tra, truy tố, xét xử thì phải đình chỉ; trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt hoặc đang được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt thì được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại; trường hợp người bị kết án chưa chấp hành hình phạt hoặc đang được hoãn chấp hành hình phạt thì được miễn chấp hành toàn bộ hình phạt;

e) Không xử lý về hình sự đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi về tội phạm không được quy định tại , đối với người thực hiện hành vi chuẩn bị phạm các tội mà không được quy định tại ; nếu vụ án đã khởi tố, đang điều tra, truy tố, xét xử thì phải đình chỉ; trường hợp người đó đã bị kết án và đang chấp hành hình phạt hoặc đang được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt thì được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại; trường hợp người bị kết án chưa chấp hành hình phạt hoặc đang được hoãn chấp hành hình phạt thì được miễn chấp hành toàn bộ hình phạt;

g) Người đã chấp hành xong hình phạt hoặc được miễn chấp hành toàn bộ hình phạt hoặc phần hình phạt còn lại theo quy định tại các điểm d, đ và e khoản này thì đương nhiên được xóa án tích;

h) Thực hiện các quy định tại ; điểm b khoản 1 Điều này;

i) Áp dụng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 để thi hành quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và các quy định khác của Bộ luật Hình sự năm 2015 có lợi cho người phạm tội.

Điều 3. Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

1. Giao Chính phủ, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định chi tiết về các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự quy định tại Mục 2 Chương XII của Bộ luật Hình sự năm 2015; quy định về việc định giá đối với hàng hóa Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng hoặc hàng hóa chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam; quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại điểm k khoản 2, điểm e khoản 3, điểm đ khoản 4 Điều 248, điểm i khoản 1, điểm n khoản 2, điểm h khoản 3, điểm h khoản 4 Điều 249, điểm i khoản 1, điểm o khoản 2, điểm h khoản 3, điểm h khoản 4 Điều 250, điểm p khoản 2, điểm h khoản 3, điểm h khoản 4 Điều 251 và điểm i khoản 1, điểm n khoản 2, điểm h khoản 3, điểm h khoản 4 Điều 252 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 7 năm 2017.

2. Nghị quyết số 109/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 và Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Quốc hội về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Điều 5. Quy định chuyển tiếp và trách nhiệm thi hành

1. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành cho đến khi Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13 và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 có hiệu lực thi hành theo quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này, tiếp tục áp dụng Bộ luật Tố tụng Hình sự số 19/2003/QH11, Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự số 23/2004/PL-UBTVQH11 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Pháp lệnh số 30/2006/PL-UBTVQH11 và Pháp lệnh số 09/2009/PL-UBTVQH12 .

2.Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017.

Triển Khai Nghị Quyết Số 55/2017/Qh14 Của Quốc Hội

Ngày 24 tháng 11 năm 2017, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 55/2017/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

– Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước – Chi nhánh Đà Nẵng đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa phương thức quản lý, tiếp tục giảm mạnh thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc nhà nước; Nâng cao phẩm chất, năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, báo đảm chuyên sâu, chuyên nghiệp, trong sạch; có biện pháp xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu để nâng cao chỉ số hài lòng của người’ dân và doanh nghiệp qua từng năm.

– Cục Hải quan đổi mới hoạt động hải quan, triển khai có hiệu quả hệ thống hải quan điện tử, đổi mới kiểm tra hàng hóa chuyên ngành, tăng cường hậu kiểm; kiểm soát chặt chẽ hoạt động tạm nhập, tái xuất; tích cực triển khai thực hiện thông suốt cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, tiếp tục giảm thời gian thông quan.

– Cục Thuế thực hiện các biện pháp để xử lý hiệu quả tình trạng nợ đọng thuế, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng qua từng năm; Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế; Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm việc không chấp hành pháp luật trong sử dụng hóa đơn….

– Sở Tài chính nghiên cứu, chủ động tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện hiệu quả Luật Quản lý nợ công; tham mưu thực hiện các giải pháp đế đẩy mạnh việc quản lý chặt chẽ nợ công; kiên quyết không sử dụng vốn vav cho các dự án dầu tư kém hiệu quả, các lĩnh vực mà Việt Nam đã làm chủ công nghệ.

– Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Đà Nẵng tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo các tổ chức tín dụng bảo đảm tăng trưởng tín dụng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương chung; chủ động kiềm soát tín dụng ở một số ngành, lĩnh vực tiềm ấn rủi ro; Tăng cường hoạt động thanh tra, giám sát, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra đột xuất nhằm cảnh báo sớm và phát hiện kịp thời các yếu kém trong hoạt động của các tố chức tín dụng để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm, giảm thiểu rủi ro…

Cổng Thông tin điện tử TP Đà Nẵng

Những Nội Dung Cơ Bản Của Nghị Quyết 42/2017/Qh14

Ông Đ oàn Thái S ơ n – V ụ trưởng Vụ Pháp chế Ngân hàng Nhà nước giới thiệu những nội dung cơ b ản của Nghị quyết về thí đ i ểm xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng (Nghị quyết 42 /2017/QH14).

V ề phạm vi đ i ều chỉnh, Nghị quyết 42/2017/QH14 quy định thí đ i ểm một số chính sách về xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức tín d ụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn đ i ều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng (VAMC). Nghị quyết 42/2017/QH14 cũng cho phép áp dụng các quy định tại Nghị quyết để xử lý nợ xấu, xử lý t ài s ản bảo đảm của khoản nợ xấu của ngân hàng chính sách2.

Đồng thời, để xác định rõ phạm vi đ i ều chỉnh, Nghị quyết 42/2017/QH14 đã quy định cụ thể tiêu chí, phạm vi, cách thức xác định một khoản nợ là nợ xấu được áp dụng các chính sách quy định tại Nghị quyết, cụ thể:

Đồng thời, Nghị quyết 42/2017/QH14 cũng quy định giao quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, sửa đổi Phụ lục về xác định nợ xấu theo đề nghị của Chính phủ khi cần thiết và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

1.2. V ề phạm vi nợ xấu được xử lý theo Nghị quyết

Ngh ị quyết 42/2017/QH14 quy định rõ nợ xấu được áp dụng các quy định tại Nghị quyết bao gồm: (i) Khoản nợ được hình thành trước ngày 15/08/2017 và được xác định là nợ xấu trước thời gian Nghị quyết có hiệu lực; (ii) Khoản nợ được hình thành trước ngày 15/08/2017 và được xác định là nợ xấu trong thời gian Nghị quyết có hiệu lực.

Đồng thời, việc cho phép chuyển khoản nợ xấu đã mua b ằng trái phiếu đặc biệt sang mua bán theo giá trị thị trường sẽ giúp tạo lập thị trường mua bán nợ theo giá thị trường, bảo đảm nguyên tắc thị trường trong xử lý nợ xấu.

Th ứ nhất, Khi xảy ra trường hợp xử lý tài sản bảo đảm theo quy định tại Đ i ều 299 Bộ luật dân sự 2015. Theo Đ i ều 299 Bộ luật dân sự, quyền xử lý tài sản bảo đảm phát sinh trong các trường hợp sau: (i) Đến hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đú ng ngh ĩa vụ; (ii) Bên có nghĩa v ụ phải thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm trước thời hạn do vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật; và (iii) Trường hợp khác theo thỏa thuận hoặc luật có quy định.

Th ứ hai, tại hợp đồng bảo đảm có thỏa thuận về việc bên bảo đảm đồn g ý cho TCTD, chi nhánh ngân hàng n ước ngoài có quyền thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu khi xảy ra các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm theo quy định pháp luật. Quy định này bảo đảm việc thu giữ tài sản bảo đảm được thực hiện khi có sự thỏa thuận trước của các bên. Đồng thời, Nghị quyết 42/2017/QH14 cũng quy định “hợp đồng bảo đảm” theo Nghị quyết bao gồm cả vă n b ản khác ghi nhận thỏa thuận giữa các bên.

Th ứ ba, giao dịch bảo đảm, biện pháp bảo đảm đã đă ng ký theo quy định pháp luật. Quy định này bả o đảm quyền của bên nhận bảo đảm đã phát sinh hi ệu lực đối kháng với bên thứ 3.

Ngh ị quyết 42/2017/QH14 cũng quy định cụ thể TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, VAMC phải thực hiện công khai thông tin trước khi thực hiện thu giữ tài sản bảo đảm như sau:

Đồng thời, Nghị quyết 42/2017/QH14 cũng quy định rõ TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, VAMC, tổ chức được ủy quyền thu giữ tài sản bảo đảm không được áp dụng các biện pháp vi phạm đ i ều cấm của pháp luật trong quá trình thu giữ tài sản bảo đảm.

Để rút ngắn quá trình giải quyết tranh chấp qua Tòa án4, tă ng hi ệu quả hoạt động xử lý tài sản bảo đảm qua tòa án, Nghị quyết 42/2017/QH14 cho phép Tòa án áp dụng thủ tục rút gọn để giải quyết tranh chấp về nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm hoặc tranh chấp về quyền xử lý tài sản bảo đảm.

Đồng thời, Nghị quyết cung quy định trường hợp một tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì thứ tự ư u tiên thanh toán gi ữa các bên cùng nh ận bảo đảm thực hiện theo quy định của pháp luật.

Ngh ị quyết 42/2017/QH14 cũng cho phép VAMC được phân bổ chênh lệch giữa giá trị ghi sổ của khoản nợ đ ang h ạch toán trong bảng cân đối kế toán với giá bán khoản nợ xấu đã mua theo giá tr ị thị trường và số tiền dự phòng cụ th ể đã trích l ập vào kết quả hoạt động kinh doanh hàng nă m v ới mức phân bổ tối thiểu là chênh lệch thu chi.

Ngoài ra, Ngh ị quyết 42/2017/QH14 cũng quy định trách nhiệm Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đ oàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chính quyền địa phươ ng các c ấp trong việc giám sát, tổ chức thực hiện và hướng dẫn thi hành Nghị quyết.

1 Nghị quyết được 424/467 đại biểu có mặt biểu quyết đồng ý thông qua (tỷ lệ nhất trí thông qua là 86,35% trên tổng số đại biểu Quốc hội).

2 Bao gồm Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

3 Khoản 2 Điều 26 Luật số 69/2014/QH13 quy định đối với doanh nghiệp nhà nước “Doanh nghiệp được quyền bán nợ phải thu quá hạn, nợ phải thu khó đòi, nợ phải thu không có khả năng thu hồi. Doanh nghiệp chỉ được bán nợ cho tổ chức kinh tế có chức năng kinh doanh mua bán nợ, không được bán trực tiếp cho đối tượng nợ…”

4 Theo quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015, thời gian thực hiện thủ tục giải quyết vụ án dân sự theo trình tự thủ tục tố tụng rút gọn sẽ được rút ngắn hơn trình tự thông thường từ khoảng từ 03 tháng đến 07 tháng.

5 Điều 174, 175, 176 Luật Đất đai chỉ cho phép TCTD hoạt động tại Việt Nam được nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Điều 3 Nghị Quyết Số 41/2017/Qh14 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!