Đề Xuất 2/2023 # Điểm Nhấn Công Tác Xây Dựng Đảng Qua Ba Năm Đầu Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Xii # Top 7 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 2/2023 # Điểm Nhấn Công Tác Xây Dựng Đảng Qua Ba Năm Đầu Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Xii # Top 7 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Điểm Nhấn Công Tác Xây Dựng Đảng Qua Ba Năm Đầu Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Xii mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Hai nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng mà Đại hội XII đã xác định là: 1) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 2) Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Để thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Trung ương đã cụ thể hóa ở 3 Hội nghị Trung ương và ban hành 4 nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng, là: Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết số 18 và 19 ngày 25-10-2017 về “Tiếp tục đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Từ Đại hội XII của Đảng đến Hội nghị Trung ương 8, Trung ương đã ban hành 14 nghị quyết, trong đó, có 6 nghị quyết về phát triển kinh tế; 4 nghị quyết về xây dựng Đảng và 4 nghị quyết về những lĩnh vực khác. Điều đó cho thấy, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã bám sát Nghị quyết Đại hội XII, thể hiện rõ, nhất quán quan điểm của Đảng đã xác định trong Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) là: “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội”.

Đối với công tác xây dựng Đảng, đã được triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ thể hiện ở các mặt cụ thể sau:

Thứ hai, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thứ hai trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 18, 19 về “Tiếp tục đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đây là một trong những nghị quyết của Trung ương được dư luận đặc biệt quan tâm và sớm đi vào thực tiễn cuộc sống. Sau khi Nghị quyết được ban hành, các cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương đến địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ, đem lại những kết quả cụ thể, thiết thực, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế, giảm chi thường xuyên.

Thứ ba, trên cơ sở tổng kết 20 năm thực hiện “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” theo Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 26 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Đây Nghị quyết đặc biệt quan trọng về công tác cán bộ, nhằm đổi mới toàn diện, đồng bộ công tác cán bộ và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; là một chiến lược cán bộ của Đảng trong thời kỳ phát triển mới của đất nước đến năm 2030 (thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn năm 2045 (thời điểm kỷ niệm 100 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam).

Thứ tư, nhằm đưa việc nêu gương của cán bộ, đảng viên trở thành nền nếp thường xuyên và xuất phát từ tình hình thực tiễn, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Đây là lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đồng thời, quy định cụ thể 8 nội dung từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải gương mẫu đi đầu thực hiện, 8 nội dung từng đồng chí phải nghiêm khắc với chính mình và kiên quyết chống. Việc Trung ương ban hành Quy định này thể hiện sự cam kết chính trị của Ban Chấp hành Trung ương đối với chính mình và đối với toàn Đảng, toàn dân để thực hiện, nhằm tạo sức lan tỏa lớn trong Đảng và trong xã hội.

Thứ năm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, làm sáng tỏ một số vấn đề thực tiễn đặt ra. Đồng thời, bổ sung, sửa đổi và ban hành mới nhiều quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ để thực hiện, như: Quy định số 55-QĐ/TW về một số việc cần làm ngay để thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 89-QĐ/TW về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy định số 90-QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá đối với cán bộ diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Quy định số 98-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ; Quy định số 102-QĐ/TW về xử lý đảng viên vi phạm; Quy định số 105-QĐ/TW về phân cấp quản lý và giới thiệu cán bộ ứng cử… Bộ chính trị, Ban Bí thư đã thành lập nhiều đoàn công tác do các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm Trưởng đoàn tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương. Qua đó, có thông báo, kết luận cụ thể, biểu dương những nơi thực hiện tốt, phê bình những nơi chưa làm tốt, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị cao trong cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số vụ việc nổi cộm, bức xúc ở các địa phương, nhất là trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài sản; các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp đông người. Nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp kéo dài đã được tập trung chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố và xét xử công khai theo đúng quy định của pháp luật và không có “vùng cấm”. Qua đó, nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có hơn 60 cán bộ diện Trung ương quản lý, cả đương chức và nguyên chức bị xử lý kỷ luật, thu hồi nhiều tài sản về cho Nhà nước, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, hưởng ứng, đánh giá cao, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và việc thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Thứ bảy, để chủ động chuẩn bị một bước công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, tại Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương đã thành lập 5 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng, trong đó Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Nhân sự do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Tiểu ban. Bộ Chính trị đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, gồm 6 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Ban.

Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

Thứ tám, tại hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ghi phiếu, bỏ phiếu kín giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Việc giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương được chỉ đạo chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, công phu; tiến hành từng bước, từng việc thận trọng, chắc chắn với quyết tâm chính trị cao; bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch; không để lọt những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, có biểu hiện suy thoái, tiêu cực, tham nhũng vào Ban Chấp hành Trung ương. Lần này, chỉ quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021- 2026; quy hoạch xong Ban Chấp hành Trung ương mới tiến hành quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sau đó mới quy hoạch đến các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; không đặt ra quy hoạch cho các nhiệm kỳ tiếp theo, như nhiệm kỳ Đại hội khóa XI. Cũng tại Hội nghị Trung ương 9, Ban Chấp hành Trung ương đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XII, tạo sự thống nhất cao trong Ban Chấp hành Trung ương và đạt kết quả tốt./.

Bài đăng Tạp chí Tuyên giáo số 2/2019

Hướng Dẫn Xây Dựng Kế Hoạch Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Xii

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 341/ĐUTC hướng dẫn xây dựng Kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày 21/11/2016, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 02-HD/BTG về việc xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện hướng dẫn trên, Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ sao gửi các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Hướng dẫn số 02-HD/BTG kèm theo Công văn số 341/ĐUTC.

Để thực hiện nội dung trên, tại Công văn số 341/ĐUTC, Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính yêu cầu cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung công văn hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 12/2016.

Đồng thời, các cấp ủy rà soát lại việc xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng của các đồng chí Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị để hoàn thiện và bổ sung thêm nội dung phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao.

Cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức hướng dẫn cụ thể việc xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị để thực hiện. Đối với đảng viên hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch cá nhân chậm nhất ngày 31/01/2017; đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàng thiện chậm nhất ngày 28/2/2017.

Việc kiểm điểm, đánh giá kết quả làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 và xây dựng kế hoạch thực hiện cho năm sau của mỗi cá nhân được thực hiện vào quý IV hàng năm.

Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xi Và Xii::”Bảo Bối” Trong Công Tác Xây Dựng Đảng

Những năm qua, Ban TVTU và các cấp ủy trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đạt những kết quả quan trọng.

Đảng viên phát biểu ý kiến trong sinh hoạt chi bộ ở KP.4, P.Xuân Thanh (TP.Long Khánh). Ảnh: P.Hằng

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII là nghị quyết rất được lòng dân vì nhân dân chỉ mong muốn Đảng ta luôn trong sạch, vững mạnh và mãi mãi trường tồn.

* Nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình

Bí thư Đảng ủy xã Đồi 61 (H.Trảng Bom) Nguyễn Việt Hùng cho biết, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII, Ban chấp hành Đảng bộ xã và các đảng viên trong Đảng bộ nghiêm túc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, trong đánh giá xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên hằng năm.

Việc thực hiện các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đạt một số chuyển biến rõ rệt. Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đã tăng 9,5% so với năm 2012; tỷ lệ đảng viên vi phạm bị kỷ luật giảm 0,08%; ý thức tự giác, giữ gìn, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên được nâng cao so với trước đây.

Qua các đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình, nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Cụ thể, khi bầu chức danh Phó chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021 phải bầu lại lần 2, Đảng ủy xã xác định do công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận chưa tốt nên chưa lãnh đạo tốt công tác nhân sự.

Rút kinh nghiệm từ việc này, quá trình lãnh đạo tổ chức đại hội Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên và MTTQ xã, Đảng ủy xã thường xuyên nắm bắt dư luận và tư tưởng đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân để xây dựng nhân sự đảm bảo về năng lực, uy tín, góp phần tổ chức thành công đại hội MTTQ và các đoàn thể xã trong nhiệm kỳ mới vừa qua.

Ngoài ra, sau khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Đảng ủy xã đã quan tâm hơn công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhất là những điều đảng viên không được làm.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII, Ban Thường vụ Huyện ủy Nhơn Trạch đã đặc biệt chú ý đến việc đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sâu sát nhân dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; tích cực giải quyết các vướng mắc từ cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Đến nay, Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện đã tổ chức 5 buổi đối thoại trực tiếp với gần 1 ngàn người dân là đại diện hộ gia đình chính sách, người có công, công nhân lao động, chủ doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác kinh tế trên địa bàn huyện. Đồng thời tổ chức tiếp dân theo quy định.

Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch Quách Hữu Đức cho biết, qua đối thoại và tiếp công dân, người đứng đầu Đảng bộ và chính quyền huyện có thêm kênh thông tin, trực tiếp được nghe những kiến nghị, bức xúc của người dân, doanh nghiệp để chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề đặt ra. Việc làm này đã góp phần tạo đồng thuận xã hội và lan tỏa xuống cơ sở. Theo đó, tất cả các xã, thị trấn trong huyện cũng đều tổ chức các cuộc đối thoại giữa bí thư Đảng ủy và chủ tịch UBND xã với người dân để giải quyết các vấn đề ở từng địa bàn, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

* Chuyển biến tích cực về công tác xây dựng Đảng

Vừa qua, khi về Đồng Nai kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương nhận xét, Ban TVTU Đồng Nai đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và các quy định của Đảng về công tác nêu gương đạt những kết quả tích cực. Trong đó, Tỉnh ủy đã đưa nội dung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm và xác định đây là nội dung trọng tâm, cần được thực hiện thường xuyên.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh: “Phải tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, chú ý kiểm tra cán bộ, đảng viên có nhiều dư luận, đơn thư tố cáo và cán bộ quản lý, được quy hoạch các chức danh, phát hiện ngăn chặn từ đầu, không để tích tụ thành sai phạm lớn. Đồng thời kiểm tra, giải quyết kịp thời các vụ việc bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, nhất là lĩnh vực đất đai, môi trường. Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những khó khăn nhất định của tỉnh, nhất là các vấn đề về an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội để giữ vững được môi trường phát triển ổn định, là trung tâm kinh tế lớn của cả nước”.

Từ năm 2017 đến nay, Tỉnh ủy Đồng Nai đã kiểm tra 26 tổ chức Đảng, 22 tỉnh ủy viên và giám sát chuyên đề 15 cấp ủy, tổ chức Đảng và 17 người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện Quyết định 428-QĐ/TU ngày 30-7-2013 của Ban TVTU quy định về thẩm quyền và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong công tác cán bộ; việc khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); thực hiện các lĩnh vực quan trọng về phát triển kinh tế tập thể, thực hiện chính sách xã hội…

Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và chi bộ, kiểm tra 3.550 tổ chức Đảng, 34.695 đảng viên (trong đó có 2.237 cấp ủy viên); giám sát 975 tổ chức Đảng, 693 đảng viên (trong đó có 231 cấp ủy viên) về các nội dung: chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của Trung ương, của Tỉnh ủy; việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; công tác cán bộ; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện những điều đảng viên không được làm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới; việc lãnh đạo xây dựng quy chế và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí….

Ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động thực hiện kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Các chi bộ định kỳ tiến hành kiểm tra đảng viên việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Qua kiểm tra, giám sát, Ban TVTU, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã xem xét, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.

Tuy nhiên, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trên một số lĩnh vực chưa cao, chưa tập trung lĩnh vực dễ xảy ra khuyết điểm, vi phạm như: quản lý đất đai, ô nhiễm môi trường, xây dựng trái phép…

Ngay trong báo cáo của Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII cũng chỉ rõ, một số cán bộ, đảng viên (kể cả cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền) chưa tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, dẫn đến vi phạm phải xử lý kỷ luật; chưa thể hiện vai trò tiên phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên cho quần chúng noi theo.

Một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa nhận thức và thực hiện đầy đủ theo chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng; quản lý đảng viên lỏng lẻo; chưa quan tâm đúng mức công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thiếu sâu sát trong chỉ đạo giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân…

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, tháng 9-2019, phát biểu tại buổi làm việc với Ban TVTU về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đề nghị, Ban TVTU cần tiếp tục quán triệt triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ; làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương. Cần quán triệt sâu sắc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Người đứng đầu phải là tấm gương sáng để cấp dưới noi theo trong lời nói và hành động.

Phương Hằng

Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) Với Yêu Cầu Công Tác Xây Dựng Đảng Hiện Nay

Hiện nay, toàn Đảng đang tập trung quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đây là nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, được cụ thể hóa từ nhiệm vụ thứ Nhất trong sáu nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII xác định.

Toàn cảnh Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân quán triệt Nghị quyết Trung ương 4. (Ảnh: TTXVN)

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng làm trong sạch nội bộ, đề cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, coi đó là nhân tố quyết định để Đảng làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình. Trong mỗi giai đoạn cách mạng, Đảng đều đề ra chỉ thị, nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và được quán triệt, thực hiện nghiêm túc, thống nhất trong toàn Đảng, đảm bảo cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng với việc xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ta luôn coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Đây là quan điểm nhất quán, xuyên suốt, vừa có ý nghĩa cấp bách, vừa cơ bản lâu dài, đồng thời là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Những kết quả đạt được về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong những năm qua là rất quan trọng, được khẳng định cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Xây dựng Đảng về chính trị, Đảng ta luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kiên định nền tảng tư tưởng, bản chất cách mạng, khoa học và nguyên tắc hoạt động của Đảng; kiên định đường lối đổi mới; chống giáo điều, bảo thủ, trì trệ, chủ quan, nóng vội, đổi mới vô nguyên tắc; thường xuyên nâng cao năng lực hoạch định đường lối, chính sách của Đảng. Xây dựng Đảng về tư tưởng, Đảng luôn chú trọng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; nâng cao nhận thức, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; nâng cao khả năng tự đề kháng trước những quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch; coi trọng đấu tranh tư tưởng làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng Đảng về tổ chức, được thể hiện ở tính đồng bộ, toàn diện trong xây dựng Đảng ở mọi cấp, phản ánh sâu sắc hơn sự tác động qua lại giữa xây dựng tổ chức đảng ở cấp cơ sở với cấp trên cơ sở và giữa xây dựng tổ chức với việc nâng cao chất lượng đảng viên; coi trọng bổ sung, phát triển các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; tính đồng bộ của công tác cán bộ và đã xác định rõ tiêu chuẩn của từng loại cán bộ trong thời kỳ đổi mới. Phương thức lãnh đạo của Đảng được đổi mới, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn. Xây dựng Đảng về đạo đức, có bước phát triển và tiếp tục được Đại hội XII của Đảng khẳng định, bổ sung nội dung mới; nhờ đó, bước đầu tạo được sự chuyển biến trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Phần lớn cán bộ, đảng viên có ý thức rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tận tụy với công việc, quán triệt và thực hiện đường lối đổi mới của Đảng theo cương vị, chức trách. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng không ngừng được nâng lên, xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng, công tác xây dựng Đảng còn không ít hạn chế, khuyết điểm. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, giảng dạy và học tập chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh chưa đáp ứng yêu cầu. Nội dung sinh hoạt đảng ở nhiều nơi còn đơn điệu, hình thức, hiệu quả chưa cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của không ít tổ chức đảng còn thấp, thậm chí có nơi mất sức chiến đấu. Công tác tổ chức, cán bộ và quản lý cán bộ, đảng viên còn yếu kém. Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), một số việc chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Tự phê bình và phê bình nhiều nơi mang tính hình thức, nể nang, né tránh, ngại va chạm. Việc phân định thẩm quyền, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của người đứng đầu với tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa rõ ràng. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa giảm, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước. Tình trạng mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ vẫn còn, không chỉ ở cấp cơ sở mà ở cả một số cơ quan Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty. Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; việc đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc còn bị động, thiếu sắc bén, hiệu quả chưa cao, v.v. Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ.

Trước tình hình trên, Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đã thống nhất ban hành Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên, xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đây là Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về xây dựng Đảng và cũng là nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Nghị quyết vừa cụ thể hóa thực hiện 10 nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội XII đề ra; vừa tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trong điều kiện mới. Điều đó chứng tỏ quyết tâm chính trị rất cao, sự nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đồng thời, thể hiện tầm tư duy và thái độ kiên quyết, kiên trì thực hiện của Đảng trước yêu cầu về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu trong tình hình mới, nhằm củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Để nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đi vào cuộc sống, cần quán triệt và thống nhất một số vấn đề cơ bản sau đây:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Việc tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết phải được thực hiện nghiêm túc ở tất cả các cấp, theo đúng nội dung, chương trình, kế hoạch đã đề ra. Thông qua đó, để mọi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ chủ trì các cấp, nhằm đảm bảo cho cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là “công bộc” của nhân dân, phục vụ nhân dân; qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Tập trung quán triệt, nắm vững những quan điểm cơ bản về xây dựng Đảng, những nội dung trọng tâm cần triển khai, nâng tầm tư duy, phương pháp luận trong tổ chức thực hiện; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; đề cao trách nhiệm nêu gương để chỉ đạo thực hiện Nghị quyết có hiệu quả. Thực hiện tốt phương châm: kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết, làm thực chất và kịp thời khắc phục những biểu hiện làm chiếu lệ, qua loa, đại khái, hình thức, đối phó, không thấy được giá trị thiết thực của Nghị quyết đối với công tác xây dựng Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay.

Thứ hai, nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. So với các Nghị quyết về xây dựng Đảng trước đây, lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống, với 27 biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Điều đó thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng ta là nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật. Việc đưa ra hệ thống những biểu hiện suy thoái đó tạo cơ sở cho mỗi cán bộ, đảng viên suy ngẫm và hành động; tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình, kiểm điểm đánh giá cá nhân, góp ý cho người khác và xử lý đối với những tập thể, cán bộ, đảng viên vi phạm. Hệ thống những biểu hiện này cũng là căn cứ để góp phần xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Bởi vậy, mọi cán bộ, đảng viên phải nghiên cứu, nắm vững để phòng tránh và khắc phục; tránh tư tưởng cho rằng những biểu hiện đó là ở nơi khác, người khác chứ không có trong nội bộ mình, bản thân mình, dẫn đến chủ quan, giản đơn trong xem xét, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng.

Thứ ba, nắm vững các nhóm giải pháp. Với quan điểm chỉ đạo là kiên quyết, kiên trì thực hiện, khó mấy cũng phải thực hiện và thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, tiến hành thường xuyên, liên tục ở các cấp, các ngành, đồng bộ cả ở Trung ương và cơ sở, Nghị quyết đã đề ra các nhóm giải pháp: Về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội. Trong đó, có một số giải pháp mới rất quan trọng, như: đổi mới và bắt buộc học tập lý luận chính trị; cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cơ chế kiểm soát quyền lực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, đề cao pháp luật của Nhà nước, công khai kết quả xử lý vi phạm; sự thống nhất về chính sách và kỷ luật giữa Đảng và Nhà nước. Đồng thời, tăng thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu để xử lý cán bộ thuộc quyền và sự giám sát của nhân dân trong xây dựng Đảng; phát huy vai trò của báo chí, các cơ quan truyền thông; có cơ chế tạo động lực, như: chính sách tiền lương, nhà ở, v.v. Trên cơ sở nắm vững các nhóm giải pháp đó, các cấp ủy, tổ chức đảng và các bộ chủ trì các cấp triển khai thực hiện ở cấp mình với tinh thần trách nhiệm và ý thức chính trị cao trước Đảng, trước nhân dân và vận mệnh của dân tộc.

Thứ tư, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Để việc thực hiện Nghị quyết đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, cần phải phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nhân dân, trong đó cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp là nòng cốt. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có hiệu quả, nhất là những vụ việc gây bức xúc trong dư luận để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng; kết hợp giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chủ yếu, “chống” là quan trọng. Đồng thời, gắn thực hiện Nghị quyết với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thường xuyên, có hiệu quả. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc, tránh nói nhiều làm ít, chỉ nói mà không làm, thờ ơ, vô cảm, đứng ngoài cuộc hoặc có tư tưởng trông chờ, phán xét người khác.

Trong giai đoạn cách mạng mới, yêu cầu về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ngày càng cao. Bởi vậy, việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng càng có ý nghĩa thiết thực, góp phần làm trong sạch nội bộ, xây dựng Đảng ngang tầm, lãnh đạo hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đổi mới, hội nhập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay./.

Đại tá, TS. ĐỖ HỒNG LÂM

Bạn đang đọc nội dung bài viết Điểm Nhấn Công Tác Xây Dựng Đảng Qua Ba Năm Đầu Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Xii trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!