【#1】Các Văn Bản, Biểu Mẫu Liên Quan Đến Bảo Hiểm Xã Hội

    Hiện nay, nhìn chung các biểu mẫu đơn vị sử dụng lao động và người lao động phải thực hiện có số lượng ít, đơn giản, dễ làm. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ban hành Quyết định số 94/QĐ-BHXH ngày 26/6/2014 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 96/QĐ-BHXH. Về thủ tục hồ sơ đã công khai tại văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố Huế cũng như trên Trang thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh có địa chỉ (bhxhthuathienhue.vn). Những biểu mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành (gồm các biểu mẫu tham gia và giải quyết các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế), cụ thể như sau: – Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (mẫu A01-TS): 02 bản có dán ảnh màu cỡ 3x4cm, do người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế lập gửi cho đơn vị sử dụng lao động; – Danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (mẫu số D02-TS): 02 bản; – Văn bản đề nghị truy thu của đơn vị (mẫu số D01b-TS) đối với những trường hợp truy thu, báo giảm lao động; – Đơn đề nghị trong trường hợp người lao động bị mất sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (mẫu số D01b-TS); – Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhưng không thay đổi mức đóng (mẫu số D07-TS): 03 bản; – Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (mẫu số C70a-HĐ theo Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính ban hành) – Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (mẫu số C65-HD theo Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính ban hành); – Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp (mẫu số 05-HSB); – Giấy đăng ký địa chỉ nơi cư trú khi nghỉ hưu, nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu (mẫu số 13-HSB); – Đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí (mẫu số 12-HSB) đối với trường hợp nghỉ bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội; – Tờ khai của thân nhân người chết (mẫu số 09A-HSB); – Giấy đề nghị thanh toán trực tiếp (mẫu số 07-BHYT) * Đối với việc đơn vị phản ánh đi lại làm việc nhiều lần: Nhìn chung, các doanh nghiệp đến làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đều nắm bắt khá đầy đủ các thủ tục hồ sơ theo đúng quy định, thực hiện đúng thời gian hẹn trả, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Tuy nhiên, có một số doanh nghiệp trên địa bàn việc bố trí cán bộ làm công tác về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thường xuyên thay đổi, kiêm nhiệm nhiều việc khác nên chưa nắm vững về thủ tục hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hơn nữa khi giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động, các doanh nghiệp còn nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế làm chậm việc giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp và hưu trí…, đây chính là vấn đề mấu chốt mà đơn vị phản ánh đi làm việc nhiều lần. Để khắc phục tình trạng nói trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh đề nghị các doanh nghiệp cần bố trí cán bộ chuyên trách trong lĩnh vực này, đồng thời thường xuyên tìm hiểu, cập nhật các thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; liên hệ tại Bảo hiểm xã hội tỉnh (qua Phòng Tiếp nhận – Quản lý hồ sơ) trong giờ làm việc hằng ngày để được hướng dẫn, hoặc trên Trang thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế (bhxhthuathienhue.vn) hoặc liên hệ số điện thoại 3817278 (Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ) sẽ có hướng dẫn cụ thể.

【#2】Ubtvqh Cho Ý Kiến Về Việc Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết 580/2018/ubtvqh14 Về Việc Thí Điểm Hợp Nhất Văn Phòng Đoàn Đbqh, Hđnd & Ubnd Cấp Tỉnh

Theo Báo cáo của Chính phủ, các tỉnh, thành phố (trừ Thành phố Hồ Chí Minh) đã thực hiện thí điểm hợp nhất 03 văn phòng để thành lập Văn phòng chung theo đúng quy định của Nghị quyết 580/2018/UBTVQH14, bảo đảm phù hợp với chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 56/2017/QH14.

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Thường trực Ủy ban Pháp luật đánh giá cao trách nhiệm của Chính phủ trong việc triển khai thực hiện và tổ chức tổng kết việc thí điểm chủ trương hợp nhất 03 Văn phòng theo Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Báo cáo đã khái quát được kết quả triển khai thực hiện, đánh giá những việc đã làm được, những bất cập, hạn chế và có kiến nghị, đề xuất cụ thể. Kết quả tổng kết có ý nghĩa thực tiễn quan trọng, làm cơ sở để xem xét, đánh giá hiệu quả của mô hình thí điểm, từ đó kiến nghị cụ thể việc sắp xếp, tổ chức bộ máy giúp việc của Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND cấp tỉnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng tại phiên họp

Mặc dù vậy, đề nghị Chính phủ rút kinh nghiệm vì theo kết luận tại phiên họp thứ 35 (tháng 7/2019) và phiên họp thứ 42 (tháng 02/2020), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã yêu cầu phải hoàn thành việc tổng kết trong tháng 02/2020 để làm cơ sở cho việc tiếp thu, chỉnh lý quy định về bộ máy giúp việc của Đoàn ĐBQH trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Tuy nhiên, đến ngày 18/5/2020, Chính phủ mới có báo cáo tổng kết gửi các vị đại biểu Quốc hội.

Thường trực Ủy ban Pháp luật thấy rằng, do thời gian thực hiện thí điểm chưa nhiều (hơn 01 năm) nên việc tồn tại một số vướng mắc, bất cập nêu trên là có thể lý giải được. Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 580. Trong quá trình tổng kết, cần có sự phối hợp, tham gia ý kiến của Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh, thành phố nơi thực hiện thí điểm, của các chuyên gia, nhà khoa học thông qua việc tổ chức hội nghị, hội thảo cũng như qua khảo sát, nắm bắt tình hình thực tế để có sự đánh giá khách quan, toàn diện về hoạt động của Văn phòng. Đồng thời, đề nghị Chính phủ cần tổng kết kỹ lưỡng cả về cơ sở lý luận và thực tiễn cũng như quá trình tổ chức và hoạt động của bộ máy giúp việc các Đoàn ĐBQH để đề xuất được mô hình bộ máy giúp việc phù hợp, khoa học, hiệu quả, bảo đảm tính ổn định, lâu dài.

Trên cơ sở kết quả tổng kết thực hiện Nghị quyết số 580, Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ khẩn trương xây dựng đề án, phương án về mô hình tổ chức các cơ quan giúp việc cho Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND cấp tỉnh để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định (trường hợp Chính phủ thống nhất với đề xuất của các địa phương về việc chỉ hợp nhất 02 Văn phòng thì Ban Cán sự đảng Chính phủ cần sớm báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương). Trên cơ sở ý kiến của cấp có thẩm quyền, đề nghị Chính phủ hoàn thành việc ban hành văn bản quy định chi tiết về bộ máy giúp việc của chính quyền địa phương cấp tỉnh và của Đoàn ĐBQH chậm nhất là tháng 5/2021 để bảo đảm có hiệu lực đồng bộ với các luật về tổ chức bộ máy. Trong quá trình nghiên cứu xây dựng và ban hành văn bản quy định chi tiết, đề nghị Chính phủ cần đặc biệt quan tâm đến việc bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH, của Thường trực HĐND cấp tỉnh đối với cơ quan tham mưu, giúp việc chung để bảo đảm hiệu quả hoạt động của các cơ quan.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng, Văn phòng ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND giúp việc cho 03 chủ thể khác nhau với các thiết chế biệt lập, nên khi hợp nhất năng lực tham mưu đều bị hạn chế và rất khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng, thời gian qua mới chỉ là thời gian chúng ta thực hiện thí điểm chứ chưa phải quyết định thực sự hoàn toàn. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định, việc thí điểm hợp nhất Văn phòng ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh đã thể hiện việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, thời gian qua đã có 9 tỉnh chấp hành nghiêm túc Nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trừ Thành phố Hồ Chí Minh không thực hiện. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, Chính phủ cần kiểm điểm và làm rõ ngay tại Báo cáo lý do vì sao lại lại để Thành phố Hồ Chí Minh không chấp hành, thực hiện Nghị quyết thí điểm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về hiệu quả của việc thí điểm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng bước đầu chưa đạt được hiệu quả thấp. Bên cạnh đó, qua thực tế tham dự các hội nghị, hội thảo về nội dung này tại các địa phương thực hiện thí điểm, đa số đại diện HĐND ở các địa phương này đều không tán thành với việc hợp nhất và chỉ ra nhiều hạn chế, khó khăn. Do vậy, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị để 03 văn phòng trở về hoạt động như cũ khi thời hạn thí điểm đã kết thúc.

Bày tỏ quan điểm của mình, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cũng cho rằng, Văn phòng ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND là 03 tổ chức với những quyền hạn, vai trò và nhiệm vụ khác nhau, có vị trí pháp lý độc lập, nên cần có Văn phòng riêng để tham mưu, phục vụ.