Đề Xuất 11/2022 # Danh Sách 9 Nhóm Đối Tượng Được Tăng Lương Năm 2022 / 2023 # Top 20 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 11/2022 # Danh Sách 9 Nhóm Đối Tượng Được Tăng Lương Năm 2022 / 2023 # Top 20 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Danh Sách 9 Nhóm Đối Tượng Được Tăng Lương Năm 2022 / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Danh sách 9 nhóm đối tượng được tăng lương năm 2020

   Năm 2019 đánh dấu một mốc quan trọng, Nghị định 38/2019/NĐ-CP được ban hành cùng với Nghị quyết 86/2019/QH14 điều chỉnh tăng mức lương cơ sở năm 2020 chính thức được thông qua. Theo đó, danh sách 9 đối tượng được tăng lương trong năm 2020 gồm những ai, Bảo hiểm xã hội điện tử eBH sẽ chia sẻ đến các bạn ngay sau đây.

Danh sách 9 đối tượng được tăng lương trong năm 2020.

I. Căn cứ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2020

Trước đây, mức lương cơ sở được điều chỉnh theo Điều 3, Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ban hành ngày 15/5/2018 của Chính phủ. Tại Nghị định quy định mức lương cơ sở từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 là 1.390.000 đồng/tháng.

Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ chính thức được ban hành ngày 09/05/2019 thay thế cho Nghị định số 72/2018/NĐ-CP. Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, chính thức trở thành văn bản Pháp luật và là căn cứ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở tính tới thời điểm hiện tại.

Căn cứ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở.

Căn cứ Khoản 2, Điều 3, Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng. 

Căn cứ vào Khoản 7, Điều 3, Nghị quyết 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 ngày 12/11/2019 điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2020 lên mức 1.600.000 đồng/tháng.

Như vậy trong năm 2020 mức lương cơ sở sẽ được thực hiện ở 2 mức: 

1.490.000 đồng/tháng từ 1/1/2020 đến 30/6/2020

1.600.000 đồng/tháng từ 1/7/2020 

Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ để tính:

– Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng theo quy định. 

– Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật.

– Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

II. Danh sách 9 đối tượng được tăng lương trong năm 2019

Thống kê 9 đối tượng được tăng lương trong năm 2020 là những đối tượng có mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ. và Nghị quyết 86/2019/QH14.  

1. Phạm vi điều chỉnh của nghị định 38/2019/NĐ-CP và Nghị quyết 86/2019/QH14

Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 38/2019/NĐ-CP và Nghị quyết 86/2019/QH14 quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 38/2019/NĐ-CP và Nghị quyết 86/2019/QH14 áp dụng đối với cán bộ, công chức viên chức Nhà nước.

2. Danh sách

9 đối tượng được tăng lương trong năm 2020

Căn cứ vào Điều 2, Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định đối tượng áp dụng mức lương cơ sở mới cũng là 9 đối tượng được tăng lương trong năm 2020.

“1. Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008.

2. Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008.

3. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật viên chức năm 2010.

4. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, gồm: Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

5. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

6. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

7. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

8. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

9. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.”

III. Cách tính mức lương theo luật mới 2020

Do mức lương cơ sở thay đổi tăng lên so với mức lương cơ sở cũ vì vậy mà cách tính lương cũng được thay đổi, có 9 đối tượng được tăng lương trong năm 2020 sẽ áp dụng mức lương mới.

Cách tính mức lương theo luật mới 2019 sau khi điều chỉnh mức lương cơ sở.

Căn cứ vào Điều 3, Thông tư số 06/2018/TT-BNV mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và hội được tính như sau:Mức lương thực hiện từ ngày 01/7/2018 = Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng

Đây là cách tính trước ngày 01/07/2019 và đến nay không còn được áp dụng nữa.

Căn cứ vào khoản Khoản 2, Điều 3, Nghị định số 38/2019/NĐ-CP từ ngày 01/07/2019 mức lương cơ sở được áp dụng là 1.490.000 đồng/tháng (thay cho mức lương cơ sở cũ là 1.390.000 đồng/tháng). 

Cách tính mức lương theo luật mới 2020 được tính theo công thức sau:

Mức lương thực hiện từ ngày 01/07/2019 = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng

Căn cứ vào Khoản 7, Điều 3, Nghị quyết 86/2019/QH14 mức lương cơ sở được áp dụng từ 1/07/2020 là 1.600.000 đồng/tháng (thay cho mức 1.490.000 triệu đồng/tháng).

Mức lương thực hiện từ ngày 01/07/2020 = Mức lương cơ sở 1.600.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng

Với cách tính lương này thì mức lương của người lao động đã tăng lên đáng kể so với trước đây, điều này góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho không ít cán bộ, công nhân viên chức.

Đồng Loạt Tăng Lương Hưu Và Trợ Cấp Cho 8 Nhóm Đối Tượng / 2023

Thủ tướng chính phủ vừa ban hành Nghị định 76/2017/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, từ 1/7/2017, 8 nhóm đối tượng sẽ được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Cụ thể, từ ngày 1/7/2017, tăng thêm 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng so với mức hưởng của tháng 6 năm 2017 đối với các đối tượng 8 nhóm đối tượng điều chỉnh bao gồm:

Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Nghị định 76/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2017, các chế độ quy định trong Nghị định có hiệu lực từ 1/7/2017.

(Theo Dân trí)

Từ Ngày 1/7, Nhiều Đối Tượng Được Tăng Lương Hưu, Trợ Cấp / 2023

Bắt đầu từ 1-7-2020, nếu được thông qua mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng (hiện 1,49 triệu đồng/tháng). Khi đó, lương hưu và một số khoản trợ cấp cũng sẽ được điều chỉnh tăng theo.

Thông thường, hằng năm cứ đến ngày 1-7, cán bộ, công chức, viên chức lại đón “niềm vui” khi mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng.

Từ ngày 1-7, lương hưu, trợ cấp sẽ tăng

Trong đó, có thể kể đến: Từ 1-7-2018, lương cơ sở tăng từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng (theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP ); Từ 1-7-2019, lương cơ sở tăng từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng (Căn cứ Nghị quyết 70/2018/QH14 ); Từ 1-7-2020, lương cơ sở sẽ tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng (Căn cứ Nghị quyết 86/2019/QH14 ).

Nếu được thông qua, từ ngày 1-7-2020, nhiều đối tượng sẽ được tăng lương hưu, trợ cấp

Việc lương cơ sở tăng hằng năm kéo theo nhiều khoản thu nhập khác của cán bộ, công chức, viên chức cũng tăng theo. Một trong số đó phải kể đến lương hưu, trợ cấp.

Đồng thời, tại Nghị quyết 86/2019/QH14, song song với việc điều chỉnh mức lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2020 thì Quốc hội cũng khẳng định: Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng do ngân sách Nhà nước bảo đảm và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở.

Trên tinh thần đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã công bố dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp xã hội, trợ cấp hàng tháng. Theo điều 2 của dự thảo này, từ ngày 1-7-2020, lương hưu, trợ cấp sẽ tăng thêm 7,382% trên mức lương, trợ cấp của tháng 6-2020.

Nhiều đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp

Theo điều 1 của dự thảo, các đối tượng sau đây sẽ được tăng lương hưu, trợ cấp kể từ ngày 1-7-2020: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian đóng BHXH tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định 41/2009/QĐ-TTg); quân nhân, công an, cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng; Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng; Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000, Quyết định số 613/2020 của Thủ tướng Chính phủ, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng của Hội đồng Chính phủ và Hội đồng Bộ trưởng; Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng của Thủ tướng Chính phủ; Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng của Thủ tướng Chính phủ; Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng của Thủ tướng Chính phủ; Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Nếu được thông qua, Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1-7-2020.

Những Đối Tượng Bị Ảnh Hưởng Khi Không Tăng Lương Cơ Sở Trong Năm 2022 / 2023

Vào chiều nay (12.11), với tỷ lệ tán thành lên đạt tỷ lệ 92,53%, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Trong Nghị quyết mới được thông qua, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện một số biện pháp điều hành nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2021. Tại đây, đáng chú ý, trong năm 2021, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đối tượng trong xã hội vì trong một số chính sách cũng như một vài đối tượng phụ thuộc vào mức lương cơ sở, các đối tượng đó bao gồm

Từ cách tính lương theo Nghị đinh 204/2004/NĐ-CP dể dàng nhận thấy lương của cán bộ, công chức, viên chức phụ thuộc 50% hệ số lương cơ sở mà Nhà nước quy định. Nếu đề nghị của Chính phủ về việc không tăng lương cơ sở năm 2021, thì đương nhiên, cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ không được tăng lương.

Bên cạnh đó, các khoản phụ cấp (phụ cấp khu vực, phụ cấp lưu động…) được tính theo lương cơ sở của cán bộ công chức cũng sẽ không tăng trong năm 2021.

2. Các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

– Trợ cấp một lần khi sinh con: 02 lần lương cơ sở (2,78 triệu đồng)

– Trợ cấp dưỡng sức sau sinh; dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau: 30% mức lương cơ sở (447.000 đồng/ngày)

– Trợ cấp tuất hàng tháng đối với quân nhân: 50% mức lương cơ sở

– Trợ cấp mai táng: 10 lần mức lương cơ sở (14,9 triệu đồng)…

Vì thế, không tăng lương cơ sở đồng nghĩa với việc các trợ cấp cũng không tăng. Nhìn chung, khoản tăng của mỗi trợ cấp khi mức lương cơ sở tăng thì không đáng là bao, nhưng khi cộng tất cả các khoản tăng của trợ cấp khi lương cơ sở tăng thì số tiền cũng không hề nhỏ..

Để hiểu vì sao mức lương cơ sở ảnh hưởng thế nào đến lương hưu thì chúng ta phải hiểu cách tính lương hưu như thế nào?

Tỷ lệ hưởng lương hưu x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Trong đó mức trung bình quân tiền lương hằng tháng đóng BHXH căn cứ theo tiền lương của từng tháng đóng. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào Mức lương cơ sở cụ thể khi tiền lương tháng đóng BHXH tối đa bằng 20 tháng lương cơ sở

Từ đó có thể, lương cơ sở, lương tổi thiểu vùng sẽ quyết định 50% mức lương hưu mà người lao động được hưởng, 50% còn lại sẽ phụ thuộc vào số năm đã đóng BHXH.

Có thể hơi khó hiểu nhưng bạn có thể hiểu rằng dự kiến mức lương cơ sở năm 2021 tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng thì mức lương hưu cũng được điều chỉnh tăng 7,38%. Như vậy nếu không tăng lương cơ sở thì Người nghỉ hưu cũng không được hưởng khoản tăng 7,38% đó.

Hiện nay, nhiều mức khen thưởng đối với Đảng viên được tính theo mức lương cơ sở nhân với hệ số (quy định tại Hướng dẫn 56-HD/VPTW).

Cụ thể như:

– Được Đảng bộ cơ sở, chi bộ khen thưởng: Mức khen thưởng 447.000 đồng (hệ số 0,3)

– Được Ban Thường vụ huyện uỷ và tương đương khen thưởng: Mức khen thưởng 1,490 đồng (hệ số 1,0)

– Được Ban Thường vụ tỉnh ủy và tương đương khen thưởng: Mức khen thưởng 2,235 triệu đồng (hệ số 1,5).

– Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng: Mức khen thưởng 2,235 triệu đồng (hệ số 1,5)…

Năm 2021, mức lương cơ sở vẫn là 1,49 triệu đồng/tháng thì mức khen thưởng của Đảng viên vẫn được giữ nguyên như trên.

Tóm lại, việc không tăng lương cơ sở năm 2021 tác động đến rất nhiều đối tượng. Trong đó, hầu hết đều không vui với quyết định này, chỉ trừ trường hợp người gia BHYT hộ gia đình không bị bất lợi do vẫn được giữ nguyên mức đóng.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Danh Sách 9 Nhóm Đối Tượng Được Tăng Lương Năm 2022 / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!