Đề Xuất 3/2023 # Danh Mục Các Dự Án Điện Gió Bổ Sung – Công Văn Số 795/Ttg # Top 8 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 3/2023 # Danh Mục Các Dự Án Điện Gió Bổ Sung – Công Văn Số 795/Ttg # Top 8 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Danh Mục Các Dự Án Điện Gió Bổ Sung – Công Văn Số 795/Ttg mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

(Kèm theo Công văn số: 795/TTg-CN ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

Đấu nối Nhà máy điện gió LIG Hướng Hóa 1 bằng cấp điện áp 220 kV vào thanh cái 220 kV trạm biến áp 220 kV Lao Bảo, dây dẫn ACSR300, dài khoảng 3,5 km. Mở rộng và đầu tư xây dựng 01 ngăn xuất tuyến 220kV tại Trạm biến áp 220 kV Lao Bảo

Đấu nối vào thanh cái 22 kV Trạm biến áp 22/110 kV Nhà máy điện gió Hướng Hiệp 2, sau đó truyền tải công suất trên đường dây 110 kV đến thanh cái 110 kV Trạm biến áp 110/220 kV Hướng Linh (trạm gom công suất khu vực Hướng Linh)

Đấu nối vào thanh cái 110 kV Trạm biến áp 110/220 kV Hướng Linh (trạm gom công suất khu vực Hướng Linh và lân cận), sau đó truyền tải thông qua đường dây 220 kV đến thanh cái 220 kV Trạm biến áp 220 kV Lao Bảo

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ ĐỀ XUẤT BỔ SUNG QUY HOẠCH KHU VỰC NAM TRUNG BỘ (Kèm theo Công văn số: 975/TTg-CN ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

– Sau khi các công trình lưới điện giải tỏa công suất năng lượng tái tạo đã được bổ sung quy hoạch vào vận hành, đặc biệt là Trạm biến áp 500 kV Thuận Nam và Đường dây 500 kV Thuận Nam – Vĩnh Tân

PHỤ LỤC III

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ ĐỀ XUẤT BỔ SUNG QUY HOẠCH KHU VỰC TÂY NGUYÊN (Kèm theo Công văn số: 975/TTg-CN ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

Gom công suất các nhà máy điện gió Cư Né 1,2+ Krong Buk 1,2 về trạm nâng áp 22/220kV nhà máy điện gió Krong Buk 2×125 MVA, đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 220 kV Krong Buk – Pleiku 2

Xây dựng trạm nâng áp 220kV đặt tại Nhà máy điện gió Yang Trung, đấu nối chuyển tiếp trên tuyến 220kV Pleiku 2- Thủy điện An Khê (đầu tư chung với điện gió Yang Trung

PHỤ LỤC IV

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ ĐỀ XUẤT BỔ SUNG QUY HOẠCH KHU VỰC TÂY NAM BỘ (Kèm theo Công văn số: 975/TTg-CN ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

Đường dây 110 kV Mỹ Tho 220 kV – Gò Công – Cần Đước – Cần Đước 220 kV mạch kép treo trước 1 mạch, dài 65 km, tiết diện phân pha ACSR-2×240 phải đưa vào vận hành (SPC dự kiến đóng điện công trình này cuối năm 2020)

Thực hiện giải pháp xây mới và cải tạo lưới 110 kV tỉnh Bến Tre (4 công trình lưới 110 kV như đề xuất với tỉnh Bến Tre).

Đấu gom về Trạm biến áp 220 kV ECOTECH Đông Hải, sau đó đấu nối về thanh cái 220 kV – Trạm biến áp 500 kV Duyên Hải qua đường dây 220 kV mạch kép dài 9 km, ACSR-2×330

Xây dựng đường dây 220 kV đấu nối vào Trạm biến áp 220 kV của dự án Điện gió Hòa Đông 2 qua đường dây 220 kV mạch đơn dài 6 km, ACSR240 (Điện gió Hòa Đông 2 đấu chuyển tiếp trên đường dây 220 kV Vĩnh Châu – Long Phú.)

Trạm biến áp 220 kV Vĩnh Châu vận hành trước tháng 10/2021; Đẩy sớm tiến độ xây mới đường dây 220 kV mạch kép đấu nối Trạm biến áp 220 kV Bạc Liêu chuyển tiếp trên đường dây 220 kV NĐ Cà Mau – Sóc Trăng, vận hành đồng bộ với các nguồn điện gió này

– Xây dựng mạch 2 đường dây 1110kV Giồng Trôm – Bến Tre dài 24 km, ACSR-2×185 (Các công trình này chưa được bổ sung quy hoạch)

Đấu gom các Điện gió VPL Bến Tre – Giai đoạn 1-2, Điện gió Bình Đại, Bình Đại 2, Bình Đại 3 vào thanh cái 110 kV; sau đó đấu nối về Trạm biến áp 110 kV Bình Đại qua đường dây 110 kV mạch kép dài 15 km, ACSR-2×240

(Các công trình này chưa được bổ sung quy hoạch)

Truyền tải qua đường dây 35 kV mạch đơn về thanh cái 35 kV của Trạm biến áp 35/220 kV Điện gió số 20 Bến Tre

Lắp mới Trạm biến áp 22/110 kV: 63 MVA vào Trạm biến áp 110 kV Nexif Bến Tre Giai đoạn 1 (V1-1-30MW) đã được phê duyệt; đấu nối cùng với V1-1 về Trạm biến áp 110 kV Bình Thạnh

Gồm Điện gió số 5 – Thạnh Hải 1,2,3,4: 3×30+20 MW; Giai đoạn 1 – Điện gió số 5 Thạnh Hải 1 (V1-2: 30 MW) đấu nối cùng với V1-1 về Trạm biến áp 110 kV Thạnh Phú (Bình Thạnh) qua đường dây 110 kV mạch kép AC240

Đấu gom về trạm cắt 110 kV và đấu nối về Trạm biến áp 110 kV Bình Thạnh qua 1 đường dây 110 kV mạch kép

Đấu nối về tại vị trí ĐG Hòa Bình 1 giai đoạn 1 (đấu nối về Trạm biến áp 110 kV Hòa Bình qua đường dây 110 kV mạch kép)

PHỤ LỤC V

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ ĐỀ XUẤT BỔ SUNG QUY HOẠCH KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ

BỘ CÔNG THƯƠNG ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 

4589/BCT-ĐL

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 693/TTg-CN ngày 09 tháng 6 năm 2020 về việc bổ sung các dự án điện gió (ĐG) vào Quy hoạch phát triển điện lực.

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về việc ban hành danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.

Bộ Công Thương báo cáo kết quả rà soát thẩm định các dự án điện gió, đề xuất danh mục dự án điện gió để xem xét phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực, nội dung cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ VÀO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC

Sự cần thiết bổ sung quy hoạch điện gió đã được Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1931/BCT-ĐL ngày 19 tháng 3 năm 2020 và Văn bản số 3299/BCT-ĐL ngày 08 tháng 5 năm 2020. Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản số 693/TTg-CN ngày 09 tháng 6 năm 2020 đồng ý chủ trương bổ sung quy hoạch điện gió theo đề nghị của Bộ Công Thương.

Việc bổ sung quy hoạch điện gió là một trong những giải pháp bổ sung nguồn điện nhanh và thân thiện với môi trường cho hệ thống trước bối cảnh nhiều nhà máy nhiệt điện than chậm tiến độ vận hành so với quy hoạch được duyệt. Phát triển tăng thêm nguồn điện gió đảm bảo phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 về “sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo”.

Việc bổ sung danh mục điện gió vào Quy hoạch phát triển điện lực là cần thiết, làm cơ sở để triển khai bước tiếp theo, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật về điện lực về đầu tư xây dựng.

II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THẨM ĐỊNH BỔ SUNG QUY HOẠCH

Sau khi nhận được hồ sơ hoàn chỉnh, Bộ Công Thương thực hiện thẩm định, lập hồ sơ thẩm định với các tiêu chí cơ bản sau:

– Sự thuận lợi của phương án đấu nối dự án vào hệ thống điện quốc gia.

– Tiềm năng gió tại khu vực dự án đề xuất bổ sung quy hoạch.

– Sự phù hợp của dự án đề xuất với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương, trong đó đặc biệt lưu ý đến việc tránh sử dụng đất rừng (nhất là rừng tự nhiên), khu vực khai thác và dự trữ khoáng sản (như titan).

– Hiệu quả sử dụng đất của dự án đề xuất.

Việc xem xét, thẩm định, trình bổ sung quy hoạch danh mục dự án điện gió được thực hiện phù hợp với các quy định hiện hành về quy hoạch và cơ chế khuyến khích phát triển điện gió tại Việt nam, đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch, chặt chẽ, khoa học, đồng bộ nguồn và lưới điện.

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GIẢI TỎA CÔNG SUẤT

Về khả năng giải tỏa công suất, Bộ Công Thương đã tính toán tổng thể và đánh giá khả năng giải tỏa theo từng vùng, trong đó đề xuất bổ sung quy hoạch thêm các công trình lưới điện, cụ thể như sau:

1. Khu vực Bắc Trung Bộ

Hiện nay, tỉnh Quảng Trị đã có 16 dự án điện gió với tổng công suất 638 MW được phê duyệt bổ sung quy hoạch; 2.612 MW điện gió đang được trình bổ sung quy hoạch. Tất cả các dự án nói trên đều tập trung tại khu vực đồi núi phía Tây Quảng Trị và được đề xuất vào vận hành trước tháng 11 năm 2021.

Hiện nay, hệ thống điện 110-220 kV khu vực đáp ứng tương đối tốt nhu cầu giải phóng công suất các nguồn điện trên địa bàn trong chế độ vận hành bình thường. Kết quả tính toán cho thấy, giới hạn giải tỏa công suất tăng thêm nguồn điện gió khu vực tỉnh Quảng Trị khoảng 570 MW (chế độ vận hành bình thường).

Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, mỗi tỉnh có 01 dự án đề xuất là Dự án Trang trại phong điện HBRE Hà Tĩnh, công suất 120 MW và Trang trại điện gió B&T, tỉnh Quảng Bình, công suất 252 MW, lưới điện đảm bảo giải tỏa công suất.

Như vậy, tổng công suất điện gió có thể bổ sung quy hoạch tại khu vực này khoảng 941 MW.

2. Khu vực Nam Trung Bộ

Khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận là khu vực có tốc độ tăng trưởng các nguồn năng lượng tái tạo (NLTT) cao nhất trong cả nước. Trong 02 năm 2018-2019 vừa qua, trên khu vực này, có khoảng 2.391 MW điện mặt trời và 200 MW điện gió đã vào vận hành. Ngoài ra, còn có khoảng 1.000 MW điện gió và 1000 MW điện mặt trời đã được bổ sung quy hoạch, nhưng chưa vào vận hành (bao gồm cả Nhà máy điện mặt trời Trung Nam, công suất 450 MW mới được bổ sung quy hoạch, vận hành đồng bộ cùng TBA 500 kV Thuận Nam).

Các tính toán được thực hiện cho các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tại thời điểm cuối năm 2021 cho thấy, khi toàn bộ các công trình lưới điện truyền tải đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung quy hoạch (tại Văn bản số 1891/TTg-CN ngày 27 tháng 12 năm 2018 và Văn bản số 441/TTg-CN ngày 16 tháng 4 năm 2020) vào vận hành (đặc biệt là TBA 500 kV Thuận Nam và các đường dây 500 kV, 220 kV đấu nối), đồng thời thực hiện giải pháp vận hành tách đường dây 220 kV Di Linh – Đức Trọng, lưới điện khu vực có khả năng hấp thụ thêm khoảng 340 MW các nguồn điện gió và Nhà máy điện mặt trời Thuận Nam Trung Nam (xét chế độ vận hành bình thường).

3. Khu vực Tây Nguyên

Tính tới thời điểm hiện tại, khu vực có 13 dự án điện gió với tổng công suất 368 MW đã được phê duyệt bổ sung quy hoạch (BSQH), trong khi tổng quy mô công suất điện gió đang trình BSQH là 11.733,8 MW. Trong đó, khoảng 71,3% công suất (8.368 MW) là các dự án ĐG nằm trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tiếp đến là Đắk Lắk (2.683 MW) chiếm 23%, Đăk Nông (460 MW) chiếm 3,9%. Các tỉnh Kon Tum, Lâm Đồng chỉ có 1-2 dự án đề nghị BSQH, công suất lần lượt là 153,5 MW và 69 MW.

Kết quả tính toán cho thấy, trong các trường hợp vận hành cực đoan (buổi trưa mùa lũ, các nguồn thủy điện khu vực Tây Nguyên phát hết công suất) thì ngay trong chế độ vận hành bình thường, TBA 500 kV Pleiku 2 (2×450 MVA) và 500 kV Đắk Nông (2×450 MVA) vận hành đầy tải. Như vậy, chỉ với các nguồn đã BSQH, hệ thống điện khu vực năm 2021 đã tiềm ẩn nhiều rủi ro trong vận hành.

Để có thể xem xét bổ sung thêm công suất điện gió của khu vực, xét đến năm 2021, đề xuất xem xét các phương án sau:

– Trường hợp 1: Cải tạo nâng công suất TBA 500 kV Đắk Nông và Pleiku 2 lên 2×900 MVA:

Trong trường hợp TBA 500 kV Đắk Nông và TBA 500 kV Pleiku 2 được thực hiện nâng công suất lên 2×900 MVA trong năm 2021, thì lưới điện khu vực có thể bổ sung quy hoạch khoảng 1.150 MW nguồn điện gió.

– Trường hợp 2: Cải tạo nâng công suất TBA 500 kV Đăk Nông và Pleiku 2 lên 2×900 MVA; xây mới đường dây 220 kV Chư Sê – Pleiku 2, chiều dài 41 km.

Nếu đẩy sớm tiến độ đường dây 220 kV mạch 2 Pleiku 2 – Chư Sê, chiều dài khoảng 41 km (tiết diện AC500 hoặc 2xAC330) thì có thể giải phóng được thêm khoảng 250 MW công suất, nâng tổng công suất bổ sung thêm trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk lên khoảng 1.400 MW ở lưới 220 kV. Đường dây 220 kV Pleiku 2 – Chư Sê là một phần của đường dây mạch 2 Pleiku 2- Krông buk đã có trong quy hoạch (2016-2020), hiện đang hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi. Do đó, nếu muốn đẩy sớm đường dây này cần có biện pháp tương ứng để đảm bảo tiến độ vận hành đồng bộ với các dự án điện gió trong năm 2021.

Trường hợp mạch 2 của đường dây 220 kV Dốc Sỏi – Quảng Ngãi vận hành trong năm 2021 thì có thể giải tỏa thêm được khoảng 200 MW điện gió trên địa bàn khu vực tỉnh Gia Lai.

Các dự án đấu lên lưới 500 kV (như dự án ĐG Ia Pết – Đắk Đoa, công suất 200 MW; điện gió Ea Nam, công suất 400 MW) có thể giải tỏa được công suất. Cần kết hợp nhóm dự án để tận dụng hạ tầng lưới điện đấu nối dùng chung.

Ngày 16 tháng 4 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản số 441/TTg-CN chấp thuận bổ sung Quy hoạch điện VII điều chỉnh danh mục lưới điện 220 kV, 500 kV, trong đó khu vực miền Trung Tây Nguyên có điều chỉnh nâng công suất TBA 500 kV Pleiku 2 và TBA 500 kV Đăk Nông lên thành 1.800 MVA, vận hành giai đoạn 2021-2025.

4. Khu vực Tây Nam Bộ

Hiện tại, khu vực có 32 dự án ĐG đã bổ sung quy hoạch với tổng quy mô công suất là khoảng gần 2.000 MW. Trong trường hợp xét đến lưới điện đã được phê duyệt quy hoạch đến cuối năm 2021, lưới điện các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Cà Mau đảm bảo giải tỏa nguồn. Riêng các tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu, cần xem xét cải tạo sớm một số đường dây 110 kV (vận hành năm 2021) thay vì giai đoạn 2026-2030 như Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh.

Với điều kiện như vậy, tổng quy mô điện gió có thể giải tỏa thêm được khoảng 2.300 MW. Chi tiết các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ như sau:

4.1. Tỉnh Cà Mau

Để giải tỏa công suất các dự án điện gió được bổ sung trên địa bàn tỉnh Cà Mau cần sớm đưa vào vận hành TBA 220 kV Năm Căn và đường dây 220 kV đấu nối trước tháng 11 năm 2021 và thực hiện công trình nâng khả năng tải đường dây 220 kV nhiệt điện (NĐ) Cà Mau – Cà Mau (đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung quy hoạch tại Văn bản số 441/TTg-CN ngày 16 tháng 4 năm 2020).

4.2. Tỉnh Bạc Liêu

Để giải tỏa nguồn công suất điện gió tỉnh Bạc Liêu cần thực hiện các công trình điện theo quy hoạch tỉnh được duyệt như: xây dựng mới đường dây 110 kV mạch kép Hòa Bình – Đông Hải, đường dây 110 kV Đông Hải – TBA 220 kV Giá Rai.

Đề xuất bổ sung quy hoạch lưới điện 110 kV: nâng khả năng tải đường dây 110 kV Bạc Liêu 2 – Vĩnh Trạch Đông – Thạnh Trị – Sóc Trăng (AC185) thành dây phân pha (AC-2×185).

Giải pháp lưới 220 kV cần đồng bộ: TBA 220 kV Hòa Bình và đường dây đấu nối, đường dây 220 kV mạch kép chuyển tiếp TBA 220 kV Bạc Liêu trên đường dây 220 kV NĐ Cà Mau – Sóc Trăng đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung quy hoạch tại Văn bản số 441/TTg-CN ngày 08 tháng 4 năm 2020.

Ngày 18 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu có Tờ trình số 87/TTr-UBND đề nghị điều chỉnh quy mô công suất dự án ĐG Hòa Bình 5 từ 120 MW xuống 40 MW và thay bằng dự án ĐG Hoa Kỳ Bạc Liêu công suất 40 MW và Kosy Bạc Liêu công suất 40 MW. Tuy nhiên, vị trí dự án điện gió Kosy Bạc Liêu và Hòa Bình 5 tương đối gần nhau, dự án ĐG Hoa Kỳ Bạc Liêu cách 2 vị trí còn lại khoảng 18 km. Do đó, để đảm bảo phương án đấu nối theo báo cáo của Bộ Công Thương tại Văn bản số 1931/BCT-ĐL ngày 19 tháng 3 năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương tại Văn bản số 693/TTg-CN ngày 09 tháng 6 năm 2020, Bộ Công Thương kiến nghị điều chỉnh công suất ĐG Hòa Bình 5 thành 80 MW và ĐG Kosy Bạc Liêu, công suất 40 MW.

4.3. Tỉnh Sóc Trăng

Để đảm bảo khả năng giải tỏa các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cần điều chỉnh bổ sung quy hoạch công trình lưới điện truyền tải như sau:

– Nâng công suất TBA 500 kV Long Phú từ 600 MVA lên 2×600 MVA.

– Nhánh rẽ TBA 220 kV Vĩnh Châu (chuyển tiếp trên mạch còn lại đường dây 220 kV Sóc Trăng – Long Phú hoặc chuyển đấu nối về TBA 500 kV Long Phú), chiều dài 20 km (đảm bảo truyền tải công suất 752 MW các ĐG đấu nối vào thanh cái TBA 220 kV Vĩnh Châu, gồm: Lạc Hòa II, Hòa Đông II, Sóc Trăng 4, Phú Cường 1A).

– Các công trình 110 kV theo quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bạc Liêu đã được phê duyệt cần vào vận hành đồng bộ các nguồn điện gió gồm: xây dựng mới đường dây 110 kV mạch kép Trần Đề – TBA 220 kV Sóc Trăng, xây dựng mới đường dây 110 kV mạch kép Vĩnh Châu – TBA 220 kV Bạc Liêu, xây dựng mới đường dây 110 kV mạch kép, chiều dài 20 km, tiết diện phân pha 2xACSR 240, đấu nối từ nhà máy điện gió V2-2 về trạm 110 kV Vĩnh Châu để gom công suất các nhà máy điện gió V1-2, V1-3, V2-3, V2-2.

Ngày 24 tháng 6 năm 2020, UBND tỉnh Sóc Trăng có Văn bản số 108/TTr-UBND nêu vị trí số 21 (ĐG Nexif Sóc Trăng) không khả thi phát triển dự án nên đề xuất thay thế bằng dự án ĐG Sóc Trăng 13 cùng công suất 40 MW. Việc đề xuất điều chỉnh này là phù hợp, không thay đổi tính toán tổng thể giải tỏa công suất quy hoạch điện gió của tỉnh.

4.4. Tỉnh Bến Tre

Để đảm bảo giải tỏa công suất các nguồn điện gió tỉnh Bến Tre cần thực hiện các công trình lưới điện 110 kV được phê duyệt tại Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035. Đẩy sớm tiến độ TBA 220 kV Bình Đại và đường dây 220 kV Bình Đại – Mỏ Cày đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung quy hoạch tại Văn bản số 441/TTg-CN ngày 08 tháng 4 năm 2020 (để đảm bảo đồng bộ tiến độ nguồn và lưới, các nhà đầu tư điện gió có thể xem xét giải pháp đầu tư hạng mục này).

Ngoài những công trình nêu trên cần phải bổ sung quy hoạch các đường dây như sau:

– Xây dựng đường dây 110 kV mạch 2 TBA 110 kV Bến Tre – TBA 220 kV Bến Tre.

– Xây dựng đường dây 110 kV mạch 2 từ 220 kV Bến Tre – TBA 110 kV Giồng Trôm, tiết diện phân pha 2xACSR 240.

– Xây dựng đường dây mạch 2 từ 110 kV Giồng Trôm – Ba Tri, tiết diện tiết diện phân pha 2xACSR 240.

– Xây dựng 110 kV mạch kép từ TBA 220 kV Bến Tre đi TBA 220 kV Mỹ Tho dài 15 km, tiết diện phân pha 2xACSR 240.

– Khu vực huyện Thạnh Phú các nhà máy điện gió sẽ đấu nối về trạm cắt 110 kV Bình Thạnh (để giảm số ngăn lộ TBA 110 kV Bình Thạnh hiện có). Trạm cắt 110 kV Bình Thạnh có giải pháp kết nối với TBA 220 kV ĐG Hải Phong để giải tỏa công suất các nhà máy (hoặc một số dự án khu vực này sẽ gom về TBA 220 kV Hải Phong).

5. Khu vực Đông Nam Bộ

Trong khu vực Đông Nam Bộ chỉ được xem xét bổ sung quy hoạch Dự án Công Lý Bà Rịa Vũng Tàu, công suất 102,6 MW (gần bờ), lưới điện tỉnh đảm bảo truyền tải công suất dự án.

IV. Kiến nghị

Trên cơ sở các phân tích nêu trên, để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo, Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ:

1. Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch danh mục các dự án điện gió và phương án đấu nối (chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo).

2. Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch các công trình lưới điện đồng bộ giải tỏa công suất như đề xuất tại mục III nêu trên và chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo.

3. Giao Bộ Công Thương:

– Phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố giám sát việc thực hiện quy hoạch được duyệt, thường xuyên cập nhật khó khăn, vướng mắc, để giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

– Xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung các thông số kỹ thuật của hạng mục đấu nối lưới điện các dự án điện gió được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung quy hoạch theo Phụ lục 2 nêu trên.

– Xem xét, quyết định việc điều chỉnh tọa độ hoặc vị trí các dự án điện gió đã được phê duyệt, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế trong quá trình triển khai dự án.

– Chịu trách nhiệm xác định, cập nhật nhu cầu sử dụng đất của các dự án điện gió được phê duyệt vào điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Bố trí quỹ đất để triển khai dự án điện gió và trạm biến áp, lưới điện đấu nối đồng bộ.

Bộ Công Thương kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

– Như tr

ê

n; – PTTgCP Trịnh Đình Dũng (để b/c); – Văn phòng Chính phủ; – Bộ trư

ng (để b/c); – Viện Năng lượng; – Tập đoàn Điện lực Việt Nam; – L

ư

u: VT, ĐL (KH&QH-thg).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG

Hoàng Quốc Vượng

Bổ Sung Các Dự Án Điện Gió Vào Quy Hoạch Phát Triển Điện Lực

Do chậm tiến độ đầu tư xây dựng nhiều nhà máy nhiệt điện than có quy mô công suất lớn được quy hoạch với tiến độ đưa vào vận hành đến năm 2023 nên hệ thống điện quốc gia dự kiến đối mặt với nguy cơ thiếu điện rất lớn nếu không có các giải pháp điều hành phù hợp và kịp thời. Do đó, đồng ý chủ trương bổ sung quy hoạch điện gió như đề nghị của Bộ Công Thương tại các văn bản nêu trên.

Cụ thể, Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương điều chỉnh mục tiêu phát triển nguồn điện gió đến năm 2025 với quy mô công suất 11.630 MW nhằm đảm bảo cung cấp điện, phát triển nguồn điện đủ dự phòng. Đồng thời, xem xét quyết định bổ sung quy hoạch các dự án điện gió với phương án đấu nối và điều kiện giải tỏa công suất; bổ sung quy hoạch/đẩy sớm tiến độ các dự án lưới điện truyền tải đồng bộ nhằm giải tỏa công suất các dự án điện gió…

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chịu trách nhiệm thực hiện việc rà soát, cập nhật các dự án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực theo quy định, đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch, chặt chẽ, khoa học, đồng bộ nguồn và lưới điện, hiệu quả kinh tế chung; kiên quyết chống tiêu cực, không để xảy ra tình trạng “xin – cho” các dự án.

Đồng thời, Bộ Công Thương cũng cần khẩn trương xử lý kiến nghị bổ sung quy hoạch điện gió của các địa phương đã gửi Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Trung ương và Quốc hội để rà soát, xem xét bổ sung quy hoạch khi đủ điều kiện theo quy định đối với các dự án điện gió phù hợp ở những địa phương có tiềm năng và thuận lợi phát triển điện gió, có khả năng giải tỏa công suất nhưng hiện có ít dự án và có thể triển khai thực hiện nhanh bổ sung nguồn cung ứng điện cho đất nước. Khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về xử lý các kiến nghị của Ban Kinh tế Trung ương vả ủy ban Kinh tế của Quốc hội về các vẩn đề có tính cấp bách về phát triển năng lượng và bổ sung quy hoạch điện gió cùa các địa phương theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lại các văn bản số 3861/VPCP-CN ngàv 18/5/2020, số 3827/VPCP-CN ngày 15/5/2020, số 3609/VPCP-CN ngày 07/5/2020, số 2492/VPCP-CN ngày 31/3/2020 cùa Văn phòng Chính phủ.

Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII), trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/10/2020 để xem xét, phê duyệt theo quy định, làm cơ sở quản lý chủ động quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Thủ Tướng Chính Phủ Đồng Ý Chủ Trương Bổ Sung Một Số Dự Án Điện Gió Vào Quy Hoạch Điện

Trong văn bản số 693/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, do chậm tiến độ đầu tư xây dựng nhiều nhà máy nhiệt điện than có quy mô công suất lớn được quy hoạch với tiến độ đưa vào vận hành đến năm 2023 nên hệ thống điện quốc gia dự kiến đối mặt với nguy cơ thiếu điện rất lớn nếu không có các giải pháp điều hành phù hợp và kịp thời. Do đó, đồng ý chủ trương bổ sung quy hoạch điện gió như đề nghị của Bộ Công Thương. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm thực hiện việc rà soát, cập nhật các dự án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực theo quy định, đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch, chặt chẽ, khoa học, đồng bộ nguồn và lưới điện, hiệu quả kinh tế chung; kiên quyết chống tiêu cực, không để xảy ra tình trạng “xin – cho” các dự án.

Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương, khẩn trương xử lý kiến nghị bổ sung quy hoạch điện gió của các địa phương đã gửi Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Trung ương và Quốc hội để rà soát, xem xét bổ sung quy hoạch khi đủ điều kiện theo quy định đối với các dự án điện gió phù hợp ở những địa phương có tiềm năng và thuận lợi phát triển điện gió, có khả năng giải tỏa công suất nhưng hiện có ít dự án và có thể triển khai thực hiện nhanh bổ sung nguồn cung ứng điện cho đất nước.

Khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về xử lý các kiến nghị của Ban Kinh tế Trung ương và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về các vấn đề có tính cấp bách về phát triển năng lượng và bổ sung quy hoạch điện gió của các địa phương theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại các văn bản số 3861/VPCP – CN ngày 18 tháng 5 năm 2020, số 3827/VPCP – CN ngày 15 tháng 5 năm 2020, số 3609 / VPCP – CN ngày 07 tháng 5 năm 2020, số 2492/VPCP – CN ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII), trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 10 năm 2020 để xem xét, phê duyệt theo quy định, làm cơ sở quản lý chủ động quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Khai Bổ Sung Mục: Mã Văn Bản Pháp Quy

Câu hỏi: 20676:

Ngày 23/06/2018 chúng tôi có nhập khẩu một lô hàng Máy nong ống đồng đã qua sử dụng, đến ngày 10/07/2018 bộ phận thủ tục XNK phát hiện ra sai sót trong quá trình nhập dữ liệu là Không khai báo mục Thông tin văn bản và giấy phép; Mã văn bản pháp quy và tờ khai đã thông quan (đã bổ sung Chứng thư giám định theo thông tư 23/2015/TT-BKHCN). Vì vậy nay công ty muốn khai bổ sung lại mục Thông tin văn bản và giấy phép, như vậy theo Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 08/2015/NĐ-CP, Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 38/2015/TT-BTC thì công ty có bị xử phạt về vi phạm hành chính khi khai bổ sung lại mục Thông tin văn bản và giấy phép hay không?

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH TAE GANG ELECTRONICS VIệT NAM

Địa chỉ: So 10 VSIP II – A, duong so 24 KCN Viet Nam Singapore II-A, xa Vinh Tan, thi xa Tan Uyen, Binh Duong – Email : log1.hcm@hans-logis.vn

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Việc khai khai bổ sung hồ sơ hải quan sau khi hàng hóa đã thông quan thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính:

Điều 20. Khai bổ sung hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

b) Khai bổ sung sau khi hàng hóa đã được thông quan:

b.1) Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra;

b.2) Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan hoặc sau khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật…”.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Danh Mục Các Dự Án Điện Gió Bổ Sung – Công Văn Số 795/Ttg trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!