Đề Xuất 3/2023 # Đăng Ký Thay Đổi Người Đại Diện Theo Ủy Quyền Quản Lý Phần Vốn Góp Của Thành Viên Trong Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hai Thành Viên Trở Lên # Top 7 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 3/2023 # Đăng Ký Thay Đổi Người Đại Diện Theo Ủy Quyền Quản Lý Phần Vốn Góp Của Thành Viên Trong Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hai Thành Viên Trở Lên # Top 7 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Đăng Ký Thay Đổi Người Đại Diện Theo Ủy Quyền Quản Lý Phần Vốn Góp Của Thành Viên Trong Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hai Thành Viên Trở Lên mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của thành viên trong Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên – Hà Nội

Cách thực hiện thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của thành viên trong Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên – Hà Nội

 Trình tự thực hiện

Bước 1:

Tiếp nhận hồ sơ + Công dân: nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết. + Sở Kế hoạch và đầu tư Tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.

Bước 2:

Bước 3:

Trả kết quả giải quyết hồ sơ Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận một cửa (Nếu hồ sơ hợp lệ: là Giấy chứng nhận Đăng kí kinh doanh nếu hồ sơ không hợp lệ: Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ)

 Điều kiện thực hiện

Nội dung Văn bản quy định

Doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận Đăng kí kinh doanh cũ khi nhận Giấy chứng nhận Đăng kí kinh doanh mới

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nhận và xuất trình bản chính Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu để Bộ phận một cửa kiểm tra, đối chiếu khi ký nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh của doanh nghiệp

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của thành viên trong Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên – Hà Nội

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của thành viên trong Công ty

Đối với người đại diện theo ủy quyền là cá nhân người nước ngoài phải có thêm bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này)

Bản sao Vản bản của người ủy quyền

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của thành viên trong Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên – Hà Nội

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của thành viên trong Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên – Hà Nội

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của thành viên trong Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên – Hà Nội

 Văn bản căn cứ pháp lý

 Văn bản công bố thủ tục

Lược đồ Đăng ký thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của thành viên trong Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên – Hà Nội

Thủ Tục Mua Lại Phần Vốn Góp Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 2 Thành Viên Trở Lên

Theo Luật doanh nghiệp 2014, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọt hình thức, trừ một số trường hợp đặc biệt do pháp luật quy định. Tư vấn Việt Luật xin trình bày một trong số trường hợp đó – mua lại phần vốn góp như sau:

1. Điều kiện để thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp:

Khoản 1 Điều 52 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

” Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

Theo quy định trên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp khi có 2 điều kiện:

+ Thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về các vấn đề:

– Tổ chức lại công ty;

– Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

+ Thời hạn yêu cầu mua lại phần vốn góp: 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết nêu trên.

+ Hình thức yêu cầu: gửi văn bản yêu cầu đến công ty.

2. Trình tự, thủ tục mua lại phần vốn góp:

Khoản 2 và Khoản 3 Điều 52 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

” 2. Khi có yêu cầu của thành viên quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không thỏa thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

3. Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.”

Thành viên công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp trong các trường hợp nhất định

Theo quy định trên, trình tự mua lại phần vốn góp có thể tóm tắt qua các bước:

+ Thành viên đủ điều kiện ở phần 1 nêu trên nộp đơn yêu cầu mua lại cho công ty.

+ Công ty và thành viên yêu cầu mua lại phần vốn góp thỏa thuận về giá mua lại.

+ Trong trường hợp không thỏa thuận được về giá thì phần vốn mua lại theo giá thị trường hoặc theo nguyên tắc tại Điều lệ quy định.

+ Trong trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp thì thành viên có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.

Chú ý: Việc thanh toán khi công ty mua lại phần vốn góp chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

3. Hậu quả pháp lý của hoạt động mua lại phần vốn góp:

+ Thành viên yêu cầu mua lại phần vốn góp, sau khi kết thúc các thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp cho công ty hoặc cho các chủ thể khác đương nhiên không còn là thành viên công ty.

+ Khi công ty mua lại phần vốn góp như đã phân tích ở trên, vốn điều lệ của công ty thay đổi ( cụ thể là giảm xuống ). Theo quy định tại Khoản 4 Điều 68 Luật doanh nghiệp 2014, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng, công ty có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

– Vốn điều lệ; số vốn giảm;

– Thời điểm, lý do và hình thức giảm vốn;

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

+ Kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên và báo cáo tài chính gần nhất.

+ Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ trongthời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

4. Văn bản pháp luật áp dụng:

Luật doanh nghiệp 2014.

Hội Đồng Thành Viên Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hai Thành Viên

Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Cơ quan này bao gồm tất cả thành viên công ty là cá nhân và người đại diện theo ủy quyền của thành viên công ty là tổ chức. Các quyền và nghĩa vụ hội đồng thành viên được quy định rõ tại Khoản 2, Điều 55, Luật doanh nghiệp 2020.

Cơ sở pháp lý: Điều 55. Hội đồng thành viên, Luật doanh nghiệp 2020

Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty, bao gồm tất cả thành viên công ty là cá nhân và người đại diện theo ủy quyền của thành viên công ty là tổ chức. Điều lệ công ty quy định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.

Hội đồng thành viên có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

b) Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn; quyết định phát hành trái phiếu;

c) Quyết định dự án đầu tư phát triển của công ty; giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ;

d) Thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản và hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

đ) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

e) Quyết định mức lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

g) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của công ty;

h) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

i) Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện;

k) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

l) Quyết định tổ chức lại công ty;

m) Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty;

n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Thủ Tục Góp Vốn Khi Thành Lập Công Ty Tnhh Hai Thành Viên Trở Lên

Điều 46 đến Điều 73 – Luật doanh nghiệp 2020.

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, các thành viên công ty thống nhất và cam kết góp một số vốn nhất định vào công ty. Số vốn mà các thành viên cam kết góp tại thời điểm này được coi là điều lệ của công ty.

Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành viên phải thực hiện góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết. Tuy nhiên, thành viên có thể góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại.

Thành viên công ty thực hiện góp vốn bằng hình thức chuyển tiền hoặc bằng tiền mặt (nếu tài sản góp vốn là tiền) hoặc thực hiện thủ tục góp vốn bằng tài sản theo đúng quy định của pháp luật.

Tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với phần giá trị phần vốn đã góp. Giấy chứng nhận phần vốn góp có các nội dung chủ yếu sau:

Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

Vốn điều lệ của công ty;

Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, số quyết định thành lập, hoặc mã số thuế doanh nghiệp , địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức;

Phần vốn góp, giá trị phần vốn góp của thành viên;

Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;

Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận phần vốn góp, trường hợp giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thành viên đó sẽ được công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp theo trình tự thủ tục được quy định trong điều lệ công ty.

Lưu ý khi thành viên không góp hoặc góp không đủ số vốn đã cam kết trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau thời hạn 90 ngày làm việc, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, có thành viên chưa góp hoặc góp chưa đủ số vốn đã cam kết thì:

Đối với thành viên chưa góp vốn theo cam kết thì đương nhiên không còn là thành viên của công ty;

Thành viên chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp đã góp;

Phần vốn góp chưa góp của các thành viên được chào bán theo quyết định của Hội đồng thành viên.

Khi thành viên chưa góp hoăc góp chưa đủ phần vốn góp đã cam kết khi hết thời hạn góp vốn trên, công ty phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn.

Trong thời gian từ khi công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tời trước gày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên, các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết vẫn phải chịu trách nhiệm tương ứng với phân vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Đăng Ký Thay Đổi Người Đại Diện Theo Ủy Quyền Quản Lý Phần Vốn Góp Của Thành Viên Trong Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hai Thành Viên Trở Lên trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!