Đề Xuất 11/2022 # Công Tác Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng Nhiệm Kỳ Đại Hội Xii: Triển Khai Toàn Diện, Đồng Bộ Về Chính Trị, Tư Tưởng, Đạo Đức, Tổ Chức Và Cán Bộ / 2023 # Top 16 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 11/2022 # Công Tác Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng Nhiệm Kỳ Đại Hội Xii: Triển Khai Toàn Diện, Đồng Bộ Về Chính Trị, Tư Tưởng, Đạo Đức, Tổ Chức Và Cán Bộ / 2023 # Top 16 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Công Tác Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng Nhiệm Kỳ Đại Hội Xii: Triển Khai Toàn Diện, Đồng Bộ Về Chính Trị, Tư Tưởng, Đạo Đức, Tổ Chức Và Cán Bộ / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII: Triển khai toàn diện, đồng bộ về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ

Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng nêu rõ: Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, công tác xây dựng Đảng được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, tổ chức đảng đặc biệt chú trọng, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả rõ rệt. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được tiến hành toàn diện, đồng bộ, góp phần tăng cường sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Nhiều vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm đã được triển khai thực hiện từ những năm trước, nhưng kết quả hạn chế thì nhiệm kỳ này đạt nhiều kết quả cụ thể, thiết thực, có tính đột phá.

Từ thực tiễn 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và gần 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong Bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh 5 bài học kinh nghiệm đã được Đảng ta tổng kết, trong đó bài học kinh nghiệm thứ nhất là “Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai toàn diện, đồng bộ, thường xuyên cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Kiên định, vững vàng trên nền tảng tư tưởng của Đảng đi đôi với xây dựng tổ chức bộ máy của Đảng và cả hệ thống chính trị thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Kế thừa, phát huy những kết quả công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XI và xuất phát từ tình hình thực tế, Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: Trong những năm tới, trước yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới, phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, mà trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Với tinh thần đó, Đại hội XII đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và bổ sung nhiều nội dung mới so với Đại hội XI, cụ thể: 1) bổ sung nội dung xây dựng Đảng về đạo đức; 2) bổ sung hai nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng là đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và đổi mới, tăng cường công tác Dân vận của Đảng; chú trọng công tác tổng kết thực tiễn; nhấn mạnh việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong 6 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội xác định trong nhiệm kỳ thì có 2 nhiệm vụ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và được xếp ở vị trí thứ nhất, thứ hai: (1) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. (2) Xây dựng tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Để thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm Đại hội XII đề ra, Ban Chấp hành Trung ương đã cụ thể hóa ở 4 Hội nghị Trung ương (4, 6, 7, 8) và ban hành 4 nghị quyết, 1 quy định để triển khai thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ các nội dung của công tác xây dựng Đảng. Trong đó nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất được Ban Chấp hành Trung ương cụ thể hóa ở Hội nghị Trung ương 4, Hội nghị Trung ương 7 và ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”trong nội bộ”; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Nhiệm vụ trọng tâm thứ hai được Ban Chấp hành Trung ương cụ thể hóa ở Hội nghị Trung ương 6, Hội nghị Trung ương 8 và ban hành Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Tiếp tục đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

Thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã dành nhiều thời gian, công sức và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thể chế hóa, cụ thể hóa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để thực hiện, nhất là công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ – khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt” . Các chủ trương, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã được các cơ quan chức năng của Nhà nước kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa, làm căn cứ chính trị, pháp lý quan trọng để các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ và kết hợp chặt chẽ các nội dung của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Cụ thể là:

Thứ nhất, ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng; đồng thời, bổ sung và nhấn mạnh việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương nhận diện và chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối  sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc Trung ương chỉ ra những biểu hiện cụ thể của sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, vừa là hồi chuông cảnh báo, cảnh tỉnh; vừa là tấm gương để mỗi cán bộ, đảng viên nhìn nhận lại mình, tự soi, tự sửa, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của bản thân và giúp đỡ các đồng chí khác có biểu hiện suy thoái cùng tiến bộ. Theo đó, hàng năm mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cách mạng và tích cực phấn đấu trong công tác cũng như trong cuộc sống. Qua thực hiện Nghị quyết của Trung ương và Chỉ thị của Bộ Chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên đã nâng cao nhận thức về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay; tích cực đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; kỷ cương, kỷ luật của Đảng được siết chặt, pháp luật của Nhà nước được đề cao và xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm, kể cả cán bộ đã nghỉ hưu, với tinh thần không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ. Chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 4/2020, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 1.100 tổ chức đảng và 72.838 đảng viên. Riêng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xử lý kỷ luật bằng các hình thức hơn 100 cán bộ diện Trung ương quản lý (cả đương chức và nguyên chức), trong đó có hơn 20 Ủy viên Trung ương và nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; hơn 20 sĩ quan cấp tướng trong Quân đội và Công an, trong đó có một số phải xử lý bằng pháp luật, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên.

Thứ hai, cùng với việc chỉnh đốn về chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”  trong nội bộ, tại Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành hai nghị quyết (số 18, 19) về “Tiếp tục đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đây là vấn đề khó, phức tạp và nhạy cảm, đã được triển khai từ nhiều năm trước nhưng kết quả còn hạn chế, chưa đạt yêu cầu đề ra, thì trong nhiệm kỳ này đã đạt được nhiều kết quả cụ thể, thiết thực, có tính đột phá.

Chỉ hơn hai năm thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW, cả nước đã giảm 4 đầu mối trực thuộc Trung ương; 7 tổng cục; 83 cục, vụ và tương đương; 119 sở, ngành và tương được 5.889 phòng và tương đương; 5.180 tổ, đội và 5.145 đơn vị sự nghiệp công lập…

Các tỉnh, thành phố đã giảm hơn 100 đầu mối trực thuộc tỉnh, gần 5000 đầu mối trực thuộc cấp huyện; giảm 6 đơn vị hành chính cấp huyện, 545 đơn vị hành chính cấp xã và hơn 15.354 thôn, tổ dân phố; giảm gần 7.000 người hoạt động không chuyên trách cấp xã và hơn 222.000 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Qua đó, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã giảm bớt đầu mối, giảm cấp trung gian, giảm số lượng cán bộ lãnh đạo, giảm cấp “hàm”, giảm thủ tục hành chính, giảm biên chế, giảm chi thường xuyên và tăng chi cho đầu tư phát triển.

Thứ ba, xuất phát từ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của công tác cán bộ – khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt” xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Tại Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương đã tổng kết 20 năm thực hiện “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và ban hành Nghị quyết số 26 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” để thực hiện, nhằm đổi mới mạnh mẽ tất cả các khâu của công tác cán bộ, trước hết là đổi mới đánh giá cán bộ. Đồng thời, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ đức, đủ tài đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.

Có thể nói, Nghị quyết số 26 của Trung ương về công tác cán bộ như là một Chiến lược cán bộ của Đảng ta trong thời kỳ phát triển mới, bởi nội dung và nhiệm vụ Nghị quyết đề ra để thực hiện đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và tầm nhìn đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và dành nhiều thời gian, công sức cho việc bổ sung, sửa đổi, ban hành các quy định, quy chế về xây dựng Đảng để thực hiện. Chỉ tính trong ba năm đầu nhiệm kỳ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành hơn 130 văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để thực hiện (nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo, quy định, quy chế, quy trình, quyết định, kế hoạch, hướng dẫn…) và từng bước hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ. Trong các quy định, quy chế được ban hành, có nhiều nội dung mới, lần đầu tiên được thực hiện, như: việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm có thời hiệu, kể cả cán bộ đã nghỉ hưu; việc đẩy mạnh phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử theo quy trình 5 bước; việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; quy định về tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá đối với cán bộ diện Trung ương quản lý; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương… Do đó, công tác cán bộ đã được đổi mới khá toàn diện, từng bước đi vào nền nếp, khắc phục được nhiều hạn chế, khuyết điểm kéo dài trong một số nhiệm kỳ trước đây.Thứ ba, xuất phát từ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của công tác cán bộ – khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt” xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Tại Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương đã tổng kết 20 năm thực hiện “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và ban hành Nghị quyết số 26 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” để thực hiện, nhằm đổi mới mạnh mẽ tất cả các khâu của công tác cán bộ, trước hết là đổi mới đánh giá cán bộ. Đồng thời, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ đức, đủ tài đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.Qua đó, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã giảm bớt đầu mối, giảm cấp trung gian, giảm số lượng cán bộ lãnh đạo, giảm cấp “hàm”, giảm thủ tục hành chính, giảm biên chế, giảm chi thường xuyên và tăng chi cho đầu tư phát triển.

Thứ ba, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm” được chỉ đạo chặt chẽ, thận trọng và quyết liệt, với tinh thần không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ. Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đã được điều tra, khởi tố, truy tố và xử lý công khai, cảnh tỉnh, đúng quy định của pháp luật, đã có tác dụng răn đe mạnh mẽ đối với cán bộ, đảng viên và khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Việc thu hồi tài sản tham nhũng có kết quả tích cực.

Riêng các vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, đã tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản hơn 35.000 tỷ đồng.

Chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ đến 30/6/2019, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã điều tra, khởi tố, truy tố và xét xử 44 vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, với hơn 500 bị cáo, trong đó có 3 án tử hình, 11 án chung thân, 5 bị cáo bị phạt tù 30 năm, 414 bị cáo bị phạt tù từ 12 tháng đến dưới 30 năm, cải tạo không giam giữ 15 bị cáo, được dư luận nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, có thể khẳng định rằng, những kết quả toàn diện, đồng bộ, thường xuyên của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ đã góp phần quan trọng làm cho Đảng ta đoàn kết, thống nhất hơn; trong sạch, vững mạnh hơn; củng cố, tăng cường hơn niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Kết quả tổng hợp của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế, tạo nền tảng và cơ sở vững chắc đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới./.

Nguyễn Đức Hà

Theo Tạp chí Tuyên giáo điện tử Tâm Trang (st)

Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4 (Khóa Xii) Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng: Nhận Diện Đúng Những Biểu Hiện Suy Thoái Tư Tưởng Chính Trị, Đạo Đức, Lối Sống Trong Nội Bộ .Công An Tra Vinh / 2023

Nhận diện tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống Trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng với việc xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ta luôn coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Đây là quan điểm nhất quán, xuyên suốt, vừa có ý nghĩa cấp bách, vừa cơ bản lâu dài, đồng thời là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Những kết quả đạt được về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong những năm qua là rất quan trọng, được khẳng định cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng, công tác xây dựng Đảng còn không ít hạn chế, khuyết điểm. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, giảng dạy và học tập chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh chưa đáp ứng yêu cầu. Nội dung sinh hoạt Đảng ở nhiều nơi còn đơn điệu, hình thức, hiệu quả chưa cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của không ít tổ chức Đảng còn thấp, thậm chí có nơi mất sức chiến đấu. Công tác tổ chức, cán bộ và quản lý cán bộ, đảng viên còn yếu kém. Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái… Trước tình hình trên, Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đã thống nhất ban hành Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên, xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đây là Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về xây dựng Đảng và cũng là nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Nghị quyết vừa cụ thể hóa thực hiện 10 nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội XII đề ra; vừa tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trong điều kiện mới. Điều đó chứng tỏ quyết tâm chính trị rất cao, sự nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đồng thời, thể hiện tầm tư duy và thái độ kiên quyết, kiên trì thực hiện của Đảng trước yêu cầu về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu trong tình hình mới, nhằm củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Để nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đi vào cuộc sống, cần quán triệt và thống nhất một số vấn đề cơ bản sau đây: Thứ nhất, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Việc tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết phải được thực hiện nghiêm túc ở tất cả các cấp, theo đúng nội dung, chương trình, kế hoạch đã đề ra. Thông qua đó, để mọi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ chủ trì các cấp.

Tập trung quán triệt, nắm vững những quan điểm cơ bản về xây dựng Đảng, những nội dung trọng tâm cần triển khai, nâng tầm tư duy, phương pháp luận trong tổ chức thực hiện; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; đề cao trách nhiệm nêu gương để chỉ đạo thực hiện Nghị quyết có hiệu quả. Thực hiện tốt phương châm: kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết, làm thực chất và kịp thời khắc phục những biểu hiện làm chiếu lệ, qua loa, đại khái, hình thức, đối phó, không thấy được giá trị thiết thực của Nghị quyết đối với công tác xây dựng Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay. Thứ hai, nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. So với các Nghị quyết về xây dựng Đảng trước đây, lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống, với 27 biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Điều đó thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng ta là nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật. Việc đưa ra hệ thống những biểu hiện suy thoái đó tạo cơ sở cho mỗi cán bộ, đảng viên suy ngẫm và hành động; tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình, kiểm điểm đánh giá cá nhân, góp ý cho người khác và xử lý đối với những tập thể, cán bộ, đảng viên vi phạm. Hệ thống những biểu hiện này cũng là căn cứ để góp phần xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Bởi vậy, mọi cán bộ, đảng viên phải nghiên cứu, nắm vững để phòng tránh và khắc phục, tránh tư tưởng cho rằng những biểu hiện đó là ở nơi khác, người khác chứ không có trong nội bộ mình, bản thân mình, dẫn đến chủ quan, giản đơn trong xem xét, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng. Thứ ba, nắm vững các nhóm giải pháp. Với quan điểm chỉ đạo là kiên quyết, kiên trì thực hiện, khó mấy cũng phải thực hiện và thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, tiến hành thường xuyên, liên tục ở các cấp, các ngành, đồng bộ cả ở Trung ương và cơ sở, Nghị quyết đã đề ra các nhóm giải pháp: Về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội. Trong đó, có một số giải pháp mới rất quan trọng, như: đổi mới và bắt buộc học tập lý luận chính trị; cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cơ chế kiểm soát quyền lực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, đề cao pháp luật của Nhà nước, công khai kết quả xử lý vi phạm; sự thống nhất về chính sách và kỷ luật giữa Đảng và Nhà nước. Đồng thời, tăng thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu để xử lý cán bộ thuộc quyền và sự giám sát của nhân dân trong xây dựng Đảng; phát huy vai trò của báo chí, các cơ quan truyền thông; có cơ chế tạo động lực, như: chính sách tiền lương, nhà ở… Trên cơ sở nắm vững các nhóm giải pháp đó, các cấp ủy, tổ chức đảng và các bộ chủ trì các cấp triển khai thực hiện ở cấp mình với tinh thần trách nhiệm và ý thức chính trị cao trước Đảng, trước nhân dân và vận mệnh của dân tộc. Thứ tư, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Để việc thực hiện Nghị quyết đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, cần phải phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nhân dân, trong đó cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp là nòng cốt. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có hiệu quả, nhất là những vụ việc gây bức xúc trong dư luận để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng; kết hợp giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chủ yếu, “chống” là quan trọng. Đồng thời, gắn thực hiện Nghị quyết với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thường xuyên, có hiệu quả. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc, tránh nói nhiều làm ít, chỉ nói mà không làm, thờ ơ, vô cảm, đứng ngoài cuộc hoặc có tư tưởng trông chờ, phán xét người khác. Trong giai đoạn cách mạng mới, yêu cầu về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ngày càng cao. Bởi vậy, việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng càng có ý nghĩa thiết thực, góp phần làm trong sạch nội bộ, xây dựng Đảng ngang tầm, lãnh đạo hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đổi mới, hội nhập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4, Khóa Xii Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng: Khẳng Định Vai Trò Của Đảng Về Công Tác Cán Bộ / 2023

Những luận điệu ấy chính là sự tiếp tục của âm mưu phá hoại, xuyên tạc quan điểm, nguyên tắc công tác cán bộ của Đảng một cách toàn diện từ quy trình công tác cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; chủ trương luân chuyển kết hợp với bố trí một số chức danh lãnh đạo không là người địa phương; công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ. Chúng tung tin thất thiệt và xuyên tạc một cách trắng trợn việc “sắp xếp nhân sự” theo hướng “đấu đá nội bộ”, “thanh trừng bè phái”, “cục bộ lợi ích nhóm”, với tham vọng từng bước làm mất uy tín, vị thế của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng. Vì thế, hơn lúc nào hết, chúng ta cần tăng cường cảnh giác, tích cực đấu tranh vạch trần, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc; qua đó tiếp tục khẳng định các quan điểm đúng đắn, khoa học của Đảng về cán bộ và công tác cán bộ trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trên thực tế, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn khẳng định: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng và công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đó là quan điểm, nguyên tắc nhất quán của Đảng ta, là sự đúc kết sâu sắc từ lý luận và thực tiễn lãnh đạo của Đảng qua nhiều thập kỷ, là sự kế thừa quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ. Bởi, cán bộ là gốc của mọi công việc; công việc có thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém; khi đã có đường lối chính trị đúng đắn thì yếu tố quyết định sự thành bại của cách mạng là công tác tổ chức và cán bộ; Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị; mục tiêu, lý tưởng của Đảng không thay đổi, nhưng nhiệm vụ của từng thời kỳ lại khác nhau, do đó công tác tổ chức, cán bộ phải luôn luôn đổi mới để đáp ứng yêu cầu của mỗi giai đoạn lịch sử.

Đảng ta, trong mọi thời điểm của lịch sử, lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn, luôn nhận thức sâu sắc vai trò cầm quyền và lãnh đạo hệ thống chính trị, xứng đáng với lòng tin tuyệt đối của nhân dân và dân tộc. Tuy nhiên, ngoài những mặt rất cơ bản, tích cực của một đảng duy nhất cầm quyền, sẽ không tránh khỏi những nguy cơ có thể xảy ra như: sai lầm về đường lối, quan liêu, xa rời quần chúng và kiêu ngạo cộng sản. Để ngăn chặn sự tha hóa quyền lực trong Đảng, sự biến chất của đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng chủ trương phải kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; xây dựng hoàn thiện thể chế để kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ theo nguyên tắc mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế; quyền hạn phải được ràng buộc bằng trách nhiệm. Đảng đã, đang và sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện; ngăn chặn và đẩy lùi hiệu quả những tiêu cực tham nhũng trong công tác cán bộ.

Là Đảng duy nhất cầm quyền, đảng viên của Đảng nắm hầu hết các chức vụ chủ chốt trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nếu đạo đức của những cán bộ, đảng viên ấy sa sút thì chính họ là một trong những nguyên nhân làm xói mòn nền tảng đạo đức xã hội, làm vô hiệu hóa quyền uy pháp luật. Vì thế, Đảng ta chủ trương đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ theo hướng phải đồng bộ, liên thông, nhất quán trong hệ thống chính trị và phù hợp với thực tế; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; ràng buộc trách nhiệm và kiểm soát chặt chẽ quyền lực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược với mục tiêu tổng quát: có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc… không phải là một giải pháp tình thế, một chủ trương thụ động. Ngược lại, đó là một quá trình biện chứng về mối quan hệ giữa xây dựng và chỉnh đốn Đảng với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong các nghị quyết của Đảng. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI: một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Đảng ta chỉ rõ phải ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công hiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tiếp tục khẳng định: “Kiên quyết, kiên trì thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn; phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nhân dân, trong đó cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp là nòng cốt; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có hiệu quả, nhất là những vụ việc gây bức xúc trong dư luận để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng”.

Đảng ta, một tổ chức hết sức chặt chẽ, được xây đắp và trưởng thành từ đội ngũ cán bộ, đảng viên. Vì vậy, Nghị quyết lần thứ 7, khóa XII chỉ rõ: Trong giai đoạn cách mạng mới, đội ngũ cán bộ của Đảng phải được chọn lọc hết sức cẩn thận, đồng thời phải chăm lo giáo dục cán bộ để họ ở đâu, làm việc gì cũng đều phải phát huy được tính tiên phong, gương mẫu đối với quần chúng. Phải xây dựng đồng bộ, toàn diện các đối tượng cán bộ ở các cấp, đáp ứng các yêu cầu về phẩm chất, năng lực, phong cách và tác phong công tác. Cụ thể:

Đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược trước hết và trên hết phải thật sự trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân, kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh của Tổ quốc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình trên mọi cương vị công tác, suy nghĩ và hành động phải lấy lợi ích cách mạng của Đảng, quân đội, nhân dân ở vị trí “tối thượng”; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân, một lòng, một dạ trung thành và kiên trì đường lối của Đảng; dám đề xuất và dám chịu trách nhiệm trước mọi suy nghĩ tự thấy đúng đắn của mình trước cấp trên, trước tổ chức, đồng thời kiên trì thuyết phục mọi người nhận diện đúng “quan điểm” của mình bởi năng lực, phong cách, tác phong công tác độc lập, tự chủ, sáng tạo.

Thành thật, trung thực, không cơ hội, biết hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Tổ quốc, của nhân dân. Lối sống trong sạch, lành mạnh, gần gũi với quần chúng, gương mẫu gắn bó với nhân dân, khiêm tốn học hỏi, thật sự cầu thị, có tinh thần đoàn kết, thương yêu, tương thân, tương ái lẫn nhau. Chống bệnh hình thức và tư tưởng xả hơi, làm theo phong trào từng đợt rồi sau đó nghỉ ngơi, thiếu liên tục; chống tư tưởng dao động, không vững vàng trước khó khăn thử thách và các quan điểm lệch lạc, tiêu cực; chống chia rẽ, cục bộ, thiếu dân chủ, mất đoàn kết; chống quan liêu xa rời quần chúng, nói không đi đôi với làm, trông chờ ỷ lại, thiếu quyết tâm phấn đấu đi lên. Có năng lực quyết đoán trong hành động thực thi nhiệm vụ được Đảng phân công; chủ động, sáng tạo trong công tác, nhạy bén, linh hoạt trong đấu tranh; nắm vững và vận dụng đúng đắn, sáng tạo, khôn khéo các chủ trương, đối sách; xử lý nhanh nhạy, kịp thời các tình huống phức tạp trong thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ; vượt qua mọi sự cám dỗ của danh vọng, tiền tài, địa vị thấp hèn trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; luôn thấm đượm chủ nghĩa nhân văn cao cả, trước hết ở tấm lòng thương yêu con người, thương yêu nhân dân, đồng chí sâu sắc.

Luôn là tấm gương sáng để mọi người noi theo, thường xuyên rèn luyện tác phong “đã nói là làm”, “đã hứa phải thực hiện”; luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tự tin ở chính bản thân mình, tin ở cấp trên, tin ở đồng bào, đồng chí. Phải “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Không vì mục đích địa vị mà bỏ mất cốt cách của người cán bộ cách mạng, để rồi “nịnh bợ”, “chạy chọt”, “mua chuộc”. Không vì mục đích giàu sang, hưởng lạc để rồi rơi vào vòng kim cô “tham nhũng” dưới mọi hình thức. Không vì “sắc” mà tha hóa đạo đức và lối sống. Chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ, trở thành cán bộ trung kiên của Đảng. Phải luôn luôn phát triển cái kỷ luật nghiêm như sắt, cái tinh thần vững như đồng, cái chí khí quật cường tất thắng, cái đạo đức, trí, dũng, liêm, trung.

Trên cơ sở sự giác ngộ về chính trị cao mà nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; nhận thức đúng đắn bạn thù, đối tác và đối tượng, không mơ hồ giai cấp, không lẫn lộn phải trái, trắng đen; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, mài sắc ý chí quyết chiến và quyết thắng trước mọi kẻ thù, không thoái hóa, biến chất, tránh được những cám dỗ quyền lực, vật chất. Có khả năng đưa ra các quyết định lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tính chắc thắng trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm đúng quan điểm, đường đối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh sắc bén phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác cán bộ của Đảng trong tình hình mới.

Sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ cán bộ các cấp có bước trưởng thành, phát triển về nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chiến lược, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp đã thật sự là lực lượng nòng cốt, kiên quyết, kiên trì với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có hiệu quả. Đó vừa là bằng chứng bác bỏ luận điệu xuyên tạc, vu cáo của các thế lực thù địch, vừa khẳng định vị thế, vai trò, nhiệm vụ của công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới.Trung tướng, PGS,TS Trần Việt Khoa(Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng)

Nguồn: http://noichinh.vn

Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh / 2023

Chủ tịch Hồ Chí Minh đ ã đi xa, nhưng Người đã để lại cho Đảng ta, Nhân dân ta di sản vô cùng to lớn và quý giá đó là: t ư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là việc làm thường xuyên, liên tục, lâu dài. Những năm qua Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đ ã có nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo t ư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tích cực hưởng ứng thực hiện, tạo sự lan tỏa trong toàn x ã hội.

Quán triệt chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy Lai Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, hiệu quả, với tinh thần đưa việc học tập và làm theo t ư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, phẩm chất, có phong cách làm việc khoa học trên tinh thần phục vụ, gần dân, sát cơ sở, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; trong đó công tác xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh được chú trọng.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được đặc biệt coi trọng. Tỉnh ủy đ ã ban hành các văn bản quy định về chế độ học tập lý luận chính trị; các đề án, nghị quyết chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, t ư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng và l ãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả. Chỉ đạo tổ chức các hội nghị thông tin chuyên đề; mở lớp cập nhật kiến thức, bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cho cán bộ chủ chốt các cấp… qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc tu d ưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; trong thực thi công vụ, phục vụ nhân dân.

Cùng với đó, tập trung l ãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng và thực hành đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trên c ơ sở các nguyên tắc: Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức; xây đi đôi với chống và nguyên tắc phải tu dưỡng đạo đức suốt đời.

Về nguyên tắc nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ qu ý mến những ng ười có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, m ình phải làm mực th ước cho người ta bắt chước”. Thấm nhuần tư tưởng đó của Người, Tỉnh ủy đ ã chỉ đạo cấp ủy các cấp, tăng cường giáo dục cho cán bộ, đảng viên phát huy vai trò nêu g ương trước quần chúng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân. Điều đó được thể hiện tại hai nội dung đột phá nhằm tạo bước chuyển r õ nét trong học tập và làm theo t ư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Kế hoạch số 57-KH/TU, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị: (1) Cán bộ l ãnh đạo quản lý các cấp các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đề cao trách nhiệm nêu g ương, đổi mới phong cách làm việc sâu sát, quyết liệt, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành; gương mẫu rèn luyện, giữ g ìn phẩm chất đạo đức, lối sống; (2) Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đổi mới phong cách tận tụy với công việc, nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ, gần dân, sát dân, lăng nghe, đối thoại và có trách nhiệm cao với nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể đã tiến hành xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên; hằng năm tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc để cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo dõi, giám sát thực hiện. Tỉnh ủy, cấp ủy các đảng bộ trực thuộc phân công các đồng chí cấp ủy viên phụ trách các địa bàn… Ph ương thức l ãnh đạo, tác phong, lề lối làm việc của cấp ủy các cấp, nhất là ở c ơ sở có bước chuyển biến r õ nét; từng b ước xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, v ì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân, nhất là ng ười đứng đầu; tăng cường đối thoại trực tiếp giữa các đồng chí l ãnh đạo chủ chốt các cấp với nhân dân, lắng nghe ý kiến đóng góp, giải quyết những bức xúc của nhân dân; tập trung giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà n ước.

Nguyên tắc xây đi đôi với chống. Cùng với việc xây dựng đạo đức mới, bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp, nhất thiết phải chống những biểu hiện đạo đức sai trái, xấu xa, không phù hợp với những chuẩn mực của đạo đức mới. Xây đi đôi với chống, muốn xây phải chống, chống nhằm mục đích xây. Những năm qua Tỉnh ủy luôn quan tâm l ãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên gắn với nâng cao chất l ượng. Từ năm 2008 đến năm 2019 Tỉnh ủy đ ã ban hành 10 đề án, nghị quyết, kế hoạch về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; đặc biệt trong đó có hai đề án về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất l ượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị sự nghiệp và x ã, ph ường, thị trấn, giai đoạn 2011-2015. Song song với việc chú trọng phát triển tổ chức đảng, đảng viên, Tỉnh ủy cũng quan tâm l ãnh đạo việc sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; năm 2019 xây dựng Kế hoạch số 195-KH/TU thực hiện Kết luận số 28-KL/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí th ư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không c òn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cấp ủy các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, đề án, kế hoạch của Tỉnh ủy; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Qua đánh giá xếp loại hằng năm trung bình từ năm 2015 đến năm 2019, tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 48%, hoàn thành nhiệm vụ đạt 8%, không hoàn thành nhiệm vụ còn 1,8%; đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm trên 12%, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 60%, hoàn thành nhiệm vụ trên 6% và không hoàn thành nhiệm vụ còn 0,65%.

Cùng với đó, công tác chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp được quan tâm. Thường xuyên xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Các khâu trong công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Công tác đào tạo, bồi d ưỡng cán bộ được chú trọng cả về chuyên môn nghiệp vụ và l ý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà n ước; gắn đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch, bố trí, sử dụng, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài, tạo nguồn cán bộ l ãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cán bộ nữ, cán bộ ng ười dân tộc thiểu số. Đồng thời, quan tâm l ãnh đạo xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm kỷ luật, thiếu trách nhiệm, quan liêu, xa dân, tham ô, tham nhũng, trên tinh thần không có ngoại lệ, không có vùng cấm; chỉ đạo đưa thông tin những cán bộ, đảng viên vi phạm, bị xử lý kỷ luật trên các ph ương tiện thông tin đại chúng của địa phương nhằm răn đe, giáo dục cán bộ, đảng viên. Chất lượng đội ngũ cán bộ từng bước được nâng lên, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. Kết quả tỷ lệ đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức b ình quân trong 5 năm 2015 đến năm 2019, có trên 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 8% hoàn thành nhiệm vụ, chỉ còn 0,95% không hoàn thành nhiệm vụ.

Để xây và chống cần phát huy vai trò của d ư luận x ã hội, tạo ra phong trào quần chúng rộng rãi, biểu d ương cái tốt, phê phán cái xấu. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm để biểu dương người tốt, việc tốt; Người cho rằng “Một tấm gương sống c òn có giá trị h ơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Thấm nhuần tư tưởng đó, Tỉnh ủy luôn quan tâm l ãnh đạo thực hiện tốt việc phát hiện, nêu g ương, nhân rộng các điển h ình tiên tiến trên mọi mặt đời sống xã hội; phê phán nh ưng tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm, có những hành vi không tốt… Đặc biệt những năm gần đây thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy đ ã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác (19/5) hằng năm. Thực tiễn từ năm 2011 đến năm 2019 đã có hàng trăm tập thể và hàng nghìn cá nhân được các cấp từ Trung ương đến cơ sở biểu dương, khen thưởng và được tuyên truyền nhân rộng trên các ph ương tiện thông tin đại chúng; Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đ ã tổng hợp biên tập và phát hành 5 tập sách “Làm theo lời Bác”, tuyên truyền về những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo t ư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ và toàn x ã hội.

Nguyên tắc, phải tu d ưỡng đạo đức suốt đời. Theo Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng phải qua đấu tranh, rèn luyện bền bỉ mới thành. Người viết: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Cùng với việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, Tỉnh ủy đ ã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, quy định, hướng dẫn đối với cán bộ, đảng viên về học tập lý luận chính trị, tu d ưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống. Nhất là trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đ ã chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức, hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên hằng năm đăng ký học tập và làm theo t ư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; thường xuyên theo d õi, đánh giá việc thực hiện; lấy kết quả việc học tập và làm theo Bác làm một trong các tiêu chuẩn bình xét, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị quan tâm giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên; phát động phong trào ”cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tổ chức xin ý kiến của các tổ chức, cá nhân về sự hài lòng đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà n ước. Phát huy tốt vai tr ò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và Nhân dân trong giám sát việc tu d ưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất l ượng sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao vai tr ò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị t ư tưởng và thực hiện chức năng l ãnh đạo, giáo dục của chi bộ. Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; trong đó chú trọng việc nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt; phát huy tốt vai trò g ương mẫu, tự giác của người đứng đầu. Tinh thần đấu tranh tự phê và phê b ình có nhiều chuyển biến tích cực, đa số cán bộ, đảng viên đã mạnh dạn, thẳng thắn trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, dần khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong đấu tranh tự phê bình và phê bình. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm hằng năm của cấp ủy, tập thể lãnh đạo và cá nhân đảng viên. Qua đó làm chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, nhiều cán bộ, đảng viên đã có những hành động thiết thực, tích cực hơn trong việc tu dưỡng, rèn luyện để hoàn thiện bản thân, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Những kết quả trên đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo nhân dân các dân tộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra. Đặc biệt, sau 15 năm chia tách, Lai Châu đã có những b ước phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế tăng trưởng khá, năm 2019 đạt trên 7,5%; thu ngân sách địa phương đạt gần 2,2 ngh ìn tỷ đồng; tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt trên 36 triệu đồng, tăng 2 lần so với năm 2015; đến năm 2019 có 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Lai Châu được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Sự nghiệp văn hóa, xã hội có b ước phát triển; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 34,81% năm 2016 xuống c òn 20,12% năm 2019; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời; ưu tiên nguồn lực thực hiện các ch ương tr ình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế – xã hội vùng đặc biệt khó khăn. Thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân được xây dựng vững chắc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quan hệ đối ngoại tiếp tục được duy trì và phát triển. Lai Châu từng b ước ra khỏi t ình trạng đặc biệt khó khăn và tình trạng kém phát triển, đang từng bước phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Trong giai đoạn phát triển tới của tỉnh đang đặt ra những nhiệm vụ mới được dự báo có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn thách thức, đòi hỏi Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Trong đó công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức cần phải tiếp tục được quan tâm thực hiện đồng bộ, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa. Đặc biệt hiện nay Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, đây là dịp để cấp ủy các cấp tổng kết đánh giá sâu công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua và định hướng công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tiếp theo, với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả h ơn./.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Công Tác Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng Nhiệm Kỳ Đại Hội Xii: Triển Khai Toàn Diện, Đồng Bộ Về Chính Trị, Tư Tưởng, Đạo Đức, Tổ Chức Và Cán Bộ / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!