Đề Xuất 12/2022 # Chương Trình Hành Động Thực Hiện Các Nội Dung Hội Nghị Trung Ương 8, Khóa Xii Của Đảng / 2023 # Top 13 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Chương Trình Hành Động Thực Hiện Các Nội Dung Hội Nghị Trung Ương 8, Khóa Xii Của Đảng / 2023 # Top 13 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Chương Trình Hành Động Thực Hiện Các Nội Dung Hội Nghị Trung Ương 8, Khóa Xii Của Đảng / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Ngày 28/12/2018, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Chương trình hành động số 22-CTr/ĐUK về thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng. Toàn văn nội dung như sau:

Căn cứ các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng; căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình của Đảng bộ, Đảng ủy Khối xây dựng Chương trình hành động thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, người lao động nắm vững và triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả.

2. Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với từng tổ chức trong thực hiện; định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

3. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong Khối và người đứng đầu chủ động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và quyết tâm cao.

B. NỘI DUNG

I. TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN CÁC NỘI DUNG HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8, KHÓA XII

2. Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối và bí thư cấp ủy, người đứng đầu doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị các cấp căn cứ Nghị quyết của Trung ương, Kế hoạch 59-KH/ĐUK, ngày 09/11/2018 của Đảng ủy Khối để tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng nghiêm túc, hiệu quả (các đảng ủy trực thuộc hoàn thành trước ngày 23/12/2018, các đảng ủy cơ sở hoàn thành trước ngày 23/01/2019).

– Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo và tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng trong đoàn viên, hội viên, người lao động trên các phương tiện truyền thông của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị với các hình thức phù hợp và thường xuyên.

II. NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN

1. Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 25/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

– Nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của biển đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng, trong tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. Đa dạng hoá các hình thức, nội dung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam gắn với đảm bảo quyền chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trong toàn Khối. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia giám sát và phản biện xã hội việc thực hiện Nghị quyết.

– Tham gia rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về biển theo hướng phát triển bền vững, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với chuẩn mực luật pháp và điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Rà soát các khó khăn, vướng mắc của đơn vị đối với hệ thống chính sách, pháp luật biển, các quy định về đầu tư xây dựng, hạ tầng trên biển để đề xuất với các cấp có thẩm quyền kịp thời có giải pháp tháo gỡ, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để phát triển kinh tế biển.

– Đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học, đánh giá tiềm năng về kinh tế biển; thúc đẩy hợp tác, tranh thủ sự hỗ trợ của các đối tác, các tổ chức quốc tế và khu vực để phát triển nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng vùng biển, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại vào các ngành kinh tế biển, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

– Có kế hoạch thu hút nhân tài, đào tạo phát triển nguồn nhân lực biển chất lượng cao tại các doanh nghiệp tham gia trong lĩnh vực kinh tế biển.

          – Tập trung khai thác có hiệu quả các cảng biển và dịch vụ vận tải biển. Tham mưu với cấp có thẩm quyền trong việc quy hoạch, xây dựng, tổ chức khai thác đồng bộ, có hiệu quả các cảng biển tổng hợp, cảng trung chuyển quốc tế, cảng chuyên dùng gắn với các dịch vụ hỗ trợ; xây dựng hoàn thiện hạ tầng logistics và các tuyến đường giao thông, kết nối liên thông các cảng biển với các vùng, miền, địa phương trong nước và quốc tế. Đẩy mạnh phát triển đội tàu vận tải biển với cơ cấu hợp lý, ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu thị trường vận tải nội địa, tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng vận tải, từng bước gia tăng, chiếm lĩnh thị phần quốc tế.

          – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục nâng cao năng lực; từng bước làm chủ công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế biển trong thời kỳ mới. Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, thăm dò, gia tăng trữ lượng dầu khí; nghiên cứu, thăm dò các bể trầm tích mới, các dạng hydrocarbon phi truyền thống; gắn việc tìm kiếm, thăm dò dầu khí với điều tra, khảo sát, đánh giá tiềm năng các tài nguyên, khoáng sản biển khác, khoáng sản biển sâu, đặc biệt là các khoáng sản có trữ lượng lớn, giá trị cao, có ý nghĩa chiến lược. Nâng cao hiệu quả khai thác các tài nguyên khoáng sản biển gắn với chế biến sâu; kết hợp hài hoà giữa khai thác, chế biến với bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học biển.

          – Chú trọng phát triển kinh tế hàng hải, công nghiệp ven biển, tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường, công nghiệp nền tảng, công nghệ nguồn.

          – Nghiên cứu đầu tư xây dựng, khai thác điện gió, điện mặt trời và các dạng năng lượng tái tạo khác. Phát triển ngành chế tạo thiết bị phục vụ ngành công nghiệp năng lượng tái tạo, tiến tới làm chủ một số công nghệ, thiết kế, chế tạo và sản xuất thiết bị; ưu tiên đầu tư phát triển năng lượng tái tạo trên các đảo phục vụ sản xuất, sinh hoạt, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

– Nghiên cứu, phát triển hệ thống đô thị ven biển có cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại theo mô hình, tiêu chí tăng trưởng xanh, đô thị thông minh nhằm giải quyết tốt các vấn đề môi trường, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống để đảm bảo kết nối thông tin liên lạc trên biển với đất liền.

– Tăng cường công tác bảo đảm an toàn cho người lao động trên biển, đảm bảo công tác cứu nạn, cứu hộ kịp thời; xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vùng biển, đảo.

–  Thực hiện nghiêm túc các điều ước, thoả thuận khu vực và quốc tế về biển, đại dương mà Việt Nam đã tham gia. Tham gia nghiên cứu khoa học, khảo sát, thăm dò, khai thác tài nguyên tại các vùng biển quốc tế.

– Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trên lĩnh vực kinh tế biển.

– Đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội tại các huyện đảo, xã đảo tiền tiêu, xa bờ; nghiên cứu, đầu tư kết cấu hạ tầng biển, đảo, các khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển.

2. Kết luận 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Căn cứ vào Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 của Quốc hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, giao chỉ tiêu của Bộ chủ quản, Ủy ban Quản lý Vốn nhà nước tại doanh nghiệp và tình hình thực tiễn của doanh nghiệp, các đảng ủy trực thuộc lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của năm 2019 và chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp theo Kế hoạch số 53-KH/ĐUK, ngày 06/9/2018 và Kết luận số 200-KL/ĐUK, ngày 31/10/2018 của Đảng ủy Khối về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.

3. Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương

Đảng ủy Khối và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối về nêu gương; gắn với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên và lấy phiếu tín nhiệm. Các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội trong doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị giám sát việc thực hiện.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

– Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Khối tham mưu với Đảng ủy Khối Chương trình hành động thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng (hoàn thành trong tháng  11/2018).

– Hướng dẫn, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng (hoàn thành trong tháng 12/2018).

– Hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng bộ Khối, sự đồng thuận trong cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị để thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng (thực hiện thường xuyên).

– Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến những điển hình tiên tiến, những việc làm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả và phản ánh những nơi làm chưa tốt, kém hiệu quả để có giải pháp khắc phục (thực hiện thường xuyên).

2. Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

– Tham mưu với Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Khối chỉ đạo cấp ủy các cấp, tổ chức đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Trung ương; gắn việc thực hiện quy định này với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên, lấy phiếu tín nhiệm theo quy định. Phối hợp với Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối kịp thời xử lý nghiêm minh đối với những trường hợp vi phạm để làm gương cho cấp dưới (thực hiện thường xuyên).

– Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối tham mưu Đảng ủy Khối chỉ đạo đưa các chuyên đề vào nội dung chương trình các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đối tượng là cán bộ diện quy hoạch lãnh đạo chủ chốt của các đảng ủy trực thuộc: vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của biển đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là quyền và nghĩa vụ của mọi tổ chức, doanh nghiệp và người dân Việt Nam (thực hiện thường xuyên từ năm 2019).

3. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

Tham mưu với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng và Chương trình hành động này (thực hiện hằng năm).

4. Ban Dân vận Đảng ủy Khối

Tham mưu chỉ đạo các tổ chức chính trị- xã hội trong Khối đẩy mạnh vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia, giám sát việc thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng và Chương trình hành động này (thực hiện hằng năm).

5. Văn phòng Đảng ủy Khối

– Phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tham mưu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng (hoàn thành trong tháng 11/2018).

– Chủ trì tham mưu sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 (thực hiện định kỳ theo quy định).

6. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương

– Phối hợp với các trường Đại học để giới thiệu nhân tài, tài năng trẻ, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi có chuyên môn sâu về biển và đại dương để làm nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp thuộc ngành kinh tế biển (thực hiện từ năm 2019).

– Chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội tại các huyện đảo, xã đảo tiền tiêu, xa bờ (thực hiện từ năm 2019).

7. Các đảng ủy trực thuộc

– Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai và xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng nghiêm túc, hiệu quả (hoàn thành trước ngày 23/12/2018).

– Chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Trung ương gắn với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên, lấy phiếu tín nhiệm theo quy định (thực hiện hằng năm).

– Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tạo sự đồng thuận trong đơn vị, doanh nghiệp để thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng. Phổ biến, tuyên truyền những điển hình tiên tiến, những việc làm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, phản ánh những nơi làm chưa tốt, kém hiệu quả để có giải pháp khắc phục. Chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng trên các phương tiện truyền thông nội bộ của doanh nghiệp (thực hiện từ năm 2019).

– Đưa các chuyên đề vào nội dung chương trình các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đối tượng là cán bộ diện quy hoạch lãnh đạo chủ chốt của đơn vị: Vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của biển đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là quyền và nghĩa vụ của mọi tổ chức, doanh nghiệp và người dân Việt Nam (thực hiện thường xuyên từ năm 2019).

– Các cấp ủy, doanh nghiệp, ngân hàng tích cực tham gia xây dựng chiến lược chuyên ngành và triển khai có hiệu quả để mở rộng quy mô và lợi thế của doanh nghiệp, góp phần tích cực để hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. Cấp ủy các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng cần rà soát, bổ sung, điều chỉnh chiến lược kinh doanh, phát triển doanh nghiệp theo tinh thần của Nghị quyết 36-NQ/TW này (thực hiện từ năm 2019).

Các đảng ủy trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cụ thể hóa các nội dung có lộ trình và phân công cụ thể.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng và Chương trình hành động này, các đảng ủy trực thuộc và lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối chủ động triển khai thực hiện; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện; báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền đối với những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

2. Các ban, đơn vị Đảng ủy Khối căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đôn đốc thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng và Chương trình hành động này, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối./.

Hội Nghị Cán Bộ Toàn Quốc Học Tập, Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Các Nội Dung Hội Nghị Trung Ương 8, Khóa Xii Của Đảng / 2023

Nhằm giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ, nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8, khoá XII của Đảng, ngày 23/11/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính tại Hà Nội và các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu Trường Đại học Cần Thơ, là điểm cầu thuộc Thành ủy Cần Thơ, Hội nghị diễn ra tại Hội trường 4, Nhà Điều hành với sự tham dự của các thành viên Đảng ủy-Ban Giám hiệu; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Trường; các đồng chí là Trưởng đơn vị trực thuộc Trường và các đồng chí Trưởng và Phó các đoàn thể cấp trường.

Các đảng viên, cán bộ chủ chốt của Trường Đại học Cần Thơ tham gia học tập Nghị quyết

Trong hai ngày 23 và 24/11/2018, Hội nghị đã quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng; triển khai quán triệt, thực hiện Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; trình bày dự thảo chương trình của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; trình bày dự thảo chương trình của Thành ủy thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.  

(Tin, ảnh: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng)

Chương Trình Hành Động Thực Hiện Các Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa Xii Trong Tập Đoàn Công Nghiệp Than / 2023

LTS: Ngày 18/12/2017, đồng chí Lê Minh Chuẩn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đã ký ban hành Chương trình hành động số 28-CTr/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn về “Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam”. Tạp chí Than – Khoáng sản Việt Nam xin đăng toàn văn Chương trình hành động như sau:

Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành các nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Trung ương lần thứ sáu, gồm có:

– Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

– Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

– Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

– Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới

Thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/ĐUK và số 15-CTr/ĐUK, ngày 30/11/2017 của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Căn cứ vào đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn xây dựng Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nghiêm túc, sâu rộng trong Tập đoàn TKV để cán bộ, đảng viên thống nhất nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực,hiệu quả; đổi mới, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; triển khai công tác dân số trong tình hình mới. Từ đó, mỗi cấp ủy đảng có chương trình hành động và mỗi cán bộ, đảng viên có tư duy và hành động cụ thể để triển khai thực hiện tốt các nghị quyết tại chi, đảng bộ, đơn vị trong toàn Tập đoàn TKV.

2. Trên cơ sở chủ trương, các nội dung chỉ đạo tại các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII để cụ thể hoá thành các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng bộ Tập đoàn và các chi, đảng bộ cơ sở trong toàn Tập đoàn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

3. Xây dựng chương trình hành động có trọng tâm, trọng điểm, có giải pháp khả thi, có lộ trình và phân công cụ thể trách nhiệm các cơ quan, đơn vị thực hiện, với mục tiêu thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn để góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã đề ra.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

I. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

– Đảng uỷ Tập đoàn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và ban hành Chương trình hành động của Đảng bộ Tập đoàn thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cùng với Chương trình hành động của Đảng ủy Tập đoàn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn Tập đoàn xong trước 15/12/2017.

– Các chi, đảng uỷ trực thuộc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, đảng viên trong chi, đảng bộ; xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, hoàn thành trong tháng 01/2018.

– Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Tập đoàn có kế hoạch hành động cá nhân thực Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu, hoàn thành trong tháng 01/2018.

– Triển khai kế hoạch tuyên truyền từ nay đến năm 2020 trong toàn Đảng bộ Tập đoàn về các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, duy trì chế độ theo dõi, đôn đốc thường xuyên việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các chương trình hành động của các chi, đảng uỷ trực thuộc; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện.

– Đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp uỷ và Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Tập đoàn về nội dung kiểm tra, giám sát các cấp ủy đảng, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp uỷ về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu Tập đoàn TKV giai đoạn 2017 – 2020, Quy định 69-QĐ/TW, ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối, Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII của Đảng ủy Tập đoàn.

II. Triển khai thực hiện nội dung các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. hực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

– Tổ chức quán triệt đến từng chi bộ, thống nhất nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Tập đoàn về chủ trương của Đảng trong tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của tổ chức đảng, doanh nghiệp, đơn vị, đoàn thể chính trị – xã hội tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, doanh nghiệp, đơn vị và đoàn thể chính trị – xã hội; phát huy quyền làm chủ của người lao động. Sắp xếp lại lao động gắn với tinh giảm lao động quản lý, phục vụ, phụ trợ, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, viên chức; giảm chi phí quản lý, góp phần giảm giá thành.

– Đảng uỷ Tập đoàn và các cấp uỷ trong toàn Tập đoàn lãnh đạo thực hiện thắng lợi Đề án tái cơ cấu Tập đoàn TKV giai đoạn 2017 – 2020; kiện toàn hệ thống chính trị sau khi sắp xếp, tái cơ cấu. Thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 04-NQ/ĐU, ngày 15/3/2016 của Đảng ủy Tập đoàn “Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý lao động giai đoạn 2016 – 2020” gắn với thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/ĐU, ngày 02/3/2017 của Đảng ủy Tập đoàn “Về tập trung lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; lãnh đạo xây dựng và ban hành Nghị quyết về chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2018 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

– Đảng ủy Tập đoàn lãnh đạo thực hiện Quy định 69-QĐ/TW, ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương “về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối”, triển khai đồng bộ trong toàn Tập đoàn.

– Các cấp ủy đảng rà soát, bổ sung, kiện toàn các quy chế, quy định trong mối quan hệ công tác của các tổ chức trong hệ thống chính trị của đơn vị, tránh tình trạng chồng chéo, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức; lãnh đạo xây dựng các cơ chế, chính sách trong công tác cán bộ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong đơn vị. Cảnh giác và chủ động có giải pháp ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và phần tử xấu.

– Đảng uỷ Tập đoàn và các cấp uỷ trong toàn Tập đoàn định kỳ tổng hợp những vướng mắc, bất cập trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước.

– Từ nay đến năm 2020, phải tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi Chương trình số 08-CTr/ĐU, ngày 08/8/2016 của Đảng ủy Tập đoàn về “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII trong Tập đoàn TKV”.

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và cơ cấu lại doanh nghiệp, đơn vị trong Tập đoàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước. Lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm, hiệu quả các tồn tại, yếu kém trong những năm qua, đặc biệt là việc xử lý các doanh nghiệp, đơn vị, các dự án, công trình đầu tư không hiệu quả, hiệu quả sản xuất kinh doanh kém.

– Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ và người đứng đầu doanh nghiệp, đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

2. Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

– Các đơn vị sự nghiệp trong Tập đoàn không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, nhiều năm qua đã tự chủ về tài chính. Đây là ưu điểm giúp cho các đơn vị sự nghiệp trong Tập đoàn ổn định và phát triển trong những năm qua.

– Trong thời gian tới, Tập đoàn tiếp tục chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp đổi mới, nâng cao năng lực tự chủ, phục vụ tốt cho các đơn vị trong Tập đoàn nhất là trong công tác tư vấn, chuyển giao công nghệ tiên tiến của các công ty tư vấn, viện khoa học; thực hiện tốt Nghị quyết số 19-NQ/ĐU, ngày 02/3/2017 của Đảng ủy Tập đoàn “Về tập trung lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

3. Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.

– Tiếp tục đẩy mạnh công tác đổi mới trong các trường đào tạo trong Tập đoàn, phục vụ tốt cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

– Tổ chức quán triệt đến từng chi bộ, thống nhất nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Tập đoàn về chủ trương của Đảng trong việc nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của nhân dân nói chung, của cán bộ, đảng viên, CNVC và người lao động trong Tập đoàn nói riêng.

4. Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 “về công tác dân số trong tình hình mới”. C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Giai đoạn 2018 – 2020, tập trung chỉ đạo kiện toàn hệ thống y tế cơ sở trong Tập đoàn theo Chỉ thị số 233/CT-TKV, ngày 01/12/2017 của Tổng giám đốc Tập đoàn. Nâng cao chất lượng công tác quản lý sức khỏe cho người lao động. Chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, phòng chống bệnh nghề nghiệp, làm tốt công tác điều dưỡng và phục hồi chức năng lao động cho CNVC và người lao động.

– Bệnh viện Than – Khoáng sản Việt Nam thực hiện các chỉ đạo của Bộ Y tế, Tập đoàn TKV (theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐTV, ngày 14/11/2017 của Hội đồng thành viên Tập đoàn và văn bản số 5964/TKV-TCNS, ngày 14/12/2017 của Tổng giám đốc Tập đoàn) trong việc xây dựng Bệnh viện trở thành một địa chỉ tin cậy trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CNVC và người lao động trong Tập đoàn; phấn đấu trở thành Bệnh viện đầu ngành về công tác rửa phổi cho người bệnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, bác sỹ, nhân viên y tế theo lời dạy của Bác Hồ “ Thày thuốc phải như mẹ hiền”, có năng lực chuyên môn vững vàng, tiếp cận trình độ quốc tế.

– Các cấp ủy Đảng chỉ đạo thực hiện tốt việc quản lý an toàn thực phẩm, tham gia tích cực phòng chống ma túy trong công nhân lao động, nhất là công nhân trẻ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng các phong trào rèn luyện sức khỏe thân thể, nếp sống văn minh, lành mạnh. Triển khai tốt các giải pháp phòng chống thiên tai, bão, lũ, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 17-NQ/ĐU, ngày 01/3/2017 của Đảng ủy Tập đoàn “ Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác an toàn lao động trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020″.

– Tổ chức quán triệt đến từng chi bộ, thống nhất nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Tập đoàn về chủ trương của Đảng trong việc giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế – xã hội; duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững.

– Ban Nữ công Công đoàn và Ban VSTBPN các cấp trong Tập đoàn TKV cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con. Nâng cao nhận thức, thực hành về bình đẳng giới; đẩy mạnh truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Đẩy mạnh truyền thông, giáo dục về dân số, sức khỏe sinh sản, giúp cho CNVC và người lao động có kiến thức và kỹ năng về dân số, sức khỏe sinh sản đúng đắn, có hệ thống nhất là đối với thế hệ trẻ trong đơn vị và Tập đoàn.

1. Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc trong toàn Đảng bộ Tập đoàn các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động này.

2. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn và đồng chí bí thư các chi, đảng ủy cơ sở trong toàn Tập đoàn chỉ đạo việc cụ thể hóa Chương trình hành động này để xây dựng chương trình hành động của đơn vị mình sát với tình hình ở chi, đảng bộ, ở đơn vị và tổ chức thực hiện, có lộ trình từng nội dung, nhiệm vụ thiết thực và hiệu quả.

3. Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Tập đoàn tham mưu tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong Đảng bộ Tập đoàn; xây dựng và chủ trì triển khai kế hoạch tuyên truyền trong toàn Tập đoàn từ nay đến năm 2020 về các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động này.

4. Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Tập đoàn và Ủy ban kiểm tra các chi, đảng uỷ trực thuộc tham mưu cho cấp uỷ nội dung kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và người đứng đầu cấp uỷ về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động này.

5. Các ban của Đảng ủy Tập đoàn, các ban chuyên môn của Tập đoàn và các tổ chức chính trị – xã hội trong Tập đoàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện Chương trình hành động có hiệu quả.

6. Văn phòng Đảng uỷ Tập đoàn chủ trì phối hợp cùng Ban Tuyên giáo, các ban xây dựng Đảng của Đảng uỷ Tập đoàn thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn và tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện./.

Kế Hoạch Học Tập, Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Các Nội Dung Hội Nghị Trung Ương 8, Khóa Xii / 2023

Ngày 09/11/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng (Kế hoạch số 59 – KH/ĐUK). Toàn văn Kế hoạch như sau:

Thực hiện Hướng dẫn số 72-HD/BTGTW, ngày 02/11/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng; Quy định số 14-QĐi/ĐUK, ngày 11/4/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương do Đảng ủy Khối tổ chức, Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai và xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

– Giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

2. Yêu cầu

– Các cấp ủy tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt phải thiết thực, hiệu quả, theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng. Đẩy mạnh hình thức tổ chức hội nghị trực tuyến để triển khai học tập.

– Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

II. HỘI NGHỊ DO ĐẢNG ỦY KHỐI TỔ CHỨC

1. Hình thức, thời lượng, thời gian: Hội nghị trực tuyến, kết nối với Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng vào 01 ngày, ngày 23/11/2018 (đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức từ 7h30; buổi sáng từ 8h00 – 11h30; buổi chiều từ 14h00 – 17h00).

2. Nội dung:

– Quán triệt, triển khai: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 25/10/2018 về Chiến lược Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Báo cáo viên: đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Địa điểm: tổ chức tại 03 điểm cầu:

– Điểm cầu 1: Hội trường Tổng công ty Hạ tầng mạng VNPT – NET, số 30 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

– Điểm cầu 2: Hội trường Tòa nhà VNPT, số 57 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội.

– Điểm cầu 3: Hội trường VNPT, số 42 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, Tp Hồ Chí Minh.

4. Đối tượng tham dự:

– Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

– Các đảng ủy trực thuộc gồm: Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ; Chủ tịch và các thành viên HĐTV/HĐQT; Ban Tổng giám đốc/điều hành, kiểm soát viên; trưởng, phó các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội; trưởng, phó các ban xây dựng đảng và Văn phòng đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối.

– Báo cáo viên Đảng ủy Khối.

– Cán bộ, đảng viên Cơ quan Đảng ủy Khối.

5. Chương trình hành động của Đảng ủy Khối:

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao Ban Tuyên giáo phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Khối xây dựng Chương trình hành động của Đảng ủy Khối theo các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng, hoàn thành dự thảo vào ngày 21/11/2018.

6. Tài liệu: Chương trình hội nghị; Tài liệu nghiên cứu các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng dành cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên; dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy Khối theo các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

7. Phân công công tác chuẩn bị:

7.1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối:

Chủ trì tham mưu tổ chức Hội nghị. Phối hợp cùng Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các đảng ủy trực thuộc chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị. Phân công lãnh đạo và cán bộ của Ban tại các điểm cầu ở Hà Nội, phụ trách công tác tổ chức, quản lý và điểm danh học viên trong các buổi học tập.

7.2. Văn phòng Đảng ủy Khối:

Chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị:

– Kinh phí tổ chức hội nghị; mua 1.200 cuốn Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng dành cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên (do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành); in ấn, gửi tài liệu cho các đảng ủy trực thuộc và các điều kiện khác đảm bảo cho hội nghị.

– Phân công lãnh đạo và cán bộ của Văn phòng phụ trách công tác đón tiếp đại biểu, hậu cần tại các điểm cầu ở Hà Nội và phụ trách đón tiếp đại biểu, công tác tổ chức, quản lý và điểm danh học viên điểm cầu tại Thành phố Hồ Chí Minh.

7.3. Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam:

– Chỉ đạo bộ phận kỹ thuật kết nối điểm cầu của Trung ương tới điểm cầu của Đảng ủy Khối và các đảng bộ trực thuộc.

– Bố trí địa điểm, cơ sở vật chất, đội ngũ kỹ thuật trực tại các điểm cầu.

8. Viết thu hoạch cá nhân:

– Cán bộ, đảng viên tham gia Hội nghị học tập, quán triệt do Đảng ủy Khối tổ chức tự nghiên cứu tài liệu, viết thu hoạch cá nhân và nộp về các đảng ủy trực thuộc trước ngày 01/12/2018. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế, nguyên nhân), những điểm mới, mục tiêu, giải pháp trong các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng, liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân. Chú trọng đề xuất, kiến nghị về các giải pháp thực hiện ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

– Đồng chí bí thư cấp ủy và người đứng đầu chính quyền các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo và dám chịu trách nhiệm. Gửi về Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo) trước ngày 31/12/2018.

III. HỘI NGHỊ DO CÁC ĐẢNG ỦY TRỰC THUỘC, ĐẢNG ỦY CƠ SỞ TỔ CHỨC

1. Nội dung, tài liệu học tập, quán triệt:

– Nội dung như mục 2, phần II của Kế hoạch này.

– Tài liệu học tập, quán triệt: Tài liệu nghiên cứu, Tài liệu học tập, Tài liệu hỏi-đáp về các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng (do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành); Chương trình hành động của cấp ủy. Trong các hội nghị học tập, quán triệt người học được cung cấp tài liệu trước.

2. Chương trình hành động của cấp ủy:

3. Thời gian tổ chức hội nghị và đối tượng tham dự:

3.1. Hội nghị do các đảng ủy trực thuộc tổ chức:

a) Đối với các đảng ủy trực thuộc kết nối trực tuyến với Hội nghị học tập, quán triệt của Trung ương và của Đảng ủy Khối:

Đăng ký tham gia hội nghị với Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo) trước ngày 20/11/2018; chạy thử kiểm tra kỹ thuật các điểm cầu từ 14h00 ngày 22/11/2018.

– Thành phần dự hội nghị tại các điểm cầu của đơn vị:

+ Các đồng chí thuộc đối tượng tham dự tại Hội nghị do Đảng ủy Khối tổ chức.

+ Các thành phần khác do đảng ủy trực thuộc quyết định triệu tập.

* Đồng chí Bí thư Đảng ủy chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức hội nghị (trường hợp đặc biệt, đồng chí Bí thư vắng thì phải có lý do và báo cáo Đảng ủy Khối); đảm bảo thành phần, số lượng đại biểu tham dự hội nghị, tránh tình trạng kết hợp tổ chức các nội dung công việc khác của đơn vị trong thời gian hội nghị.

b) Đối với các đảng ủy trực thuộc tự tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt:

– Thành phần triệu tập: do đảng ủy quyết định (trừ các đồng chí đã tham gia Hội nghị học tập, quán triệt do Đảng ủy Khối tổ chức).

– Thời hạn hoàn thành: trước ngày 23/12/2018.

3.2. Hội nghị do đảng ủy cơ sở tổ chức:

– Thành phần triệu tập: Toàn thể cán bộ, đảng viên của đảng bộ cơ sở (trừ các đồng chí đã tham gia Hội nghị học tập, quán triệt do cấp trên tổ chức).

– Tổ chức hội nghị tại hội trường về các nội dung như trên (mục 1, phần III) với thời lượng như đối với các đảng ủy trực thuộc (tiết b, điểm 3.1).

– Thời hạn hoàn thành: trước ngày 23/01/2019.

4. Báo cáo viên:

5. Viết thu hoạch cá nhân:

– Bí thư, cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo, bảo đảm việc viết thu hoạch đầy đủ.

– Cán bộ, đảng viên tham gia các hội nghị học tập, quán triệt phải viết thu hoạch cá nhân và nộp về các đảng ủy trực thuộc chậm nhất 7 ngày kể từ ngày kết thúc hội nghị. Nội dung viết thu hoạch như mục 8, phần II của Kế hoạch này.

– Bí thư cấp ủy và người đứng đầu chính quyền các đơn vị trực thuộc các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng xây dựng kế hoạch hành động thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII như mục 8, phần II của Kế hoạch này.

– Đảng ủy trực thuộc phải tổ chức học tập, quán triệt bằng hình thức thích hợp cho các cán bộ, đảng viên chưa có điều kiện tham gia các hội nghị học tập, quán triệt do Đảng ủy Khối và đảng ủy trực thuộc tổ chức. Những đối tượng này phải viết thu hoạch cá nhân đầy đủ và nộp về đảng ủy trực thuộc.

– Việc tham gia học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII và viết thu hoạch cá nhân được coi là một căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm.

– Các đảng ủy trực thuộc báo cáo việc viết thu hoạch cá nhân về Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo) trước ngày 01/02/2019 để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

6. Kinh phí tổ chức hội nghị

Kinh phí tổ chức hội nghị lấy từ nguồn kinh phí phục vụ việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng trong kế hoạch hằng năm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ cấp ủy các cấp chủ trì và chịu trách nhiệm đối với việc học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

2. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối: kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt; việc xây dựng và thực hiện chương trình hành động; báo cáo với Trung ương theo quy định.

3. Văn phòng và các ban, đơn vị Đảng ủy Khối: thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Các đảng ủy trực thuộc:

– Căn cứ kế hoạch của Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai; xây dựng chương trình hành động theo các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII.

– Tổ chức học tập, quán triệt và thông qua chương hành động của đảng bộ mình; báo cáo kết quả học tập, quán triệt, chương trình hành động của cấp ủy, kế hoạch hành động của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền về Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo) trước ngày 01/02/2019.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Chương Trình Hành Động Thực Hiện Các Nội Dung Hội Nghị Trung Ương 8, Khóa Xii Của Đảng / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!