Đề Xuất 5/2022 # Chương Trình Hành Động Của Chi Bộ Mầm Non Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ Xi # Top Like

Xem 19,800

Cập nhật nội dung chi tiết về Chương Trình Hành Động Của Chi Bộ Mầm Non Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ Xi mới nhất ngày 23/05/2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 19,800 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Xây Dựng Và Phát Triển Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Theo Tinh Thần Nghị Quyết Đại Hội Xi Của Đảngpgs, Ts. Phạm Công Nhất
 • Hà Nội: Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương Về Xây Dựng Giai Cấp Công Nhân
 • Chương Trình Hành Động Số 38 Ctrhđ/tu Ngày 08/07/2008 Của Ban Chấp Hành Đảng Bộ Thành Phố Về Thực Hiện Nghị Quyết Số 20
 • Đại Biểu Các Tôn Giáo Nghiên Cứu Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng
 • Tạp Chí Dân Vận Số 11/2015
 • ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Thắng Lợi, ngày 20 tháng 8 năm 2011

  CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHI BỘ MẦM NON THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI

  Thực hiện nghị quyết của BCH Đảng uỷ về việc học tập quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Đảng .

  Căn cứ tình hình thực tế của chi bộ. Chi bộ mầm non xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:

  I. MỤC TIÊU

  – Quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức và toàn xã hội những quan

  điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XXIII, của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Xã lần thứ XXVII đã đề ra, thống nhất trong nhận thức và hành động nhằm huy động toàn xã hội tập trung chăm lo sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

  – Thực hiện “chuẩn hóa, hiện đại hóa” trong quá trình phát triển giáo dục và

  đào tạo, phát triển quy mô lớp học phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương; phát triển hợp lý giữa giáo dục nhà trường gia đình cộng đồng, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, đáp ứng được yêu cầu nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực của địa phương, yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

  – Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giáo viên; đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, trong đó chú ý nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức tác phong, chất lượng chuyên môn nghiệp vụ và hiệu quả giáo dục.

  – Thực hiện công bằng trong giáo dục, đẩy lùi bệnh thành tích. Đẩy mạnh

  xã hội hóa, làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể.

  – Trong chỉ đạo thực hiện vừa tập trung giải quyết những khó khăn trước

  mắt, vừa duy trì và nâng cao các chỉ tiêu phấn đấu. Hàng năm phải xác định

  được khâu đột phá để tạo sự chuyển biến và phát triển bền vững. Phấn đấu

  đến năm 2012 trường đạt tỷ lệ trẻ nhà trẻ ra nhóm bằng tỷ lệ chung toàn huyện.

  II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU 1. Tổ chức triển khai, quán triệt trong CBQL- GV- NV, khối nhóm lớp và nhân dân nhằm tạo ra sự thống nhất trong nhận thức và hành động thực hiện các chủ trương đường lối, mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra.

  Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ , sự chỉ đạo và quản

  lý của BGH nhà trường, sự phối hợp của giáo viên nhân viên. Phát huy vai trò của, Ban đại diện cha mẹ học sinh, các đoàn thể quần chúng trong công tác huy động học sinh ra lớp. Hàng năm tổ chức tốt Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường

  Đẩy mạnh việc tuyên truyền các chủ trương phân học sinh học khu trung tâm và các khu lẻ, về xã hội hóa giáo dục để các cấp ủy cơ sở, và nhân dân có nhận thức đúng, thực hiện hiệu quả các chủ trương trên. Tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của gia đình trong việc phối hợp chặt chẽ với nhà trường chăm lo việc giáo dục học sinh, huy động học sinh ra lớp. Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non vào năm 2013, thu hút trẻ nhà trẻ tới nhóm 75%, mẫu giáo 100%, các cháu 6 tuổi lên tiểu học 100%

  2. Tích cực tham mưu các cấp lãnh đạo đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục:

  Tạo sự chuyển biến rõ nét trong phát triển sự nghiệp giáo dục mầm non cả về quy mô và chất lượng, tạo bước chuyển biến vững chắc và toàn diện. Nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ bằng nhiều hình thức thích hợp.

  Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cho việc dạy học.

  Tiếp tục thực hiện chương trình đổi mới. Nâng cao chất lượng dạy và học, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động dạy học.

  3. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục

  Tổ chức thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán

  bộ quản lý giáo dục. Đổi mới tăng cường, công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn trong nhà trường. Căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ công chức và chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non để đánh giá, phân loại giáo viên hàng năm, kịp thời củng cố nâng chất giáo viên yếu kém.

  Xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực phẩm chất của đội ngũ cán bộ quản

  lý, phấn đấu đến năm 2013 có 66 % cán bộ quản lý có trình độ đại học, 85% giáo viên có trình độ cao đẳng trở lên. Hàng năm phân công công tác có luân chuyển giáo viên cho phù hợp thực tế của nhà trường.

  4. Tăng cường đổi mới công tác quản lý giáo dục.

  Tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ và nâng cao năng lực quản lý giáo dục. Tăng cường trật tự kỷ cương trong nhà trường và toàn bộ CBQL kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực.

  Thực hiện việc phân cấp quản lý giáo dục, phát huy tính chủ động của nhà trường, thực hiện chế độ tài chính và tự chịu trách nhiệm của nhà trường . Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý và chỉ đạo chuyên môn. Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào các mặt quản lý nhà trường. Phát huy hiệu quả trao đổi thông tin qua mạng Internet.

  Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng khen thưởng các lớp, nhóm

  tiêu biểu. Bên cạnh đó, chú trọng khen thưởng thi đua từng mặt cho những cá nhân có sức phấn đấu vươn lên.

  5. Huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển cho giáo dục. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục

  Chi bộ và BGH,GV có trách nhiệm trong việc huy động, tổ chức mọi tầng lớp nhân dân tham gia vào sự nghiệp giáo dục thông qua các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm. Xây dựng phối hợp hoạt động giữa nhà trường với các đoàn thể chính trị, xã hội.

  Tăng cường giáo dục trẻ khuyết tật hòa nhập, Chăn sóc dạy trẻ khuyết tật tới trường.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Chi bộ tổ chức quán triệt chương trình hành động của chi bộ tới toàn thể Đảng viên CBQL, GV, nhân viên chương trình hành đông của chi bộ sớm đi vào cuộc sống.

  3. BGH phối hợp với chi bộ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiên chương trình hành đông của chi bộ.

  TM/ CHI BỘ

  Bí Thư Nguyễn Thị Huyền

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chỉ Thị Về Nhiệm Vụ Chủ Yếu Năm Học 2022
 • Tạp Chí Dân Vận Số 5/2016
 • Chính Sách Dân Tộc, Tôn Giáo Của Đảng Là Sự Gắn Bó Giữa “ý Đảng, Lòng Dân”
 • Khảo Sát Xây Dựng Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Đảng Bộ Khối Các Cơ Quan Trung Ương Về “nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Dân Vận Của Đảng Bộ Các Cơ Quan Nhà Nước” Tại Đảng Bộ Bộ Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Và Đảng Bộ Cơ Quan Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam
 • Ngành Du Lịch Cụ Thể Hóa Nghị Quyết Đh Đảng Xii Thành Các Mục Tiêu Hành Động
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Chương Trình Hành Động Của Chi Bộ Mầm Non Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ Xi trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100