Đề Xuất 5/2022 # Câu Hỏi Nhận Định Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật # Top Like

Xem 14,850

Cập nhật nội dung chi tiết về Câu Hỏi Nhận Định Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật mới nhất ngày 20/05/2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 14,850 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Quy Định Về Xây Dựng Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật ?
 • Vì Sao Thanh Tra Sở Xây Dựng Tỉnh Bà Rịa
 • Tiểu Luận Về Vấn Đề Xóa Đói Giảm Nghèo
 • Xóa Đói Giảm Nghèo Bền Vững, Chống Tái Nghèo
 • Việc Thực Hiện Chính Sách Trợ Giúp Pháp Lý Trong Các Chương Trình Giảm Nghèo Giai Đoạn 2005
 • 1

  BÀI LÀM MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

  Mọi chủ thể đều có thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật.

  – Nhận định sai

  – Vì chỉ có những các cơ quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân được nhà nước trao

  quyền mới có quyền ban hành văn bản pháp luật.

  2 Mọi văn bản pháp luật có thể đánh số theo loại văn bản, theo loại việc hoặc đánh

  số tổng hợp.

  – Nhận định sai

  – Vì căn cứ vào điều 7 Luật BHVBQPPL năm 2008 văn bản quy phạm pháp luật chỉ

  được đánh số theo loại văn bản.

  3

  Ký thay được áp dụng khi cấp trên uỷ quyền cho cấp dưới ký khi vắng mặt.

  Nhận định Sai

  vì: theo điều 10 nghị định 110/2004/NĐ-CP về Công tác văn thư quy định: “ở

  cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, tổ

  chức có thẩm quyền ký tất cả các văn bản của cơ quan tổ chức. Người đứng đầu

  cơ quan, tổ chức có thể giao cho cấp phó của mình ký thay (KT.) các văn bản

  thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách.

  4 Văn bản quy phạm pháp luật luôn có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày công bố

  hoặc ký ban hành.

  5

  Nhận định Sai

  Mọi Văn bản quy phạm pháp luật bắt buộc phải đăng công báo.

  – Nhận định sai

  – Vì căn cứ vào điều 78 Luật BHVBQPPL năm 2008 các văn bản quy phạm pháp

  luật có nội dung thuộc bí mật nhà nước hoặc văn bản có định biện pháp trong tình

  trạng khẩn cấp có thể không đăng công báo vẫn phát sinh hiệu lực thi hành.

  6 Thời hạn đăng công báo văn bản quy phạm pháp luật là trong vòng 15 ngày kể từ

  ngày công bố hoặc ngày ký ban hành văn bản.

  – Nhận định sai

  – Vì theo Điều 13 NĐsố :100/2010/NĐ-CP quy định về công báo:

  Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản, Văn phòng chính phủ

  có trách nhiệm đăng Vb đó trên công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt

  nam.

  Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản, Văn phòng UBND cấp

  tỉnh có trách nhiệm đăng Vb đó trên công báo cấp tỉnh

  7

  Trong mọi trường hợp đều có thể áp dụng hiệu lực hồi tố.

  – Nhận định sai

  – Vì theo Điều 79. Hiệu lực trở về trước của văn bản quy phạm pháp luật,quy

  định

  1. Chỉ trong những trường hợp thật cần thiết, văn bản quy phạm pháp luật mới

  được quy định hiệu lực trở về trước.

  2. Không được quy định hiệu lực trở về trước đối với các trường hợp sau đây:

  a) Quy định trách nhiệm pháp lý mới đối với hành vi mà vào thời điểm thực hiện

  hành vi đó pháp luật không quy định trách nhiệm pháp lý;

  b) Quy định trách nhiệm pháp lý nặng hơn

  8 Văn bản quy phạm pháp luật luôn được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời

  điểm văn bản đó đang có hiệu lực.

  – Nhận định sai

  – Vì căn cứ vào điều 83 Luật BHVBQPPL năm 2008 trong trường hợp văn bản có

  quy định hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó mà không phải chỉ áp

  dụng đối với các hành vi xảy tại văn bản đó đang có hiệu lực.

  9 Mọi văn bản quy phạm pháp luật phải qua thủ tục ra lệnh công bố trước khi ban

  hành.

  – Nhận định sai

  – Vì căn cứ vào điều 57 Luật BHVBQPPL năm 2008 thủ tục công bố văn bản quy

  phạm pháp luật được áp dụng đối với luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội,

  UBTV Quốc hội.

  10 Thẩm tra là thủ tục bắt buộc đối với mọi dự thảo của văn bản quy phạm pháp luật.

  – Nhận định sai

  – Vì căn cứ vào điều 41 Luật BHVBQPPL năm 2008 Thủ tục thẩm tra áp dụng đối

  với dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, UBTV Quốc hội;

  Căn cứ vào điều 27, điều 31 Luật BHVBQPPL của HĐND và UBND năm 2004 thủ tục

  thẩm tra áp dụng cho dự thảo nghị quyết của HĐND cấp tỉnh và cấp huyện.

  Còn các văn bản quy phạm pháp luật khác không áp dụng thủ tục thẩm tra

  11 Văn bản áp dụng pháp luật luôn có hiệu lực thi hành ngay.

  – Nhận định sai

  – Vì Căn cứ điều 83 luật BHVBQPPL năm 2008 về VBQPPL được áp dụng từ thời

  điểm bắt đầu có hiệu lực.

  12 Văn bản áp dụng pháp luật mới được ban hành thì không làm mất hiệu lực của

  những văn bản áp dụng pháp luật khác.

  – Nhận định sai

  – Vì Căn cứ vào điều 83 luật Ban Hành VBQPPL năm 2008 quy định do tính chất cá

  biệt nên khi có hiệu lực Văn Bản áp dụng PL không làm mất hiệu lực của những Văn

  Bản áp dụng PL khác tuy nhiên có một số ngoại lệ như VB mới thay thế Văn Bản cũ

  do cách giải quyết cùng một sự việc có khác nhau.

  13 Mọi chủ thể đều có thẩm quyền ban hành văn bản hành chính.

  – Nhận định sai

  – Vì Thẩm quyền BHVB hành chính không được PL quy định cụ thể tuy nhiên căn cứ

  vào hoạt động thực tiễn thẩm quyền BHVB hành chính được xác trong quá trình điều

  hành đ/v cơ quan đơn vị thuộc cùng một hệ thống chủ thể quản lý hành chính nhà nước

  có thẩm quyền Ban hành một số VB hành chính.

  14 Mọi chủ thể đều có thẩm quyền kiểm tra văn bản pháp luật.

  – Nhận định sai

  – Vì Căn cứ thẩm quyền này được quy định trong nhiều VB khác nhau như hiếm pháp

  , điều 87 Luật BHVBQPPL năm 2008 tính quyền lực trong hoạt động này thực hiện bởi

  các chủ thể có thẩm quyền của nhà nước.

  15 Kiểm tra văn bản pháp luật là hoạt động mang tính quyền lực nhà nước.

  – Nhận định đúng

  – Vì Căn cứ vào Điều 87 luật Ban Hành VBQPPL năm 2008 hoạt động kiểm tra phải

  do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành để xem xét về tính hợp hiến, hợp

  pháp,… của văn bản pháp luật và kịp thời xử lý các vi phạm bằng các văn bản pháp

  luật khác, như: Quyết định bãi bỏ, hủy bỏ văn bản…

  16 VB qui định chi tiết thi hành phải được soạn thảo cùng với dự án luật, pháp lệnh,

  trước khi ban hành.

  – Nhận định đúng

  – Vì căn cứ vào điều 8 Luật BHVBQPPL năm 2008 quy định: “Văn bản quy phạm

  pháp luật phải được quy định cụ thể để khi văn bản đó có hiệu lực thì thi hành được

  ngay…” tức là văn bản quy định chi tiết phải phát sinh hiệu lực cùng thời điểm với

  văn bản được quy định chi tiết.

  17 Giám đốc Sở Tư pháp được quyền ban hành quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng

  Công chứng?

  – Nhận định sai

  – Chủ tịch UBND tỉnh có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công chứng

  18 Cách đánh số tổng hợp luôn được các cơ quan Nhà nước ban hành văn bản có số

  lượng ít áp dụng?

  – Nhận định đúng

  – Vì Căn cứ theo điều 7 luật BHVBQPPL năm 2008 việc đánh số văn bản QPPPL

  phải tùy theo từng loại VB và năm ban hành .

  19 Tất cả các Nghị quyết của Quốc hội đều là văn bản quy phạm pháp luật?

  – Nhận định sai

  – Vì Căn cứ khoản 3 điều 11 quy định cụ thể NQ của Quốc hội được ban hành để QĐ

  nhiệm vụ phát triển KT-XH , dự toán ngân sách nhà nước phân bổ ngân sách TW…

  20 Nghị định của Chính phủ chỉ là loại văn bản dùng để cụ thể hoá thi hành Luật,

  Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH?

  – Nhận định sai

  – Vì căn cứ vào điều 15 Luật BHVBQPPL năm 2008 Nghị định của Chính phủ

  còn dung để quy định các vấn đề khác, như: quy định các biện pháp cụ thể để

  thực hiện chính sách kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, tài chính, tiền tệ,

  quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ,

  cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác thuộc thẩm quyền của Chính

  phủ…

  21 Chánh án TANDTC không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật?

  – Nhận định sai

  – Căn cứ vào điều 70 luật BHVBQPPL năm 2008 quy định xây dựng ban hành thông

  tư của chánh án TANDTC.

  22 Chính phủ được quyền ban hành Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật.

  – Nhận định đúng

  – Vì căn cứ vào điều 2 Luật BHVBQPPL năm 2008 Chính phủ được quyền ban

  hành Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật khi ban phối hợp ban hành cùng với

  cơ quan trung ương của tổ chức chính trị xã hội đó là nghị quyết liên tịch

  23 Văn bản pháp luật là văn bản có chứa đựng quy phạm pháp luật?

  – Nhận định đúng

  – Vì Căn cứ vào luật BHVBQPPL của HĐNDvà UBND năm 2004, điều 1 luật

  BHVBQPPL năm 2008 quy định VBQPPL là VB do cơ quan nhà nước Ban hành hoặc

  phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định trong luật

  này.

  24 Văn bản áp dụng pháp luật là văn bản chứa đựng quy phạm pháp luật.

  – Nhận định đúng

  – Vì VBADPL Do nhà nước có thẩm quyền ban hành điều chỉnh các quan hệ xã hội

  chứa đựng quy tắc cụ thể áp dụng một lần cho 1 chủ thể nhất định ban hành trên cơ sở

  VBQPPL

  25 Chủ tịch UBND có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

  – Nhận định sai

  – Vì căn cứ vào điều 2 Luật BHVBQPPL năm 2008 chỉ có các chủ thể được quy định

  tại điều 2 mới có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó thẩm quyền

  ban hành văn bản quy phạm pháp luật là thẩm quyền chung của UBND không phải là

  thẩm quyền của Chủ tịch UBND.

  26 Tất cả các cơ quan Nhà nước đều có quyền ban hành thông tư liên tịch.

  – Nhận định sai

  – Vì Căn cứ vào điều 2 luật BHVBQPPL năm 2008 quy định cơ quan ban hành thông

  tư liên tịch là của VTVKSND, CATANDTC, bộ trưởng và các thủ trưởng cơ quan ngang

  bộ.

  27 Chính phủ có quyền tự mình ban hành Nghị định qui định những vấn đề hết sức

  cần thiết nhưng chưa có điều kiện xây dựng thành luật hay pháp lệnh.

  – Nhận định đúng

  – Vì Căn cứ vào khoản 4 điều 14 luật BHVBQPPL năm 2008 quy định những vấn đề

  cần thiết nhưng chưa đủ đk xây dựng thành luật hoặc pháp lệnh để đáp ứng nhu cầu quản

  lý NN, Quản lý KT , QL XH . Việc Ban hành NĐ này phải được sự đồng ý của

  UBTVQH.

  28 Công dân có quyền đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét việc sửa

  đổi bổ sung VBQPPL.

  – Nhận định đúng

  – Vì Căn cứ Điều 93 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 quy định:

  Cơ quan nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thường

  xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật; nếu phát hiện có

  quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với tình hình

  phát triển của đất nước thì tự mình hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

  kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành.

  Cơ quan, tổ chức và công dân có quyền đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền

  xem xét việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy

  phạm pháp luật.

  29 Trong trường hợp các VB có qui định khác nhau về cùng 1 vấn đề thì áp dụng VB

  có hiệu lực PL cao hơn.

  – Nhận định đúng

  – Vì Căn cứ khoản 2 , Điều 83 luật BHQBQPPL năm 2008 Áp dụng văn bản quy

  phạm pháp luật quy định cụ thể “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có

  quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao

  hơn”.

  30 Văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực về thời gian kể

  từ ngày ký ban hành?

  – Nhận định sai

  – Vì Căn cứ vào điều 78 luật BHVBQPPL năm 2008 quy định thời điểm có hiệu lực

  của VB QPPL không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành trường hợp

  các VBQPPL quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp.

  31 Muốn soạn thảo văn bản được chính xác phải dùng từ đơn nghĩa?

  – Nhận định đúng

  – Vì Cần phải hiểu và xác định rõ tầm quan trọng của ngôn ngữ. Đây không chỉ là vấn

  đề hình thức mà ngôn ngữ còn ảnh hưởng tới nội dung của văn bản. Trước hết, người

  soạn thảo cần chú ý rằng ngôn ngữ được soạn thảo không phải chỉ để dành cho những cán

  bộ, công chức nhà nước mà phải làm cho mọi người dân ở các trình độ học vấn khác

  nhau, học vấn thấp cũng đều có thể hiểu được.

  32 UBND được quyền ban hành chỉ thị?

  – Nhận định đúng

  – Vì Căn cứ vào điều 2 luật BHVBQPPL năm 2008 quy định UBND được ban hành

  VBQPPL.

  33 Đối với văn bản không có tên loại thì phần trích yếu nằm dưới phần số, kí hiệu?

  – Nhận định đúng

  – Vì Căn cứ theo thông tư liên tịch số 55/2005 thể thức văn bản quy định cụ thể.

  34 Chánh án TANDTC không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật?

  – Nhận định sai

  – Vì Căn cứ vào điều 2 luật BHVBQPPL năm 2008 quy định Chánh án TANDTC

  được ban hành VBQPPL là thông tư, thông tư liên tịch.

  35 Văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành được gửi trực tiếp đến các đối

  tượng tiếp nhận?

  – Nhận định sai

  – Vì Căn cứ vào điều 78 của luật BHVBQPPL năm 2008 quy định chi tiết về

  VBQPPL sau khi ban hành thì phải gửi đến công báo nếu kg đưa lên công báo thì coi như

  kg có hiệu lực PL trừ trường hợp bí mật của nhà nước.

  36 Tại thời điểm Nghị định hướng dẫn chi tiết và thi hành Luật chưa có hiệu lực luôn

  áp dụng Luật.

  – Nhận định sai

  – Vì Theo luật BHVBQPPL 1996 sửa đổi năm 2002, nghị định 161 hướng dẫn áp

  dụng luật khi đã có hiệu lực nếu có lợi cho đối tượng áp dụng , nếu bất lợi thì áp dụng từ

  thời điểm NĐ có hiệu lực. .

  37 Trong trường hợp sáp nhập hai tỉnh, thì tỉnh nào áp dụng văn bản của Tỉnh đó.

  – Nhận định sai

  – Vì Căn cứ Vào khoản 2 điều 50 luật BHVBQPPL của HĐND, UBND năm 2004

  quy định ” Trong trường hợp nhiều đơn vị hành chính được sáp nhập thành một đơn vị

  hành chính mới thì văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân

  của đơn vị hành chính được sáp nhập có hiệu lực đối với đơn vị hành chính đó cho đến

  khi Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân của đơn vị hành chính mới ban hành văn bản

  quy phạm pháp luật thay thế”.

  38 Thể thức của văn bản áp dụng pháp luật bắt buộc phải có đầy đủ các thành phần

  như văn bản quy phạm pháp luật.

  – Nhận định sai

  – Vì Căn cứ theo điều 5 NĐ số 110/2004 NĐ/CP của chính phủ về công tác văn thư

  luôn trữ.

  39 Chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền đình chỉ thi hành văn bản và bãi bỏ văn bản sai

  trái của UBND cấp huyện.

  – Nhận định đúng

  – Vì Căn cứ vào hiến pháp 1992 sửa đổi năm 2001, luật BHVBQPPL năm 2008,

  NĐsố 40/2010 ngày 12/04/2010 về kiểm tra xử lý VBQPPL.

  40 Chỉ có Chủ tịch UBND mới có quyền ban hành chỉ thị là văn bản quy phạm pháp

  luật..

  – Nhận định sai

  – Vì Căn cứ vào điều 2 chỉ có UBND mới có quyền Ban hành chỉ thị là VBQPPL.

  Xem Thêm

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Cương Môn Học Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật
 • 51 Đề Tài Tiểu Luận Thuộc Bộ Môn Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật!
 • Luận Văn: Xây Dựng Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Hot
 • Bài Tập Lớn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật
 • Kinh Phí Xây Dựng, Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Của Bộ Công Thương
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Câu Hỏi Nhận Định Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100