Đề Xuất 11/2022 # Các Mẫu Kèm Thông Tư 01 / 2023 # Top 20 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 11/2022 # Các Mẫu Kèm Thông Tư 01 / 2023 # Top 20 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Các Mẫu Kèm Thông Tư 01 / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Phụ lục I

BẢNG CHỮ VIẾT TẮT TÊN LOẠI VĂN BẢN VÀ BẢN SAO (Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)

Stt

Tên loại văn bản hành chính

Chữ viết tắt

1

Nghị quyết (cá biệt)

NQ

2

Quyết định (cá biệt)

3

Chỉ thị (cá biệt)

CT

4

Quy chế

QC

5

Quy định

QyĐ

6

Thông cáo

TC

7

Thông báo

TB

8

Hướng dẫn

HD

9

Chương trình

CTr

10

Kế hoạch

KH

11

Phương án

PA

12

Đề án

ĐA

13

Dự án

DA

14

Báo cáo

BC

15

Biên bản

BB

16

Tờ trình

TTr

17

Hợp đồng

18

Công văn

19

Công điện

20

Bản ghi nhớ

GN

21

Bản cam kết

CK

22

Bản thỏa thuận

TTh

23

Giấy chứng nhận

CN

24

Giấy ủy quyền

UQ

25

Giấy mời

GM

26

Giấy giới thiệu

GT

27

Giấy nghỉ phép

NP

28

Giấy đi đường

ĐĐ

29

Giấy biên nhận hồ sơ

BN

30

Phiếu gửi

PG

31

Phiếu chuyển

PC

32

Thư công

Bản sao văn bản

1

Bản sao y bản chính

SY

2

Bản trích sao

TS

3

Bản sao lục

SL

Phụ lục II

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC VĂN BẢN (Trên một trang giấy khổ A4: 210 mm x 297 mm) (Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)

Ghi chú:

Ô số

:

Thành phần thể thức văn bản

1

:

Quốc hiệu

2

:

Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

3

:

Số, ký hiệu của văn bản

4

:

Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản

5a

:

Tên loại và trích yếu nội dung văn bản

5b

:

Trích yếu nội dung công văn

6

:

Nội dung văn bản

7a, 7b, 7c

:

Quyền hạn, chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền

8

:

Dấu của cơ quan, tổ chức

9a, 9b

:

Nơi nhận

10a

:

Dấu chỉ mức độ mật

10b

:

Dấu chỉ mức độ khẩn

11

:

Dấu thu hồi và chỉ dẫn về phạm vi lưu hành

12

:

Chỉ dẫn về dự thảo văn bản

13

:

Ký hiệu người đánh máy và số lượng bản phát hành

14

:

Địa chỉ cơ quan, tổ chức; địa chỉ E-Mail: địa chỉ Website; số điện thoại, số Telex, số Fax

15

:

Logo (in chìm dưới tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản)

Phụ lục III

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC BẢN SAO VĂN BẢN (Trên một trang giấy khổ A4: 210 mm x 297 mm) (Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)

Ghi chú:

Ô số

:

Thành phần thể thức bản sao

1

:

Hình thức sao: “sao y bản chính”, “trích sao” hoặc “sao lục”

2

:

Tên cơ quan, tổ chức sao văn bản

3

:

Số, ký hiệu bản sao

4

:

Địa danh và ngày, tháng, năm sao

5a, 5b, 5c

:

Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền

6

:

Dấu của cơ quan, tổ chức

7

:

Nơi nhận

Phụ lục IV

MẪU CHỮ VÀ CHI TIẾT TRÌNH BÀY THỂ THỨC VĂN BẢN VÀ THỂ THỨC BẢN SAO (Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)

Stt

Thành phần thể thức và chi tiết trình bày

Loại chữ

Cỡ chữ

Kiểu chữ

Ví dụ minh họa

Phông chữ Times New Roman

Cỡ chữ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Quốc hiệu

– Dòng trên

In hoa

12-13

Đứng, đậm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

12

– Dòng dưới

In thường

13-14

Đứng, đậm

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

13

– Dòng kẻ bên dưới

2

Tên cơ quan, tổ chức

– Tên cơ quan, tổ chức chủ quản cấp trên trực tiếp

In hoa

12-13

Đứng

BỘ TÀI CHÍNH

12

– Tên cơ quan, tổ chức

In hoa

12-13

Đứng, đậm

CỤC QUẢN LÝ GIÁ

12

– Dòng kẻ bên dưới

3

Số, ký hiệu của văn bản

In thường

13

Đứng

Số: 15/QĐ-BNV; Số: 05/BKHCN-VP; Số: 12/UBND-VX

13

4

Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản

In thường

13-14

Nghiêng

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2009 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2009

13

5

Tên loại và trích yếu nội dung

a

Đối với văn bản có tên loại

– Tên loại văn bản

In hoa

14

Đứng, đậm

CHỈ THỊ

14

– Trích yếu nội dung

In thường

14

Đứng, đậm

Về công tác phòng, chống lụt bão

14

– Dòng kẻ bên dưới

b

Đối với công văn

Trích yếu nội dung

In thường

12-13

Đứng

V/v nâng bậc lương năm 2009

13

6

Nội dung văn bản

In thường

13-14

Đứng

Trong công tác chỉ đạo…

14

a

Gồm phần, chương mục, điều, khoản, điểm, tiết, tiểu tiết

– Từ “phần”, “chương” và số thứ tự của phần, chương

In thường

14

Đứng, đậm

Phần I

Chương I

14

– Tiêu đề của phần, chương

In hoa

13-14

Đứng, đậm

QUY ĐỊNH CHUNG

QUY ĐỊNH CHUNG

14

– Từ “mục” và số thứ tự

In thường

14

Đứng, đậm

Mục 1

14

– Tiêu đề của mục

In hoa

12-13

Đứng, đậm

GIẢI THÍCH LUẬT, PHÁP LỆNH

13

– Điều

In thường

13-14

Đứng, đậm

Điều 1. Bản sao văn bản

14

– Khoản

In thường

13-14

Đứng

1. Các hình thức…

14

– Điểm

In thường

13-14

Đứng

a) Đối với …

14

– Tiết

In thường

13-14

Đứng

14

– Tiểu tiết

In thường

13-14

Đứng

+

14

b

Gồm phần, mục, khoản, điểm, tiết, tiểu tiết

– Từ “phần” và số thứ tự

In thường

14

Đứng, đậm

Phần I

14

– Tiêu đề của phần

In hoa

13-14

Đứng, đậm

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ…

14

– Số thứ tự và tiêu đề của mục

In hoa

13-14

Đứng, đậm

I. NHỮNG KẾT QUẢ…

14

– Khoản:

Trường hợp có tiêu đề

In thường

13-14

Đứng, đậm

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

14

Trường hợp không có tiêu đề

In thường

13-14

Đứng

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể…

14

– Điểm

In thường

13-14

Đứng

a) Đối với ….

14

– Tiết

Đứng

14

– Tiểu tiết

Đứng

+

14

7

Chức vụ, họ tên của người ký

– Quyền hạn của người ký

In hoa

13-14

Đứng, đậm

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. BỘ TRƯỞNG

14

– Chức vụ của người ký

In hoa

13-14

Đứng, đậm

CHỦ TỊCH

THỨ TRƯỞNG

14

– Họ tên của người ký

In thường

13-14

Đứng, đậm

Nguyễn Văn A

Trần Văn B

14

8

Nơi nhận

a

Từ “kính gửi” và tên cơ quan, tổ chức, cá nhân

In thường

14

Đứng

14

– Gửi một nơi

Kính gửi: Bộ Công thương

14

– Gửi nhiều nơi

Kính gửi:

– Bộ Nội vụ; – Bộ Kế hoạch và Đầu tư; – Bộ Tài chính.

14

b

Từ “nơi nhận” và tên cơ quan, tổ chức, cá nhân

– Từ “nơi nhận”

In thường

12

Nghiêng, đậm

Nơi nhận:

Nơi nhận: (đối với công văn)

12

– Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận văn bản, bản sao

In thường

11

Đứng

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, …; – ……..; – Lưu: VT, TCCB.

– Như trên; – ……..; – Lưu: VT, NVĐP.

11

9

Dấu chỉ mức độ khẩn

In hoa

13-14

Đứng, đậm

HỎA TỐC

THƯỢNG KHẨN

KHẨN

13

10

Chỉ dẫn về phạm vi lưu hành

In thường

13-14

Đứng, đậm

XEM XONG TRẢ LẠI

LƯU HÀNH NỘI BỘ

13

11

Chỉ dẫn về dự thảo văn bản

In hoa

13-14

Đứng, đậm

DỰ THẢO

DỰ THẢO 10

13

12

Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản

In thường

11

Đứng

PL.(300)

11

13

Địa chỉ cơ quan, tổ chức; địa chỉ E-Mail, Website; số điện thoại, số Telex, số Fax

In thường

11-12

Đứng

Số XX phố Tràng Tiền, quận Hoàn kiếm, Hà Nội

ĐT: (04) XXXXXXX, Fax: (04) XXXXXXX

E-Mail:                                  Website:

11

14

Phụ lục văn bản

– Từ “phụ lục” và số thứ tự của phụ lục

In thường

14

Đứng, đậm

Phụ lục I

14

– Tiêu đề của phụ lục

In hoa

13-14

Đứng, đậm

BẢNG CHỮ VIẾT TẮT

14

15

Số trang

In thường

13-14

Đứng

2, 7, 13

14

16

Hình thức sao

In hoa

13-14

Đứng, đậm

SAO Y BẢN CHÍNH, TRÍCH SAO, SAO LỤC

14

Ghi chú: Cỡ chữ trong cùng một văn bản tăng, giảm phải thống nhất, ví dụ: Quốc hiệu, dòng trên cỡ chữ 13, dòng dưới cỡ chữ 14; nhưng Quốc hiệu, dòng trên cỡ chữ 12, thì dòng dưới cỡ chữ 13; địa danh và ngày, tháng, năm văn bản cỡ chữ 13.

Phụ lục V

MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN VÀ BẢN SAO VĂN BẢN (Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)

1. Mẫu trình bày văn bản hành chính

Mẫu 1.1

– Nghị quyết (cá biệt)

Mẫu 1.1.1

– Nghị quyết (cá biệt) của Thường trực HĐND

Mẫu 1.1.2

– Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Mẫu 1.2

– Quyết định (cá biệt) (quy định trực tiếp)

Mẫu 1.3

– Quyết định (cá biệt) (quy định gián tiếp)

Mẫu 1.4

– Văn bản có tên loại khác

Mẫu 1.5

– Công văn

Mẫu 1.6

– Quyết định (cá biệt) (quy định trực tiếp) của Thường trực HĐND

Mẫu 1.7

– Văn bản có tên loại của các Ban HĐND

Mẫu 1.8

– Văn bản có tên loại của Đoàn Đại biểu Quốc hội

Mẫu 1.9

– Công điện

Mẫu 1.10

– Giấy mời

Mẫu 1.11

– Giấy giới thiệu

Mẫu 1.12

– Biên bản

Mẫu 1.13

– Giấy biên nhận hồ sơ

Mẫu 1.14

– Giấy chứng nhận

Mẫu 1.15

– Giấy đi đường

Mẫu 1.16

– Giấy nghỉ phép

Mẫu 1.17

– Phiếu chuyển

Mẫu 1.18

– Phiếu gửi

Mẫu 1.19

– Thư công

2. Mẫu trình bày bản sao văn bản

Mẫu 2.1

Bản sao văn bản

Mẫu 1.1 – Nghị quyết (cá biệt)

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (1) TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       /NQ-….(3)…

…. (4)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

NGHỊ QUYẾT

………………….. (5) …………………..

THẨM QUYỀN BAN HÀNH

Căn cứ ……………………………………………………………………………….

Căn cứ……………………………………………………………………………….. ;

…………………………………………………………………………………………. ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. ………………………………… (6) ……………………………………….

……………………………………………………………………………………………

Điều … ………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

Điều … ………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

Nơi nhận: – Như Điều …; – ……..; – Lưu: VT, …. (7) chúng tôi (8) 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành nghị quyết.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành nghị quyết.

(4) Địa danh

(5) Trích yếu nội dung nghị quyết.

(6) Nội dung nghị quyết.

(7) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần).

(8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu 1.1.1 – Nghị quyết (cá biệt) của Thường trực HĐND

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN …..(1)….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       /NQ-HĐND

…. (2)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

NGHỊ QUYẾT

………………….. (3) …………………..

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN …. (1)…………..

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ ………………………………. (4) ………………………………………….

…………………………………………. ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. ………………………………… (5) ……………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

Điều … ………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Nơi nhận: – Như Điều …; – ……..; – Lưu: VT, …. (7). chúng tôi (8) 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND CHỦ TỊCH (6) (Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tên thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tên xã, thị trấn).

(2) Địa danh

(3) Trích yếu nội dung nghị quyết.

(4) Các căn cứ khác để ban hành nghị quyết.

(5) Nội dung nghị quyết.

(6) Chức vụ của người ký, trường hợp Phó Chủ tịch được giao ký thay Chủ tịch thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước chức vụ Chủ tịch, bên dưới ghi chức vụ của người ký (Phó Chủ tịch).

(7) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng ản phát hành (nếu cần).

Mẫu 1.1.2 – Nghị quyết của Hội đồng quản trị

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (1) TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       /NQ-….(3)

…. (4)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

NGHỊ QUYẾT

………………….. (5) …………………..

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ……. (2)…… 

Căn cứ ……………………………………………………………………………….

Căn cứ……………………………………………………………………………….. ;

…………………………………………………………………………………………. ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. ………………………………… (6) ………………………………………

………………………………………………………………………………………….

Điều … ……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… ./.

Nơi nhận: – Như Điều …; – ……..; – Lưu: VT, …. (8). chúng tôi (9) 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (7) (Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có) hoặc Công ty mẹ (nếu cần).

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành nghị quyết.

(3) Chức viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành nghị quyết.

(4) Địa danh.

(5) Trích yếu nội dung nghị quyết.

(6) Nội dung nghị quyết.

(7) Chức vụ của người ký, trường hợp Phó Chủ tịch được giao ký thay Chủ tịch thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước chức vụ Chủ tịch, bên dưới ghi chức vụ của người ký (Phó Chủ tịch).

(8) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần).

(9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành.

Tác giả: admin

Các Mẫu Văn Bản Hành Chính Theo Thông Tư 01 / 2023

Các Mẫu Văn Bản Hành Chính Theo Thông Tư 01, Mẫu Văn Bản Hành Chính Theo Thông Tư 55, Mẫu Văn Bản Hành Chính Theo Thông Tư 01, Mẫu Số C1-11/ns (ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số /2016/tt-btc Của Bộ Tài Chính), Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Theo Thông Tư 107, Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Theo Thông Tư 07, Biểu Mẫu Xử Phạt Hành Chính Theo Thông Tư 07, 1, Mẫu Số: 03/tndn (ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 151/2014/tt-btc Ngày 10 /10/2014 Của Bộ Tài Chính), Mẫu Số: 03/tndn (ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 151/2014/tt-btc Ngày 10 /10/2014 Của Bộ Tài Chính), 1, Mẫu Số: 03/tndn (ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 151/2014/tt-btc Ngày 10 /10/2014 Của Bộ Tài Chính), Mẫu Số: 03/bĐs-tncn (ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 92/2015/tt-btc Ngày 15/6/2015 Của Bộ Tài Chính, Đơn Đăng Ký Dự Tuyển Viên Chức Theo Mẫu Số 01 Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 15, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Nhiệm Vụ Của Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Trong Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Theo, Mẫu Dc01 Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 104/2020/tt-bca Ngày 30/09/2020, Dc01 Ban Hành Kèm Theo Thông, Mẫu Dc01 Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 104/2020/tt-bca Ngày 30/09/2020, Dc01 Ban Hành Kèm Theo Thông, Phiếu Thu Thập Thông Tin Dân Cư Mẫu Dc01 Ban Hành èm Theo Thông Tư Số 104/2020, Mẫu Dc01 Ban Hành Theo Thông Tư 104/2020/tt-bcau Thu Thập Thông Tin Dân Cư, Mẫu Tờ Khai Hàng Hóa Nhập Khẩu (thông Quan) Quy Định Tại Phụ Lục Iii Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số, Thủ Tục Hành Chính Theo Iso, Bộ Thủ Tục Hành Chính Theo Đề án 30, Các Thủ Tục Hành Chính Theo Đề án 30, Thủ Tục Hành Chính Theo Cơ Chế 1 Cửa, Thủ Tục Hành Chính Theo Đề án 30, Rà Soát Thủ Tục Hành Chính Theo Đề án 30, Khám Nơi ở Theo Thủ Tục Hành Chính, Sổ Theo Dõi Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Mẫu Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Theo Thông Tư 39, Mẫu Sổ Theo Dõi Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Mẫu Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Theo NĐ 97, Mẫu Số 01 Ban Hành Theo Thông Tư Số 41/2016/tt-bca, Mẫu Số 02/uq-cn Ban Hành Theo Thông Tư 91/2015/tt-btc, Mẫu Số 06 Gtgt Ban Hành Theo Thông Tư 156, Biểu Mẫu Ban Hành Theo Thông Tư 30, Phụ Lục Iii Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 38/2015/tt-btc., Mẫu Số 3.5 Phụ Lục 3 Ban Hành Kèm Theo Thông Tư 39/2014/tt-btc, Mẩu B15 Ban Hành Theo Thông Tư 30/2014/tt-bca, Đơn Đề Nghị Mua Hóa Đơn Mẫu Số 3.3 Phụ Lục 3 Ban Hành Theo Thông Tư 39, Đang Ký Học Tâp Và Làm Theo Bác Về Kỷ Luật Kỷ Cương Hành Chính, Mẫu Dc01 Ban Hành Theo Thông Tư 104/2020/tt-bca, Biểu Mẫu B15 Ban Hành Theo Thông Tư 30/2014/tt-bca, Biểu Mẫu Ban Hành Kèm Theo Thông Tư 34/2014/bca, Mẫu Số 7 Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 40/2016/tt-blĐtbxh, Biểu Mẫu B22 Ban Hành Theo Thông Tư 30/2014/tt-bca, Biểu Mẫu Ban Hành Kèm Theo Thông Tư 30/2014/bca, Mẫu Dc01 Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 41/20119, Mẫu Dc01 Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 41/2019, Biểu Mẫu Ban Hành Kèm Theo Thông Tư 30/2014, Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Theo Nghị Định 167, Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Theo Nghị Định 97, Mẫu Số 12/tb-cssx/gsql Phụ Lục V Ban Hành Kèm Theo Thông Tư 38/2015/tt-btc, Biểu Mẫu Ban Hành Kèm Theo Thông Tư 30/2014 Của Bộ Công An, Mẫu Xl20 Ban Hành Theo Thông Tư Soso06/2018/tt-bca, Tình Huống Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Đất Đai Theo Luật Đất Đai 2013, Giai Quyết Tranh Chấp Theo Trinh Tự Hành Chính, Mẫu Bìa Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 133, Tải Mẫu Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 200, Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 200, Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 99, Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 95, Tải Mẫu Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 133, Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 133, Mẫu Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 200, Mẫu Bìa Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 200, Báo Cáo Tài Chính Làm Theo Thông Tư Nào, Mẫu Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 99, Quy Chế Đào Tạo Đại Học Hệ Chính Quy Theo Hệ Thống Tín Chỉ, Mẫu Phiếu Dc01, Dc02 Ban Hành Theo Thông Tư Số 104/2020/tt-bca, Theo Em Van Ban Hanh Chinh Co Dac Diem Gi Ve Muc Dich Noi Dung Va Hinh Thuc Trinh Bay, Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 200 Gồm Những Gì, Báo Cáo Tài Chính Năm 2019 Làm Theo Thông Tư Nào, Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 133 Gồm Những Gì, Mẫu Excel Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 200, Mẫu Excel Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 133, Quy Chế Đào Tạo Đại Học Và Cao Đẳng Chính Quy Theo Hệ Thống Tín, Báo Cáo Tài Chính 2016 Làm Theo Thông Tư Nào, Quy Chế Đào Tạo Đại Học Và Cao Đẳng Hệ Chính Quy Theo Hệ Thống Tín Chỉ, Quy Định Đào Tạo Đại Học Chính Quy Theo Hệ Thống Tín Chỉ, Quy Định Đào Tạo Đại Học Hệ Chính Quy Theo Hệ Thống Tín Chỉ, Báo Cáo Tài Chính 2020 Theo Thông Tư Nào, Báo Cáo Tài Chính 2019 Theo Thông Tư Nào, Báo Cáo Tài Chính Năm 2017 Làm Theo Thông Tư Nào, Phân Tích Các Trường Hợp Toà án Trả Lại Đơn Khởi Kiện Vụ án Hành Chính Theo Quy Định Của Luật Tố Tụn, Báo Cáo Công Khai Tài Chính Theo Thông Tư 61, File Excel Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 133, Quy Định Về Đào Tạo Đại Học Cao Đẳng Chính Quy Theo Hệ Thống Tín, Báo Cáo Thuyết Minh Tài Chính Theo Thông Tư 133, File Excel Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 200, Tờ Khai Quyết Toán Thuế Mẫu Số 02/qtt-tncn Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 92/2015/tt-btc, Mẫu Excel Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 200, Chuyên Đề 7 Hệ Thống Thông Tin Trong Quản Lý Hành Chính Nhà Nước, Hệ Thống Thông Tin Trong Quản Lý Hành Chính Nhà Nước, Quy Trình Giải Quyết Chính Sách Theo Thông Tư 157, Thủ Tục Hành Chính Sở Thông Tin Và Truyền Thông, Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Trong Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp, 1.3.1 Nhiệm Vụ Của Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Trong Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệ, Lý Luận Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Trong Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp, 1.3.1 Nhiệm Vụ Của Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Trong Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệ, Văn Bản Hành Chính Thông Báo,

Các Mẫu Văn Bản Hành Chính Theo Thông Tư 01, Mẫu Văn Bản Hành Chính Theo Thông Tư 55, Mẫu Văn Bản Hành Chính Theo Thông Tư 01, Mẫu Số C1-11/ns (ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số /2016/tt-btc Của Bộ Tài Chính), Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Theo Thông Tư 107, Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Theo Thông Tư 07, Biểu Mẫu Xử Phạt Hành Chính Theo Thông Tư 07, 1, Mẫu Số: 03/tndn (ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 151/2014/tt-btc Ngày 10 /10/2014 Của Bộ Tài Chính), Mẫu Số: 03/tndn (ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 151/2014/tt-btc Ngày 10 /10/2014 Của Bộ Tài Chính), 1, Mẫu Số: 03/tndn (ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 151/2014/tt-btc Ngày 10 /10/2014 Của Bộ Tài Chính), Mẫu Số: 03/bĐs-tncn (ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 92/2015/tt-btc Ngày 15/6/2015 Của Bộ Tài Chính, Đơn Đăng Ký Dự Tuyển Viên Chức Theo Mẫu Số 01 Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 15, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Nhiệm Vụ Của Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Trong Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Theo, Mẫu Dc01 Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 104/2020/tt-bca Ngày 30/09/2020, Dc01 Ban Hành Kèm Theo Thông, Mẫu Dc01 Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 104/2020/tt-bca Ngày 30/09/2020, Dc01 Ban Hành Kèm Theo Thông, Phiếu Thu Thập Thông Tin Dân Cư Mẫu Dc01 Ban Hành èm Theo Thông Tư Số 104/2020, Mẫu Dc01 Ban Hành Theo Thông Tư 104/2020/tt-bcau Thu Thập Thông Tin Dân Cư, Mẫu Tờ Khai Hàng Hóa Nhập Khẩu (thông Quan) Quy Định Tại Phụ Lục Iii Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số, Thủ Tục Hành Chính Theo Iso, Bộ Thủ Tục Hành Chính Theo Đề án 30, Các Thủ Tục Hành Chính Theo Đề án 30, Thủ Tục Hành Chính Theo Cơ Chế 1 Cửa, Thủ Tục Hành Chính Theo Đề án 30, Rà Soát Thủ Tục Hành Chính Theo Đề án 30, Khám Nơi ở Theo Thủ Tục Hành Chính, Sổ Theo Dõi Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Mẫu Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Theo Thông Tư 39, Mẫu Sổ Theo Dõi Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Mẫu Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Theo NĐ 97, Mẫu Số 01 Ban Hành Theo Thông Tư Số 41/2016/tt-bca, Mẫu Số 02/uq-cn Ban Hành Theo Thông Tư 91/2015/tt-btc, Mẫu Số 06 Gtgt Ban Hành Theo Thông Tư 156, Biểu Mẫu Ban Hành Theo Thông Tư 30, Phụ Lục Iii Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 38/2015/tt-btc., Mẫu Số 3.5 Phụ Lục 3 Ban Hành Kèm Theo Thông Tư 39/2014/tt-btc, Mẩu B15 Ban Hành Theo Thông Tư 30/2014/tt-bca, Đơn Đề Nghị Mua Hóa Đơn Mẫu Số 3.3 Phụ Lục 3 Ban Hành Theo Thông Tư 39, Đang Ký Học Tâp Và Làm Theo Bác Về Kỷ Luật Kỷ Cương Hành Chính, Mẫu Dc01 Ban Hành Theo Thông Tư 104/2020/tt-bca, Biểu Mẫu B15 Ban Hành Theo Thông Tư 30/2014/tt-bca, Biểu Mẫu Ban Hành Kèm Theo Thông Tư 34/2014/bca, Mẫu Số 7 Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 40/2016/tt-blĐtbxh, Biểu Mẫu B22 Ban Hành Theo Thông Tư 30/2014/tt-bca, Biểu Mẫu Ban Hành Kèm Theo Thông Tư 30/2014/bca, Mẫu Dc01 Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 41/20119, Mẫu Dc01 Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 41/2019, Biểu Mẫu Ban Hành Kèm Theo Thông Tư 30/2014, Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Theo Nghị Định 167,

Mẫu Văn Bản Theo Thông Tư 01/2011/Tt / 2023

Hông Tư Số 63/2011/tt-bca Ngày 07/9/2011 Về Hệ Thống Biểu Mẫu, Sổ Sách Theo Dõi Thi Hành án Hình Sự., Mẫu Đơn Trình Bày Theo Mẫu Pt17 Bh Theo Tt Số 63/2011/tt-bca Ngày 07/9/2011, Mẫu Văn Bản Theo Thông Tư 01/2011/tt-bnv, Mẫu Phụ Lục 03a Theo Thông Tư 86/2011 Btc, Biểu Mẫu Pk 9 Theo Thông Tư 63/2011/tt-bca, Mẫu Đơn Pt 17bh Theo Thông Tư Số 3/2011/tt-bca, Mẫu Đơn Pt17bh Theo Thông Tư Số 63/2011/tt-bca, Tờ Trình Theo Thông Tư 01/2011, Mẫu Công Văn Theo Thông Tư 01/2011/tt-bnv, Mẫu Tờ Trình Theo Thông Tư 01 2011 Tt Bnv, Mẫu Giấy Mời Theo Thông Tư 01/2011/tt-bnv, Mẫu Đơn Trình Bày Pt17bh Theo Thông Tư Số 63/2011, Mức Chi Trả Bhxh Một Lần Theo Thong Từ 157 2011/tt_bqp, Mẫu Pk6 Ban Hành Theo Ttsoos 63/2011/tt-bca Ngày 07/9/2011, Mẫu Pk 04 Ban Hành Theo Tt Số 63/2011/tt-bca Ngày 07/9/2011, Mau Don Trinh Bay P 17 Bh Theo Tt Số 63/2011 Ngay 07/09/2011, Mẫu Pt17 Bh Theo Tt Số 63/2011/tt-bca Ngày 07/9/2011, Mẫu Pt17 Bh Theo Tt Số 63/2011/tt-bna Ngày 07/9/2011, Mẫu Pk6 Bh Theo Tt Số 63/2011/tt-bca Ngày 07/09/2011, Mẫu Pk6 Bh Theo Tt Số 63/2011/tt-bc Ngày 07/9/2011, P17 Bh Theo Tt Số 63/2011. Ngày 07/09/2011, Mẫu Pk6 Bh Theo Tt Số 63/2011/tt-bca Ngày 07/9/2011, Đơn Trình Bày Theo Mẫu Pt17 Bh Theo Tt Số 63/2011/tt-bca Ngày 07/9/201, Mẫu Đơn Trình Bày Theo Mẫu Pt17 Bh Theo Tt Số 63/2011/tt-bca Ngày 07/9/201, Mẫu Đơn Trình Bày Theo Mẫu Pt17 Bh Theo Tt Số 63/2011, Thông Tư Số 195/2011/tt-bqp Ngày 24/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Về Qui Định Đối Tượng, Tiêu Chuẩn Đào, Thông Tư Số 195/2011/tt-bqp Ngày. 24/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Đối Tượng, Tiêu Chuẩn Đào, Thông Tư Số 195/2011/tt-bqp Ngày. 24/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Đối Tượng, Tiêu Chuẩn Đào, Thông Tư Số 195/2011/tt-bqp Ngày. 24/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Đối Tượng, Tiêu Chuẩn Đào, Thông Tư 03/2011/tt-bnnptnt Ngày 21 Tháng 01 Năm 2011 Quy Đinh Về Truy Xuất Nguồn Gốc, Thu Hồi Và Xử, Thông Tư Số 195/2011/tt-bqp Ngày 24/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Về Qui Định Đối Tượng, Tiêu Chuẩn Đào , Thông Tư Số 195/2011/tt-bqp Ngày 24/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Về Qui Định Đối Tượng, Tiêu Chuẩn Đào , Thông Tư 03/2011/tt-bnnptnt Ngày 21 Tháng 01 Năm 2011 Quy Đinh Về Truy Xuất Nguồn Gốc, Thu Hồi Và Xử, Thông Tư Số 193/2011/tt – Bqp Ngày 23/11/ 2011 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ban Hành Điều Lệnh Quản L, Thông Tư Số 193/2011/tt-bqp Ngày 23/11/2011 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ban Hành Điều Lệnh Quản Lý, Thông Tư Số 193/2011/tt – Bqp Ngày 23/11/ 2011 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ban Hành Điều Lệnh Quản L, Thông Tư Số 193/2011/tt-bqp Ngày 23/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Ban Hành Điều Lệnh Quản Lý Bộ Đội QĐnd, – Thông Tư Số 193/2011/tt-bqp Ngày 23/11/2011 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ban Hành Điều Lệnh Quản Lý, – Thông Tư Số 193/2011/tt-bqp Ngày 23/11/2011 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ban Hành Điều Lệnh Quản Lý, Thông Tư Số 193/2011/tt – Bqp Ngày 23/11/ 2011 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ban Hành Điều Lệnh Quản L, Thông Tư 193/2011 Ngày 23 Tháng 11 Năm 2011 Bộ Quốc Phòng, Thông Tư Số 193/2011/tt-bqp Ngày 23/11/2011 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòn, Thông Tư Số 193/2011/tt-bqp Ngày 23/11/2011 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng, Thông Tư Số 79/2011/tt-bqp Ngày 26 Tháng 9 Năm 2011 Của Bộ … chúng tôi Thông Tư Số:157/2011/tt-bqp Ngày 15/8/2011 Của Bộ Quốc Phòng, Thông Tư 193/2011, Ngày 23/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng, Thông Tư 193/2011/tt-bqp Ngày 23/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng, Thông Tư 193/2011 Ngày 23 Tháng 11 Năm 2011, Thông Tư 193/2011/tt_bqp Ngày 23/11/2011, Thông Tư193/2011/tt-bqp Ngày 23/11/2011, Thông Tư Số 63/2011/tt-bca Ngày 7/9/2011 Của Bộ Công An, Mau Pt 17 Bh Theo Tt So 63/2011/tt-bch, Mẫu Đơn Pt 17 Theo Tt Số 63/2011/tt-bca, Mẫu Pk 18 Bh Theo Tt Số 63/2011/tt-bca, Thông Tư Số 193/2011/tt-bqp Ngày 23/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Ban Hành Điều Lệnh Quản Lý Bộ Đội Quân, Thông Tư 63/2011/tt-bca Ngày 7/9/2011, Thông Tư 157/2011/tt/bqp Ngày 15/8/2011, Thông Tư Số 193/2011/tt-bqp, Ngày 23/11/2011, Mẫu Pt17 Theo Tt Số 63/2011, Mau-pt17-bh-theo-tt-so-63-2011-tt-bca, Bản Tóm Tắt Lý Lịch (theo Mẫu ĐĐ2-bca(x13) – 2011)., Pt17 Bh Theo Tt Số 63/2011/tt-bca, Mãu Pk7bh Theo Tt Số 63/2011/tt-bca, Thông Tư 71/2011/tt-bca Của Bộ Công An Ngày 17/10/2011 Quy Định Về Tuyển Sinh Vào Các Trường Công An, Bh Theo Tt Số 63/2011/tt-bca Ngày 07/9/2017, Mẫu Hồ Sơ Theo Quyết Định 62/2011, Mẫu Pk6 Ban Hành Theo Tt63/2011, Cách Viêt Tóm Tắt Lý Lịch Theo Mẫu ĐĐ2-(x23)-2011, Mẫu Báo Cáo B01/Đp Ban Hành Kèm Theo Công Văn Số 141-cv/vptw/np, Ngày 17/3/2011, Đơn Đăng Ký Dự Tuyển Viên Chức Theo Mẫu Số 01 Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 15, Thông Tư Số 01/2011/tt-bnv, Thông Tư Số 01 Năm 2011 Của Bộ Nội Vụ, Thông Tư Số 86/2011/tt-btc, Thông Tư Số 1 Năm 2011 Của Bộ Nội Vụ, Thông Tư Số 193/2011 Bqp, Thông Tư 58/2011/tt-btc, Thông Tư 32/2011/tt-btc, Thông Tư O7/2011, Thông Tư Số 81/2011/tt-bca, Mẫu Báo Cáo Thông Tư 08/2011/tt-btp, Phụ Lục 3 Thông Tư Số 19 2011 Tt Byt, Thông Tư 210/2011/tt-bqp, Thông Tư Số 7/2011/tt-byt, Thông Tư Số 1 2011 Bộ Nội Vụ, Thông Tư 73/2011/tt/bca, Mẫu Văn Bản Thông Tư Số 01 2011 Tt Bnv, Mẫu Văn Bản Thông Tư 01/2011, Thông Tư Số 141/2011/tt-btc, Phụ Lục V Thông Tư 01 2011 Tt Bnv, Thông Tư 63/2011, Mẫu Thông Tư 63/2011, Thông Tư 63/2011/bca, Thông Tư 63/2011/tt-bca, Thông Tư Số 2/2011/tt-bnv, Thông Tư Số 9 2011 Tt Bnv, Thông Tư O1 2011 Tt-bnv, Thông Tư Số 1/2011, Thông Tư Số 1/2011/tt-bnv, Thông Tư 01/2011, Thông Tư 193/tt-bqp/2011,

Hông Tư Số 63/2011/tt-bca Ngày 07/9/2011 Về Hệ Thống Biểu Mẫu, Sổ Sách Theo Dõi Thi Hành án Hình Sự., Mẫu Đơn Trình Bày Theo Mẫu Pt17 Bh Theo Tt Số 63/2011/tt-bca Ngày 07/9/2011, Mẫu Văn Bản Theo Thông Tư 01/2011/tt-bnv, Mẫu Phụ Lục 03a Theo Thông Tư 86/2011 Btc, Biểu Mẫu Pk 9 Theo Thông Tư 63/2011/tt-bca, Mẫu Đơn Pt 17bh Theo Thông Tư Số 3/2011/tt-bca, Mẫu Đơn Pt17bh Theo Thông Tư Số 63/2011/tt-bca, Tờ Trình Theo Thông Tư 01/2011, Mẫu Công Văn Theo Thông Tư 01/2011/tt-bnv, Mẫu Tờ Trình Theo Thông Tư 01 2011 Tt Bnv, Mẫu Giấy Mời Theo Thông Tư 01/2011/tt-bnv, Mẫu Đơn Trình Bày Pt17bh Theo Thông Tư Số 63/2011, Mức Chi Trả Bhxh Một Lần Theo Thong Từ 157 2011/tt_bqp, Mẫu Pk6 Ban Hành Theo Ttsoos 63/2011/tt-bca Ngày 07/9/2011, Mẫu Pk 04 Ban Hành Theo Tt Số 63/2011/tt-bca Ngày 07/9/2011, Mau Don Trinh Bay P 17 Bh Theo Tt Số 63/2011 Ngay 07/09/2011, Mẫu Pt17 Bh Theo Tt Số 63/2011/tt-bca Ngày 07/9/2011, Mẫu Pt17 Bh Theo Tt Số 63/2011/tt-bna Ngày 07/9/2011, Mẫu Pk6 Bh Theo Tt Số 63/2011/tt-bca Ngày 07/09/2011, Mẫu Pk6 Bh Theo Tt Số 63/2011/tt-bc Ngày 07/9/2011, P17 Bh Theo Tt Số 63/2011. Ngày 07/09/2011, Mẫu Pk6 Bh Theo Tt Số 63/2011/tt-bca Ngày 07/9/2011, Đơn Trình Bày Theo Mẫu Pt17 Bh Theo Tt Số 63/2011/tt-bca Ngày 07/9/201, Mẫu Đơn Trình Bày Theo Mẫu Pt17 Bh Theo Tt Số 63/2011/tt-bca Ngày 07/9/201, Mẫu Đơn Trình Bày Theo Mẫu Pt17 Bh Theo Tt Số 63/2011, Thông Tư Số 195/2011/tt-bqp Ngày 24/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Về Qui Định Đối Tượng, Tiêu Chuẩn Đào, Thông Tư Số 195/2011/tt-bqp Ngày. 24/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Đối Tượng, Tiêu Chuẩn Đào, Thông Tư Số 195/2011/tt-bqp Ngày. 24/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Đối Tượng, Tiêu Chuẩn Đào, Thông Tư Số 195/2011/tt-bqp Ngày. 24/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Đối Tượng, Tiêu Chuẩn Đào, Thông Tư 03/2011/tt-bnnptnt Ngày 21 Tháng 01 Năm 2011 Quy Đinh Về Truy Xuất Nguồn Gốc, Thu Hồi Và Xử, Thông Tư Số 195/2011/tt-bqp Ngày 24/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Về Qui Định Đối Tượng, Tiêu Chuẩn Đào , Thông Tư Số 195/2011/tt-bqp Ngày 24/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Về Qui Định Đối Tượng, Tiêu Chuẩn Đào , Thông Tư 03/2011/tt-bnnptnt Ngày 21 Tháng 01 Năm 2011 Quy Đinh Về Truy Xuất Nguồn Gốc, Thu Hồi Và Xử, Thông Tư Số 193/2011/tt – Bqp Ngày 23/11/ 2011 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ban Hành Điều Lệnh Quản L, Thông Tư Số 193/2011/tt-bqp Ngày 23/11/2011 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ban Hành Điều Lệnh Quản Lý, Thông Tư Số 193/2011/tt – Bqp Ngày 23/11/ 2011 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ban Hành Điều Lệnh Quản L, Thông Tư Số 193/2011/tt-bqp Ngày 23/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng Ban Hành Điều Lệnh Quản Lý Bộ Đội QĐnd, – Thông Tư Số 193/2011/tt-bqp Ngày 23/11/2011 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ban Hành Điều Lệnh Quản Lý, – Thông Tư Số 193/2011/tt-bqp Ngày 23/11/2011 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ban Hành Điều Lệnh Quản Lý, Thông Tư Số 193/2011/tt – Bqp Ngày 23/11/ 2011 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ban Hành Điều Lệnh Quản L, Thông Tư 193/2011 Ngày 23 Tháng 11 Năm 2011 Bộ Quốc Phòng, Thông Tư Số 193/2011/tt-bqp Ngày 23/11/2011 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòn, Thông Tư Số 193/2011/tt-bqp Ngày 23/11/2011 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng, Thông Tư Số 79/2011/tt-bqp Ngày 26 Tháng 9 Năm 2011 Của Bộ … chúng tôi Thông Tư Số:157/2011/tt-bqp Ngày 15/8/2011 Của Bộ Quốc Phòng, Thông Tư 193/2011, Ngày 23/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng, Thông Tư 193/2011/tt-bqp Ngày 23/11/2011 Của Bộ Quốc Phòng, Thông Tư 193/2011 Ngày 23 Tháng 11 Năm 2011, Thông Tư 193/2011/tt_bqp Ngày 23/11/2011, Thông Tư193/2011/tt-bqp Ngày 23/11/2011,

Doanh Nghiệp Không Phải Thông Báo Mẫu Dấu Kể Từ 01/01/2021 / 2023

Doanh nghiệp không phải thông báo mẫu dấu kể từ 01/01/2021

Thứ ba – 05/01/2021 08:28

Đây là quy định mới nằm trong Luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.Điều đó giúp giảm tải một phần thủ tục hành chính và cả thời gian của doanh nghiệp.

Cụ thể như sau;1.      Loại bỏ nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh.Trước kia, để dụng con dấu có hiệu lực và doanh nghiệp sử dụng được thì cần phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh theo các biểu mẫu quy định. Khi hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ đăng tải mẫu con dấu của doanh nghiệp lên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Khi đó doanh nghiệp mới có thể chính thức sử dụng được con dấu của mình.Tuy nhiên từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp không cần phải thông báo mẫu dấu với Cơ quan đăng ký kinh doanh  nữa mà có thể sử dụng ngay lập tức. đông nghĩa các trường hợp thay đổi, hủy cũng sẽ không cần phải đăng ký nữa.2.      Được phép sử dụng con dấu sốNgoài con dấu được làm tại các cơ sở khắc dấu, doanh nghiệp cũng có thể sử dụng con dấu dưới hình thức chữ ký số. Nội dụng cụ thể sẽ được quy định tại luật về giao dịch điện tử.3.      Bổ sung thêm quyền hạn của doanh nghiệp về con dấuCụ thể, doanh nghiệp được quyết định về loại dấu, số lượng, hình thức, nội dung dấu của doanh nghiệp mình.4.      Không bắt buộc về nội dung con dấuTại luật doanh nghiệp 2014 có quy định con dấu phải thể hiện tên doanh nghiệp, mã số thế công ty, loại hình doanh nghiệp. Tuy nhiên theo luật mới thì không có quy định nên doanh nghiệp có quyền tự do quyết định về con dấu của mình.

Tác giả bài viết: Kiều Oanh

Nguồn tin: Tổng Hợp

Bạn đang đọc nội dung bài viết Các Mẫu Kèm Thông Tư 01 / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!