Đề Xuất 5/2023 # Bộ Nội Vụ Đề Nghị Tạm Dừng Việc Sắp Xếp Các Cơ Quan Chuyên Môn Cấp Tỉnh, Huyện # Top 5 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 5/2023 # Bộ Nội Vụ Đề Nghị Tạm Dừng Việc Sắp Xếp Các Cơ Quan Chuyên Môn Cấp Tỉnh, Huyện # Top 5 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Bộ Nội Vụ Đề Nghị Tạm Dừng Việc Sắp Xếp Các Cơ Quan Chuyên Môn Cấp Tỉnh, Huyện mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Để sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, trình Chính phủ và báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ để trình Bộ Chính trị cho ý kiến

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ ngày 3/12, trong khi Chính phủ chưa ban hành 2 Nghị định nêu trên, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Lào Cai là địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện sáp nhập hai sở Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng thành Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai (tháng 7/2018) để tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của ngành chuyên môn thuộc tỉnh. Vào đầu tháng 11/2018 vừa qua, tỉnh Bạc Liêu cũng đã tiến hành sáp nhập một số sở có chức năng tương đồng. Theo đó, kết thúc hoạt động của Sở Ngoại vụ, chuyển chức năng, nhiệm vụ của Sở này về Văn phòng UBND tỉnh. Hợp nhất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông để thành lập Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch. Hợp nhất Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học và Công nghệ thành Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ. Chuyển Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ về Ban Dân tộc tỉnh để thành lập mới Ban Dân tộc và Tôn giáo. Sau khi sắp xếp, sáp nhập, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu còn 16 đơn vị, giảm ba cơ quan chuyên môn, giảm 22 tổ chức bên trong (các phòng, ban).

Tuy nhiên, thời gian qua, việc sáp nhập cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện ở các địa phương không có sự thống nhất, gây nhiều băn khoăn trong dư luận. Dù chưa có hướng dẫn cụ thể chung về sáp nhập trung tâm dân số vào trung tâm y tế nhưng đến nay nhiều tỉnh, thành phố đã quyết định sáp nhập và mỗi nơi làm theo cách khác nhau. Chẳng hạn, Quảng Ninh sáp nhập nguyên trạng trung tâm dân số vào thành một phòng trong trung tâm y tế tuyến huyện; viên chức dân số xã về trạm y tế xã. Nhưng do chưa có hướng dẫn bổ nhiệm lãnh đạo phòng, do đó nguyên giám đốc và phó giám đốc trung tâm dân số vẫn chưa có chức danh để hoạt động tại phòng mới ở trung tâm y tế.

Còn tại Thái Bình, hướng sáp nhập là thống nhất một mô hình đó là trung tâm y tế có 3 phòng và 5 khoa, trong đó có phòng dân số truyền thông giáo dục sức khỏe. Sau khi sáp nhập, giám đốc trung tâm dân số sẽ làm phó giám đốc trung tâm y tế. Hà Nội cũng đã có quyết định bàn giao nguyên trạng toàn bộ tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn tài chính trung tâm dân số về trung tâm y tế và giữ nguyên bộ máy dân số hoạt động ở tuyến xã.

Theo dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Nội vụ đề xuất các Sở được tổ chức thống nhất ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế.

Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa – Thể thao và Du lịch (hoặc Sở Văn hóa, Thể thao) do UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định việc giữ ổn định hoặc hợp nhất.

Các sở giao thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định giữ ổn định hoặc thực hiện thí điểm hợp nhất gồm Sở Nội vụ (thí điểm hợp nhất với Ban Tổ chức); Thanh tra tỉnh (thí điểm hợp nhất với Ủy ban Kiểm tra); Văn phòng UBND (thí điểm hợp nhất với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND cấp tỉnh).

Đối với 4 sở đặc thù, chuyên ngành, không được tổ chức thống nhất giữa các địa phương, gồm: Sở Quy hoạch – Kiến trúc thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và 3 sở do Chính phủ quy định tiêu chí thành lập (Ban Dân tộc, Sở Ngoại vụ, Sở Du lịch) giao UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định giữ ổn định hoặc sáp nhập; thành lập hoặc không thành lập, kể cả khi đáp ứng đủ tiêu chí thành lập.

Bộ Nội Vụ Đề Nghị Tạm Dừng Sáp Nhập Các Sở, Ngành

Bộ Nội vụ cho biết, hai Nghị định này làm cơ sở để phân cấp cho chính quyền địa phương quyết định sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Trong khi Chính phủ chưa ban hành hai Nghị định nêu trên, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.

Trước đó trong tháng 4, Bộ Nội vụ đã công bố dự thảo tờ trình Nghị định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành để lấy ý kiến.

Trong dự thảo ban đầu, với 17 sở đang tổ chức thống nhất trong cả nước hiện nay, Bộ Nội vụ đề xuất chia thành ba nhóm. Nhóm thứ nhất là 4 Sở được đề xuất giữ nguyên gồm Tư pháp, Tài nguyên Môi trường, Lao động Thương binh Xã hội và Y tế.

Nhóm thứ hai là 10 sở được quy định theo hướng giao thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp giữ ổn định hoặc hợp nhất, gồm các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giao thông vận tải; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông.

Nhóm thứ ba là các cơ quan cũng được đề xuất giao cho cấp tỉnh chủ động giữ ổn định hoặc thí điểm hợp nhất, cụ thể: Sở Nội vụ với Ban Tổ chức tỉnh, thành ủy; Thanh tra tỉnh với Ủy ban kiểm tra tỉnh, thành ủy; Văn phòng UBND tỉnh với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND cấp tỉnh.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng đề xuất quy định đối với 4 sở đặc thù, chuyên ngành không được tổ chức thống nhất giữa các địa phương, trong đó có Sở Quy hoạch – Kiến trúc thuộc UBND thành phố Hà Nội và chúng tôi 3 sở khác do Chính phủ quy định tiêu chí thành lập là Ban Dân tộc, Sở Ngoại vụ, Sở Du lịch (căn cứ vào tiêu chí, các tỉnh chủ động thành lập hoặc không).

Vừa qua, Lào Cai là địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện sáp nhập hai sở Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng thành Sở Giao thông Vận tải – Xây dựng. Tiếp đó, Hà Giang cũng quyết định thí điểm hợp nhất Sở Nội vụ với Ban tổ chức Tỉnh ủy thành Ban Tổ chức – Nội vụ; Thanh tra tỉnh với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thành cơ quan Kiểm tra – Thanh tra tỉnh; Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh và Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hợp thành Đảng bộ khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh…

Chỉ Thị Của Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Về Việc Sắp Xếp Các Đơn Vị Hành Chính Cấp Huyện, Cấp Xã Theo Nghị Quyết Số 37

Ngày 15-3-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 20 – CT/TU về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị. Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

Để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 37- NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, để mỗi cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là: Nhằm tố chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đấy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

2. Trong năm 2019, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung cao nhất việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành sắp xếp đối với 66 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh chưa đạt 50% về 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số; gắn thực hiện sắp xếp với mở rộng, thành lập đơn vị hành chính đô thị (phường, thị trấn), phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt 35%, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Cùng với việc sắp xếp 66 đơn vị hành chính cấp xã nêu trên, khuyến khích sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã khác theo yêu cầu của địa phương, khi bảo đảm yếu tố thuận lợi và được đa số nhân dân đồng thuận.

Từ năm 2022 – 2030, toàn tỉnh tiến hành tống kết việc thực hiện giai đoạn 2019 – 2021, xác định lộ trình để đến năm 2030 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phù hợp với quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính và theo các quy định của Trung ương.

3. Tổ chức thực hiện:

3.1. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các ngành, các huyện, thị, thành ủy, các cơ quan thông tấn báo chí trong tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận của toàn hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong việc sắp xếp các đon vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị.

3.2. Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ căn cứ các quy định hiện hành của Đảng, pháp luật của Nhà nước hướng dẫn ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo xây dụng phương án sắp xếp tố chức, bộ máy, cán bộ của các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sáp nhập; ban hành văn bản hướng dẫn việc sắp xếp, kiện toàn các tố chức đảng, tiếp nhận đảng viên sau khi sáp nhập các xã.

3.3. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh:

a) Thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đê tham mưu chỉ đạo và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình tô chức thực hiện ở các địa phương.

b) Khẩn trương xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp 66 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh thuộc diện phải sẳp xếp, để báo cáo Bộ Nội vụ theo đúng thời gian quy định.

d) Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án sắp xếp tổ chức, bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức; phương án tiếp nhận, bàn giao, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản, cơ sở vật chất, nguồn kinh phí… của các xã thuộc diện phải sắp xếp theo quy định.

Quan tâm giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị tác động do sắp xếp. Chậm nhất sau 5 năm kể từ khi cấp có thẩm quyền quyết định sáp nhập, hợp nhất, thì biên chế và số lượng cấp phó của các đơn vị hành chính mới bảo đảm đủng theo quy định.

e) Khẩn trươmg nghiên cứu, xây dựng, trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách của tỉnh để hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

3.4. Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện; phải coi kết quả thực hiện sắp xếp các đon vị hành chính cấp xã là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng bộ trong năm 2019.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị; chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện đề án, kế hoạch sắp xếp; thực hiện các bước, các khâu trong quy trình sắp xếp các xã theo đúng quy định, đúng lộ trình và thời gian Tỉnh đã đề ra.

Chỉ đạo tạm dừng ngay việc bầu, bổ nhiệm các chức danh lành đạo, quản lý; tạm dừng tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức tại các xã thuộc diện sắp xếp; chỉ đạo xây dựng phương án sắp xếp tổ chức, bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức; phương án tiếp nhận, bàn giao, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản, cơ sở vật chất, nguồn kinh phí… tại các xã thuộc diện sắp xếp.

Sau sắp xếp, khẩn trương chỉ đạo ổn định tổ chức bộ máy cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tố quốc và các đoàn thể của đơn vị hành chính cấp xã để điều hành giải quyết công việc, ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã. Lãnh đạo, chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, tiến tới đại hội đảng bộ cấp xã, đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu cừ đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, theo đơn vị hành chính mới sau khi sắp xếp.

3.5. Giao Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoản thế chính trị – xã hội cấp tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và tổ chức giám sát quá trình triển khai thực hiện.

3.6. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban, Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiếm tra việc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ hằng quý báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này được phố biến sâu rộng đến tất cả các chi bộ đảng, đảng viên và toàn thể nhân dân trong tỉnh./.

BĐT

Ubnd Tỉnh: Triển Khai Nghị Quyết Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Về Việc Sắp Xếp Đơn Vị Hành Chính Cấp Huyện, Xã Thuộc Tỉnh

Thứ năm – 13/02/2020 07:51

Ngày 12/2, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện triển khai, thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh. Tham dự điểm cầu tại tỉnh có các đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, các sở, ban, ngành.

Theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, con người của huyện Thông Nông và huyện Hà Quảng, thành lập huyện Hà Quảng; huyện Trà Lĩnh và huyện Trùng Khánh, thành huyện Trùng Khánh; huyện Quảng Uyên và Phục Hòa thành huyện Quảng Hòa. Sau khi sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã, các huyện có số ĐVHC cấp xã lần lượt là: Hà Quảng 21 ĐVHC, Bảo Lâm 13 ĐVHC, Hạ Lang 13 ĐVHC, Hòa An 15 ĐVHC, Quảng Hòa 18 ĐVHC, Nguyên Bình 17 ĐVHC, Thạch An 14 ĐVHC, Trùng Khánh 22 ĐVHC cấp xã.

Thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố nghị quyết; các huyện tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ đối với các xã, thị trấn mới thành lập thuộc huyện quản lý, hoàn thành chậm nhất ngày 22/2/2020; công bố quyết định về công tác cán bộ đối với huyện mới thành lập do tỉnh thực hiện; huyện Thông Nông và Hà Quảng chậm nhất ngày 29/2/2020, huyện Trùng Khánh và Trà Lĩnh, huyện Phục Hòa và Quảng Uyên chậm nhất ngày 30/3/2020.

Các cấp, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh. Tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND xã mới thành lập chậm nhất ngày 3/3/2020; kỳ họp thứ nhất HĐND huyện mới thành lập Hà Quảng chậm nhất ngày 15/3/2020, huyện Trùng Khánh, Quảng Hòa chậm nhất ngày 1/4/2020. Tổ chức đảng, mặt trận, tổ chức chính trị – xã hội và tổ chức khác thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng dẫn. Đại biểu HĐND của các ĐVHC cùng cấp cũ được hợp thành HĐND của ĐVHC mới và tiếp tục hoạt động đến hết nhiệm kỳ 2016 – 2021; tại kỳ họp thứ nhất, bầu ra Chủ tịch HĐND, UBND của ĐVHC mới.

Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện sắp xếp thực hiện tổ chức lại theo các chức năng, nhiệm vụ tương ứng. Thực hiện việc thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để bàn giao, tiếp nhận; khắc, đăng ký và sử dụng con dấu mới, thu hồi con dấu cũ. ĐVHC cấp xã mới chính thức hoạt động chậm nhất ngày 3/3/2020, ĐVHC mới cấp huyện: Hà Quảng chậm nhất ngày 15/3/2020, huyện Quảng Hòa và Trùng Khánh chậm nhất ngày 15/4/2020.

Tại hội nghị, Công an tỉnh hướng dẫn một số nội dung về sử dụng con dấu mới và giao nộp con dấu cũ đối với các cơ quan, tổ chức chia tách, sáp nhập; Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn việc xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức của hệ thống chính trị; Sở Nội vụ hướng dẫn sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê đề nghị các cấp, ngành, địa phương thực hiện nghiêm nghị quyết của Quốc hội và sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Các đơn vị khẩn trương tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo đúng kế hoạch của UBND tỉnh; sớm vận hành tổ chức bộ máy theo đúng quy định. Khẩn trương hoàn thành chuyển giao cơ sở vật chất, hồ sơ tài liệu của các đơn vị thực hiện sắp xếp về ĐVHC mới; quản lý, khai thác, phát huy, tận dụng các nguồn tài sản, tài liệu, cơ sở vật chất, bảo đảm tiết kiệm, đầy đủ, tránh thất thoát.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành, địa phương tập trung phòng, chống dịch bệnh Corona, không để việc sắp xếp ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch. Tin tưởng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, xã của tỉnh sẽ đạt kết quả cao, hệ thống chính trị nâng cao hiệu quả hoạt động, lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền được nâng lên, là cơ sở quan trọng để tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh địa phương.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đề nghị các tổ chức chính trị – xã hội chậm nhất ngày 17/2/2020 có hướng dẫn công tác nhân sự gửi các huyện; Sở Nội vụ tham mưu rà soát lại các mốc thời gian thực hiện trong kế hoạch. Các huyện lập hồ sơ địa giới hành chính, xây dựng phương án sử dụng bảo đảm cơ sở vật chất, tài chính; điều chỉnh quy hoạch giao thông; bố trí lại đội ngũ giáo viên.

Tại điểm cầu huyện Hà Quảng, tham dự có các đồng chí Bế Đăng Khoa, TUV, Bí thư Huyện ủy; Triệu Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Dương Thị Bách, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Vương Văn Võ, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; Trần Thị Hằng, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện; đại diện lãnh đạo Văn phòng, các ban Đảng và các đoàn thể huyện; các phòng, ban, ngành, đơn vị lực lượng; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các xã Đào Ngạn, Phù Ngọc, Hạ Thôn, Mã Ba, Hồng Sỹ, Sỹ Hai, Vần Dính, Thượng Thôn, Cải Viên, Vân An, Lũng Nặm, Kéo Yên, Trường Hà, Nà Sác.

Tập trung thực hiện sắp xếp hệ thống chính trị; chuyển đổi giấy tờ cho tổ chức, công dân. Các cơ quan thông tin truyền thông tiếp tục tuyên truyền về việc sắp xếp ĐVHC, tạo khí thế, động lực, đồng thuận trong cán bộ, nhân dân thực hiện nghị quyết. Sở Nội vụ phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện việc sắp xếp bảo đảm thời gian.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Bộ Nội Vụ Đề Nghị Tạm Dừng Việc Sắp Xếp Các Cơ Quan Chuyên Môn Cấp Tỉnh, Huyện trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!