Đề Xuất 5/2022 # Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Viên Chức Ngành Y Tế Năm 2022 # Top Like

Xem 17,226

Cập nhật nội dung chi tiết về Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Viên Chức Ngành Y Tế Năm 2022 mới nhất ngày 25/05/2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 17,226 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • 30 Đề Phỏng Vấn Và Đáp Án Thi Tuyển Viên Chức Y Tế, Chức Danh Nhân Viên Y Tế
 • Muốn Nghỉ Việc, Viên Chức Phải Báo Trước Bao Nhiêu Ngày?
 • 108 Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Kiến Thức Chung Ôn Thi Viên Chức
 • Nghị Định Thông Tư Hướng Dẫn Luật Cán Bộ Công Chức Viên Chức
 • Sách Luật Cán Bộ Công Chức Luật Viên Chức
 • Trangtinphapluat.com đã biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành Y tế năm 2022 với 409 câu hỏi tập trung vào các nội dung ôn tập thi như:

  – Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

  Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”;

  – Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về công tác dân số trong tình hình mới”;

  – Nghị quyết 39-NQ/TW năm 2022 tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức do Ban Chấp hành Trung ương ban hành;

  – Luật Viên chức 2010 (Đã cập nhật Luật Viên chức 2022);

  – Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

  – Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế;

  – Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Bộ Y tế – Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về quản lý chất thải y tế;

  – Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế ;

  – Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997;

  – Quyết định 2088/QĐ-BYT ngày 06/11/1996 của Bộ Y tế ban hành quy định về Y đức;

  – Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 về phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

  – Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

  1. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” (17 câu)

  Câu 1. Chọn đáp án đúng

  a) Mục tiêu đến năm 2025 , tuổi thọ trung bình khoảng 74 tuổi, số năm sống khoẻ đạt tối thiểu 67 năm.

  b) Mục tiêu đến năm 2025 , tuổi thọ trung bình khoảng 74 tuổi, số năm sống khoẻ đạt tối thiểu 69 năm.

  c) Mục tiêu đến năm 2025 , tu Câu 2. Chọn đáp án đúng ổi thọ trung bình khoảng 74,5 tuổi, số năm sống khoẻ đạt tối thiểu 67 năm.

  Đáp án C

  Câu 1.Chọn đáp án đúng

  a) Mục tiêu đến năm 2025 Tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 93% dân số. Tỉ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế giảm còn 33%.

  b) Mục tiêu đến năm 2025 Tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 94% dân số. Tỉ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế giảm còn 34%.

  c) Mục tiêu đến năm 2025 Tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số. Tỉ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế giảm còn 30%.

  d) Mục tiêu đến năm 2025 Tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số. Tỉ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế giảm còn 35%.

  Câu 2. Đầu tư cho công tác dân số là

  Đáp án d

  2. Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về công tác dân số trong tình hình mới” (20 câu)

  a) Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân.

  b) Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài; là sự nghiệp của toàn dân.

  c) Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược ; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân.

  Câu 1. Chọn đáp án đúng

  Đáp án A

  a) Đầu tư cho phát triển.

  b) Đầu tư cho tương lai

  c) Đầu tư cho thế hệ sau

  Câu 2. Có mấy loại hình đơn vị sự nghiệp công lập

  Đáp án A

  3. Luật Viên chức 2010 (34 câu)

  Câu 3. Chọn đáp án đúng

  a) Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công.

  b) Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước

  c) Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước

  Đáp án C

  a) 2 b) 3 c) 4

  Câu 1.Nguyên tắc xử lý kỷ luật viên chức là

  Đáp án A

  a) Viên chức được ký hợp đồng vụ, việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật không cấm nhưng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

  b) Viên chức được ký hợp đồng vụ, việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật không cấm nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

  c) Viên chức được ký hợp đồng vụ, việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật không cấm nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và không cần có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

  Đáp án B

  Câu 2. Trường hợp nào sau đây viên chức bị xử lý kỷ luật

  4. Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức (46 câu)

  a) Khách quan, công bằng, nghiêm minh, đúng pháp luật.

  b) Khách quan, công bằng, đúng pháp luật.

  c) Khách quan, công bằng, chính xác, đúng pháp luật.

  Đáp án A

  (Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung viên chức Ngành Giáo dục)

  a) Vi phạm việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của viên chức và những việc viên chức không được làm quy định tại Luật viên chức;

  b) Vi phạm việc thực hiện nghĩa vụ của viên chức và những việc viên chức được làm quy định tại Luật viên chức;

  Câu 1. Những việc phải làm của công chức, viên chức y tế đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân

  c) Vi phạm việc thực hiện nghĩa vụ của viên chức và những việc viên chức không được làm quy định tại Luật viên chức;

  Đáp án C

  5. Luật khám chữa bệnh (40 câu), Luật Bảo hiểm y tế (22 câu), Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm (48 câu), Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (22 câu), Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (14 câu).

  ( Tải slide bài giảng Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia)

  ( Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia)

  6. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế (14 câu)

  Câu 1. Chất thải lây nhiễm bao gồm?

  a) Lịch sự, hòa nhã, văn minh khi giao dịch trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện thông tin;

  b) Bảo đảm thông tin trao đổi đúng với nội dung công việc mà cơ quan, tổ chức, cá nhân cần hướng dẫn, trả lời

  d) Tất cả đáp án trên

  Đáp án A

  Câu 1. Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của cán bộ, công chức, viên chức là? a) Bằng 4,5% tiền lương tháng

  7. Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Bộ Y tế – Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về quản lý chất thải y tế (16 câu)

  a) Chất thải lây nhiễm sắc nhọn; Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn; Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao; Chất thải giải phẫu

  b) Chất thải lây nhiễm sắc nhọn; Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn; Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao.

  Câu 2. Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

  c) Chất thải lây nhiễm sắc nhọn; Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn; Chất thải có nguy cơ lây nhiễm thấp; Chất thải giải phẫu

  Đáp án A

  c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh

  8. Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế (8 câu)

  a) Bằng 6,5% tiền lương tháng

  c) Khám bệnh, chữa bệnh;10. Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập Đào tạo cán bộ; Nghiên cứu khoa học; Chỉ đạo tuyến; Phòng bệnh; Hợp tác quốc tế; Quản lý kinh tế trong bệnh viện

  Đáp án A

  a) 90% chi phí khám bệnh, chữa bệnh

  b) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh

  d) Tất cả đáp án trên Câu 2. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết công việc của công dân

  9.Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 (7 câu)

  b) Khi công dân, tổ chức có yêu cầu, cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền. Những công việc đã có thời hạn giải quyết theo quy định thì cán bộ, công chức, viên chức phải chấp hành đúng thời hạn đó.

  a) Khám bệnh, chữa bệnh; Đào tạo cán bộ; Nghiên cứu khoa học; Phòng bệnh; Hợp tác quốc tế; Quản lý kinh tế trong bệnh viện:

  b) Khám bệnh, chữa bệnh; Đào tạo cán bộ;; Chỉ đạo tuyến; Phòng bệnh; Hợp tác quốc tế; Quản lý kinh tế trong bệnh viện:

  11. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập Câu 23. Việc sắp xếp, tổ chức Đối với giáo dục đại họca) Sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các trường đại học, cơ sở giáo dục – đào tạo hoạt động không hiệu quả, không nhất thiết tỉnh nào cũng có trường đại học. thực hiện như thế nào?

  Câu 1. Những việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến là?

  a) Kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị

  Câu 24. Việc sắp xếp, tổ chức đối với lĩnh vực y tế như thế nào?

  b) Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; bầu cử, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.

  a) Chỉ được tiếp nhận tài liệu và giải quyết công việc của công dân, tổ chức tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị và ngoài nơi làm việc

  12. Quyết định 2088/QĐ-BYT ngày 06/11/1996 của Bộ Y tế ban hành quy định về Y đức Câu 1. Theo quy định về y đức thì Không được sử dụng người bệnh làm thực nghiệm cho những phương pháp chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu khoa học khi nào? a) khi chưa được phép của Bộ Y tế và sự chấp nhận của người bệnh.

  c) Đáp án A và B

  Đáp án B

  b) Sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các trường đại học, cơ sở giáo dục – đào tạo hoạt động ít hiệu quả, không nhất thiết tỉnh nào cũng có trường đại học.

  Câu 2. Theo quy định về y đức thì Khi tiếp xúc với người bệnh và gia đình họ, luôn có thái độ?

  c) Sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các trường đại học, cơ sở giáo dục – đào tạo hoạt động chưa hiệu quả, không nhất thiết tỉnh nào cũng có trường đại học.

  Đáp án A

  Câu 1. Theo kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, thì các khoa, phòng, bệnh viện đều có khẩu hiệu?

  a) Tổ chức các cơ sở y tế theo hướng hoàn thiện, liên tục và lồng ghép theo 3 cấp: Chăm sóc ban đầu, chăm sóc cấp 2, chăm sóc cấp 3

  c) Tổ chức các cơ sở y tế theo hướng toàn diện, liên tục và lồng ghép theo 2 cấp: Chăm sóc ban đầu, chăm sóc cấp 2

  Đáp án B

  b) khi chưa được phép của Sở Y tế và sự chấp nhận của người bệnh.

  c) khi chưa được phép của Bộ Y tế và sự chấp nhận của người bệnh, thân nhân người bệnh.

  Đáp án A

  a) vui tươi, tận tình b) niềm nở, tận tình c) niềm nở, nhiệt tình

  Đáp án B

  13. Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 về phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. (5 câu)

  a) “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, Bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, Bệnh nhân về dặn dò chu đáo”

  b) “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, Bệnh nhân ở chăm sóc chu đáo, Bệnh nhân về dặn dò cặn kẽ”

  c) “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, Bệnh nhân ở chăm sóc tận tình chu đáo, Bệnh nhân về dặn dò chu đáo”

  Đáp án A

  Liên hệ [email protected] hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành Y tế năm 2022

  Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức

  Rubi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nội Dung Thông Tư Số 07/2014/tt
 • Bộ 9 Câu Hỏi Phỏng Vấn Viên Chức Ngành Y Tế (Top 1 Bình Chọn)
 • Luật Viên Chức Số 58/2010/qh12 Ngày 15 Tháng 11 Năm 2010
 • Tải Luật Viên Chức Năm 2010
 • Luật Viên Chức 2022 Số 58/2010/qh12
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Viên Chức Ngành Y Tế Năm 2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100