Đề Xuất 5/2022 # Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Công Chức Khối Nhà Nước Năm 2022 # Top Like

Xem 23,562

Cập nhật nội dung chi tiết về Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Công Chức Khối Nhà Nước Năm 2022 mới nhất ngày 25/05/2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 23,562 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Nội Dung Ôn Tập Môn Thi Trắc Nghiệm Kiến Thức Chung Thi Tuyển Công Chức Các Cơ Quan Đảng, Mttq Và Các Tổ Chức Chính Trị
 • Hội Nghị Đẩy Mạnh Thực Hiện Nghị Quyết Số 30
 • Thẩm Quyền Ban Hành Nghị Quyết Liên Tịch
 • Nghiên Cứu ‘quy Trình Ban Hành Nghị Quyết Tỉnh Ủy’, Ai Dùng?
 • Bộ Chính Trị Ra Nghị Quyết Về Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Tư
 • Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức khối Nhà nước năm 2022 gồm 495 câu hỏi, đáp tập trung vào các chuyên đề sau:

  – Quyết định 2721/QĐ-BNV năm 2022 về Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

  – Hiến pháp 2013

  – Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2022 (Đã cập nhật Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2022)

  – Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành (Đã cập nhật Luật Cán bộ, công chức 2022)

  – Luật phòng, chống tham nhũng và Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng;

  – Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP

  – Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

  – Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2022

  – Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

  – Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ ;

  Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, . Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

  – Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức (đã bổ sung Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức);

  Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

  – Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP.

  – Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

  Liên hệ mail [email protected] hoặc Zalo 0935634572 để tải toàn văn câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung công chức Nhà nước năm 2022.

  (Liên hệ [email protected] để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung công chức hành chính Nhà nước tỉnh Bình Định 2022 kèm theo Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

  (Liên hệ để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm [email protected] thi nâng ngạch chuyên viên chính với 675 câu hỏi – đáp án.) hoặc Zalo 0935634572

  ( Tải Tài liệu kiến thức chung thi công chức hành chính tỉnh Bình Thuận 2022)

  Câu 1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là?

  a) Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân

  b) Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân

  c) Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, vì Nhân dân

  Đáp án B

  Câu 2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là

  a) tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội và các cá nhân tiêu biểu của các giai cấp và tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

  b) tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu của các giai cấp và tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

  c) tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các công dân tiêu biểu của các giai cấp và tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

  Đáp án B

  Câu 3. Nền kinh tế Việt Nam là a) nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

  b) nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

  c) nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế tập thể giữ vai trò chủ đạo.

  Đáp án A

  (Tải 515 câu trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức khối Đảng, mặt trận, đoàn thể 2022 )

  Câu 4. Cơ quan nào có thẩm quyền giải thích Hiến pháp , luật, pháp lệnh

  a) Quốc hội

  b) Ủy ban thường vụ Quốc hội

  c) Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

  d) Tất cả các cơ quan trên

  Đáp án B Câu 5. a) Hội đồng nhân dân Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương là

  b) Ủy ban nhân dân

  c) Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  Câu 6. Đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm?

  Đáp án A

  b) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

  a) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

  c) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đặc khu kinh tế

  d) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, cấp thôn

  Câu 7. Cán bộ, công chức 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 02 năm liên tiếp, trong đó 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

  Đáp án B

  a) Miễn nhiệm b) Cho thôi làm nhiệm vụ c) Cả a và b d) bố trí công tác khác.

  Câu 8. Đến năm 2022, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức được cải cách như thế nào theo Nghị quyết 30c?

  Đáp án D

  a) cải cách cơ bản, bảo đảm được cuộc sống của cán bộ, công chức, viên chức và gia đình ở mức trung bình trong xã hội.

  c) cải cách cơ bản, bảo đảm được cuộc sống của cán bộ, công chức, viên chức và gia đình ở mức trung bình khá trong xã hội.

  b) cải cách toàn diện, bảo đảm được cuộc sống của cán bộ, công chức, viên chức và gia đình ở mức trung bình khá trong xã hội.

  a) Đến năm 2022 b) Đến năm 2022 c) Đên năm 2023 d) Đến năm 2024

  Câu 10. Dự thảo quyết định quy phạm pháp luật của UBND được thông qua khi?

  Đáp án A

  b) có quá nửa tổng số thành viên Ủy ban nhân dân biểu quyết tán thành.

  a) có hai phần ba tổng số thành viên Ủy ban nhân dân biểu quyết tán thành.

  c) có quá nửa tổng số thành viên Ủy ban nhân dân biểu quyết

  Đáp án B

  Liên hệ mail [email protected] hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn văn câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung công chức Nhà nước năm 2022.

  Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lđlđ Tỉnh Gia Lai: Tổ Chức Tổng Kết 4 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 9C/nq
 • Triển Khai Tổng Kết Cải Cách Hành Chính Giai Đoạn 2011
 • Thanh Tra Chính Phủ: Ban Hành Kế Hoạch Tổng Kết Thực Hiện Chương Trình Tổng Thể Cải Cách Hành Chính Nhà Nước Giai Đoạn 2011
 • Kết Quả Thực Hiện Chương Trình Tổng Thể Cải Cách Hành Chính Nhà Nước Giai Đoạn 2011
 • Huyện Ea Kar:tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Chương Trình Tổng Thể Cải Cách Hành Chính Nhà Nước
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Công Chức Khối Nhà Nước Năm 2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100