Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xi Về “một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay”

Xem 2,574

Cập nhật thông tin chi tiết về Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xi Về “một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay” mới nhất ngày 13/04/2021 trên website Athena4me.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 2,574 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Đề Cương Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Tự Phê Bình Và Phê Bình Theo Tinh Thần Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xi “một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay”
 • Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4 Khóa Xii
 • Nghiên Cứu Nghị Quyết Trung Ương 4, Khóa Xii Về Xây Dựng Đảng
 • Kế Hoạch 02 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xi
 • Ông Vũ Và Bà Thảo Sẽ Phải Nộp Mức Án Phí ‘khủng’ Nhất Từ Trước Đến Nay
 • HUYỆN UỶ …………

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  ĐẢNG UỶ XÃ …………

  Số:

  …………, ngày 13 tháng 9 năm 2013

  BÁO CÁO

  Tự kiểm tra việc lãnh đạo và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI

  “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

  Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ huyện uỷ ………… về việc báo cáo

  tự kiểm tra công tác lãnh đạo và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về

  “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Sau 1 năm triển khai thực

  hiện Nghị quyết. Ban Thường vụ Đảng uỷ xã ………… báo cáo kết quả như sau:

  I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA ĐẢNG BỘ XÃ.

  ………… là một xã miền núi nằm ở phía Đông Nam của Huyện …………; tổng

  số dân toàn xã 2053 người, có 3 dân tộc anh em cùng sinh sống gồm Mường,

  Mông, Dao. Trong những năm qua nền kinh tế của xã luôn duy trì ở mức tăng

  trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng bình quân 3,6% năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch

  theo hướng hàng hoá. Văn hoá xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất tinh thần

  của nhân dân được cải thiện; chương trình xoá đói giảm nghèo, xoá nhà tạm đạt kết

  quả quan trọng. Quốc phòng an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ

  vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể được quan tâm; hệ thống

  chính trị được kiện toàn; khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường vững chắc.

  Toàn Đảng bộ có 11 Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ với 80 đảng viên. Hàng năm

  có trên 80% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trong đó có trên 15% đủ tư

  cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

  1. Thuận lợi.

  Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương,

  chính sách ưu tiên phát triển cho xã nghèo; đặc biệt là các chính sách khuyến khích

  phát triển kinh tế nông thôn, hỗ trợ các bản đặc biệt khó khăn.

  Luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Huyện uỷ,

  HĐND, UBND huyện, các Ban, ngành, đoàn thể của huyện; cấp uỷ Đảng, chính

  quyền, các tổ chức chính trị xã hội xã đến các bản luôn phát huy tốt vai trò, phối

  hợp đồng bộ và triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước

  đến người dân; có sự đồng thuận cao của nhân dân các dân tộc trong xã trong việc

  triển khai thực hiện Nghị quyết.

  2. Khó khăn.

  Một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế về năng lực chuyên môn và công tác

  xây dựng Đảng ảnh hưởng đến chất lượng hiệu quả triển khai thực hiện Nghị quyết.

  Một số Chi bộ chưa thực sự quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng đảng,

  còn có Chi bộ và đảng viên vi phạm nguyên tắc sinh hoạt Đảng.

  Đời sống kinh tế xã hội của nhân dân giữa các bản, các dân tộc còn có sự

  chênh lệch; một số vấn đề bức xúc xã hội chưa được giải quyết triệt để; hạ tầng cơ

  sở tuy được quan tâm đầu tư nhưng chưa đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu đời sống

  của nhân dân, địa bàn rộng, đi lại khó khăn ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo chỉ

  đại.

  II. KẾT QUẢ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ

  QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4.

  1. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện.

  Căn cứ Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 27

  tháng 3 năm 2102 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Chương trình số 08-CTr ngày

  23.4.2012 của Ban chấp hành Đảng bộ Huyện về thực hiện Nghị quyết, kế hoạch số

  23-KH/HU ngày 13.3.2012, Quyết định số 384-QĐ/HU ngày 16.7.2012, Hướng

  dẫn số 06-HD/HU ngày 03.5.2012 về việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt

  và triển khai thực hiện Nghị quyết.

  2. Thành lập bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng uỷ.

  Ban Thường vụ Đảng uỷ đã ban hành Quyết định số 21 -QĐ/ĐU ngày

  25.7.2012 về thành lập bộ phận giúp BCH Đảng uỷ xã, BTV Đảng uỷ lãnh, chỉ đạo

  và xử lý kịp thời những vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện,

  Quyết định số 22 -QĐ/ĐU ngày 25.7.2012 thành lập Tổ giúp việc thường trực của

  BTV Đảng uỷ về việc triển khai thực hiện hướng dẫn của BTV Đảng uỷ xã về quán

  triệt, thực hiện, Quyết định số 23-QĐ/HU ngày 25.7.2012 về việc ban hành quy chế

  làm việc của bộ phận thường trực giúp BTV Đảng uỷ lãnh đạo, chỉ đạo và xử lý kịp

  thời những vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyếtỉTung

  ương 4 khoá XI.

  Sau Hội nghị ở xã, tiếp tục chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức Hội nghị để

  quán triệt và triển khai thực hiện; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội

  tuyên truyền trên địa bàn tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nội dung Nghị

  quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XI để nhân dân biết, thực hiện.

  III. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ KIỂM ĐIỂM.

  1. Tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng uỷ.

  1.1. Nội dung, chất lượng báo cáo tự kiểm điểm của tập thể và cá nhân.

  – Về ưu điểm.

  Các báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân các đồng chí uỷ viên Ban

  Thường vụ Đảng uỷ đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo 3 vấn

  đề cấp bách, đá chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế vè đề ra phương hướng khắc

  phục, sửa chữa sát với khuyết điểm hạn chế.

  Báo cáo giải trình đã tiếp thu các ý kiến góp ý đúng, chỉ rõ nguyên nhân,

  trách nhiệm cá nhân và hướng khắc phục; giải trình đầy đủ các ý kiến góp ý mà tập

  thể Ban Thường vụ Đảng uỷ và từng cá nhân cho là chưa đúng.

  – Hạn chế:

  Ngày 16.8.2012 Ban Chấp hành Đảng bộ đã nghe Ban Thường vụ Đảng uỷ

  báo cáo, xin ý kiến về kết quả kiểm điểm; có 8 lượt ý kiến phát biểu tham gia; được

  Ban Chấp hành Đảng bộ xã đạt yêu cầu.

  2. Chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc, các Ban ngành kiểm điểm.

  – Có văn bản gợi ý kiểm điểm đối với 11 chi bộ. Thành lập các tổ công tác để

  chỉ đạo các tổ chức Đảng kiểm điểm.

  – Các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ đã giành thời gian 01 ngày để kiểm điểm tập

  thể, 01 ngày để kiểm điểm cá nhân. Đến hết ngày 19/11/2012 đã có 11 Chi bộ trực

  thuộc Đảng uỷ đã kiểm điểm tập thể, cá nhân theo tình thần Nghị quyết Trung ương

  4.

  – Ban Thường vụ Đảng uỷ đã ban hành tiêu chí đánh giá và thông báo kết

  quả kiểm điểm có 11 Chi bộ đạt yêu cầu.

  – Trong quá trình tự kiểm điểm, phê bình và tự phê bình ở các Chi bộ trực

  thuộc Đảng uỷ nhận thấy: Trong kiểm điểm phê bình và tự phê bình tập thể và cá

  nhân các đồng chí lãnh đạo đều thể hiện tính nghiêm túc, tập trung, làm rõ khuyết

  điểm, làm rõ các nguyên nhân tồn tại và làm rõ trách nhiệm, không có tình trạng

  đùn đẩy, đổ lỗi cho nhau hoặc cho cấp dưới. Tham gia ý kiến thẳng thắn, trung thực

  khách quan, không lợi dụng kiểm điểm để bới móc nhau, các ý kiến đều đúng trọng

  tâm mang tính xây dựng cao và đều được các đồng chí lãnh đạo tiếp thu. Các ý kiến

  góp ý đều xoay quanh ba vấn đề cấp bách mà Nghị quyết TW 4 đề ra.

  IV. VIỆC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC

  NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ SAU KIỂM ĐIỂM.

  1. Về tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của

  một số bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

  1.1. Trên cơ sở những yếu kém, khuyết điểm đã được phân tích, làm rõ

  nguyên nhân, trách nhiệm, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã đã ban hành kết luận số 05KL/ĐU ngày 28.5.2013 nghiêm túc xây dựng kế hoạch, biên pháp cụ thể của tập

  thể, cá nhân để khắc phục sửa chữa.

  1.2. Tổ chức nghiêm túc việc nghiên cứu và ban hành các chủ trương nâng

  cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; gắn tuyên truyền

  các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước với các nhiệm vụ

  chính trị của địa phương, sát với trình độ nhận thức.Củng cố kiện toàn báo cáo viên

  01 đồng chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền sát với nhiệm vụ chính trị của địa

  phương.

  1.3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các Chi bộ, cán bộ và

  đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các Nghị quyết,

  Chỉ thị củaĐảng và thực hiện các nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt đảng. Uỷ

  ban kiểm tra Đảng uỷ tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng uỷ kiểm tra giám sát

  các Chi bộ và đảng viên.

  1.4. Tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, toàn diện trên các lĩnh vực để lãnh

  đạo các Chi bộ trực thuộc chuẩn bị và tổ chức đúng yêu cầu của Trung ương, của

  tỉnh, của huyện và của xã về đợt sinh hoạt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo

  Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI.

  1.5. Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và

  làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát,

  thực hiện nghiêm quy chế làm việc. Ban Thường vụ Đảng uỷ đã ban

  hành………….văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và

  làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phân công nhiệm vụ từng thành viên

  gắn với địa bàn phụ trách để chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các Chi bộ trong triển khai

  thực hiện.

  Nhận và tuyên truyền 10 bộ đĩa nói truyện của giáo sư Hoàng Chí Bảo đến

  các Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ.

  Hướng dẫn các Chi bộ lựa chọn nội dung sinh hoạt hằng tháng, tập trung vào

  các vấn đề nổi cộm, bức xúc ở Chi bộ để khắc phục, sửa chữa; hưỡng dẫn xây dựng

  chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên; hiện nay 100% đảng viên đã xây dựng bản

  đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  1.6. Đổi mới phương thức giáo dục tư tưởng. Tổ chức quán triệt, học tập và

  triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; xây dựng kế hoạch thực

  hiện, chương trình hành động sát với điều kiện thực tiễn của địa bàn; phân công các

  đồng chí uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ xã phụ trách các bản trực tiếp phối hợp

  với Thường trực Đảng uỷ xã tổ chức quán triệt, triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng

  viên; chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội tổ chức tuyên truyền, phổ

  biến rộng rãi trong quần chúng nhân dân. Đồng thời tổ chức sơ kết, tổng kết kịp

  thời các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; đánh giá những tồn tại, hạn chế và nhiệm

  vụ, giải pháp khắc phục.

  Tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng, tâm trạng

  của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; thực hiện tốt công tác thông tin hai

  chiều, yêu cầu các Chi bộ báo cáo hàng tháng về công tác dư luận xã hội, diễn biến

  tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, những vấn đề

  bức xúc, nổi cộm cần giải quyết.

  2. Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quán lý các cấp đáp ứng yêu

  cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

  2.1. Chỉ đạo tổ giúp việc Ban Thường vụ Đảng uỷ tham mưu giúp việc Ban

  Thường vụ Đảng uỷ về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ theo tiêu

  chuẩn chức danh đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng uỷ quản lý, đã triển khai

  công tác quy hoạch cán bộ đến các Chi bộ; xây dựng báo cáo kết quả rà soát, thẩm

  định tiêu chuẩn chính trị cán bộ tham gia quy hoạch.

  2.2. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện xong việc sắp xếp, bố trí lại

  cán bộ lãnh đạo; rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo theo tinh thần Nghị

  quyết 35-NQ/TU của Ban Thường vụ tỉnh uỷ theo đúng quy trình.

  2.3. Nghiên cứu, bổ sung quy trình đánh giá cán bộ, quy trình quy hoạch cán

  bộ, quy trình lựa chọn nhân sự đề nghị bổ nhiệm, quy định về phân cấp quản lý cán

  bộ phù hợp với quy định của Luật cán bộ, công chức; quy chế bổ nhiệm cán bộ và

  giới thiệu cán bộ ứng cử, Ban Thường vụ Đảng uỷ ban hành quy chế làm việc theo

  đúng quy định Điều lệ Đảng.

  2.4. Chỉ đạo làm tốt công tác đánh giá cán bộ trên tinh thần khách quan, công

  tâm. Đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, quy định, đúng thời gian, làm rõ trách

  nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong đấu tranh chông quan liêu, tham nhũng,

  lãng phí và ý thức phục vụ nhân dân.

  2.5. Xây dựng và ban hành quy định cụ thể về cơ chế khuyến khích khen

  thưởng và bổ nhiệm đối với cán bộ dám nghĩ, dám làm, có sáng kiến hoặc đề án đổi

  mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

  3. Về xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ,

  chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp uỷ, tập thể lãnh đạo cơ quan,

  đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

  3.1. Căn cứ những yếu kém, khuyết điểm đã nêu trong kiểm điểm, các đồng

  chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ những nội

  dung, vấn đề thuộc chức trách, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực mình được giao phụ

  trách, xây dựng biện pháp cụ thể khắc phục và sửa chữa sau kiểm điểm.

  3.2. Trên cơ sở các quy định của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo tổ giúp việc

  tham mưu giúp việc, hoàn thiện, ban hành các văn bản quy định chặt chẽ, rõ về

  trách nhiệm, quyền hạn của Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thường trực Đảng uỷ và các

  đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng, đảm bảo phát huy dân chủ trong nội bộ.

  3.3. Ban hành các quy định phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền đối với

  những nội dung báo cáo Ban chấp hành Đảng bộ xã, Ban Thường vụ Đảng uỷ,

  Thường trực Đảng uỷ quyết nghị chủ trương; những vấn đề thuộc thẩm quyền

  quyết định theo quy định pháp luật; tránh tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trách

  nhiệm, không rõ tập thể, cá nhân chịu trách nhiện khi xảy ra vi phạm, khuyết điểm.

  3.4. Nâng cao hơn nữa chất lượng thẩm tra các chương trình, đề án do

  UBND xã đề nghị, đảm bảo sự phối hợp về quy hoạch, nguồn vốn, khả năng cân

  đối vốn đầu tư hàng năm và toàn bộ dự án của từng cấp ngân sách đảm bảo tiến bộ

  thực hiện dự án, tránh tình trạng đầu tư không hiệu quả.

  3.5. Tăng cường giám sát của Hội đồng nhân dân huyện, đảm bảo các cấp,

  các ngành thực thi đúng các quy định pháp luật, chủ trương của Đảng uỷ và Nghị

  quyết của Hội đồng nhân dân xã.

  3.6. Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã triển khai có hiệu quả, điều hành, quy chế

  hoạt động của từng ban, ngành, đoàn thể; phòng ngừa sai phạm.

  3.7. Cấp uỷ, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội, tăng cường phản biện

  các chủ trương của Đảng uỷ, các Nghị quyết của HĐND xã, các quyết định cụ thể

  hoá chính sách của Uỷ ban nhân dân xã; tập trung giám sát việc thi hành nhiệm vụ

  của bộ máy chính quyền, của cán bộ, công chức.

  V. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN 3 NHÓM GIẢI PHÁP

  CỦA NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHOÁ XI.

  1. Nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt Đảng.

  – Tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ đã tập trung kiểm điểm, đánh giá và làm

  rõ nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra nhiều năm nhưng chậm được khắc

  T/M BAN THƯỜNG VỤ

  BÍ THƯ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kế Hoạch Của Ban Tổ Chức Trung Ương Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xi “một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay”
 • Thực Hiện Tốt Nqtw4 (Khóa Xii) Và Chỉ Thị 05
 • Long An: Triển Khai Chương Trình Của Tu Thực Hiện Nqtw 4, Khóa Xii Và Kế Hoạch Của Ban Tv Tỉnh Ủy Thực Hiện Chỉ Thị Số 05
 • Hội Nghị Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) Và Chỉ Thị 05
 • Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4, Khóa Xii Và Chỉ Thị Số 05
 • Bạn đang xem bài viết Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xi Về “một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay” trên website Athena4me.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!