Đề Xuất 5/2023 # Bản Cam Kết Thực Hiện Quy Định An Toàn Phòng Cháy, Chữa Cháy Và Cứu Nạn, Cứu Hộ # Top 9 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 5/2023 # Bản Cam Kết Thực Hiện Quy Định An Toàn Phòng Cháy, Chữa Cháy Và Cứu Nạn, Cứu Hộ # Top 9 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Bản Cam Kết Thực Hiện Quy Định An Toàn Phòng Cháy, Chữa Cháy Và Cứu Nạn, Cứu Hộ mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN QUY ĐỊNH AN TOÀN PCCC&CNCH

             

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN QUY ĐỊNH AN TOÀN PCCC&CNCH

  Kính gửi: ………………. (ghi tên cơ quan quản lý phụ trách về pccc&cnch) – vd: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh ….

Thực hiện Luật số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 của Quốc hội về Luật PC&CC; Luật số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013 của Quốc hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PC&CC;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PC&CC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PC&CC; Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2016 của Bộ Công an Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PC&CC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PC&CC;

Căn cứ Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Thông tư 08/2018/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Tôi là: ………………..              Chức vụ: Giám đốc.

Số CMT: ……….            Ngày cấp:………….        Cơ quan cấp:…………..

Đại diện cho Cơ sở………………………………………………. .

Địa chỉ: ………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………

Để bảo vệ an toàn cho người lao động, người lưu trú tại cơ sở, tài sản và đảm bảo an toàn PCCC&CNCH chung, chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và yêu cầu về PCCC&CNCH sau đây:

          1. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật về PCCC&CNCH, các điều kiện an toàn về PCCC&CNCH đối với cơ sở cụ thể là:

          a. Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về PCCC&CNCH, điểm thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở.

          b. Có quy định phân công chức trách, nhiệm vụ công tác PCCC&CNCH trong cơ sở và tổ chức thực hiện.

          c. Có quy trình kỹ thuật an toàn về PCCC&CNCH phù hợp với điều kiện kinh doanh, buôn bán.

          d. Có lực lượng PCCC&CNCH cơ sở được tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PC&CC và tổ chức sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ, có phương án chữa cháy thoát nạn và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

          e. Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC&CNCH theo quy định.

          2. Thường xuyên tìm hiểu cập nhật các kiến thức về PCCC&CNCH cho người lao động, an toàn viên và những người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy nổ. Thành lập lực lượng PCCC&CNCH cơ sở, trang bị đủ phương tiện chữa cháy theo quy định và duy trì hoạt động của lực lượng này có hiệu quả.

          3. Thường xuyên định kỳ tự kiểm tra, khắc phục những thiếu sót về PCCC&CNCH, xử lý nghiêm những tập thể cá nhân vi phạm quy định an toàn PCCC&CNCH, thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn kiến nghị của cơ quan quản lý nhà nước về PCCC&CNCH.

          5. Lập phương án chữa cháy và phương án cứu nạn cứu hộ tại chỗ theo đúng quy định.

          6. Không để xảy ra cháy, nếu cháy thì dập tắt kịp thời. Khi có sự cố về CNCH xử lý kịp thời.

          7. Phối hợp với cơ quan cơ sở lân cận, hộ gia đình và chính quyền địa phương sở tại trong việc tổ chức các hoạt động PCCC&CNCH.

          8. Thực hiện lệnh huy động tham gia các hoạt động PCCC&CNCH của cấp có thẩm quyền.

          9. Thực hiện đúng và đầy đủ các quy trình kỹ thuật theo đúng ngành nghề kinh doanh của cơ sở.

          10. Hệ thống điện phải kiểm tra bảo dưỡng định kỳ, không câu móc các thiết bị điện bừa bãi, thay thế các dây dẫn thiết bị điện đã hư hỏng đề phòng quá tải, chập mạch gây cháy.

          11. Phương tiện PCCC&CNCH phải thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng định kỳ theo quy định, đảm bảo hoạt động tốt và hiệu quả khi có sự cố xảy ra.

Hạ Long, ngày    tháng  năm

      GIÁM ĐỐC (Ký tên, ghi rõ họ tên)

Chứng Chỉ Phòng Cháy Chữa Cháy Và Cứu Nạn Cứu Hộ (Nđ 79/2014)

Chứng chỉ Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (NĐ 79/2014)

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ

(Theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP)

Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

Công an các đơn vị, địa phương.

Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ có thời hạn bao lâu?

Thời hạn sử dụng của Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy có thời hạn sử dụng là 2 năm kể từ ngày cấp, còn đối với nội dung huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ có thời hạn sử dụng là 5 năm kể từ ngày cấp.

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 43 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy thì Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp (Mẫu số 2 ban hành kèm theo Nghị định số 83/2017/NĐ-CP, không ghi thời hạn sử dụng) được sử dụng trong phạm vi toàn quốc.

Thời hạn sử dụng của Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được quy định cụ thể như sau:

– Đối với nội dung huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ có thời hạn sử dụng là 5 năm kể từ ngày cấp, được quy định tại Khoản 7 Điều 11 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP.

– Đối với nội dung huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy có thời hạn sử dụng là 2 năm kể từ ngày cấp, được quy định tại Khoản 6 Điều 16 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Theo chúng tôi

http://baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/Chung-nhan-huan-luyen-nghiep-vu-cuu-nan-cuu-ho-co-thoi-han-bao-lau/384040.vgp

Kinh phí tham dự bồi dưỡng:

Khóa chứng nhận Phòng cháy chữa cháy: 900.000đ

Khóa Bồi dưỡng kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ: 9.500.000đ

Điều kiện cấp chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy:

Cá nhân để được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phải qua lớp bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy ít nhất 06 tháng.

Cá nhân để được cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng yêu cầu sau:

Có trình độ đại học về phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn và đã được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế hoặc tư vấn thẩm định hoặc tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy và đã tham gia thực hiện thiết kế ít nhất 05 công trình.

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng yêu cầu sau:

Có trình độ trung cấp về phòng cháy và chữa cháy trở lên hoặc trình độ chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn giám sát và đã được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tham gia thiết kế hoặc thi công hoặc giám sát thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy, đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công.

Cá nhân để được cấp chứng chỉ bồi dưỡng chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng yêu cầu sau:

Có trình độ trung cấp về phòng cháy và chữa cháy trở lên hoặc trình độ chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hoạt động và đã được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy.

Cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì thiết kế, thẩm định, kiểm tra, giám sát, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Có chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế hoặc tư vấn thẩm định, tư vấn kiểm tra, giám sát, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này.

Đã thực hiện tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn kiểm tra, giám sát, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy ít nhất 03 công trình.

Chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy gồm:

Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.

Chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Chứng chỉ hành nghề tư vấn thẩm định về phòng cháy và chữa cháy.

Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy.

Chứng chỉ hành nghề tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.

Chứng chỉ bồi dưỡng chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy và chữa cháy.

HỎI? Theo quy định thì trong 01 năm cơ quan PCCC kiểm tra 04 đợt tại DN. Song song đó, DN phải thực hiện những tập huấn gì trong năm?

ĐÁP: Theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 18 Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC quy định:

– Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (quy định tại Phụ lục II Nghị định 79/2014/NĐ-CP), Cảnh sát PCCC có trách nhiệm kiểm tra an toàn PCCC định kỳ hàng quý.

– Đối với các cơ sở còn lại, Cảnh sát PCCC có trách nhiệm kiểm tra an toàn PCCC 6 tháng hoặc một năm một lần.

– Ngoài ra, Cảnh sát PCCC kiểm tra an toàn PCCC đột xuất đối với các cơ sở khi có dầu hiệu nguy hiểm, mất an toàn về PCCC hoặc vi phạm quy định an toàn về PCCC và khi có yêu cầu bảo vệ đặt biệt.

* Theo quy định tại Khoản 5 Điều 15 Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định người ra quyết định thành lập đội dân phòng, đội PCCC cơ sở, chuyên ngành có trách nhiệm duy trì hoạt động, định kỳ hàng năm tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC.

Khóa học Chứng chỉ Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (NĐ 79/2014) mở các lớp liên tục hàng tháng.

Tập Huấn Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy Cứu Nạn Cứu Hộ Cho Đối Tượng 5

Trong các ngày từ 10 – 21/12, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh tổ chức lớp tập huấn công tác PCCC & CNCH cho hơn 1000 đối tượng là đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn; công an chính quy phụ trách các xã; công an cấp xã, phường; tổ trưởng tổ dân phố, xóm trưởng; đội trưởng, đội viên đội dân phòng, các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Bình (đối tượng 5).

Đây là hoạt động thuộc giai đoạn đầu trong thực hiện Kế hoạch số 53/KH-BCA-C66 của Bộ Công an về tổ chức triển khai thực hiện Dự án “nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy”, tạo tiền đề để tiếp tục thực hiện giai đoạn 2, từ nay đến năm 2020.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra trên 20 vụ cháy, tuy chưa có thiệt hại về người, song thiệt hại về tài sản là khá lớn. Trong khi đó, ý thức của nhiều đối tượng, trong đó có các nhà lãnh đạo, quản lý, hộ gia đình… chưa được nâng cao, thiếu kiến thức, kỹ năng về công tác PCCC & CNCH.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Công an tỉnh thông tin, phân tích nguyên nhân về một số vụ cháy trên địa bàn cả nước cũng như trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, truyền đạt một số kiến thức cơ bản về phòng cháy, cách xử lý khi có cháy xảy ra; Các văn bản QPPL về PCCC và CNCH; Chức trách, nhiệm vụ của đội PCCC cơ sở và công tác tự kiểm tra về PCCC&CNCH tại cơ sở.

Hướng dẫn thực hành các tính năng, tác dụng, cách bảo quản, bảo dưỡng bơm xăng chữa cháy; Hướng dẫn triển khai các đội hình chữa cháy cơ bản. Đồng thời tổ chức thực hành hướng dẫn sử dụng mặt nạ phòng độc; sử dụng hộp sơ cứu, cáng; sử dụng dây cứu người; thực hành sử dụng một số phương tiện chữa cháy trang bị cho cơ sở (bình chữa cháy bằng bột, CO2, bình MFZT35, chăn chiên…).

Kết thúc buổi tập huấn, các học viên đều được kiểm tra và trao Giấy chứng nhận. Lớp tập huấn là dịp để nâng cao năng lực, kiến thức về công tác PCCC cho đội ngũ lãnh đạo cơ sở cũng như đội dân phòng, hộ gia đình… để có thể chủ động được công tác PCCC&CNCH ngay tại cơ sở.

Tin, ảnh: Kiều Ân

Cam Kết Bảo Đảm Đủ Các Điều Kiện An Toàn Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy

Thực thi phương án đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, ngành ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02/06/2010 của Chính phủ, ngày 22/5/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Tiếp theo đó là Nghị định số 79/20 14/NĐ-CP ngày 31/07/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Theo đó, thay vì phải xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy để được bắt đầu hoạt động, cá nhân, tổ chức chỉ cần thông báo bằng văn bản cam kết bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy cùng các tài liệu chứng minh đi kèm là có thể hoạt động ngay mà không cần chờ phản hồi từ phía cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

1. Đối tượng phải gửi văn bản Cam kết bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy trước khi bắt đầu hoạt động

Quy định tại Nghị định số 46/2012/NĐ-CP Nghị định 79/2014/NĐ-CP các đối tượng sau đây phải gửi Cam kết bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa chay trước khi hoạt động như sau:

– Nhà ở, khách sạn, văn phòng làm việc, nhà cho thuê văn phòng có chiều cao từ 7 tầng trở lên.

– Cơ sở sản xuất, chế biến xăng dầu, khí đốt hoá lỏng và hoá chất dễ cháy, nổ, với mọi quy mô.

– Cơ sở sản xuất, gia công, cung ứng, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

– Kho xăng dầu có tổng dung tích 500 m3 trở lên, kho khí đốt hoá lỏng có tổng trọng lượng khí từ 600 kg trở lên.

– Cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khí đốt hoá lỏng.

– Chợ kiên cố hoặc bán kiên cố có tổng diện tích kinh doanh từ 1200m2 trở lên hoặc có từ 300 hộ kinh doanh trở lên, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bách hoá có tổng diện tích các gian hàng từ 300 m2 trở lên hoặc có tổng khối tích từ 1.000 m3 trở lên.

– Nhà máy nhiệt điện có công suất từ 100.000 KW trở lên, nhà máy thuỷ điện có công suất từ 20.000 KW trở lên, trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên.

– Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy như tàu thủy, tàu hỏa chuyên dùng để vận chuyển hành khách, vận chuyển xăng dầu, chất lỏng dễ cháy, khí cháy, vật liệu nổ, hóa chất có nguy hiểm cháy, nổ được chế tạo mới hoặc hoán cải.

– Bản sao “Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy” và văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở xây dựng mới hoặc cải tạo, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy khi đóng mới hay hoán cải hoặc bản sao biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở và phương tiện giao thông cơ giới khác;

– Bản thống kê các phương tiện phòng cháy và chữa cháy, phương tiện thiết bị cứu người đã trang bị theo mẫu PC6;

– Quyết định thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở kèm theo danh sách những người đã qua huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy;

– Phương án chữa cháy.

Số lượng hồ sơ: 1 bộ.

Cơ quan tiếp nhận: Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thuộc Bộ Công an

3. Dịch vụ tư vấn pháp lý về thông báo Cam kết bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

Luật Toàn Long cung cấp dịch vụ tư vấn trình tự, thủ tục thông báo bằng văn bản Cam kết bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy tại cơ quan Công an có thẩm quyền trước khi cơ sở đi vào hoạt động.

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Bản Cam Kết Thực Hiện Quy Định An Toàn Phòng Cháy, Chữa Cháy Và Cứu Nạn, Cứu Hộ trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!