Đề Xuất 5/2022 # Bài Giảng Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Trong Xây Dựng # Top Like

Xem 16,434

Cập nhật nội dung chi tiết về Bài Giảng Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Trong Xây Dựng mới nhất ngày 23/05/2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 16,434 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Những Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Mới: Doanh Nghiệp Cần Quan Tâm
 • Cần Hoàn Thiện Các Quy Định Pháp Luật Về Kiểm Soát Ô Nhiễm Môi Trường Biển
 • Các Văn Bản Pháp Luật Về Quản Lý, Bảo Vệ Và Phát Triển Bền Vững Tài Nguyên Và Môi Trường Biển, Hải Đảo Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Thuận
 • Thực Trạng Pháp Luật Kiểm Soát Ô Nhiễm Môi Trường Biển Ở Việt Nam Hiện Nay
 • Vndoc Tải Tài Liệu, Văn Bản Pháp Luật, Biểu Mẫu Miễn Phí
 • Bµi gi¶ng

  hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt

  trong x©y dùng

  12/15/15

  Hệ thống văn bản Pháp luật về

  Xây dựng của ViệtNam

  Hệ thống VBPL về XD của VN: Các văn bản pháp qui về xây

  dựng của Việt Nam có thể chia thành 2 nhóm nội dung:

  Nhóm các văn bản quản lý hành chính; Nhóm này bao gồm:

  Luật, Pháp lệnh do Quốc hội và Chủ tịch nước ban hành

  Nghị định, Quyết định, Chỉ thị do Chính phủ và Thủ tướng ban

  hành

  Quyết định, Thông tư, Chỉ thị và các văn bản công bố của các

  Bộ, Ngành ban hành

  Nhóm các văn bản quản lý kỹ thuật, bao gồm:

  Qui chuẩn xây dựng (QCXD)

  Tiêu chuẩn xây dựng (TCXD), bao gồm cả các Qui trình, qui

  phạm, các Hướng dẫn kỹ thuật,

  Có thể hình dung hệ thống văn bản pháp qui của Việt Nam như

  sau:

  12/15/15

  Hệ thống văn bản pháp qui về xây dựng của VN

  Các VBPQ do

  Quốc hội ban hành

  Luật

  Pháp lệnh

  Các VBPQ do

  Chính phủ và

  Thủ tướng ban hành

  Nghị định CP;

  Các VBPQ quản lý

  hành chính NN

  Luật XD, Luật Đấu thầu

  Luật Đầu tư, Luật Đất đai

  Luật Dân sự, Luật Thuế, …

  Luật TC & QC kỹ thuật

  Quyết định,

  Chỉ thị của TTg

  Các VBPQ kỹthuật

  do các Bộ, Ngành

  ban hành

  (riêng QCXD

  Thông tư,

  Quyết định, Chỉ thị

  Các Văn bản công bố

  Các Qui chuẩn XD

  Các Tiêu chuẩn XD

  bắt buộc & tự nguyện

  Các hướng dẫn

  Qui phạm kỹ thuật

  12/09/NĐ-CP

  99/07/NĐ-CP & 03/08

  209/04/NĐ-CP & 49/08

  58/08/NĐ-CP & 85/09/NĐ

  cac NĐ 08/05; 49/08; 71/05

  Các TT, QĐ, … của các

  Bộ: XD, TC, KHĐT,

  KHCN, TNMT,

  Các QCXDVN,

  TCVN, TCXDVN

  TCN, TCCS

  Các Qui trình

  áp dụng QCXD & TCXD

  Hệ thống văn bản Pháp luật về

  Xây dựng của ViệtNam

  Có thể nhận thấy:

  Các VBPQ do Quốc hội (và Chủ tịch nước), Chính

  phủ (và Thủ tướng) ban hành phục vụ quản lý hành

  chính nhà nước và đều có tính bắt buộc áp dụng.

  Trong khi đó, các VBPQ do các Bộ, Ngành ban hành

  gồm các loại:

  Các Thông tư, Quyết định, Chỉ thị, phục vụ việc quản

  lý hành chính: bắt buộc áp dụng

  Các Văn bản công bố để áp dụng không có tính bắt buộc

  (đây là một hình thức mới xuất hiện)

  Các Qui chuẩn và TC kỹ thuật bắt buộc áp dụng

  Các tiêu chuẩn, qui trình, qui phạm, hướng dẫn kỹ thuật

  khuyến khích, tự nguyện áp dụng.

  12/15/15

  Hệ thống pháp luật trong hoạt động

  xây dựng

  Phần I: Giới thiệu chung về hệ thống văn bản quy

  phạm pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt Nam

  1.1 Giới thiệu chung:

  Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam theo Hiến

  pháp năm 1992 và Luật ban hành vản bản quy phạm pháp

  luật (có hiệu lực từ 01/01/1997, được sửa đổi, bổ sung năm

  2002) bao gồm: .

  Văn bản do Quốc hội ban hành: Hiến pháp, luật, nghị

  quyết

  Văn bản do ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành: pháp

  lệnh, nghị quyết

  12/15/15

  Phần I : Giới thiệu chung về hệ thống văn bản quy

  phạm pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt Nam

  1.1 Giới thiệu chung:

  Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam

  theo Hiến pháp năm 1992 và Luật ban hành vản

  bản quy phạm pháp luật (có hiệu lực từ 01/01/1997,

  được sửa đổi, bổ sung năm 2002) bao gồm: .

  – Văn bản do Quốc hội ban hành: Hiến pháp, luật,

  nghị quyết.

  – Văn bản do ủy ban thường vụ Quốc hội ban

  hành: pháp lệnh, nghị quyết.

  12/15/15

  Phần I: Giới thiệu chung về hệ thống văn bản

  quy phạm pháp luật của nhà nước CHXHCN

  Việt Nam

  1.1 Giới thiệu chung:

  Văn bản do các cơ quan nhà nước có thẩm

  quyền khác ở trung ương ban hành để thi hành

  văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, ủy

  ban thường vụ Quốc hội:

  + Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước;

  + Nghị quyết, nghị định của Chính phủ; quyết

  định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ;

  + Quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng,

  Thủ trưởng cơ quan ngang bộ;

  12/15/15

  Phần I : Giới thiệu chung về hệ thống văn bản quy phạm

  pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt Nam

  1.1 Giới thiệu chung:

  – Văn bản do HĐND, UBND ban hành để thi hành

  văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, ủy

  ban Thường vụ Quốc hội và văn bản của cơ

  quan nhà nước cấp trên; văn bản do ủy ban

  nhân dân ban hành còn để thi hành nghị quyết

  của Hội đồng nhân dân cùng cấp:

  + Nghị quyết của Hội đồng nhân dân;

  + Quyết định, chỉ thị của ủy ban nhân dân.

  12/15/15

  Phần I : Giới thiệu chung về hệ thống văn bản quy

  phạm pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt Nam

  1.1 Giới thiệu chung:

  Căn cứ vào trình tự ban hành và giá trị pháp

  lý, các văn bản quy phạm pháp luật được chia

  thành hai loại là các văn bản luật và các văn bản

  dưới luật.

  Các văn bản luật:

  – Văn bản luật là văn bản quy phạm pháp luật do

  Quốc hội, cơ quan cao nhất của quyền lực nhà nư

  ớc ban hành.

  – Mọi văn bản khác (dưới luật) khi ban hành đều

  phải dựa trên cơ sở của văn bản luật và không đư

  ợc trái với các quy định trong các văn bản đó.

  12/15/15

  Phần I : Giới thiệu chung về hệ thống văn bản quy

  phạm pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt Nam

  1.1 Giới thiệu chung:

  1.1.1 Văn bản luật có các hình thức là hiến pháp

  và luật (hoặc bộ luật).

  – Hiến pháp (bao gồm hiến pháp và các đạo luật

  về bổ sung hay sửa đổi hiến pháp)

  – Luật (bộ luật), nghị quyết của Quốc hội có chứa

  đựng quy phạm pháp luật là những văn bản quy

  phạm pháp luật do Quốc hội, cơ quan quyền lực

  nhà nước cao nhất ban hành để cụ thể hóa hiến

  pháp, nhằm điều chỉnh các loại quan hệ xã hội

  trong các lĩnh vực hoạt động của Nhà nước.

  12/15/15

  Phần I : Giới thiệu chung về hệ thống văn bản quy

  phạm pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt Nam

  1.1 Giới thiệu chung:

  1.1.2. Các văn bản dưới luật (văn bản quy phạm pháp

  luật dưới luật)

  – Văn bản dưới luật là những văn bản quy phạm pháp

  luật do cơ quan nhà nước ban hành theo trình tự,

  thủ tục và hình thức được pháp luật quy định.

  Những văn bản này có giá trị pháp lý thấp hơn các

  văn bản luật, vì vậy khi ban hành phải chú ý sao

  cho những quy định của chúng phải phù hợp với

  những quy định của hiến pháp và luật.

  – Giá trị pháp lý của từng loại văn bản dưới luật cũng

  khác nhau, tùy thuộc vào thẩm quyền của cơ quan ban

  hành chúng.

  12/15/15

  Phần I : Giới thiệu chung về hệ thống văn bản quy

  phạm pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt Nam

  1.1.2. Các văn bản dưới luật Theo Hiến pháp

  1992, hiện nay ở nước ta có những loại văn bản

  dưới luật sau:

  1. Pháp lệnh do ủy ban thường vụ Quốc hội ban

  hành

  2. – Nghị quyết của ủy ban thường vụ Quốc hội

  3. Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước

  4. Nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết

  định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

  12/15/15

  Phần I : Giới thiệu chung về hệ thống văn bản quy

  phạm pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt Nam

  5. Quyết định, chỉ thị, thông tư, của Bộ trưởng,

  thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

  6. Thông tư liên tịch.

  7. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp.

  8. Quyết định, chỉ thị của ủy ban nhân dân các

  cấp

  12/15/15

  Phần I : Giới thiệu chung về hệ thống văn bản quy

  phạm pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt Nam

  1.2 Hiệu lực của văn bản pháp luật

  1. Hiệu lực về thời gian

  2. Hiệu lực về không gian

  3. Hiệu lực về đối tượng áp dụng

  12/15/15

  Phần II : khái niệm pháp luật xây dựng

  Hệ thống các luật và văn bản quy phạm pháp

  luật do nhà nước ban hành điều chỉnh các mối

  quan hệ về kinh tế, xã hội, kỹ thuật và mỹ thuật

  phát sinh trong quá trìnhXD:

  Hiến pháp

  Các Luật

  Các Pháp lệnh

  Các nghị định, quyết định cấp chính phủ

  Những quyết định, thông tư, chỉ thị cấp Bộ

  Các quy định của UBND tỉnh, TP. Trực thuộc trung ư

  ơng

  12/15/15

  Phần II : khái niệm pháp luật xây dựng

  2.1 Mục đích và yêu cầu của pháp luật xây dựng

  Phần II : khái niệm pháp luật xây dựng

  12/15/15

  Phần II : khái niệm pháp luật xây dựng

  2.3

  12/15/15

  Những nguyên tắc cơ bản của pháp luật xây

  dựng

  1. Phải tuân thủ quy hoạch đã được duyệt

  2. Phải đảm báo các yêu cầu về kỹ thuật và chất lư

  ợng trong xây dựng

  3. Bảo đảm an toàn lao động, an toàn xây dựng công

  trình

  4. Bảo đảm mỹ thuật, cảnh quan đô thị

  5. Bảo vệ môi trường sinh thái và vệ sinh công cộng

  6. Bảo đảm mức chi phí, giá cả hợp lý, phù hợp với

  đơn giá và khung giá do nhà nước quy định

  7. Bảo vệ các quan hệ xã hội trong xây dựng

  Phần III : Luật xây dựng

  Luật Xây dựng của Nước CHXHCNVN số 16/2003/QH11 ngày

  26 tháng 11 năm 2003 có 9 chương, 123 điều. Luật này

  có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 (điều 122).

  3.1 Đối tượng và phạm vi điều chỉnh của Luật Xây dựng

  (LXD):

  1. Đối tượng điều chỉnh của Luật Xây dựng (LXD):

  LXD quy định về hoạt động XD, quyền và nghĩa vụ của

  tổ chức cá nhân đầu tư XD công trình và hoạt động XD.

  – LXD áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước, tổ

  chức cá nhân nước ngoài đầu tư XD công trình và hoạt động

  XD trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp điều ước quốc tế mà

  nước CHXHCNVN kí kết hoặc tham gia có quy định khác với

  Luật Xây dựng thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế

  đó.

  12/15/15

  sự cần thiết và quan điểm chỉ đạo xây dựng luật xây dựng

  sự cần thiết

  quan đIểm chỉ đạo

  – Việc lập QHXD chưa được tiến hành đồng bộ, quản

  lý chưa chặt chẽ

  – QH chung các đô thị đ ã có nhưng QH chi tiết chưa

  theo kịp yêu cầu

  -QHXD điểm dân cư nông thôn chưa được quan tâm

  Phải thể chế hoá đường lối, chủ trương, chính sách

  của Đảng trong lĩnh vực xây dựng

  Thị trường xây dựng hình thành và phát triển với sự

  tham gia của nhiều thành phần kinh tế nhưng thiếu cơ

  chế quản lý phù hợp, nhất là về điều kiện hành nghề,

  năng lực nghề nghiệp của tổ chức, cá nhân …

  Quản lý Nhà nước về xây dựng còn phân tán, chồng

  chéo. Sự phân cấp, phân công trong quản lý Nhà nư

  ớc về xây dựng chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý.

  Chưa rõ ràng khi quy định quyền và nghĩa vụ của chủ

  thể tham gia hoạt động xây dựng

  Hệ thống văn bản QPPL về xây dựng thiếu đồng bộ,

  chồng chéo, hiệu lực pháp luật thấp, mới chỉ dừng lại

  ở Nghị định và văn bản hướng dẫn

  12/15/15

  Thừa kế và phát huy những ưu điểm, khắc phục như

  ợc điểm và là bước pháp điển hoá hệ thống pháp luật

  về xây dựng

  Bảo đảm nâng cao hiệu lực QLNN, trách nhiệm của cơ

  quan QLNN về xây dựng, của các tổ chức, cá nhân

  tham gia hoạt động xây dựng, phân định rõ giữa

  QLNN và QLSXKD trong xây dựng

  Dự án

  ĐTXDCT

  11 điều (35:45)

  Khảo sát, thiết

  kế XD

  16 điều (46:61)

  Xây dựng

  công trình

  33 điều (62:94)

  (62:94)

  Lựa chọn nhà

  thầu và HĐXD

  16 điều (95:110)

  (95:110)

  phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

  (điều 1 và 2)

  hoạt động xây dựng

  được quy định gồm

  Lập quy hoạch XD

  Lập dự án đầu tư XD công trình

  Khảo sát XD, thiết kế XD

  Thi công XD công trình

  Giám sát thi công XD công trình

  Quản lý dự án đầu tư XD công trình

  Lựa chọn nhà thầu và hợp đồng XD

  12/15/15

  Các

  nguyên tắc cơ bản trong hoạt động xây dựng

  (điều 4)

  XD công trình

  theo quy hoạch,

  thiết kế; bảo

  đảm mỹ quan,

  bảo vệ môi trư

  ờng, cảnh quan

  chung; phù hợp

  với điều kiện tự

  nhiên, đặc điểm

  văn hoá – xã hội;

  kết hợp phát

  triển kinh tế – xã

  hội với an ninh quốc phòng

  12/15/15

  phân loại, phân cấp công trình

  (điều 3)

  Loại công trình theo

  công năng sử dụng

  Cấp công trình

  Quy mô

  Nhà ở

  Giao thông

  Năng lượng

  Các công trình khác

  12/15/15

  Yêu cầu

  kỹ thuật

  Thuỷ lợi

  của tổ chức, cá nhân tham gia hđxd

  (điều 7)

  Năng lực hành nghề

  XD của các cá nhân

  Xác định theo

  cấp bậc

  Xây dựng công cộng

  Công nghiệp

  quy định chung về điều kiện, năng lực

  IV

  Vật liệu

  xây dựng

  Tuổi thọ

  Kinh nghiệm

  Đạo đức

  nghề nghiệp

  Năng lực HĐXD

  của các tổ chức

  Xác định theo cấp

  bậc trên cơ sở năng

  lực hành nghề xây

  dựng của cá nhân

  trong tổ chức

  Kinh nghiệm hoạt

  động

  Chứng chỉ

  hành nghề

  Khả năng tài chính

  Chịu trách nhiệm

  cá nhân về công

  việc của mình

  Thiết bị và năng lực

  quản lý

  Tổ chức, cá nhân nước ngoài HĐXD

  trên lãnh thổ Việt Nam

  Phải được cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng

  có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động

  các hành vi bị cấm trong hoạt động xD

  (điều 10)

  Xây dựng công trình nằm trong khu vực cấm xây dựng, lấn chiếm hành lang bảo vệ

  công trình giao thông, thuỷ lợi, di tích văn hoá, lịch sử

  Xây dựng công trình sai quy hoạch, vi phạm chỉ giới, cốt xây dựng, không có giấy phép

  (đối với công trình phải có giấy phép)

  Nhà thầu xây dựng vượt quá điều kiện năng lực hành nghề XD, năng lực hoạt động xây

  dựng

  Không tuân theo quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng

  Vi phạm quy định về an toàn cho con người, tài sản, vệ sinh môi trường trong xây dựng

  Cơi nới, lấn chiếm không gian, khu vực công cộng, lối đi, các sân bãi khác đã có quy

  hoạch được duyệt và công bố

  Đưa và nhận hối lộ, dàn xếp trong đấu thầu, mua bán thầu, thông đồng, bỏ giá thầu dưới

  giá thành xây dựng công trình

  Lạm dụng chức vụ, quyền hạn, dung túng, bao che vi phạm pháp luật về xây dựng

  Cản trở hoạt động xây dựng đúng pháp luật

  12/15/15

  Các hành vi khác vi phạm pháp luật về xây dựng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giá Trị Pháp Lý Của Văn Bản Được Công Chứng, Chứng Thực
 • Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển Của Hoạt Động Công Chứng, Chứng Thực
 • Công Chứng Là Gì Theo Quy Định Của Pháp Luật Hiện Hành
 • Rà Soát, Hệ Thống Hóa Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Về Tài Nguyên Và Môi Trường
 • Công Tác Thi Hành Pháp Luật Về Bảo Vệ Môi Trường Trong Ngành Nông Nghiệp Quảng Ninh
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Bài Giảng Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Trong Xây Dựng trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100