Đề Xuất 12/2021 # 70 Biểu Mẫu Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Công An Thông Tư 07/2019/tt # Top Like

Xem 2,079

Cập nhật nội dung chi tiết về 70 Biểu Mẫu Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Công An Thông Tư 07/2019/tt mới nhất ngày 04/12/2021 trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 2,079 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Yêu Cầu Cung Cấp Tài Liệu Chứng Cứ
 • Quyết Định Yêu Cầu Cung Cấp Tài Liệu, Chứng Cứ
 • Mẫu Quyết Định Yêu Cầu Cung Cấp Tài Liệu, Chứng Cứ
 • Khó Khăn Khi Yêu Cầu Cơ Quan, Tổ Chức Cung Cấp Tài Liệu, Chứng Cứ
 • Quyết Định Về Việc Thành Lập Bcđ Công Tác Y Tế Trường Học Năm Học 2021
 • Theo Thông tư 07/2019/TT-BCA ngày 20/3/2019 (hiệu lực kể từ ngày 06/5/2019) quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của CAND (gồm các lĩnh vực an ninh trật tự, giao thông, ma túy, kinh tế, môi trường…) thì có tổng cộng 70 biểu mẫu xử lý vi phạm hành chính (42 Mẫu Quyết định, 23 mẫu biên bản, 3 mẫu và các mẫu khác có 2 mẫu.

  42 Mẫu Quyết định gồm

  1. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản (Mẫu số 01/QĐ-XPKLBB).
  2. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 02/QĐ-XPHC).
  3. Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền (Mẫu số 03/QĐ-HTHQĐPT).
  4. Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần (Mẫu số 05/QĐ-NTPNL).
  5. Quyết định cưỡng chế khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập (Mẫu số 06/QĐ-CCKTMPLHTN).
  6. Quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản (Mẫu số 07/QĐ-CCKTTTTK).
  7. Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng số tiền phạt (Mẫu số 08/QĐ-CCKBTS).
  8. Quyết định cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 09/QĐ-CCTTTS).
  9. Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (Mẫu số 10/QĐ-CCBKPHQ).
  10. Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Mẫu số 11/QĐ-TTTVPT).
  11. Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (Mẫu số 12/QĐ-ADBPKPHQ).
  12. Quyết định tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Mẫu số 13/QĐ-THTVPT).
  13. Quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 14/QĐ-THMPQĐXP).
  14. Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính (Mẫu số 15/QĐ-TGN).
  15. Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính (Mẫu số 16/QĐ-KDTHTGN).
  16. Quyết định chấm dứt việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính (Mẫu số 17/QĐ-CDTGN).
  17. Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính (Mẫu số 18/QĐ-TGTVPTGPCC).
  18. Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính (Mẫu số 19/QĐ-KDTHTGTVPTGPCC).
  19. Quyết định trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính (Mẫu số 20/QĐ-TLTVPTGPCC).
  20. Quyết định khám người theo thủ tục hành chính (Mẫu số 21/QĐ-KNTTTHC).
  21. Quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính (Mẫu số 22/QĐ-KPTVTĐV).
  22. Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Mẫu số 23/QĐ-KNCGTVPT).
  23. Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự (Mẫu số 24/QĐ-CHS).
  24. Quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 25/QĐ-TĐCQĐXP).
  25. Quyết định chấm dứt việc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 26/QĐ-CDTĐCQĐXP).
  26. Quyết định đính chính quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 27/QĐ-ĐCQĐXP).
  27. Quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 28/QĐ-HBQĐXP).
  28. Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 29/QĐ-SĐQĐXP).
  29. Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 30/QĐ-GQXP).
  30. Quyết định về việc chấm dứt việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 31/QĐ-CDGQXP).
  31. 32. Quyết định về việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 32/QĐ-GQCC).
  32. Quyết định về việc chấm dứt việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 33/QĐ-CDGQCC).
  33. Quyết định về việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính (Mẫu số 34/QĐ-GQTGN).
  34. Quyết định về việc chấm dứt việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính (Mẫu số 35/QĐ-CDGQTGN).
  35. Quyết định giao tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính (Mẫu số 36/QĐ-GTVPT).
  36. Quyết định trưng cầu giám định (Mẫu số 37/QĐ-TCGĐ).
  37. Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản (Mẫu số 38/QĐ-TLHĐĐGTS).
  38. Quyết định thành lập Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Mẫu số 39/QĐ-TLHĐXLTVPT).
  39. Quyết định xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính (Mẫu số 40/QĐ-TX).
  40. Quyết định hoãn thi hành quyết định xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính (Mẫu số 41/QĐ-HTHTX).
  41. Quyết định áp dụng biện pháp quản lý người nước ngoài trong thời gian làm thủ tục trục xuất (Mẫu số 42/QĐ-ADBPQLNNN).

  23 Mẫu Biên bản gồm

  1. Biên bản vi phạm hành chính (Mẫu số 43/BB-VPHC).
  2. Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính (Mẫu số 44/BB-XM).
  3. Biên bản phiên giải trình trực tiếp (Mẫu số 45/BB-PGTTT).
  4. Biên bản về việc cá nhân/tổ chức vi phạm hành chính không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 46/BB-KNQĐ).
  5. Biên bản đặt tiền/trả tiền bảo lãnh (Mẫu số 47/BB-TBL).
  6. Biên bản bàn giao người bị tạm giữ hoặc bị áp giải theo thủ tục hành chính (Mẫu số 48/BB-BGN).
  7. Biên bản người bị áp giải/trục xuất bỏ trốn (Mẫu số 49/BB-BT).
  8. Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính (Mẫu số 50/BB-TGTVPTGPCC).
  9. Biên bản khám người theo thủ tục hành chính (Mẫu số 51/BB-KN).
  10. Biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính (Mẫu số 52/BB-KPTĐV).
  11. Biên bản khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Mẫu số 53/BB-KNCGTVPT).
  12. Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Mẫu số 54/BB-TTTVPT).
  13. Biên bản tiêu huỷ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Mẫu số 55/BB-THTVPT).
  14. Biên bản xử lý đối với hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng (Mẫu số 56/BB-XLHHVP).
  15. Biên bản bàn giao tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Mẫu số 57/BB-BGTVPT).
  16. Biên bản bàn giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản (Mẫu số 58/BB-BGPTGTVPHC).
  17. Biên bản bàn giao hồ sơ vụ vi phạm hành chính cho Cơ quan điều tra (Mẫu số 59/BB-BGHS).
  18. Biên bản trả lại giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp (Mẫu số 60/BB-TLGTTVPT).
  19. Biên bản cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt (Mẫu số 61/BB-CCKB).
  20. Biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (Mẫu số 62/BB-CCKPHQ).
  21. Biên bản cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 63/BB-CCTTTS).
  22. Biên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính (Mẫu số 64/BB-NP).
  23. Biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính (Mẫu số 65/BB-MNP).

  03 Mẫu thông báo gồm

  1. Thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính (Mẫu số 66/TB-TGN).
  2. Thông báo về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 67/TB-CCHC).
  3. Thông báo về việc xử phạt trục xuất (Mẫu số 68/TB-TX).
  1. Tóm tắt lý lịch và hành vi vi phạm pháp luật của người bị đề nghị trục xuất (Mẫu số 69/TTLL-TX).
  2. Bảng thống kê tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Mẫu số 70/BTK).

  --- Bài cũ hơn ---

 • 70 Biểu Mẫu Để Xử Phạt Vphc Thuộc Thẩm Quyền Của Công An Nhân Dân
 • Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính (Mẫu Số 02/qđ
 • Quyết Định Xã Đặc Biệt Khó Khăn
 • Danh Sách Xã Đặc Biệt Khó Khăn, Xã Biên Giới Năm 2021
 • Thẩm Quyền Ra Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Lao Động
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết 70 Biểu Mẫu Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Công An Thông Tư 07/2019/tt trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Guest-posts
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100