Đề Xuất 11/2022 # 2. Kiểm Sát Việc Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Của Viện Kiểm Sát. / 2023 # Top 13 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 11/2022 # 2. Kiểm Sát Việc Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Của Viện Kiểm Sát. / 2023 # Top 13 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về 2. Kiểm Sát Việc Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Của Viện Kiểm Sát. / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

2.1. Nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện việc kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Căn cứ Điều 22, Quy chế 59 thì:

– Viện kiểm sát các cấp có trách nhiệm kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về các hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp cùng cấp và cấp dưới (Cơ quan điều tra, Toà án, cơ quan Thi hành án, cơ quan khác được giao tiến hành một số hoạt động điều tra) theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự, tố tụng dân sự và thi hành án.

– Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ của mình và căn cứ vào tình hình thực tế, phân công đơn vị Khiếu tố và các đơn vị nghiệp vụ khác thực hiện kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp theo quy định tại Quy chế 59.

– Để thực hiện kiểm sát, các đơn vị được phân công có trách nhiệm:

+ Tham mưu, giúp Viện trưởng Viện kiểm sát về công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp của các cơ quan tư pháp;

+ Yêu cầu các cơ quan tư pháp cùng cấp và cấp dưới giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát;

2.2. Trình tự, thủ tục trong thực hiện kiểm sát.

– Căn cứ khoản 1 Điều 23 Quy chế 59 thì các biện pháp được áp dụng trong việc kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp gồm có:

+ Yêu cầu cơ quan tư pháp ra văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo;

+ Yêu cầu cơ quan tư pháp kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cấp mình, cấp dưới và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát;

+ Trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan tư pháp (chỉ áp dụng trong kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự).

– Căn cứ khoản 2 Điều 23 Quy chế 59 thì điều kiện áp dụng và trình tự thực hiện các biện pháp kiểm sát được quy định như sau:

+ Việc yêu cầu cơ quan tư pháp ra văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện thuộc một trong các trường hợp sau: Viện kiểm sát nhận được khiếu nại, tố cáo việc cơ quan tư pháp không ra văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời hạn quy định hoặc đã giải quyết nhưng không ban hành văn bản giải quyết; Viện kiểm sát có cơ sở xác định cơ quan tư pháp không ra văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời hạn quy định hoặc đã giải quyết nhưng không ban hành văn bản giải quyết.

+ Việc yêu cầu cơ quan tư pháp kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cấp mình và cấp dưới, thông báo kết quả cho Viện kiểm sát được thực hiện khi Viện kiểm sát có cơ sở xác định cơ quan tư pháp không thực hiện yêu cầu ra văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc một trong các trường hợp sau: Viện kiểm sát nhận được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; Viện kiểm sát nhận được đơn khiếu nại, tố cáo về vi phạm pháp luật của cơ quan tư pháp trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; Viện kiểm sát có cơ sở xác định cơ quan tư pháp có vi phạm pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo;

2.3. Các bước cụ thể trong thực hiện kiểm sát.

Căn cứ Điều 24 Quy chế 59 thì các bước cụ thể trong thực hiện kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo như sau:

– Trong trường hợp cơ quan tư pháp không đáp ứng hoặc đáp ứng không đầy đủ yêu cầu của Viện kiểm sát, thì có văn bản kiến nghị lên cơ quan quản lý cấp trên để có biện pháp quản lý, đôn đốc việc thực hiện của cơ quan tư pháp.

Khiếu Nại Cáo Trạng Và Việc Giải Quyết Khiếu Nại Cáo Trạng Của Viện Kiểm Sát / 2023

Viện kiểm sát là cơ quan duy nhất có thẩm quyền ban hành bản Cáo trạng và Cáo trạng của Viện kiểm sát là một dạng quyết định tố tụng để truy tố bị can ra trước tòa (điểm a Khoản 1 Điều 166/BLTTHS). Như vậy, chỉ những người tham gia tố tụng được qui định trong Bộ luật tố tụng hình sự mới có quyền khiếu nại bản Cáo trạng và việc giải quyết khiếu nại Cáo trạng thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát. Cáo trạng giới hạn phạm vi xét xử của Tòa án, Tòa án chỉ xét xử những bị cáo, những hành vi theo tội danh đã nêu trong bản Cáo trạng được quy định trong Bộ luật hình sự và là cơ sở, căn cứ để Thẩm phán chủ tọa phiên tòa tiến hành các hoạt động tố tụng và quyết định đưa vụ án ra xét xử. Do vậy, khiếu nại đối với bản Cáo trạng là thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát. Về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thời hạn giải quyết khiếu nại phải tuân theo Điều 330 Bộ Luật Tố tụng hình sự; việc lập hồ sơ giải quyết khiếu nại phải theo quy định tại khỏan 1 Điểm 1.4 phần II Thông tư liên tịch số 02/2005.

Trong thực tế phát sinh khiếu nại đối với bản Cáo trạng rất đa dạng nên nhận thức và áp dụng pháp luật khác nhau. Khi Cáo trạng bị khiếu nại có nơi Viện kiểm sát không ra quyết định giải quyết mà chỉ đưa vào hồ sơ kiểm sát hoặc chuyển sang Tòa án chờ xét xử. Có nơi không ra quyết định giải quyết mà trả lời văn bản, giấy báo tin…hoặc ra quyết định giải quyết khiếu nại Cáo trạng nhưng chưa thực hiện đúng những quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hoặc chưa xem xét về thời hạn, thời hiệu để giải quyết khiếu nại. Dẫn đến có trường hợp khiếu nại nhiều lần, vượt cấp.

Theo Điều 36, Điều 330/BLTTHS nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, người đã thực hiện hành vi hoặc ban hành Quyết định tố tụng bị khiếu nại không có quyền giải quyết khiếu nại về hành vi, quyết định của mình. Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp là người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, hoặc Phó Viện trưởng thực hiện thông qua cơ chế ủy quyền ký thay. Viện trưởng có thể ủy nhiệm cho Phó Viện trưởng thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phó Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về nhiệm vụ được giao. Như vậy, dù là Viện trưởng hay Phó Viện trưởng ký Quyết định giải quyết khiếu nại thì mỗi cấp kiểm sát chỉ được thực hiện một trình tự giải quyết khiếu nại, cho nên, quyết định giải quyết khiếu nại của Viện kiểm sát cấp dưới bị khiếu nại thì thẩm quyền giải quyết khiếu nại cuối cùng thuộc Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp trên.

* Khiếu nại bản Cáo trạng khi hồ sơ chưa chuyển đến Tòa án.

Theo Điều 330 Bộ Luật Tố tụng hình sự, thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với Kiểm sát viên, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát được quy định như sau:

“Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên do Viện trưởng giải quyết trong thời hạn bảy ngày (7 ngày), kể từ ngày nhận được khiếu nại. Nếu không đồng ý với kết quả giải quyết thì người khiếu nại có quyền khiếu nại đến Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp. Trong thời hạn mười lăm ngày(15 ngày), kể từ ngày nhận được khiếu nại, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp phải xem xét, giải quyết. Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có thẩm quyền giải quyết cuối cùng.

Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của Viện trưởng Viện kiểm sát do Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp giải quyết trong thời hạn mười lăm ngày(15 ngày), kể từ ngày nhận được khiếu nại. Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có thẩm quyền giải quyết cuối cùng”.

* Khiếu nại bản Cáo trạng sau khi hồ sơ vụ án đã chuyển đến Tòa án.

Việc xem xét giải quyết khiếu nại Cáo trạng kịp thời mang tính chấp hành, tôn trọng pháp luật. Ngoài ra thông qua việc giải quyết khiếu nại bản Cáo trạng, Viện kiểm sát có điều kiện kiểm tra tính đúng đắn của Quyết định truy tố, kịp thời khắc phục những sai sót tránh việc Tòa án trả lại hồ sơ điều tra bổ sung hoặc tuyên bị cáo không phạm tội. Trên cơ sở hồ sơ kiểm sát đã được xây dựng qua quá trình thực hiện công tác kiểm sát điều tra, Viện kiểm sát đủ cơ sở để giải quyết khiếu nại Cáo trạng. Khi xem xét giải quyết khiếu nại Cáo trạng còn là cơ sở củng cố niềm tin của kiểm sát viên giữ quyền công tố bảo vệ quyết định truy tố của Viện kiểm sát./.

Thẩm Quyền, Thời Hạn Giải Quyết Khiếu Nại Trong Hoạt Động Tư Pháp Của Viện Kiểm Sát / 2023

Thẩm quyền, thời hạn giải quyết khiếu nại trong hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát quy định tại Điều 12 Quyết định 51/QĐ-VKSTC-V12 năm 2016 Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành, cụ thể như sau:

– Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong tố tụng hình sự được thực hiện theo quy định tại Chương về khiếu nại, tố cáo Bộ luật tố tụng hình sự, gồm: khiếu nại hành vi, quyết định tố tụng của người có thẩm quyền của Viện kiểm sát trong thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong tố tụng hình sự; khiếu nại hành vi, quyết định tố tụng trong việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam trong giai đoạn điều tra, truy tố; khiếu nại hành vi, quyết định tố tụng của Thủ trưởng Cơ quan điều tra, cấp trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra và các quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra đã được Viện kiểm sát phê chuẩn; khiếu nại kết quả giải quyết của Thủ trưởng Cơ quan điều tra đối với khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cán bộ điều tra, Điều tra viên, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra; khiếu nại kết quả giải quyết của cấp trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra đối với khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cấp phó, cán bộ điều tra.

– Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong tố tụng dân sự được thực hiện theo quy định tại Chương về khiếu nại, tố cáo Bộ luật tố tụng dân sự, gồm: khiếu nại hành vi, quyết định tố tụng của người có thẩm quyền của Viện kiểm sát trong kiểm sát hoạt động tư pháp trong tố tụng dân sự.

– Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong tố tụng hành chính được thực hiện theo quy định tại Chương về khiếu nại, tố cáo Luật tố tụng hành chính, gồm: khiếu nại hành vi, quyết định tố tụng của người có thẩm quyền của Viện kiểm sát trong kiểm sát hoạt động tư pháp trong tố tụng hành chính.

– Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự thực hiện theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Chương về khiếu nại, tố cáo Luật thi hành án hình sự, gồm: khiếu nại hành vi, quyết định quản lý, giáo dục phạm nhân của người được giao quản lý, giáo dục phạm nhân; khiếu nại hành vi, quyết định của người có thẩm quyền của Viện kiểm sát trong kiểm sát thi hành án hình sự.

– Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được thực hiện theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Chương về khiếu nại, tố cáo Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, gồm: khiếu nại hành vi, quyết định của người có thẩm quyền trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; khiếu nại hành vi, quyết định của người có thẩm quyền của Viện kiểm sát trong kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam.

– Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong kiểm sát thi hành án dân sự, kiểm sát thi hành án hành chính, kiểm sát thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật.

– Thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp trong thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp được quy định như sau:

+ Khiếu nại hành vi, quyết định của Kiểm tra viên, Kiểm sát viên, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát cấp nào do Viện trưởng Viện kiểm sát cấp đó giải quyết. Nếu người khiếu nại không đồng ý với kết quả giải quyết mà khiếu nại tiếp, thì Viện kiểm sát cấp trên có thẩm quyền giải quyết. Quyết định giải quyết của Viện kiểm sát cấp trên là quyết định giải quyết có hiệu lực pháp luật.

+ Khiếu nại hành vi, quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát cấp dưới do Viện kiểm sát cấp trên có thẩm quyền giải quyết. Quyết định giải quyết của Viện kiểm sát cấp trên là quyết định có hiệu lực pháp luật.

+ Trong mọi trường hợp, quyết định giải quyết khiếu nại của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao là quyết định có hiệu lực pháp luật.

– Thời hạn giải quyết khiếu nại trong hoạt động tư pháp được thực hiện theo quy định của pháp luật trong các lĩnh vực tương ứng.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Bàn Về Giải Quyết Khiếu Nại Cáo Trạng, Quyết Định Truy Tố Của Viện Kiểm Sát Theo Quy Định Của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2022 / 2023

Chủ nhật – 25/11/2018 21:48

Điều 330 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 và Thông tư liên tịch số: 02/2005/TTLT-BCA-VKSTC-TANDTC-BQP-BTP ngày 10/8/2005 của Bộ công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ quốc phòng và Bộ tư pháp “Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo” (tại phần II, Mục 1, tiểu mục 1.4) quy định: “1. 4. Việc giải quyết khiếu nại phải được thể hiện bằng quyết định và phải có hồ sơ. …”.

Như vậy, về hình thức giải quyết khiếu nại cáo trạng phải là “Quyết định giải quyết khiếu nại”. Trường hợp cáo trạng do Phó Viện trưởng ký thì khiếu nại do Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp giải quyết, nếu cáo trạng do Viện trưởng ký ban hành thì do Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên giải quyết.

Tại Điều 32 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (BLTTHS năm 2015) (bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự), quy định như sau:

“Cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại, cá nhân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động tố tụng hình sự của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc của bất cứ cá nhân nào thuộc các cơ quan đó.

Cơ quan, người có thẩm quyền phải tiếp nhận, xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng pháp luật; gửi văn bản kết quả giải quyết cho người khiếu nại, tố cáo, cơ quan, tổ chức khiếu nại và có biện pháp khắc phục.

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo do Bộ luật này quy định.

Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống người khác”.

Đây được coi là một trong những nguyên tắc cơ bản được quy định tại Chương II BLTTHS năm 2015 và được quy định cụ thể tại Chương XXXIII (từ Điều 469 đến Điều 483 của BLTTHS năm 2015).

Tại Điều 469 BLTTHS năm 2015 (người có quyền khiếu nại) quy định như sau:

“1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

2. Đối với bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật, bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án, cáo trạng hoặc quyết định truy tố, quyết định áp dụng thủ tục rút gọn, quyết định của Hội đồng xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử phúc thẩm, Hội đồng giám đốc thẩm, Hội đồng tái thẩm, Hội đồng xét giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành hình phạt, tha tù trước thời hạn có điều kiện nếu có khiếu nại, kháng cáo, kháng nghị thì giải quyết theo quy định tại các chương XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI và XXXI của Bộ luật này”.

So sánh, đối chiếu với các chương, mà tại khoản 2 Điều 469 BLTTHS năm 2015 đã liệt kê (chương XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXXI) lại không có quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải quyết khiếu nại cáo trạng, quyết định truy tố của Viện kiểm sát.

Theo đó, tại Hướng dẫn số 04/HD-VKSTC ngày 05/01/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao “Hướng dẫn công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2018” tại mục 2 phần II đã hướng dẫn: “Khi tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự, Đơn vị 12 phải căn cứ các quy định về thẩm quyền, thời hiệu, thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Chương XXXIII để phân loại đơn đảm bảo chính xác, xử lý kịp thời, tránh để xảy ra sai sót, chậm trễ, ảnh hưởng đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Thực hiện khoản 2 Điều 469, khiếu nại cáo trạng, quyết định truy tố, quyết định áp dụng thủ tục rút gọn thì không áp dụng quy định về giải quyết khiếu nại theo Chương XXXIII mà xử lý, giải quyết theo quy định tại các Chương tương ứng. Vì vậy, khi nhận được khiếu nại đối với các quyết định này, Đơn vị 12 chuyển đến đơn vị nghiệp vụ của cấp mình hoặc Viện kiểm sát đã ban hành quyết định đó để xem xét theo hồ sơ vụ án và ban hành công văn trả lời trong trường hợp cần thiết”.

Tương tự như vậy, tại Công văn số 877/VKSTC-V12 ngày 08/3/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về Thông báo rút kinh nghiệm về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã hướng dẫn “theo đó, khi nhận được khiếu nại đối với cáo trạng hoặc quyết định truy tố, đơn vị 12 chuyển đến đơn vị nghiệp vụ của Viện kiểm sát cấp mình hoặc Viện kiểm sát đã ban hành cáo trạng đó xem xét theo hồ sơ vụ án và ban hành công văn trả lời trong trường hợp cần thiết”.

Như vậy, theo nội dung hướng dẫn tại các văn bản của Viện kiểm sát nhân dân tối cao nói trên thì:

– Về hình thức giải quyết khiếu nại cáo trạng, quyết định truy tố của Viện kiểm sát là “Công văn trả lời” trong trường hợp cần thiết (điểm khác biệt so với quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 quy địnhphải ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại).

– Về thẩm quyền giải quyết là “Viện kiểm sát đã ban hành cáo trạng, quyết định truy tố”./.

Tác giả bài viết: Thanh Tú – VKSND huyện Hướng Hóa

Bạn đang đọc nội dung bài viết 2. Kiểm Sát Việc Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Của Viện Kiểm Sát. / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!